Hotărârea nr. 100/2016

Hotărârea nr. 100/10.10.2016 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni

In conformitate cu art.35 alin.(l) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și art.9 alin.l din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale;

Având în vedere propunerile dlui consilier Emil Agheorghiesei și ale doamnei consilier Pop Claudia Ramona precum și rezultatul votului consemnat în

procesul -Verbal al ședinței extraordinare din data de 10.10.2016;

In temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -începând cu data prezentei, se alege dl Ploscaru George Alexandru președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5, pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Art.2. - Primarul Sectorului 5 și Serviciul Secretariat Consiliul Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR/&ECTOR 5, DIRECTOR JTOECUTIV FLORINA WAGNEA