Hotărârea nr. 105/2016

Hotărârea nr. 105/31.10.2016 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCȚII, ORGANIGRAMEI SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE ALE D.G.A.S.P.C. SECTOR 5

Având în vedere raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 ;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice precum și al Comisiei pentru Protecție Socială, Sanatate si Societate Civila ;

In conformitate cu prevederile art. 4 din H.G.R. nr. 1434/2004, privind atribuțiile si Regulamentul de organizare si funcționare ale direcției generale de asistenta sociala si protecția copilului, republicata, coroborate cu cele ale art. 107 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicata 2, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art 45 alin. (1) si ale art 81 alin (2) lit. “e” din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicata ,cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART.l. Se aprobă modificarea organigramei D.G.A.S.P.C. sector 5 potrivit anexei nr. 1 Ia prezenta hotarare, parte integranta a acesteia.

ART.2. Se aproba modificarea statului de funcții al D.G.A.S.P.C. sector 5 potrivit anexei nr.2 la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia.

ART.3. Se aproba modificarea regulamentului de organizare si funcționare ale D.G.A.S.P.C. sector 5 potrivit anexei nr.3 la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia.

ART.4. Prevederile art.l si art. 2 ale prezentei hotarari vor intra in vigoare de la data obținerii avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

ART.5. Primarul Sectorului 5, Serviciul Secretariat și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEh

4NEAZĂ

P.SECRETAft 1

ȘECTOR

DIRECTOR

ECTJTIV

FLORINA (DI

LAGNEA