Hotărârea nr. 101/2016

Hotărârea nr. 101/10.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016.

IVIUIMIViriUL, BUCUKESII CONSILIUL LOCAL SECTOR5

HOTĂRÂRE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016

Având in vedere Adresa nr. 12372/20.01.2016 a Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 înregistrata la Primăria Sector 5 cu nr. 2181/22.01.2016 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectoruli 5 si Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economica ,

Având in vedere Legea privind bugetul de stat pe anul 2016, Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016,

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale completata si modificata prin OUG nr.63/2010,

Având in vedere Adresa nr. 82869/26.09.2016 si Decizia nr.5022/23.09.2016 a D.G.F.P.M. B. cu privire la Ordonanța nr. 14/2016 ,

In temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016, conform anexelor nr 1-80 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 2 Prevederile art. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 68/30.09.2016 raman neschimbate.

ART 3 Prevederile art. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 68/30.09.2016 raman neschimbate.

ART4. Prevederile art..4 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 68/30.09.2016 raman neschimbate.

ART5 1 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (Invatamant Preuniversitar de Stat) pe anul 2016, conform anexelor nr. 88-94 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 6 Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local si Direcția Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONTRASEM SECRI TA CRISTINA CORNELIA

EAZA


RDEAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

STR CONSTANTIN MILLE NR. 10 Tel.: 314.43.18 314.28.37 Fax: 311.04.65 314.49.90

Cod fiscal: 4433953DIRECȚIA ECONOMICA

Privind

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 finanțele publice locale, art. 3 , alin (1) si alin (2), art. 5, alin 1-5 , art 7, alin 1-2 , art.8, lit a, art. 9-13, art 19, alin (1) lit a si lit b si alin (2) , art 26 , alin 1-10 , art 27, art 32, art 33, art 36, art 41, art 42 , art 44, art 45, art 46, art 47, art 49, alin (1) —alin(7) , Legea bugetului de stat pe anul 2016 , Decizia nr. 863/13.01.2016 a D.G.F.P.M.B, Adresa nr. 5476/20.01.2016 a D.G.F.P.M.B., Adresa nr. 2181/22.01.2016 a Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2016, Decizia nr. 1268/22.02.2016 a D.G.F.P.M.B, Hotararea nr. 33/29.02.2016 a Consiliului General al Municipiului București , Decizia 1671/01.04.2016 a D.G.F.P.M.B, Adresa nr. 82269/26.09.2016 si Decizia nr. 5022/23.09.2016 a D.G.F.P.M.B. se supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 astfel :

Sursele de venituri estimate a se realiza se evidențiază astfel :

TOTAL VENITURI din care :    741.263,54 mii lei

Impozite si taxe pe proprietate    112.615,00 mii lei

Venituri nefiscale    92.795,05 mii lei

Venituri din propietate    700,00 mii lei

Venituri din taxe administrative, eliberări permise    1.984,00 mii lei

Amenzi, penalitati si confiscări    102.426,00 mii lei

Alte venituri    6.967,49 mii lei

mii lei

Cote defalcate din impozitul pe venit


143.156,00 mii


lei


Sume alocate de consiliul județean pentru


56.594 ,00 mii


echilibrarea bugetelor locale    lei

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 80,00 inii lei

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pt. finanțarea chel descentralizate la niv comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata Pentru echilibrarea bugetelor locale

Sume primite de bugetele locale pt. finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Sprijin financiar la constituirea familiei

Donații si sponsorizări

Subvenții pentru acordarea trusoului ptr nou

nascuti

Subvenții pentru acordarea ajut ptr incal locuinței cu lemne, cărbuni, corn petrolieri Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Sume primite de administrațiile locale in

cadrul programului FSE

Excedent

TOTAL VENITURI CONSILIUL LOCAI

CHELTUIELI TOTAL Consiliu Local

DIN CARE:

CAP. 51.02.01 AUTORITATI

EXECUTIVE (PRIMĂRIE SECTOR 5 SI DITL SECTOR 5)

TOTAL

MII LEI


=    141.291 mii lei


=    44.394,00 mii

lei

=    37.961 mii

lei

0 mii lei =    0 mii lei

=    0 mii lei

=    50 mii

lei

=    50 mii lei

=    200 mii lei

= 217.725,55 mii lei

=    958.989,09 MII

LEI

958.989,09 mii lei


202.059,57


o Cheltuieli de personal    =

•    Bunuri si servicii    =

•    Rambursări credite

PROIECTE DE FINANȚARE DIN FONDURI = EXTERNBE NERAMBURSABILE

15.074,00 mii lei 110.863,94 mii lei 67.968,00 mii lei

226 mii lei


o Asistenta sociala o Active nefinanciare


0 mii lei 7.927,63 mii lei

(Anexe nr. 2-3 )


CAP. 55.02.30 DOBÂNZI


35.000,00 MII LEI


CAP. 54.02.10 SERVICII PUBLICE

COMUNITARE DE EVIDENTA A

PERSOANELOR SI CAP 54.02.50 ALTE

SRV PUBL GENERALE

TOTAL

o Cheltuieli de personal

o Bunuri si servicii

o Asistenta sociala


Active nefinanciare Transferuri


2.640.50    MII LEI

1.860.50    mii lei 780,00 mii lei

0 mii lei

0 mii lei


CAP. 60.02.02 APARARE NAȚIONALA


TOTAL

o Cheltuieli de personal o Bunuri si servicii

Active nefinanciare


506,75 MII LEI

0 mii lei 319,75 mii lei I 87,00 mii lei


(Anexa 5 )


CAP. 61.02 ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

TOTAL    =    31.180,65 MII LEI

o Cheltuieli de personal    =    17.539,00 mii lei

Bunuri si servicii    4.176,15 mii lei

Active nefinanciare

9.465,50 mii iei

Alte cheltuieli

(Anexa nr. 4)

0 mii lei

CAP. 65.02 INVATAMANT

TOTAL

300.942,51 MII LEI

o Cheltuieli de personal

•    Bunuri si servicii

•    Transferuri

•    Rest finanțări ani preced o Burse

o Active nefinanciare

Ajutoare sociale in natura

II8..854,54 mii lei =    46.428,65 mii lei

mii lei 0 mii lei

=    11.516,06 mii Ici

115.723,10 mii lei

6.597,62 mii lei

Programe de finanțare nerambursabila (Anexa nr 6-59    )

1.823,14 mii lei

CAP, 66.02 SERVICII MEDICALE IN UNITAT1 CU PATURI

TOTAL

=    6.562,00 mii lei

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

=    62,00 mii lei

6.500, 00 mii lei

Rest fin anii precedenti


O mii lei


CAPITOL 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL

0

MII LEI

o

Cheltuieli de personal

=

0

mii lei

o

Bunuri si servicii

0

mii lei

o

Active nefinanciare

0

mii Iei

Asistenta sociala

=

0

mii Iei


CAPITOL 84.02 TRANSPORTURI

TOTAL

o Cheltuieli de personal o Bunuri si servicii

Asistenta sociala o Active nefinanciare


=    13.973,00 MII LEI

=    1.462,00    mii lei

=    2.133,20 mii lei

=    0 mii lei

10.377,80 mii lei


(Anexa nr. 76-78    )


Se aproba bugetul instituțiilor publice venituri proprii.


finanțate integral sau parțial din


VENITURI INVATAMANT


12.572,97 MII LEI


TOTAL CHELTUIELI INVATAMANT


12.572,97 MII LEI


Cheltuieli personal Bunuri si servicii


302,14 miilei 12.114,83 MIILEI


Active nefinanciare Alte cheltuieli Dobânzi

Asistenta sociala


156 mii lei

mi lei

=    0 mii lei

0 mii lei

anexa nr. 88-95


Se aproba bugetul institutulor publice finanțate integral din venituri proprii

TOTAL VENITURI

LEI

4625,52 MII

TOTAL CHELTUTELI

LEI

4625,52 MII

Cheltuieli personal

lei

2.081,00 mii

Bunuri si servicii

=

1.847,52 mii lei

Asistenta sociala

=

0 mii lei

Active nefinanciare

=

697 mii lei

Rest finanțare anii prccedcnti

=

Anexe nr 85-87

DIRECTOR EXECUTIV, isabela! DISAGILA