Hotărârea nr. 102/2016

Hotărârea nr. 102/31.10.2016 privind imputernicirea domnului Viceprimar Marian Tigănuș, in calitate de reprezentant legal al Consiliului Local Sector 5 pentru semnarea contractului de inchiriere in baza Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, pentru unitățile de locuit aflate in administrarea Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Hotărâre

privind împuternicirea Domnului Viceprimar Marian Țigănuș, în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local Sector 5 pentru semnarea contractului de închiriere în baza Legii Locuinței nr. 114/1996-republicată, pentru unitățile de locuit aflate în administrarea Consiliului Local Sector 5

Având în vedere Raportul de Specialitate al Biroului Spații de Locuit și Spații cu

Altă Destinație, precum și Raportul Comisiei Apărării Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Cetățenilor și Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului și Patrimoniului, Fond Funciar.

In conformitate cu prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996-republicată cu modificările și completările ulterioare, a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 1 14/1996-republicată cu modificările și completările ulterioare aprobată prin H.G. nr. 1275/2000, a H.C.G.M.B nr.277/2003 și a H.C.G.M.B nr.42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora , conform legii, din fondul locativ de stat;

în temeiul prevederilor art.36, alin.6 lit. a, pct. 17 și art.45, alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 5 București Hotărăște:

Art. 1- Se împuternicește dl. Marian Țigănuș - Viceprimarul Sectorului 5 să semneze contractele de închiriere încheiate în baza Legii Locuinței nr. 114/1996-republicată și a Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind Normele metodologice.

Art.2- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Viceprimarul Sectorului 5, Direcția de Taxe și Impozite Locale, Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație și Serviciul Relații cu Consiliul Local.

o A/ Țc,

Președinte de Ședinț

Contrasemnează p. Secretat lector Director Executiv,

Florina Dragnea