Hotărârea nr. 103/2016

Hotărârea nr. 103/31.10.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIU LOCAL SECTOR5

HOTĂRÂRE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016

Având in vedere Adresa nr. 12372/20.01.2016 a Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 Înregistrata la Prjmaria Sector 5 cu nr. 2181/22.01.2016 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 si Raportul de specialitate intocmit de Direcția Economica , precum si Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale , Fonduri Europene si alte Activitati Economice;

Având in vedere Legea privind bugetul de stat pe anul 2016, Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale completata si modificata prin OUG nr.63/2010

In temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016, conform anexelor nr 1-80 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART .2 Prevederile art. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 68/30.09.2016 raman neschimbate.

ART 3 . Se aproba rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2016, conform anexelor nr. 83-84 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART4 Prevederile art. 4 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 68/30.09.2016 raman neschimbate

ART5 Prevederile art. 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.101/10.10.2016 raman neschimbate.

ART. 6 Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local si Direcția Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.