Proces verbal din 22.06.2020

Procesul Verbal al sedintei ordinare online a Consiliului Local al Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 22.06.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 2708 din data de 16.06.2020.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice de video-conferință Online, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 32/26.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate.

Au fost prezenți 27 consilieri din 27 consilieri în funcție.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, Secretarul General al Sectorului 4, Directorul Direcției Administrație Publică, Directorul Direcției Economice, Directorul Direcției Mobilitate Urbană, Directorul Direcției de Administrare a Unităților de învățământ.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bună ziua! Vom începe. Suntem 27 consilieri prezenți, din 27 în funcție. întâi aș vrea să dau cuvântul domnului Viceprimar pentru că executivul dorește retragerea, apoi, introducerea pe ordinea de zi a unor puncte. Vă rog!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Executivul dorește retragerea de pe ordinea de zi a următoarelor puncte: Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Lucrări de construcții necesare în vederea creșterii eficienței energetice, a modernizării interioare și obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Colegiul Național „Octav Onicescu”; Punctul numărul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în “Programul multianual de investitii pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” și în “Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale” și Punctul numărul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru creșterea performanței energetice pentru 31 de blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. Mai departe, voi citi, proiectele care urmează să le supunem introducerii pe ordinea de zi: La punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Voturi pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui punct. Cu 27 de voturi pentru, acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La junctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-ceonomici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Voturi pentru, pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Cu 27 de voturi pentru, acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi, la punctul numărul 4.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi, la punctul numărul 10.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Bună ziua! Nu votez afirmativ la punctul ăsta...Dați-mi...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am înțeles!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Imediat, trecem la partea următoare...Deci, avem 26 de voturi pentru. Abțineri? A votat?”

Dna Aneta Popa - director - Direcția Administrație Publică:„Da. A votat domnul consilier Andrușceac - abținere.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Deci, 26 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La punctul numărul 11: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 230/20.09.2018 pentru aprobarea cheltuielilor proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi, la punctul numărul 11. Voturi pentru, vă rog! Sunt 26 voturi pentru. Abțineri? 1 abținere. ”

Dna Aneta Popa - director - Direcția Administrație Publică:„Domnul consilier Andrușceac - abținere.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cu 26 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La punctul numărul 13:Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 166/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Agroalimentar Piața Sudului din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi, la punctul numărul 13. Voturi pentru? Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La punctul numărul 14: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 165/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Progresul din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi, la punctul numărul 14. Voturi pentru? Vă rog! Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La punctul numărul 16: Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță” și a stimulentelor financiare pentru personalul implicat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi, la punctul numărul 16. Voturi pentru? Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 16.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La punctul numărul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar familiilor/persoanelor, pentru plata serviciilor oferite de bone.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi, la punctul numărul 17. Voturi pentru? Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La punctul numărul 18: Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2020-2021.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi, la punctul numărul 18. Voturi pentru? Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare online a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 25.05.2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, schimbarea denumirii Direcției Gospodărire Locală și completarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind aprobarea asocierii dintre Societatea de Transport București (STB) S.A. și Sectorul 4 al Municipiului București prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 pentru finanțarea și realizarea în comun de lucrări și servicii pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate urbană sustenabilă și transport al persoanelor

 • Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Clubul Sportiv Municipal București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov, în vederea derulării proiectului asfaltare drum comunal de lângă vii -D.E. 33, D.E. 38, D.E. 12 D.E. Comuna Jilava, jud. Ilfov

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 230/20.09.2018 pentru aprobarea cheltuielilor proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare „Sprijinirea capacității instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4pentru gestionarea crizei SARS-CoV-2” în cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 166/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Agroalimentar Piața Sudului din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 165/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Progresul din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorul

 • 15. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar personalului din cadrul unor centre din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, aflat în izolare la locul de muncă, pe fondul combaterii răspândirii COVID-19

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță” și a stimulentelor financiare pentru personalul implicat

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar familiilor/persoanelor, pentru plata serviciilor oferite de bone

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 18. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2020-2021

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 19. întrebări, interpelări.

 • 20. Probleme curente.

Bun. Domnul consilier Antonio Andrușceac și apoi domnul Adrian Turmac, înainte de vot. Vă rog, Antonio Andrușceac.”

Dl consilier Antonio Andrușceac: „Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru că mi-ați acordat cuvântul. Aș dori să vă rog să-i transmiteți domnului Primar, dacă nu este în ședință cu noi, să reia bunul obicei de a ne consulta înaintea unor ședințe importante în care vorbim de rectificări și de proiecte care vizează măsuri pe care trebuie să le luăm în această perioadă. Nu știu de ce a renunțat la dialogul cu noi, dar cred că sunt în asentimentul mai multor colegi că trebuie să iasă, totuși, din turnul lui de fildeș...și să vorbească cu noi, pentru că suntem totuși aleșii locali care reprezentăm un număr important de cetățeni. Dacă vrea să colaborăm, trebuie să colaboreze cu noi. O să vă rog să-mi dați cuvântul înainte de vot, am unele propuneri și unele amendamente pe care aș vrea să vi le aduc la cunoștință.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Păi, îmi spuneți înainte de fiecare punct. Nu este mai bine așa, să nu le încurcăm? Ok?”

Dl consilier Antonio Andrușceac:„Nu. Haideți să convenim, că dacă e să scriu un text întreg...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Eu o să te întreb înainte de fiecare punct, cum am făcut și până acum. Este ok?”

Dl consilier Antonio Andrușceac:„Mulțumesc frumos, Cosmin!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun. Adrian Turmac, vă rog.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Bună ziua! Vreau să spun că nu voi vota la punctul 6, dacă am reținut bine, cel cu privire la asocierea cu STB, fiind angajat al STB și aș vrea să evit un posibil conflict de interese, dacă este cazul. De asemenea, o rog pe domna Secretar să-mi confirme dacă pot vota ordinea de zi. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da, doamna Secretar a confirmat, ordinea de zi poate fi votată. Trecem la vot, pentru ordinea de zi, vă rog!...Deci, nu a votat domnul Guilhem. Avem 26 de voturi pentru. Resetăm. Abțineri? Cu 26 de voturi pentru și 1 abținere, ordinea de zi a fost aprobată. Bun. Punctul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare online a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 25.05.2020. Voturi pentru? Cu 27 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020. Antonio, te rog.”

Dl consilier Antonio Andrușceac:„Am cerut și în scris, că am încercat să-l contactez ca să nu iau din timpul ședinței, domnului Cioclea, nu mi-a răspuns la telefon, nu mi-a dat nici răspuns la mesaj, aș vrea să ne povestească puțin despre cele 300 de pagini ale rectificării...și de asemenea, aș vrea să-l log și pe dânsul, cu aprobarea domnului Primar, să ne înștiințeze când avem un volum așa de mare de lucru, ca să putem vota și noi în cunoștință de cauză, proiecte pe care el le gândește cu o întreagă echipă. Vă mulțumesc! ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Imediat vă va răspunde domnul director.”

Dl Cioclea Cezar George - director al Direcției Economice:„Bună ziua!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Bună ziua!”

Dl Cioclea Cezar George - director al Direcției Economice: „La ce întrebări vă pot răspunde, vă rog frumos?”

Dl consilier Andrușceac Antonio‘.„Domnule director, am vrea, în primul rând, să vă solicităm ca înainte de a ne supune la vot o rectificare care cuprinde un număr atât de mare de informație, să ne invitați la o discuție, chiar și prin mijloace electronice și să ne spuneți care sunt prioritățile și de ce v-ați gândit la aceste rectificări în momentul acesta. La un volum de lucru la care dumneavoastră aveți concursul unei întregi direcții, este, probabil, mai ușor de lucrat decât pentru fiecare dintre noi, care, nu suntem nici specialiști în economie, ca să ne dăm un vot informat. Deci, vă rog frumos să ne spuneți care sunt prioritățile și care a fost motivația acestei rectificări, fără să facem neapărat de pe anexe, la fiecare punct, o referire.”

Dl Cioclea Cezar George - director al Direcției Economice: „Am vrut să vă spun că singura rectificare care s-a făcut, mai de substanță, a fost la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială, unde s-a alocat suma de o mie cinci sute cinzeci de lei pe cheltuieli materiale, banii obținuți fiind din diminuarea titlului 57 - ajutoare sociale...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Deci, am înțeles...”

Dl Cioclea Cezar George - director al Direcției Economice: „în rest, a fost nevoie de bani pentru suplimentarea cheltuielilor de funcționare, hrană, carburanți, utilități și servicii de pază, iar banii au fost obținuți din diminuarea estimărilor aferente titlului 57 - ajutoare sociale.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule director, eu sunt de acord, în principiu, cu orice alocare către Direcția de Asistență Socială care privește îmbunătățirea situației beneficiarilor și a oamenilor aflați în dificultate. Totuși, am rămas fără răspuns la interpelarea de la ședința anterioară în care l-am rugat pe domnul director sau pe cel care se ocupă acolo de investiții, domnul Mititelu, să-mi spună dacă din banii Direcției de Asistență Socială, au fost cumpărate mașinuțele pentru Poliția Locală.”

Dl Cioclea Cezar George - director al Direcției Economice: „Sunt convins că o să vă răspundă.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Vă rog frumos să-mi răspundă, pentru că noi facem realocări pentru Direcția de Asistență Socială, în condițiile în care există suspiciunea că ei cumpără din banii de la Asistența Socială alte lucruri pentru Poliția Locală. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai sunt alte întrebări? Domnul Sava? Vă rog!”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Nu, nu mai am întrebări.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Să înțeleg că nu mai sunt întrebări la punctul 2, nu? Dacă nu mai sunt întrebări, trecem la vot. Voturi pentru? Avem 19 voturi pentru. Abțineri? Avem 7 abțineri. Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă. Domnul Moulin. Deci, avem 19 voturi pentru, 7 abțineri și 1 vot împotrivă. Proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, schimbarea denumirii Direcției Gospodărire Locală și completarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4. Domnul Antonio Andrușceac, domnul Guilhem, domnul Sava.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„La reorganizare piețe, nu am nicio completare sau nicio antrebare de făcut. Am o întrebare în ceea ce privește regulamentul, dar nu acesta de funcționare a Aparatului de specialitate, ci de la piețe. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Sava?”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Bună ziua, dragi colegi! Aș vrea ca cineva din cadrul Aparatului executiv al Primarului...sau chiar Viceprimarul, pentru că domnul Băluță nu este prezent, să ni se spună care este oportunitatea în a modifica statutul Direcției de Piețe, o dată; o dată, oportunitatea de modificare a denumirii Direcției Gospodăriei Locale...și după aceea, în cadrul acestei reorganizări a Direcției de Piețe, văd că se înființează Serviciul Administrare și Control Piețe, deci cu rol în a administra în același timp și de a controla...dacă este normal și dacă nu este incompatibilitate?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Imediat vă răspunde doamna director de la Resurse. Vă rog!”

Dna Anca Stoica - Director - Direcția Resurse Umane: „Bună ziua! Așa cum am scris și în raportul de specialitate, prin Hotărârea nr.147 a trecut Complexul Agroalimentar Piața Sudului din administrarea Direcției de Piețe, în administrarea Sectorului 4. Pentru date privind oportunitatea, este colegul meu de la Investiții. Referitor la ce m-ați întrebat, privind structura, nu este în incompatibilitate, Serviciul Control și Administrare Piețe, va prelua de la fosta Direcție de Piețe, toți adminstratorii de piață. Reorganizarea, preia în mare parte salariații Direcției de Piețe, mai puțin serviciile suport, având în. vedere că în cadrul Aparatului de specialitate, sunt funcții publice pentru servicii suport, cum ar fi resurse umane, direcție economică, direcție juridică...iar pentru schimbarea denumirii Direcției Gospodărire Locală, a avut ca fundament, în mare parte, un număr mare de solicitări de la cetățeni care ajungeau în permanență la Amenajarea Domeniului Public - societatea comercială a Consiliului Local, acestea erau redirecționate către aparatul de specialitate. Ori, toate vizau în mod direct, Direcția Gospodărire Locală.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Acum spuneți că prin modificarea denumirii Gospodărire Locală în Direcția de Administrare a Domeniului Public, credeți că nu se va mai face nicio confuzie.”

Dna Anca Stoica - Director - Direcția Resurse Umane:„Să sperăm!”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Da. Mulțumesc! Cred că acum s-a creat confuzia. Nu am înțeles, serviciul ăsta de administrare și control, în cadrul unui singur serviciu este și funcție de administrare și funcție de control. Nu este incompatibilitate?”

Dna Anca Stoica - Director - Direcția Resurse Umane: „Nu. Practic, am desființat un compartiment de control de la Direcția de Piețe și Serviciul Administrare Piețe, tot din Direcția de Piețe...și pentru a păstra și salariații și atribuțiile, avem...Administrare Piețe, vizează în mod special administratorii de piață, iar Controlul, este fostul Control de la Direcția de Piețe, care a fost preluat în cadrul aceluiași serviciu. Se vor stabili atribuții distincte prin fișele de post.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Da. Mulțumesc! Eu voi vota împotrivă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc! Domnul Moulin, vă rog!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da. Era exact aceeași întrebare, cum a zis și Răzvan. De ce să schimbi această denumire dintr-o dată, așa, vine de la Gospodărire Locală, la Amenajare Domeniul Public. O să fie și mai mult și mai confuz, pentru că nu o să știe nimeni ce este SC ADP 4 și ce este Direcția ADP 4... De fapt, asta este realitatea. Eu cred că, mai degrabă, este să uităm ce a fost direcția de Gospodărire Locală, care a avut niște dezvăluiri în ultima vreme...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă aveți alte întrebări? Mulțumesc! Vă rog!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu am întrebări. Era doar asta...să vă spun că, pur și simplu, o să fie și mai de neînțeles pentru cetățeni.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Voturi pentru acest proiect, vă rog! Voturi pentru? 19 voturi pentru. Abțineri? Avem 4 abțineri: Adrian Niculae, Daniel Ștefan, Elena lancu, Negrilă Vasile. Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă. Deci, avem: 19 voturi pentru, 4 abțineri și 4 voturi împotrivă. Proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4. Domnul Andrușceac. Vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Sunt mulțumit de faptul că în continuare 60% din bani vin de la Banca de Investiții, aș vrea să știu, însă, de ce nu se respectă ordinea care a fost votată pentru anveloparea acestor blocuri și prioritatea pe care trebuia s-o aibă blocurile care sunt anvelopate pe jumătate. Deci, acolo unde blocurile sunt anvelopate pe jumătate, ele trebuia să fie introduse cu prioritate în reabilitare, pentru că se pierde, se degradează cealaltă parte la care s-a lucrat. Ăsta este un aspect. Al doilea, ar fi, o rugăminte către cei de la Tehnic și Investiții, să încerce să modifice proiectul tehnic sau să ceară modificarea lui, pentru că această metodă tehnică de anvelopare folosind actualul material, este depășită și este depășită de mai multă vreme. Cealaltă soluție pe care am propus-o mai mulți, de folosire a lânii, ar fi, poate, o gură de oxigen și pentru cei care vând lâna sau mai degrabă, îi dau foc. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Domnul Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Același lucru...îi susțin poziția colegului meu, Antonio Andrușceac, în legătură cu cofinanțarea de către Banca Europeană de Investiții a 60% din investițiile în anvelopările de bloc. Să nu uităm, totuși, că, 20% din finanțare este suportată de către locuitorii sectorului 4. Și aici...De ce am spus acest lucru? Pentru că, totuși, sunt contrariat pentru că în alte sectoare se poate ca această operațiune să se facă cu bani mai puțini, adică undeva sub 100 de euro iar în Sectorul 4, anvelopările să se facă cu sume exorbitante, peste 120, 130 de euro. Nu se poate! Materialele care sunt folosite și manopera care este folosită în anveloparea acestor blocuri, ar trebui să fie la același nivel cu cele care sunt în sectoarele celelalte, unde sunt primari colegi de partid ai domnului Băluță.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte discuții la acest punct.Voturi pentru, vă rog. Cu 22 de voturi pentru. Abțineri? 4 abțineri. Voturi împotrivă. Doamnei Murgoci i s-a închis aplicația. Doamna Murgoci, să știți că suntem la punctul 4. Mă auziți ? Pentru! Deci avem 23 voturi pentru și 4 abțineri. Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4. Domnul Andrușceac, vă rog. Și apoi domnul Moulin.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Stimați colegi, proiectul pe care l-am votat la începutul mandatului și care permite contractarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică, însemna să primim o motivație prin care să ni se spună clar că serviciul nostru juridic este excedat, nu știe sau nu poate sau nu are personalul necesar pentru acordarea asistenței juridice. în condițiile în care sunt blocate o grămadă de proiecte pe urbanism, la Direcția Juridică, nu știu ce activitate intensă au de trebuie să luăm servicii de consultanță juridică și aici, și la Centrul Cultural, și peste tot. A devenit o modă acum, să contractăm servicii de consultanță juridică, pentru că din cauza Covidului, nu mai poți schimba borduri sau nu se mai pot pune borcane din alea mari! Deci sunt total împotriva contractării unor servicii juridice, atâta timp cât avem o direcție juridică și avem oameni la direcții care sunt specializați în achiziții. Dacă nu, timp de patru ani, aveau posibilitatea să trimită și personalul, și pe noi că nu ne-ați trimis niciodată să facem conform Codului administrativ, cursurile, pentru consilierii locali, să se perfecționeze. Nu extemalizăm acum, așa, la toate firmele, pe sfârșit de mandat, servicii juridice, la greu...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Ar putea să vă răspundă doamna Secretar. Imediat. Doar o secundă.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu ar putea. Mai bine să nu răspundă...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:,.Ba. eu zic mai bine răspunde. Bună ziua!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,...Lăsați obrăzniciile, pentru că...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Deci, numărul 1: nu există niciun proiect de urbanism blocat la Direcția Juridică - aveți informații greșite sau poate interpretați dumneavoastră greșit; numărul 2: presupun că ați reușit să aflați faptul că Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ este o direcție cu personalitate juridică, distinctă de Aparatul de specialitate, iar consilierii juridici din Aparatul de specialitate nu acordă consultanță juridică și nu fac oficii juridice pentru celelalte descentralizate. Faptul că, Curtea de Conturi a descoperit că s-au luat contracte de consultanță juridică de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ, fără acordul Consiliului Local și a solicitat această remediere, nu înseamnă că, colegii din Aparatul de specialitate de la Juridic, nu își fac treaba! Mulțumesc frumos, domnule consilier.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc și eu.

Domnul Moulin, vă rog. Sau domnul Sava. Vă rog!”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Stimați colegi, aș dori să ni se pună la dispoziție o listă cu eventualele procese pe care Direcția Unităților de învățământ le va avea și solicită susținere juridică externă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Am înțeles. Mulțumesc! Domnul Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Eu am verificat pe portalul de justiție și am găsit zeci de procese deschise de Direcția de învățământ sau în care este Direcția de învățământ. De exemplu: cereri pe Legea 544, cereri pentru informații publice. De ce nu răspunde Direcția de învățământ? Eu înțeleg că nu respectă legea. Ăsta este un lucru foarte simplu...putem să evităm procese. A doua: am văzut foarte multe procese între Direcția de învățământ și Direcția de Sănătate Publică. înseamnă că este o problemă. De ce sunt atâtea probleme cu Direcția de Sănătate? Ori, unitățile de învățământ nu sunt la nivel pentru tot ce este igienă și atunci au fost sancționați de Direcția de Sănătate și nu ar trebui să existe o asemenea situație, ori, poate, sunt niște abuzuri din partea Direcției de Sănătate. Mi se pare...Totuși...Și în sfârșit aflăm acum, că Direcția de învățământ a luat niște servicii juridice fără acordul Consiliului Local această situație se întâmplă și de mai multe ori...în care Primăria a Scut lucrări, a semnat contracte și a Scut alte modificări fără acordul Consiliului Local. Nu este prima dată și nici ultima dată...și asta nu este normal. Aici poate să răspundă doamna Secretar, cum se întâmplă aceste lucruri?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun. O să vă răspundă. Mulțumesc frumos! Domnul Andrușceac, drept la replică, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Stimați colegi, doamna Secretar General, în urmă cu mai bine de un an jumătate, doi, tot în urma unui control al Curții de Conturi și al problemelor găsite acolo, înțeleg că nici acum nu s-a încheiat procesul pentru recuperarea sumelor care au fost deturnate din fondul direcției. Am votat cu toții, împreună cu...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Stați puțin că nu știm despre ce este vorba. Care fonduri de la...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„De la Direcția de învățământ pe care am desființat-o! Am desființat-o de rea ce era! Vă amintiți!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da, da.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am întrebat în mai multe rânduri, dacă au fost recuperate creanțele, mi s-a spus că procesul este încă în derulare, probabil că vor mai fi, cert este că după ceva timp ne-am răzgândit și direcția care fusese desființată de rea ce era și de inutilă, a fost reînființată. Acum, Curtea de Conturi, vine și găsește aceleași probleme: achiziții făcute pe lângă lege și așa mai departe. Eu vă propun...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am înțeles că aceste lucruri nu apar în raportul Curții de Conturi, așa...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Doamna Secretar General tocmai ne-a spus că unul dintre motivele pentru care se face achiziția serviciilor juridice, este tocmai pentru faptul că Curtea de Conturi a găsit nereguli în achiziții.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Nu am spus asta! Nu am spus asta!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Spuneți ce ați spus, doamnă! Ce a spus Curtea de Conturi?”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Am spus următorul lucru: Curtea de Conturi a solicitat Direcției de Administrare a Unităților de învățământ....între timp a venit și doamna director, a solicitat Direcției de Administrare a Unităților de învățământ să obțină acordul dumneavoastră, al Consiliului Local pentru a achiziționa servicii de consultanță juridică...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Care este motivul pentru care au cerut asta? Care e motivul?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Pentru că nu au în aparat.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Pentru că nu au în aparat. Imediat vine doamna director și...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Până vine doamna director, eu vă spun următorul lucru... ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Este aici...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Managerii școlilor care dau concurs ca să ocupe poziția de manageri ai instituțiilor respective de învățământ, ar trebui...și sunt sigur că sunt în stare, să gestioneze achizițiile de care au nevoie...Eu propun desființarea...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Ce legătură are...îmi cer scuze! Ce legătură are?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Doamnă, este un intermediar inutil această direcție...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Nu vă explic eu ...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am mai luat hotărârea...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„...posibilitatea de a face hotărâre de consiliu local...să modificați acest lucru...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Doamnă, ba da, ne permite.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Păi, asta spuneam și eu.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da, deci, eu cer să ne gândim foarte bine până la următoarea ședință, nu dă nimeni cu parul, nu face nimeni niciun fel de presiune, dar trebuie să ne gândim bine, având în vedere și resursele limitate și din ce în ce mai limitate ale Primăriei, să desființăm această direcție și să dăm banii direct către școli, așa cum mi se pare normal. Deci, facem o economie și responsabilizăm acei manageri care pentru asta au dat concurs, ca să fie manageri de unități de învățământ. Vă mulțumesc!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Au dat cu subsemnatul pe la DNA vreo 4-5 din ei. Asta ca paranteză. Imediat, doamna director...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, doamna director.”

Dna Mocăniță Ana Maria - director - Direcția de Administrare a Unităților de învățământ:„Bună ziua. Vă rog!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Andrușceac...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am pus întrebările...Clopotele nu bat de două ori, este foarte clar, trebuie să ne gândim până la următoarea ședință...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnule Ceacâr, vă rog!”

Dl consilier Ceacâr loan Sorin:„Un drept la replică pentru domnul Moulin, fostul meu coleg.

Mi se pare o ipocrizie fără margini, ca un consilier USR să ceară transparență pe Legea 544, atâta timp cât însăși conducerea partidului a pierdut un proces pe Legea 544 și nici până acum nu a pus du aplicare decizia instanței..Moral vorbind, nici un consilier USR nu mai poate cere transparența atâta ■timp cât conducerea partidului nu asigură transparență. Asta am avut de spus. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnule Ceacâr...Fiecare cu ce îl doare. Haideți să votăm proiectul ăsta.. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții pe acest proiect. Voturi pentru, vă rog! 19 voturi pentru. Abțineri? 6 abțineri. Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă. Cu 19 voturi pentru, 6 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Urmează punctul numărul 6 la care domnul Turmac nu votează. Punctul numărul 6: Proiect de lotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei lotărâri privind aprobarea asocierii dintre Societatea de Transport București (STB) S.A. și Sectorul 4 al Municipiului București prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 pentru finanțarea și realizarea în comun de lucrări și servicii pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate urbană sustenabilă și transport al persoanelor. Domnul Andrușceac și apoi domnul Moulin.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Aș dori să-l rog pe domnul Gâf Deac să ne spună care este, de fapt, obiectul asocierii în mod real...adică, vom face asta și care este aportul pe care îl are Primăria Capitalei în acest parteneriat. Deci, ne dă doar în administrare și în refacere sau așa cum am mai cerut, ne alocă și un buget pentru a realiza acest parteneriat, pentru că dacă doar ne pune în cârcă niște proiecte pe care nu le-a realizat dânsa, îi mulțumim frumos, să le păstreze la Capitală, cu tot, cu buget. Dacă ne dă să facem ceva pentru sectorul nostru, o rugăm foarte frumos și insistăm și pe lângă colegul nostru, domnul Gâf Deac, fostul nostru coleg consilier, să o roage în numele nostru personal pe doamna îrimar General, să dea și fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor în parteneriat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule director!”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Bună ziua! Vă salut. Domnule Andrușceac, stimați colegi, de data asta parteneriatul cu STB-ul înseamnă că ei vor face lucruri pentru noi. în esență, ne ia câteva programe de microutilitate urbană, să-i spunem așa, noi aducând ca aport câteva mijloace fixe iar dânșii, asumându-și costurile de operare ale lor. Deci, practic, din acest punct de vedere, asta, zic eu, că e în total avantajul locuitorilor din sectorul 4. Nu se pune problema ca noi să alocăm alte resurse decât cele care sunt alocate în mod uzual și deja au fost alocate. Deci, în principiu, STB-ul va veni cu un plus-valoare și vom lucra împreună, dânșii având o bază materială foarte bună, având partea de șoferi, de carburanți pe care și-o asumă...Deci, din acest punct de vedere nu vă faceți griji, lucrurile sunt în regulă. Cât despre...ce să rog eu, pe cine să rog, astăzi, eu doresc să votați proiectul acesta, astfel încât să intre în Consiliul General și să avem baza legală pentru ca eu, împreună cu STB -ul să putem să gândim niște chestiuni comune pentru locuitorii sectorul 4. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Sava, vă rog!”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Da. Stimați colegi, e vorba de tehnică, aici. Văd că tot timpul trebuie să apăs pe ecran ca să pot să...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da, da. Se dă accceptul...”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Voiam să-i solicit domnului director să fie mai exact în ceea ce înseamnă colaborarea. Ni s-a spus ceva la modul general, ca acum să ne dea câteva exemple în ceea ce înseamnă colaborarea. Știți că pe banii bugetului sectorului 4 s-au construit acele stații STB, da? Ok. Le-am luat și în întreținere, acum ne așteptăm și la alte lucruri pe care noi să le preluăm de la STB și să le asigurăm și mentenanță, să le modernizăm și să le asigurăm mentenanță din banii bugetului... ?”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană: „în primul rând, domnule consilier, acelea au fost niște refugii pentru călători și era firesc și normal să le facem pentru că siguranța oamenilor din sectorul 4, vine în sarcina noastră. Dar asta este o discuție paralelă. De data aceasta, repet, noi, prin Direcția Mobilitate Urbană, punem la dispoziția STB-ului niște mijloace fixe pe care STB-ul le va opera cu resursele dânșilor, respectiv, cu șoferi, cu carburanți, cu ce vreți dumneavoastră. Sunt niște programe de mobilitate urbană, în sensul de a conecta zone neconectate astăzi la rețeaua de transpor public în comun cu noduri de mobilitate, respectiv, cu stații de metrou și cu capetele de stații de la STB. Asta este, în concret, povestea.”

DI consilier Sava loan Răzvan:„Vom lua autobuze si le vom pune la dispoziție celor de la STB?”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Ați votat......Da. Avem

autobuzele luate deja. Primele două autobuze sunt cumpărate, trebuie să fie livrate în curând către Direcția Mobilitate Urbană, iar pentru operarea lor, o vom face în comun sub umbrela STB-ului, ei, asumându-și partea de resurse...șoferi, carburanți și așa mai departe.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Da...Surprinzător.”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană: „Așa este. Facem lucruri bune. Surprinzător pentru toată lumea!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Moulin. Vă rog!”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Ok. Deci, am auzit lucruri mai concrete acum...Exact asta voiam să știu. Nu îmi este clar când am votat noi, aceste achiziții pentru autobuze și mai concret, ce zone vreți să legați între...sau vreți să mergeți chiar până la alte orașe...Adică, iarăși facem lucrări pentru alții, cum se mai face... sau...?”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană: „Nu, domnule consilier. Nu mergem în alte orașe, exclusiv, pe zonele din sectorul 4, în zonele de sud care au fost dezvoltate în ultimii ani de zile s-au dezvoltat, dar care nu sunt conectate la transportul public în comun. Este de bun simț să încerc să reduc traficul în sector, creând asemenea programe, astfel încât oamenii să poată pleca dimineața cu autobuzul din zonele lor de reședință spre guri de metrou sau chiar spre centru, până la urmă. Deci, nu este vorba de un transport către alte localități, sub nicio formă, este vorba de trasee, strict...în ceea ce am făcut noi, sunt trasee strict în sectorul 4, nu sunt trasee foarte mari, sunt trasee de 5-6 km, dar care în economia traficului contează foarte mult...și în economia mobilității urbane, până la urmă.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Ok. Din păcate, contractul pe care ni-1 supuneți la vot, este foarte vag. Aș fi preferat să fie scris acolo......nu să punem la dispoziție autobuzele cu

înmatriculare xxx către STB și STB ne dă în retur, șoferi și carburanți, etc. Da? Este extrem de vag acest contract și nu putem să...”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Nu este niciun contract. Este un acord de parteneriat. Nu este nimic vag...”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem: „Da, de asta zic că este vag........”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Nu e vag nimic!”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Putem să ne trezim după aia........”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Facem lucruri în comun. Nu este nimic vag..............Iertați-mă! Nu este nimic vag. Am explicat foarte clar în obiectul parteneriatului ce

vrem. Aia vrem să facem. Să desfășurăm activități în comun. Este foarte simplu. Astăzi avem povestea asta, mâine, poate mai găsim altă poveste, totul în beneficiul mobilității urbane și de scădere a traficului și poluării. Nu sunteți de acord cu povestea asta, nu-i niciun fel de problemă. Este dreptul dumneavoastră, și e foarte bine să-l exprimați!..”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Sunt de acord cu transportul în comun...”

DI Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Păi, dacă sunteți de acord cu transportul în comun, nu văd care este problema.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Sunt de acord cu transportul în comun, dar contractul este extrem de vag...”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană:,,Nu este un contract...”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:,, ... și să nu ne trezim în câteva luni ca se fac alte lucrări față de ce s-a propus...”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană:,,...este un acord de parteneriat...”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:,,......lucrări costisitoare cu ADP...”

Dl Gâf loan Deac — director - Direcția Mobilitate Urbană:„Ce treabă avem domnule cu ADP-ul?......”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule director, vă mulțumesc frumos! Alte întrebări văd că nu mai sunt la acest...Vă rog, domnule Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vreau să-l întreb pe domnul Viceprimar...Am ascultat cu foarte mare atenție ce a spus domnul Moulin.. De ce nu facem același lucru pentru elevii de la clasele I-IV? Să-i ducem, să-i luăm...”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană: „Este unul din punctele la care ne-am gândit...Vă răspund eu...?”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Eee, acuma...”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Ne-am gândit de mult la el. Nu uitați că am făcut-o deja. Programul s-a întâmplat pentru câteva zone și pentru câteva......și o să ne

extindem. Asta este baza ca să-l pot extinde. Astăzi pot să-l extind printr-un parteneriat cu STB-ul. Este cel mai bun cost efectiv și este cel mai normal pentru locuitori și oamenii sunt obișnuiți, doar că și noi trebuie să ne promovăm interesul locuitorilor noștri. Nimeni nu vine să analizeze din STB, din linii de transport București-Ilfov, ce nevoi avem noi pe niște linii...microclimate, să spunem, microzone. Noi trebuie să generăm, de aia există Direcția Mobilitatea Urbană... Venim, analizăm, fluxuri de oameni, fluxuri de trafic, centralizăm cerințele oamenilor...Ceea ce spuneți dumneavoastră este pasul doi, într-adevăr.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„L-am anticipat...”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană:„L-ați anticipat foarte bine.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc frumos! Domnul Sava, apoi domnul Andrușceac.Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Tot o întrebare pentru domnul director de la Mobilitate Urbană. Puteți să ne spuneți și nouă, tipul, producătorul și prețul la care au fost achiziționate aceste două autobuze? Sigur, dacă sunt autobuze pe motorină, electrice sau...”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană: „Sigur că da. Cu drag! Nu, nu sunt autobuze electrice, nu ne-am permis, sunt două autobuze care sunt practic second-hand,...sunt Euro 5, în schimb, sunt undeva la 500 de mii.......ceea ce este foarte onorabil...”

Dl consilier Sava loan Răzvan: „Vedeți că sunteți în rezonanță și nu se înțelege...”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană:,,...Sunt Daf-uri. Marca Daf.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Și de unde le-ați luat? De unde le-ați luat, domnule director?”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană: „De la o societate comercială care le vinde. Numele societății nu-1 știu...Oricum sunt undeva la 13-14.000 de euro....”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Vedeți că faceți microfonie și nu se înțelege foarte bine...Deci, încă o dată. Ce preț a avut autobuzul respectiv?”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană: „Undeva, înjur de 14.000 Euro bucata.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„14.000 de Euro bucata. Am înțeles!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Andrușceac,vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule director, aș vrea să vă rog să ne spuneți și care sunt rutele pe care vor opera aceste autobuze? Am vaga bănuială că ele vor opera în zonele care au fost cedate spre asfaltare de dezvoltatori în zona de sud, partea aceea dinspre Metro. Deci, vom face din nou m serviciu dezvoltatorilor de acolo, cărora le betonăm și străzile, le facem într-un proiect care este tot atăzi pe ordinea de zi...”

DI Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Am înțeles ideea dimneavoastră.”

DI consilier Andrușceac Antonio:,,...și o trecere către Jilava. Deci, noi ne-am ocupat de dezvoltare și nu numai în Berceni, ne extindem spre Jilava. Spuneți-ne, vă rog, care sunt rutele pe care le vor deservi?”

DI Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană: „Evident că aceste rute sunt în zona de sud a orașului. Din punctul meu de vedere, mi-am îndeplinit exact misiunea pe care o avem spre o adâncă administrație publică locală și anume să facilităm dezvoltarea unității noastre. De data asta eu vin în fața dumneavoastră cu o propunere care să nu necesite să fac, cum să vă spun eu, destiuni legate de creșterea traficului, ci de scăderea traficului și a poluării. Atunci când eu ajut niște cimeni, indiferent că s-au mutat, că sunt într-o zonă nou dezvoltată sau o zonă mai veche a sectorului...................Nu văd nicio problemă........ dar pe zona de mobilitate urbană, am gândit o

dezvoltare, să spunem așa, de bun-simț, modernă, în sensul de a aduce transportul public în comun, în zonele unde nu există transport public în comun. în toate zonele sectorului 4. Așa cum, de exemplu, am hat în calcul ceea ce dumneavoastră ați cerut ani de zile și nu s-a putut întâmpla...și în sfârșit.......la

comisia de circulație în zona în care dumneavoastră locuiți, sistematizarea circulației...și să o punem în aplicare în ultima perioadă. Toate problemele comunității, să știți că e bine să le rezolvăm la timp, cât re permite bugetul și cât ne permite...”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule director, știți foarte bine că mi-am dat concursul de câte ori a fost vorba despre... ”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Stiu si vă mulțumesc......”

DI consilier Andrușceac Antonio:„...și nici nu m-am împotrivit, însă, vă spun cu tot respectul, sunteți un om care aveți educație universitară și mai predați și altora ce ați învățat dumneavoastră. Există și posibilitatea unor parteneriate public-private. Deci, în zonele pe care acești dezvoltatori le au în proiectele lor, ar trebui să prevedem și astfel de posibilități și să-i chemăm la discuții înainte de a ne vedea puși în situația să le tragem noi apă, canal și să le facem investiții în valoare mai mare decât investițiile lor imobiliare sau egale...și apoi să le aducem și utilități, să le aducem și transport în comun pe banii noștri. Asta înseamnă o discuție reală, nu o golănie........de tranzacții făcute pe sub masă cu

dezvoltatorii. Mulțumesc!”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Mă cunoașteți deja de 4 ani, dacă insinuați că eu fac vreo golănie sau am făcut vreo golănie, discuția o închidem aici și rămânem prieteni.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Dumneavoastră aveți doar datoria să ne răspundeți la întrebare, nu am pus pe dumneavoastră nici un fel de problemă, de........”

DI Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Voturi pentru acest proiect, vă rog! Vă reamintesc că aici votăm doar 26 de persoane. 19 voturi pentru. Abțineri? 5 abțineri. Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă. Cu 19 voturi pentru, 5 abțineri și 2 voturi împotrivă și domnul consilier Turmac care nu votează, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare. Domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Dacă tot am făcut parcări și s-a considerat că este o mare necesitate să distrugem mai multe spații verzi ca să facem mai multe parcări mici, aș vrea să treceți cât mai repede și la sistemul de plată. Da? Deci, noi am făcut o investiție, cei care, chiar dacă suntem în an electoral, își parchează mașinile și lucrarea este terminată, trebuie să plătească. Deci, nu faceți un cadou

din banii dumneavoastră, faceți un cadou din bani publici. Și acum, vă rog, să treceți cât mai repede la crearea posibilității de plată. Toate aparatele sunt montate, am trecut, am văzut în mai multe parcări, vă cer în mod insistent să dați drumul la plată și la abonamente pentru aceste parcări. Este suficient cu o pomană electorală, să zică oamenii........”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, La revedere!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Exact același mesaj, cum a spus colegul meu, trebuie să dați drumul, este an electoral, dar ca din întâmplare, vine exact facturare după ce trecem de perioada electorală. Deci, nu este normal, este un fel de mită electorală, ceea ce faceți acuma...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun.Vă mulțumesc!”

Dl Gâf loan Deac - director - Direcția Mobilitate Urbană:,,........le dăm la plată. Ce mită

electorală?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Asta se votează acum, să le dăm la plată. Bun. Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte discuții pe acest proiect...Voturi pentru, vă rog? 20 de voturi pentru. Abțineri? 6 abțineri. împotrivă? Repet: Voturi împotrivă?”

Dna Aneta Popa - director - Direcția Administrație Publică:„A ieșit cineva din sistem?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cine a votat la abțineri?”

Dna Aneta Popa - director - Direcția Administrație Publică:„Andrușceac, Murgoci, Niculae, Sava, Ștefan Daniel și Moulin.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„... Domnul Negrilă? împotrivă?”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Am vrut să votez, dar dacă nu m-a lasat să vorbesc? S-a enervat omul.......”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Am înțeles. Un vot împotrivă.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Sunteți împotrivă? încă o dată...”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vreau să fiu.......Am înțeles de la om ce se......”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Cum vreți să votați?”

Dl consilier Negrilă Vasile:„....nu m-a lăsat să vorbesc...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți că vă întreb...

Domnule Negrilă.......Dați-i, vă rog, microfon domnului Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„....Așa vă enervați, doamnaNușa?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Negrilă...”

Dl consilier Negrilă Vasile:„....Sunteți nervoasă...sau ce să înțeleg?...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog frumos...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,,.......dl Gâf.....Ce v-a zis, că nu înțeleg?...”

Dna Aneta Popa - director - Direcția Administrație Publică:„Eu am un ton normal...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,,.....Păi......”

Dna Aneta Popa - director - Direcția Administrație Publică:„Controlați-vă tonul...”

Dl consilier Negrilă Vasile:„...Vreau să fiți calmă...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vasile, te rog frumos!

Domnule Negrilă, cum votați până la urmă? Vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vreau să votez pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am înțeles. Perfect. Deci, avem 21 de voturi pentru și 6 abțineri. Proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Clubul Sportiv Municipal București. Vă anunț că eu la acest punct nu voi vota. ”

Dl consilier Negrilă Vasile:„De ce nu votați?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Că aș fi în incompatibilitate, că lucrez acolo, la Clubul Sportiv Municipal, de aceea. Vă rog, dacă sunt discuții?”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da. Eu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Vreau să știu doar dacă implică într-un fel sau altul......”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu, nu implică bani.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Nu implică în niciun fel. E ok, atunci. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Samir? Domnul Andrușceac?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, La ce proiect, vă rog?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La punctul 8.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„împuternicire cu Clubul Sportiv Municipal. Aici vreau să-l întreb pe Cosmin sau cine poate să ne spună, dacă este altceva decât ceea ce vrem să propunem cu cei de la Federația de Natație și în ce constă coperarea? înțeleg că din discuția anterioară, a fost vorba despre ce am vorbit în comisie, posibilitatea ca antrenorii să vină și să.........”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Exact.

Da, despre asta e vorba. Așa este!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Asta e bine. Vă mulțumesc! Dacă este doar atât și nu implică nici aici un buget al Primăriei, sunt de acord cu acest...doar că ar trebui să creăm și o bază și posibilitatea ca să aibă de unde să aleagă, că dacă nu avem clase sportive, e greu să aleagă așa după înălțime. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Voturi pe acest proiect, vă rog! 25 de voturi pentru. Abțineri? 1 abținere. Domnul Sava, s-a abținut. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere și un consilier care nu a votat, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov, în vederea derulării proiectului asfaltare drum comunal de lângă vii - D.E. 33, D.E. 38, D.E. 12 D.E. Comuna Jilava, jud. Ilfov. Domnul Andrușceac, domnul Negrilă. Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Bănuiesc că este discuția la care am făcut referire mai sus. Se leagă o parte din parcelele care sunt în comuna Jilava și aparțin dezvoltatorilor din zona de sud. Aș vrea să știu dacă există un acord scris al Consiliului Județean Ilfov prin care ei ne spun că nu au bani și ne cer nouă să realizăm această asfaltare de drum comunal și dacă există parcele în litigiu, în acest proiect, deci, pe acest tronson care face obiectul derulării acestui proiect de asfaltare de drum comunal, pentru că știu că sunt litigii între mai mulți proprietari din aceste zone. Vreau să ne spună doamna Secretar General dacă din punct de vedere al legalității, totul este ok...și răspunsul punctual vizavi de cererea expresă a Consiliului Județean Ilfov, către noi, ca să preluăm acest drum în asfaltare, pentru că eu știu că, Consiliul Județean are sursele necesare de finanțare care așteaptă, ca și cele pentru centurile ocolitoare. Mulțumesc!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „înainte să vă răspundă doamna Secretar, vreau să fac câteva precizări: în privința cooperării cu Jilava, există o hotărâre a Consiliului General adoptată în anul 2017, care împuternicește Sectorul 4 să încheie această colaborare, pe de o parte, pe de altă parte, nu este vorba de preluarea în administrare a unei străzi care nu este în Sectoiul 4 sau de realizare în locul Jilavei a unei investiții, ci este vorba de porțiunea aceasta, numită „Dealul între Vii” care reprezintă acces în Sectorul 4 și care, Comuna Jilava, UAL Jilava a atribuit-o și are contract pentru modernizarea sa, iar cadastral, limita teritorială cu UAT Jilava, trece exact prin această zonă. Practic, există o suprapunere de circa un metru jumătate, doi de-a lungul străzii și noi ne finanțăm cheltuiala aferentă bucății care este cadastral în Sectorul 4. Deci, nu realizăm nicio investiție în locul Jilavei, nu luăm în administrare ceva ce nu este teritorial pe raza UAT Sector 4. Domnul Negrilă, vă rog. O secundă, să vă dea microfonul...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Trebuia s-o lăsați pe doamna Secretar înainte...”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da. îi dau cuvântul doamnei Secretar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vizavi de litigii...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vizavi de legalitatea acestui proiect.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Dacă mă întrebați, vizavi de legalitatea acestui proiect, este vorba de o Hotărâre de Consiliu Local din anul 2017, care a fost acceptată de către Consiliul General și ni s-a dat o împuternicire în acest sens. Este adevărat că nu s-a... Consiliul Local nu a...nu a fost repusă pe ordinea de zi în Consiliul Local pentru vot, deci, practic, în momentul acesta încheiem un CEF început în anul 2017, odată ce, tot dumneavoastră ați cerut Consiliului General o împuternicire pentru a vă putea asocia cu Jilava, în vederea edificării bucății acesteia de drum care este o parte la noi, o parte la dumnealor.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Domnule Negrilă.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule Negrilă, vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Deja, la prima întrebare ați răspuns. Asta era și întrebarea mea, dacă noi ca și UAT, practic, finanțăm partea Jilavei. Am înțeles despre ce este vorba. Am o întrebare, dacă totuși...Poate mă ajutați dumneavoastră, domnule Viceprimar...Știți drumul acela din dreapta, din spatele IML-ului? îl cunoașteți?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Administrativ este la noi sau la Sectorul 3?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Din spatele IML-ului?”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da. Spre drum... Cel care duce spre FOX, în sus...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La noi.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„La noi. Și atunci de ce......?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Limita teritorială cu Sectorul 3 este reprezentată de Râul Dâmbovița...Ceea ce este la Est de Dâmbovița, este Sectorul 4.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Păi și atunci...Mă iertați că vreau să vă întreb și eu...De ce jumătate din el este asfaltat și jumătate este neasfaltat?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „în zona respectivă, Primăria Capitalei dezvoltă o investiție...Podul acela de peste Dâmbovița... care urmează să fie finalizată, în toamnă, din câte am înțeles, are termen de finalizare. Bucata respectivă pe care am avut-o în vedere odată cu asfaltarea în cursul anului 2019, dacă nu mă înșel, a primei bucăți de drum, nu a putut fi continuată până când nu se termină lucrarea capitalei. După ce lucrarea Primăriei Capitalei va fi recepționată, vom întregii drumul, odată cu finalizarea investiției lor.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vă mulțumesc mult!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Mulțumesc și eu. Antonio, te rog, replica...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Aș vrea să concluzionăm. Din punct de vedere al legalității, doamna Secretar ne spune că acum s-ar închide ciclul și de abia după chestia asta, după votul nostru, ar deveni legal...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu...Legal este și

acum...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Legal, ce anume să fie? Ce anume să fie legal?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Derularea acestui proiect comun de asfaltare...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da. Corect...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„doar în urma votului nostru...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,Corect...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„...va trece la asta...Aș vrea, totuși, domnul Viceprimar, dacă au fost făcute niște estimări de cost și din acest cost cât revine Sectorului 4, cât revine celor de la Comuna Jilava...și dacă sunt necesare exproprieri? Mulțumesc!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vizavi de costuri, pot să vă spun următorul aspect: UAT Jilava are contract pentru zona pe care o execută în Jilava și prețurile contractate sunt prețurile lor. Adică, nu știu să vă spun ce prețuri au ei. Prețurile noastre, sunt prețurile din acordul-cadru de străzi pe care îl cunoașteți, aceleași prețuri cu care am realizat toate investițiile pe respectivul contract.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu, nu îmi este clar ce mi-ați răspuns. Deci, jumătate din lucrare o vor face contractorii celor de la Jilava...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Jumătate din costuri, domnule consilier.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Jumătate din costuri...Păi...și cum facem, dacă ei cu același contractor lucrează la un preț, noi lucrăm la alt preț jumătatea noastră de drum? Sau cum? Nu mi se pare logic. Adică, eu care fac aceeași treabă, o fac la un preț pentru...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, este foarte simplu. Ei au...cum se întâmplă și la noi...Și-au votat indicatorii tehnico-economici ai întregii investiții, care, nu știu... o să vă transmit că nu știu nici eu, pentru lucrarea asta care este o stradă foarte lungă. Strada asta se termină în șina de tren. Noi discutăm aici de o cooperare punctuală pe o zonă scurtă de tot, doar pe granița cu Sectorul 4. Lucrarea lor, este o lucrare complexă care începe la granița cu Sectorul 4 și se termină la..

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Viceprimar...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Au pasarelă, au lucrare mare, a lor...Noi o să...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Viceprimar, nu mă interesează cât de mare este lucrarea celor de la Ilfov, mă interesează care este impactul bugetar asupra...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Impactul bugetar...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,...sectorului nostru...și când ne prezentați acest proiect către vot, ar trebui să ne spuneți cât ne costă, pentru că după aia, când vom veni să aprobăm condițiile, dacă nu le vom aproba, ne veți spune: domnule, ați aprobat proiectul. Nu e corect.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O secundă. Ca să vă pot pune la dispoziție o valoare estimată, pentru că știți bine, înainte de orice lucrare, costurile prezentate sunt prețuri estimative, în urma adoptării prezentei hotărâri de consiliu se va face o ridicare topo care va determina suprafața de teren afectată pe raza sectorului 4, moment în care o să pot să vă pun la dispoziție costurile aferente.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Viceprimar, vă sugerez următorul lucru: data viitoare, ca să putem vota în cunoștință de cauză și să nu revenim după aia, să spunem nu votăm la prețul ăsta proiectul...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să vă spun...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă rog frumos, întrebați-i, vă rog, pe cei de la Județul Ilfov, cât îi costă pe ei metru pătrat pe lucrare și faceți o estimare foarte simplă...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă spun


că...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu mi-ați răspuns la întrebarea legată de costuri de expropriere...Dacă vor fi necesare exproprieri sau dacă sunt în derulare?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu sunt prevăzute exproprieri pentru lucrarea respectivă pe raza sectorului 4, iar vizavi de costuri, ce pot să vă spun, este că vor fi costuri foarte mici având în vedere că discutăm de o lungime, aproximativ de 200 de metri, ori 2 metri cât este trama în dreptul sectorului 4, deci, undeva până în 500 de metri pătrați. Lucrarea este una derizorie la nivel de cost.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Domnule Sava și apoi domnul Moulin.”

DI consilier Sava loan Răzvan:„Cred că nu citim aceleași materiale. Eu...în cadrul acestui contract cadru de parteneriat, de asociere, mai exact, la Articolul 4, la « Drepturile și obligațiile părților, Articolul 4.1: Obligațiile Asociatului I» care este Sectorul 4, la aliniatul (a) «să acționeze ca partener principal și manager al proiectului»; la punctul (c) «să asigure serviciile de elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de execuție și construcții, precum și elaborare proiect tehnic de execuție și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului » - deci, în sarcina Sectorului 4 cade sarcina de a executa acest proiect pe banii lui.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Partea noastră...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Numai bucata afectată de sectorul 4...”

Dl consilier Sava loan Răzvan: „Domnule, nu e bine. Trebuia să spuneți părțile care revin...cotă-parte din acest contract de asociere. La punctul (i) «să execute lucrările de construire cuprinse în proiectul tehnic pentru întreg obiectivul de investiții ce face obiectul prezentului contract» Ceea ce ziceți că e cotă-parte, nu e cotă-parte, e întreg proiectul, întreaga investiție...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, o secundă. înțeleg ce spuneți, doar că...”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Nu am terminat. Vă rog frumos nu fragmentați...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bine. Terminați dumneavoastră.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:,,...« (j) să asigure obținerea avizelor necesare punerii în funcțiune a obiectivului» Da?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Sunt costuri. Din exprimarea pe care o aveți dumneavoastră în acest contract de asociere, că Sectorul 4 susține întreaga investiție. Deci, nu spuneți că spune undeva că reprezintă cotă-parte din terenul sau din porțiunea de șosea care aparține teritorial de Sectorul 4. Aici îmi spune tot obiectivul de investiții.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Păi, ăsta este obiectivul de investiții. Cealaltă lucrare despre care vă vorbeam, care continuă drumul pe raza UAT Jilava, nu poate face niciodată obiectul acestei asocieri, având în vedere că nu este teritorial pe raza Sectorului 4. Evident că aici ne referim doar la porțiunea suprapusă.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Domnule Trocan, nu mergeți în logica asta, pentru că o contraziceți pe doamna Firea. Știți că a cumpărat niște cămine în Snagov, da? Nu mergeți pe chestia asta. Aici spune foarte clar în contractul ăsta de asociere, ce citesc eu, citiți și dumneavoastră și cred că și ceilalți colegi...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnule Moulin, vă rog.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Deci în zona respectivă au fost asfaltate mai multe

drumuri care vin până aproape de Jilava, după ce trecem de partea asfaltată, ajungem pe partea cu pietre și acolo găsim un teren folosit de ADP, pe post de depozit. Dacă are autorizație, sau nu, să fi fost ca depozit, nu știm, care din întâmplare. ADP a semnat contract cu proprietarii, proprietarii terenului fiind domnii                                       _     ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și ce legătură are asta cu proiectul nostru, vă rog?”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Deci eu consider această asfaltare care vine fix în zona respectivă, este doar un cadou pentru proprietarii terenului respectiv. După ce trecem de acest teren, avem doar terenuri agricole care niciodată, este folosit drumul...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E un acces în sectorul 4. Eu nu știu ce terenuri agricole sunt!”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Da, am fost acolo, am văzut cum este, doar camioane de la ADP se duc până acolo, după aceea nu este folosit deloc acest drum, pentru că avem și partea de tren care mai departe blochează și după aia avem și centura, deci...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu blochează! în proiectul comunei Jilava este și o pasarelă, să știți, peste acea linie de tren.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem: „Momentan nu este folosit deloc și nu va fi folosit pentru drumul acela Binelui, nu permite accesul mașinilor în mod corect.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Mulțumesc frumos. Dacă nu mai aveți discuții pe acest proiect? Voturi pentru, vă rog! Bun, deci câte sunt? 19 voturi pentru. Abțineri, vă rog. 5 abțineri. împotrivă? 3 voturi împotrivă. Deci 19 voturi pentru, 5 abțineri și 3 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare. Domnule Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Știu că pentru modernizarea Complexului Agroalimentar Piața Progresul și a Pieții Sudului au fost alocate niște sume ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Antonio, am avut înainte indicatorii si de aia se mișcă...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vreau să fac o precizare, anticipat la întrebarea dumneavoastră, având în vedere actualizări de indicatori tehnico-economici, acest proiect de hotărâre pe care l-ați mai tot văzut pe ordinea de zi ca urmare a actualizării indicatorilor, este solicitat de fiecare dată de banca finanțatoare...deci, practic, este mereu o actualizare de anexă a creditelor pentru obiective finanțate prin credite.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Sunt de acord, domnule Viceprimar, doar că acele spații deja au fost închiriate și noi vorbim acuma de niște valori mari de ordinul zecilor de milioane care se dau pentru recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației pentru securitate la incendiu, vă dau un exemplu, sau pentru modernizare și demolare parțială, modernizare care a fost finalizată, demolare care este demult finalizată. Deci, nu înțeleg, ce plătim ?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu. nu. Nu plătim nimic, domnul consilier. Asta încercam să vă spun, domnul consilier, prin proiectul de față actualizăm anexa pentru obiective de investiții finanțate prin credite. Este o formalitate solicitată de băncile finanțatoare de fiecare dată când se actualizează indicatorii.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „înțeleg ce-mi spuneți, dar atunci titlul proiectului poate ar fi trebuit să fie mai explicit pentru că aici spuneți modificare și contractare a unor finanțări rambursabile.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, credite, asta am spus.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Atunci vă întreb: faceți alte credite pentru lucrările astea s-au doar dați evidența acestora la zi?”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Facem actualizări la anexa de la bancă de fiecare dată când sunt actualizări, asta vă spuneam.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Că sunt pe minus sau pe plus, dar trebuie să le dea la bancă de fiecare dată.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Sunt solicitări ale băncilor finanțatoare. Ați mai avut pe ordinea de zi, e a patra oară când avem asta. Stați o secundă că poate are domnul Cioclea ceva de adăugat.”

Dl Cioclea Cezar George - director al Direcției Economice:„Bună ziua. în preambulul proiectului scrie foarte clar că este vorba de hotărârea consiliului local din 10.06.2019 deci acela este împrumutul la care ne referim, iar toate celelalte hotărârii din data de 29.10; 02.12; 25.05.2020 precum și cea de astăzi, nu fac decât să modifice indicatori, deci, nu se schimbă suma care este împrumutată de la Banca Comercială Română deci nu este.....nu se schimbă absolut nimic. Dacă vedeți în proiect se

spune foarte clar și explicit că este vorba doar de modificare, modificare și completare, deci, nu se suplimentează suma de bani.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Păi atunci spuneți-mi în cazul banilor alocați, de exemplu, către alte zone, protecție socială, comisia pentru resurse umane?”

Dl Cioclea Cezar George - director al Direcției Economice:„Aici vorbim, domnule Andrușceac, noi aici discutăm ...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Sunt puse în același proiect, domnule director.”

Dl Cioclea Cezar George - director al Direcției Economice: „Noi aici discutăm de un împrumut care are o sumă maximă de 100 milioane de lei, obținut în 2019 cu tragere în 2019 și 2020, aprobată de Ministerul de Finanțe și care în spate are o listă în anexa 1 pe care o vedeți, o listă cu obiective de investiții care pot fi finanțate parțial sau total din acest împrumut. Acum venim cu această modificare prin care, în cadrul acestei anexe, schimbăm valorile indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele a căror valori s-au schimbat, atât.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am înțeles acum. Vedeți de ce este necesar să ne puneți puțin în cunoștință de cauză cu unele aspecte, eu înțeleg acum așa și fac o recapitulare și pentru colegii mei ca să fie clar. Am avut un împrumut de 100 milioane care a fost repartizat pe x obiective de investiții. Unele s-au derulat din aceste proiecte pe valorile care au fost inițial prevăzute și altele și-au modificat valorile.”

Dl Cioclea Cezar George - director al Direcției Economice: „Corect.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Și acum le spuneți celor care vă cer aceste actualizări de la finanțator care obiective și-au schimbat valoarea.

Dl Cioclea Cezar George - director al Direcției Economice:„Care sunt valorile noi, exact.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Aici vroiam eu să-mi spuneți dumneavoastră de ce s-au mai modificat valorile la piețe pe niște zone în care, mă rog, nu ar fi trebuit, pentru că am mai vorbit noi atunci și de managementul riscului și rămăsese să ne dați un răspuns. Cum au manageriat ei riscul, dacă noi ne vedem iarăși că trebuie să recompartimentăm că nu luăm avize ISU? în principiu am înțeles și vă rog încă o dată, înainte să avem din astea cu 300 pagini la buget, chemați-ne și învățați-ne și pe noi despre ce e vorba ca să votăm în cunoștință de cauză. Vă mulțumesc, domnul director.”

Dl Cioclea Cezar George - director al Direcției Economice:„Mulțumesc, domnul consilier.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Dacă nu mai aveți alte discuții la acest punct. Voturi pentru, vă rog. 20 voturi pentru. Abțineri? 7 abțineri. Cu 20 voturi pentru și 7 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 230/20.09.2018 pentru aprobarea cheltuielilor proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr. 89”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Domnul Andrușceac, după aceea Mihaela Murgoci și domnul Guilhem, după aceea.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„O secundă, domnule Președinte. Da, la acest proiect nu am întrebări. Vă cer scuze că m-ați așteptat. Mulțumesc frumos.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, întrebarea mea se leagă...Bună ziua, în primul rând. ...de cei peste 11 milioane cheltuieli neeligibile ale proiectului. De ce am ajuns la o sumă atât de mare la cheltuieli neeligibile? Având în vedere că este un proiect cu finanțare nerambursabilă care e de ceva ani.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Răspunsul e următorul: conform ghidului știți că proiectul ăsta este finanțat prin Programul Operațional Regional iar conform ghidului suma maximă pe care ei o finanțează este de 25 milioane. Acesta este motivul pentru care suma respectivă este neeligibilă.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Nu, poate să fie contribuție în proiect, nu neapărat neeligibil. Eu prin neeligibil înțeleg că s-au făcut niște cheltuieli pe lângă proiect. Asta înseamnă neeligibil.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nefmanțat asta înseamnă. Păi da asta înseamnă, din moment ce valoarea proiectului este de 25 milioane suma maximă pe care o finanțează Programul Operațional Regional.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Proiectul are 36 milioane din care 25 milioane vin de la un finanțator sume nerambursabile. Dar de ce e neeligibil, neeligibil în proiect înseamnă că sunt cheltuieli făcute în afara proiectului.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu în afara proiectului. Neeligibile înseamnă nefinanțat de POR, nu în afara proiectului. Depășesc ca valoare, valoarea pe care POR o pune la dispoziție pe proiect prin ghidul respectiv.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Bine, mulțumesc.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul Moulin, vă rog.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Da, era 36 mii de lei înainte care era neeligibil, acuma ați trecut la 11 milioane, cum justificați această creștere, dintr-o dată așa băgăm 10 milioane jumate, cum se poate?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Actualizarea bugetului proiectului este rezultatul elaborării proiectului tehnic și include cheltuieli pentru dotarea unității, care nu erau prevăzute inițial, deci dotarea unității de învățământ, echipamente și mobilier specific didactic de laborator, alte categorii de echipamente, dotări independente, sistem control acces, sistem securitate video, dotare de cantină, deci practic reprezintă dotările aferente acestui proiect.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Și o să spuneți că pe 25 milioane pentru lucrări mai adăugați 10 milioane pentru echipare? Este enorm! Cum putem să spunem așa ceva? Cu 10 milioane făceam o clădire întreagă! Ce puneți acolo? ...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Care e întrebarea? ”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Ce puneți acolo care ajunge să coste 10 milioane?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dumneavoastră ați consultat proiectul? Sunt săli de ... o secundă....sunt laboratoare acolo, sunt clase, ați văzut suprafața proiectului. Este un proiect imens acolo. Dacă vă invit la șantier să îl vizităm împreună și o să vedeți că...”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Eu sunt de acord să vin la șantier n-am nimic împotrivă....Vin dacă vreți, dar eu nu înțeleg cum reușim să mai băgăm 2,3 milioane de euro, vorbim de euro, doar în dotări. Mi se pare foarte mult. Dacă ar fi un spital aș înțelege, dar e vorba de niște clase...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Mulțumesc frumos. Doamna Murgoci, vă rog.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Spuneți că e o unitate de învățământ, vă readuc aminte că prin scoaterea Liceului Miron Nicolescu de pe lista unităților de învățământ acesta nu mai există iar pentru a apărea din nou ca unitate de învățământ, e o întreagă procedură care nu ține numai de Primăria Sectorului 4 . Deci ce faceți investiți într-o unitate de învățământ care nu mai există?”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București :„Nu este adevărat. V-am spus de la început că funcțiunea spațiului nu se poate modifica și este în continuare destinație de învățământ și vă invit să consultați punctul numărul 18 unde vom avea pe ordinea de zi rețeaua școlară și atunci o să vedeți că se regăsește clădirea acolo.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Ok.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Mulțumesc frumos. Pentru, vă rog. 20 voturi pentru. Abțineri, vă rog. Avem 7 abțineri. Cu 20 voturi pentru și 7 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 12: Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare „Sprijinirea capacității instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 pentru gestionarea crizei SARS-CoV-2” în cadrul apelului de proiecte l’OIM/819/9/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Discuții? Domnul Andrușceac?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu am nimic de adăugat la acest proiect.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Avem alte înscrieri la cuvânt la acest proiect? Nu? Voturi pentru, vă rog. Cu 27 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 13: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 166/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Agroalimentar Piața Sudului din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4. Domnul Andrușceac?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Aș avea de propus două amendamente. O amendare la articolul 9, punctul g, textul amendat este următorul: «propune tarifele pentru serviciile prestate și le supune spre aprobare consiliului local și asigură afișarea acestora.» Explicația ar fi următoarea: piețele aflate în administrarea sectorului 4 se află la limita dintre un serviciu public către cetățeni și o entitate care trebuie să urmărească strict activitatea financiară. Tarifele sunt deja prevăzute în HCL numărul 259//2018 și acestea pot fi modificate exclusiv prin amendarea hotărârii de consiliu local. Aș vrea să aibă următorul conținut: «stabilește tarifele pentru serviciile prestate și asigură afișarea acestora.»”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarnl Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi așa scrie. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu, scrie propune tarifele.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul g, nu aici ne uităm? Punctul g:« stabilește tarifele pentru serviciile prestate și asigură afișarea acestora. »Așa scrie.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Așa... și am zis propune tarifele că, mă rog, am putea să facem lucrul ăsta, dar trebuie să modificăm acea hotărâre de consiliu local pentru că dacă ele sunt deja prevăzute acolo, noi nu putem intra fără modificarea HCL 259/2018, să amendăm și să mărim cu nici un leu. Am putea fi atacați, să ne facă plângere penală că am dat o altă formă decât...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier, hotărârea la care faceți dumneavoastră referire este în vigoare, tarifele se stabilesc cu aprobarea consiliului local, de către consiliul local, de fapt și nu e necesar...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Ăla e deja în vigoare.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am înțeles. Deci, ăsta rămâne în vigoare și nu intră în nici un fel de paralelism cu cealaltă hotărâre de consiliu local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Se completează una pe alta.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Atunci aș mai dori să facem un articol nou prin care să reintroducem ce am avut acum doi ani și anume: «în timpul derulării contractului, contractanții din Complexul Agroalimentar Piața Progresul și apoi și la Piața Sudului același lucru, nu au dreptul să subînchirieze spațiile sau să vândă mai mult de 50% din acțiunile firmei». Motivația pentru aceasta este următoarea: nu am băgat niște bani și am fost toți de acord să modernizăm aceste piețe ca ele să facă obiectul unor speculații imobiliare și ne-am dorit să creăm un spațiu civilizat, atât pentru producător și comercianți, cât și pentru noi cei care suntem cetățeni ai sectorului 4 și ne aprovizionăm de acolo. Este deja prea mult că aprobăm să se distrugă Stadionul Girueta și să ne facem concurență singuri la investițiile pe care le-am făcut în piețe, prin apariția unui hipermarket, așa că v-aș ruga frumos să nu dăm posibilitatea altor discuții ca aceste spații renovate și refăcute, vor face obiectul unor tranzacții imobiliare și nu acela pentru care am investit acești bani.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Permiteți o secundă să vorbim despre aceste două probleme pe care dumneavoastră le-ați semnalat. Prima, cea cu subînchirierea spațiilor, există un HCGMB care reglementează acest lucru, deci noi nu putem modifica HCGMB-ul iar despre vânzarea acțiunilor, să știți că există în Constituție un articol care reglementează acest lucru și noi nu putem să facem un HCL care să bată Constituția. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Eu știu care este ierarhia legilor în România, dar vă aduc aminte că data trecută am putut să introducem obligativitatea ca în perioada de derulare să nu se facă subînchirieri. Eu nu știu ce HCGMB spuneți dumneavoastră că există, noi am avut această prevedere în regulamentul trecut și în cadrul contractului eu pot să previn că dacă tu ți-ai vândut...eu nu îi îngrădesc lui posibilitatea de a-și vinde acțiunile, dar dacă ai vândut acțiunile fix ale acelei...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Scuzați-mă! Dar dacă moare ce se întâmplă?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Dar eu n-am zis dacă moare, am zis că dacă vinde ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Păi nu, că dacă moare tot la fel se schimbă proprietarul acțiunilor, nu?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu, eu am specificat clar, în condițiile în care vinde, pentru că o altă manevră când am interzis subînchirierea, a fost să-și vândă părțile sociale.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă e dreptul lui constituțional? Eu asta vă spun că nu putem să îngrădim.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu este adevărat! Este neconstituțional să-i îngrădesc dreptul de a vinde, dar nu este neconstituținal să-i spun că dacă vinde acea firmă care e acolo, pierde contractul! El poate să-și vândă firma, dar pierde contractul, mă înțelegeți?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Da, eu am înțeles ce spuneți dumneavoastră...”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Sunt două chestii separate!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, haideți cu un punct de vedere de la juridic dacă avem...”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Eu vreau să se supună la vot...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Trebuie să avem un temei juridic.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Am avut temeiul juridic și data trecută când am trecut în regulamentul de la piețe interzicerea subînchirierii. Noi suntem proprietari, chiriașii noștri nu au dreptul să subînchirieze, clar! Care-i ilegalitatea ?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi nu au voie! prin HCGMB nu au voie. Asta și spun. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Foarte bine, vreau să stipulăm și noi în regulament că nu se vede nicăieri”.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doar o clipă să ne consultăm puțin cu juridicul...Imediat...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Fără să am în momentul acesta o legislație la îndemână, cu rugămintea ca pe viitor, în momentul în care faceți amendamente să ni le comunicați din timp pentru a putea verifica legalitatea lor și a putea aviza, respectiv a respinge ideea, juridic vorbind, a acelui amendament, se pun doar două probleme: unu, nu putem în momentul acesta schimba aparent, deci încă o dată, fără să studiez foarte mult pentru că nu am avut când, nu putem în momentul acesta să schimbăm față de ceea ce am prevăzut în regulamentul de licitație. în regulamentul de licitație ați permis să participe la licitație cu posibilitatea să subînchirieze cu acordul nostru, prin urmare în momentul acesta nu putem schimba regulile pentru că deja acel contract există, contractul a fost încheiat, suntem sub incidența contractelor respective, pe de o parte iar pe de altă parte, din punct de vedere al îngrădirii dreptului dumnealor de a-și cesiona, vinde ori înstrăina într-o oricare altă formă acțiunile sau părțile sociale pe care le dețin la societate, dacă va trece un astfel de amendament nu voi contrasemna, pentru acel amendament, hotărârea pentru că din punctul meu de vedere este neconstitutional. Mulțumesc. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc. Am înțeles.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Bună ziua. Vroiam să spun că mereu revine această speță a subînchirierii, mereu discutăm același lucru, în condițiile în care este stipulat în acea hotărâre de consiliu general, așa că dacă vrem să facem ceva în legătură cu interzicerea subînchirierii trebuie să ne adresăm Consiliului General prin grupurile politice. în legătură cu cesiunea, că de fapt la nivelul piețelor există, majoritar cred că 99% , cred că există SRL-uri sau persoane fizice autorizate, deci nu putem să vorbim de vânzare ci doar de cesiune de părți sociale, acestea sunt supuse legii de organizare a Registrului Comerțului și pot fi cedate în limitele legii. Nu cred că putem noi să restricționăm această cesiune de părți sociale. Deci nu cred că putem să supunem măcar ca amendament acest lucru...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc, domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Deci eu cred că dumneavoastră înțelegeți bine ce am vrut să spun. Eu, de la prima formulare pe care a avut-o doamna Secretar, am înțeles că vreți să duceți discuția în zona de neconstituținalitate, dar eu v-arn spus că nu-i îngrădesc omului dreptul să-și vândă firma, proprietatea lui, ci că doresc ca, în momentul în care acea firmă care-și desfășoară activitatea acolo, se vinde....că eu nu pot să închiriez un spațiu într-o zonă de piață la un preț concesionat și să mă gândesc că peste o lună îmi vând firma la alt preț că am deja spațiu. Asta este măgăria pe care vreau să o evităm! Dar eu revin și vă spun așa: dacă există HCGMB, doamna Secretar General și domnule Viceprimar, stipulați în cadrul acestui proiect, în cadrul regulamentului, faceți referire la acea hotărâre de consiliu general ca să știu că există prevăzut undeva imposibilitatea de a subînchiria spațiul. Pentru că și data trecută ne-arn opus și numai faptul că aveți majoritate a făcut ca cineva să poată lua nu știu câte spații și după aia să le subînchirieze. Nu-i normal!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, prețul de licitație al spațiilor, știți bine că a fost aprobat de consiliul local. Am mai avut discuția asta de vreo două ori cel puțin până acuma iar vizavi de prevederile contractuale de la momentul licitației spațiilor, v-a explicat doamna Secretar că suntem sub contractele respective și că vom fi dați în judecată în secunda doi în situația în care am schimbat regulile jocului pe parcursul derulării contractelor.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Da, eu înțeleg că asta este o făcătură PSD-istă... pe bune dă banii oamenilor...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Haideți, domnule Andrușceac! Vă mulțumesc. Voturi pentru, vă rog. Deci 19 voturi pentru. Abțineri, vă rog! 7 abțineri. Voturi împotrivă, vă rog. Și 1 vot împotrivă. Deci cu 19 voturi pentru, 7 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Următorul, punctul numărul 14: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 165/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Progresul din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4 Discuții? Cineva vrea să spună ceva? Domnule Andrușceac, vă rog. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Bănuiesc că și aici au fost vândute spațiile și li s-a trecut posibilitatea de a sunbînchiria, da? Deci am construit niște spații comerciale pentru niște băieți care le subînchiriază în numele nostru. Greșesc, doamna Secretar general ?”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Conform regulamentului

aprobat de Consiliul General și Consiliul Local.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Da! Adică consiliul general PSD!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți iar începeți, domnule Andrușceac, vă rog frumos!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Pe bune, deci băgăm bani pentru niște șmecheri să le subînchirieze! Asta îmi spuneți că o să vină producători?”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„O să verific cum ați votat la acel ”...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun, întrebarea care este, vă rog?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Fiți sigură că și atunci am cerut asta, doamna Secretar Ceneral. N-am trecut încă în tabăra ailaltă ...Domnul de la PMP, opoziția încă nu e PSD-ul! Următorul mandat o să fie. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Haideți, vă rog frumos dacă nu aveți întrebări, vă rog frumos, să trecem la vot. Voturi pentru. 19 voturi pentru. Abțineri, vă rog! 7 abțineri. Voturi împotrivă. 1 vot împotrivă. Deci cu 19 voturi pentru, 7 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 15: Proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar personalului din cadrul unor centre din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, aflat în izolare la locul de muncă, pe fondul combaterii răspândirii COVID-19. Covid 19 pe care l-a adus tot PSD-ul. Spuneți, vă rog, domnul Andrușceac”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul Bărbălău, sarcasmul dumneavoastră sigur o să combată răspândirea Covid 19.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Sunt convins de asta. Bun, cine mai are de spus ceva la acest proiect? Domnul Negrilă, vă rog.”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Am o întrebare pentru doamna Secretar General al Primăriei Sectorului 4. Ce se întâmplă cu proiectul pe care l-am depus de ceva timp, cred că a trecut o lună jumătate, legat de măștile acele care vor fi distribuite...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„Ați uitat că ați venit la mine în birou și ați spus că nu mai e nevoie de el, că deja ...”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Greșiți, doamnă, nu am renunțat la el. Măștile......vreau să se

înregistreze...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnul Negrilă, aveți primul avertisment, vă rog frumos, nu mă faceți să chem poliția locală, vă rog frumos...”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Asta voi declara astăzi public ce se întâmplă cu măștile. Sunt la comisia de avizare de o lună jumătate, mulțumită doamnei Secretar General al Primăriei Sectorului 4. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Voturi pentru. Cu 27 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 16: Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță” și a stimulentelor financiare pentru personalul implicat. Vă rog, domnul Andrușceac. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu, vă mulțumesc. Este un proiect pe care l-am votat toți am impresia, la inițiativa PNL și USR, mi se pare ok să dăm stimulent, însă, am fi putut să ne gândim că nu era un efort financiar mare dacă asiguram și hrana pentru această perioadă, copiilor care merg la acest program ”Vara în Grădiniță.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Voturi pentru. Cu 27 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar familiilor/persoanelor, pentru plata serviciilor oferite de bone. Doamna Murgoci. Ah nu, la punctul 18 vrea doamna Murgoci. Cred că nu vrea nimeni la acest proiect. Ah, 26 domnul Moulin, vă rog.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Da, eu am văzut acest proiect care a venit în ultima clipă ca de obicei...Problema mea este că nu prea înțeleg cuantumul pe care l-ați spus pentru că, sincer, nu știu câte familii își permit, hai să spunem că sunt două persoane ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„E din lege să știți!”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Da, da, e doar așa ca idee proiectul așa cum e făcut, un cuplu, o familie care are 4200 lei net, adică două persoane cu 2100 nu știu dacă își permite o bonă declarată la 1420. Eu nu cred că-și permite sincer. De asta eu cred că proiectul nu are niciun sens pentru că nu o să aveți cereri. Nu o să aveți cereri că dacă bona este declarată oficial va trebui la cunatumul ăsta nu are nimeni cum să își permită. Deci proiectul este fără sens. Dacă e doar de comunicare să spunem că plătim ajutor pentru bone, da e ok, doar că după aia nimeni nu o să ceară pentru că nu se poate...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dar cuantumul este stabilit prin lege nu-1 facem noi. ”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Da zic că proiectul e făcut de voi, cuantumul e ok ..”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Avem colegi în parlament care sunt convins că vor asculta și vor modifica această lege. Sunt convins de acest lucru. Voturi pentru, vă rog. 26 voturi pentru. Abțineri, vă rog. Și 1 vot abținere. Cu 26 voturi pentru și 1 vot abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 18: Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2020-2021. Doamna Murgoci, vă rog. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da, m-ați trimis la această listă iar pe această listă, Colegiul Niron Nicolescu nu există, e o adresare domnului Viceprimar. Atât am vrut să spun.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sediul, doamnă. Mă refeream la clădire.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Eu mă refer la liceu și dacă vreți să știți, este o procedură întreagă cum există o unitate de învățământ, poate vă spune, vă explică mai bine domnul Trifu care este în domeniu.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știu foarte bine, a fost votată desființarea ca entitate, dar clădirea aferentă Colegiului Miron Nicolescu, cu toată investiția care s-a derulat acolo, păstrează funcțiunea.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Deci va fi din nou liceu, să înțelegem? Altfel cum faceți dotările? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La poziția 51 găsiți. îl avem la poziția 51.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu, să înțeleg că veți da clădirea unui liceu adventist?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bulevardul Metalurgiei numărul, ia vedeți!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Ah, foarte frumos! Da. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Mulțumesc frumos. Domnul Moulin, vă rog. ”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Eu am o interpelare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Imediat după aceea. Vot, vă rog. Voturi pentru. Cu 27 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 19 : întrebări, interpelări. Vă rog, domnul Sava.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„O secundă, îmi cer scuze, domnul consilier. Ca și data trecută rugămintea mea este să completăm acele declarații, sunt colegi de-ai dumneavoastră care mi-au spus că nu au reținut cum anume au votat în timpul ședinței. Rugămintea lea este acum să facă un efort de memorie și să treacă pe hârtiuță ca să nu mai existe dispute sau «ontroverse apropo de modul în care s-a votat. Mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Și aici avem în ordine la interpelări: domnul Sava, domnul Guilhem, domnul Cristi Matache, domnul Turmac, domnul Negrilă. Haideți vă rog, domnul Sava.”

Dl consilier Sava loan Răzvan: „Stimați colegi, întrucât în data de 26.05.2020, Tribunalul bucurești Secția 1 penală a trimis în judecată pe domnul Marian Goleac, directorul ADP, aș dori ca reprezentanții noștri atât în AGA și CA să se constituie parte civilă în recuperarea pagubelor care s-au jrodus din cauza falsurilor pe care domnul Goleac le-a făcut de-a lungul timpului. Solicit acest lucru întrucât după cum știți suntem răspunzători în fața legii de tot ce se întâmplă mai ales în zona de daune <are se petrec în bugetul local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun. Dacă mai aveți și altceva, vă rog.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Nu, atât.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Andrușceac, vă uog. Să nu fiți niciodată pe locul doi, dacă ați cerut primul cuvântul, îmi pare rău, n-am observat. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio :„M-ați pus pe locul doi, acum ce să fac acuma, domnule Președinte? Cred că colegul meu, domnul Sava a uitat să vă spună, să menționeze că este un amendament comun al opoziției, ca să fie clar opoziția este formată din PNL și USR, deci susținem și moi ca ADP-ul să ia măsurile necesare, dar eu vreau ca această interpelare să se adreseze și către toți consilierii locali pentru că consiliul local este acționar la ADP, să nu lăsăm să planeze asupra noastră, în condițiile în care ADP-ul nu vrea să ia măsurile care se impun, nu e niciun fel de controversă, nu suntem parte la problemele care i se impută fostului sau poate și actualului director al ADP, dar cer și eu ca ADP-ul și noi ca parte din această societate comercială, să ne exprimăm punctul de vedere injustiție, prin cererea de recuperare a sumelor care i se impută domnului Goleac, acestea să fie plătite, nu de către ADP sau de către consiliul local, ci de către cel care a adus prejudiciu și persoanele care au fost eventual complice la această infracțiune. O a doua interpelare este referitoare și este în continuarea acesteia, tot o interpelare comună a USR și PNL prin care vă cerem ca până la următoarea ședință, care, am solicitat conducerii primăriei, să fie o ședință cât mai urgentă, în care să modificăm componența Consiliului de Administrație al ADP. Nu am venit cu această cerere înainte de a vă lăsa posibilitatea tuturor formațiunilor politice de a face propuneri. A treia și ultima interpelare este legată de o dezbatere pe care am vrea s-o facem vizavi de problemele care au fost semnalate peste tot în presă referitor la Poliția Locală Sector 4. Știu că au mai existat cazuri, dacă nu putem să ținem sub control Poliția Locală Sector 4, haideți să punem în discuție desființarea la nivel de sector. Am înțeles că este posibil acest lucru. Vă mulțumesc ftumos. Aștept un răspuns dacă din punct de vedere legal este posibilă desființarea. Eu am primit niște răspunsuri halucinante de la poliția locală, chiar în zona în care locuiesc, un număr mare de cetățeni, peste 20 au semnalat faptul că pe o proprietate a Primăriei Capitalei s-au mutat niște infractori veniți de prin străinătate, se derulează tot felul de activități acolo, a venit în nenumerate rânduri Poliția de la Secția 14, a venit și Poliția Locală a Municipiului București, au sesizat că aceste lucruri se întâmplă acolo . Au fost chiar 7 mașini de poliție la un moment dat pe stradă iar poliția locală mi-a trimis la interpelarea mea un răspuns că nu se confirmă cele sesizate de mine. Atât de eficientă este Poliția Locală a Sectorului 4 încât cred că am putea să ne punem problema cel puțin al reorganizării, dacă nu a renunțării la serviciile Poliției Locale de la Sectorul 4 în condițiile în care nu-și poate atinge obiectivele pentru care îi plătim și mai mult creează prejudicii de imagine prin tot felul de atașări a unuia sau altuia la anumite grupuri infracționale din sector. Eu nu zic că oamenii nu pot să aibă prieteni, cum am citi prin ziare, dar prieteniile dintre polițiști și infractori ar trebui să ne dea de gândit și să ducă această prietenie într-o altă zonă. Vrei să fii polițist și să fii prieten cu un anumit gen de oameni, foarte bine, renunță ori la prietenie, ori la locul din poliție. Vă mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc.

Domnul Pînzaru, vă rog. Aveți ceva de spus? Nu. Doamna Murgoci, vă rog.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Eu acuma? M-au întrebat mai mulți cetățeni și am văzut și eu undeva la Piața Sudului lângă stația de autobuz este o plăcuță pe care scrie proprietate privată și aș vrea să știu ce se întâmplă acolo? Nu a fost niciodată proprietate privată, este efectiv un petecuț de pământ. Dacă mă puteți lămuri.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Unde spuneți că este?”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Chiar la Piața Sudului lângă stația de autobuz este un petecuț de pământ, după care traversezi și ajungi în parcul nou creat. ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„îmi cer scuze, care stație că sunt mai multe stații și nu-mi dau seama.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Stația în care cobori și mergi spre metrou.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Vorbim de Berceni, de Șoseaua Berceni, nu pe Nițu Vasile.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „E cumva final de Nițu Vasile intersecție cu Berceni.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„E în parc cumva? ”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Nu este în parc, este un petecuț de pământ, rămas cumva unde este stația.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„De ce întreb acest lucru ca nu cumva să fie vorba de acel teren retrocedat pe Legea 550, unde a fost un WC public inițial. De aceea întreb și încerc să localizez zona. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Posibil, dar este efectiv un triunghi de pământ.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Triunghi este și acolo. Sunt 80 și ceva de metri pătrați.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Da, da este mică.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Rugămintea mea este dacă putem pe o hartă să ne arătați și evident identificăm și putem lua măsuri în cazul în care nu e proprietate privată și este ocupată abuziv. în cazul în care este privată...”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Scrie pur și simplu proprietate privată și toată lumea întreabă ce-i cu bucățica aceea. Ok, o să identific pe hartă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc. Domnul Moulin, vă rog. Ah doamna Murgoci, îmi cer scuze, am crezut că asta este interpelarea, vă rog îmi cer scuze.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Și voiam să întreb dacă se mai plătesc acele ajutoare de chirie de către DGASPC, dacă voi primi vreun răspuns din direcția asta. Mulțumesc frumos.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„O să adresez interpelarea dumneavoastră colegilor de la DGASPC, acum a plecat doamna director de la DGASPC, deci nu putem să vă răspundem pe loc, dar cred că da. Adică eu am semnat săptămâna trecută două dispoziții prin care am acordat ajutor unor persoane pentru chirie. Mai târziu de săptămâna trecută am semnat eu două astfel de dispoziții, deci presupun că se plătesc în continuare.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Ok! Bine, mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Moulin, vă rog. Imediat, dar avem și o ordine aici. ”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Da. Eu am o întrebare pentru directorul de la Centrul cultural si vroiam să știu în ce calitate domnul Pînzaru folosește mașina de la Centrul cultural Dacia Duster Negru, cu șofer, pentru că el are calitate de consilier local, nu este nici în comisia de cultură și nu înțeleg în ce calitate are el voie să folosească mașina respectivă. Dacă este angajat acolo are voie, dacă este director acolo, înțeleg, dacă nu are nicio calitate, înseamnă că este un abuz în serviciu. Aștept un răspuns din partea Centrului Cultural.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Imediat. Vă rog, domnule Pînzaru.”

Dl consilier Pînzaru George Daniel:,,Bună ziua. Domnul Moulin, dumneavoastră sunteți □incredibil de prost informat.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:,, Nu sunt. ...l-am identificat și nu e prima dată când "N văd în mașina respectivă.”

Dl consilier Pînzaru George Daniel:„V-am ascultat, dați-mi voie să vă răspund că e vorba despre mine.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem: „Aștept, dar răspunsul trebuie să vină și de la directorul Centrului Cultural.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vărog.”

□Dl consilier Pînzaru George Daniel:„Bun. Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 numărul 101 din 2018, hotărâre adoptată într-o altă ședință la care dumneavoastră bineînțeles că ați absentat, «am ne-ați obișnuit, s-a aprobat înființarea comisiei de analiză a activității Centrului European Cultural 4 de Tineret pentru Unesco Nicolae Bălcescu, ulterior colegii din comisie m-au ales președinte. Deci ■"treaba mea cu Centrul Cultural există, unul la mână, doi nu folosesc acea mașină de serviciu în interes jersonal, ci la momentul incidentului la care faceți dumneavoastră referire, directorul Centrului Turopean Cultural și de Tineret pentru Unesco Nicolae Bălcescu, domnul Alexandrescu Alexandru care □uni este și amic și partener politic, până la urmă, într-adevăr, m-a vizitat până într-o zonă în care eu mă aflam, pentru a discuta o chestie în drumul dumnealui spre birou. Da? Deci nu s-a pus nicio secundă jproblema ca eu din această poziție neremunerată și ce presupune stricta activitate de voluntariat, dar de exercitarea a unui control din partea Consiliului Local, repet legal, stabilit printr-o hotărâre de consiliu local la care dumneavoastră nu ați luat parte la vot pentru că nu participați la lucrările consiliului. Nu s-a pus nicio secundă problema ca eu să folosesc în vreun fel resurse ce nu mi s-ar cuveni din partea instituției. în altă ordine de idei, am văzut că ați postat în spațiul public faptul că, și vă citez aici: «achiziții dubioase la Centrului European Cultural și de Tineret pentru Unesco Nicolae Bălcescu, în 2020, Centru Cultural a făcut două achiziții pentru servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice, am găsit o diferență foarte mare între valoarea estimată și valoarea cumpărată.» Dați-mi voie din nou să vă spun că sunteți extrem de prost informat pentru că dacă ați ști legea achizițiilor publice, mă ofer voluntar să vă învăț o tură, ați ști că asemenea valori, cum ați prezentat dumneavoastră în spațiul public de 945 mii de lei, sunt interzise de aceeași Lege 98 prin niște praguri, deci nu putem face achiziții directe în cuantum mai mare de ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„135.000. ”

Dl consilier Pînzaru George Daniel:„S-a modificat pragul, domnul Bărbălău, verificați, 132.500 lei. Dacă mai aveți, domnul Moulin alte neclarități, dacă nu, vă rog, și este ultima oară când fac acest lucru, vă rog verificați informațiile pe care le lansați în spațiul public pentru a putea evita până la urmă un litigiu atât cu mine, cât și cu instituția și chiar și cu societatea la care ați făcut referire, pentru că dumneavoastră mă prezentați pe mine ca fiind un candidat politic și da, sunt candidatul ALDE sector 4, la Primăria Sectorului 4, iar eu pot interpreta că dumneavoastră mi-ați adus mie un prejudiciu de imagine pe viitor. Instituția de asemenea se poate îndrepta împotriva dumneavoastră pentru că nu aveți nici un fel de dovadă în ceea ce privește acuzațiile. Referitor, și revin la acuzațiile pe care le-ați făcut în spațiul public, pentru că sunt un bun coleg de-al dumneavoastră, am depus vineri o interpelare către directorul centrului, în care am expus exact informațiile pe care dumneavoastră le-ați expus în spațiul public și vă dau citire din răspunsul primit de la Centrul Cultural: «Referitor la solicitarea dumneavoastră prin prezenta având în vedere solicitarea dumneavoastră înregistrată la instituția noastră cu numărul ...prin care solicitați un punct de vedere cu privire la informațiile lansate în spațiul public de domnul Guilhem Moulin, vă comunicăm următoarele: 1 - în anul 2020 instituția noastră a achiziționat servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice conform contractelor numărul - și nu vă pot comunica numărul de contract decât dacă doriți să consultați o înștiințare scrisă prealabilă - pentru perioadele 28 .02.2020 - 28 .05.2020 și 03.06.2020- 31.12.2020, a căror valoare este de - atenție și vă rog să fiți atent, domnul Moulin! - 7000 lei pe lună» în niciun caz nu discutăm despre sute de mii de euro, milioane de lei, ce debitați dumneavoastră în spațiul public, da? într-adevăr 30

«istă o eroare de redactare la sistemul electronic de achiziții publice, eroare la care....sau căreia Centrul Cultural deja face demersurile să se adreseze Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Achizițiilor publice, pentru a vedea de unde a rezultat acea sumă în spațiul public pentru că aepet, discutăm despre sume de 7000 lei pe lună. Anul trecut au fost plătite, dacă nu mă înșel, 18 mii de li pe aceste servicii de consultanță, ele se plătesc doar în măsura în care există activitate. Este o ■activitate perfect legală, neinterzisă de nicio lege în vigoare și vă rog pe viitor, să vă adresați mai întâi Instituției înainte să vă treziți cumva cu vreun proces, două sau trei în instanță. Eu vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Dreptul 1 replică, domnul Moulin. ”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Da, foarte scurt. Legat de achiziții, m-am adresat la Agenția Națională de Achiziții Publice, aștept răspunsul lor. Pragul de care faceți referire, vă înșelați jentru că a fost modificat în perioada stării de urgență și pot să vă dau exemplu Poliția Locală Sector 1 «are a cumpărat măști prin achiziția directă cu suma de peste 1 milion de lei, deci se poate și probabil «ă greșeala, dacă există cum spuneți, vine din aceasta, că altfel achiziția directă era blocată pentru că -trecea pragul. Aștept răspunsul de la ANAP să vedem exact ce este și o să fac o clarificare atunci când o să primesc răspunsul. Legat de acea mașină Duster pe care o folosiți dumneavoastră, în primul rând acea hotărâre care a fost votată în care este de comisia de analiză, nu se scrie că președintele comisiei are dreptul la o mașină de serviciu, deci asta și în al doilea rând, nu e prima dată când vă văd cu mașina respectivă și pot să vă spun că atunci când v-arn văzut în fața locuinței cu acea mașină, nu erați cu un domn cum spuneți, erați cu o domnișoară. Nu știu exact cu cine, dar e clar că nu era directorul de la Centrul Cultural. Vă las acuma, am terminat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Vă mulțumesc.

Domnul Pînzaru acum ce să....vă rog. Imediat, doar o secundă..”

Dl consilier Pînzaru George Daniel: „Deci, pe sistemul cine a comandat cotlete, care este legătura noastră cu achizițiile pe care le-a făcut Poliția Locală Sector 1? Nu aștept un răspuns de la dumneavoastră că oricum nu ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Deci...”

Dl consilier Pînzaru George Daniel:„Dați-mi voie să termin.Vreau să-mi spuneți și mie unde am susținut eu că mi s-ar cuveni vreo resursă și repet, activitatea pe care o întreprind în domeniul efîcientizării activității acestei instituții, presupune strict voluntariatul din partea mea, voluntariat unde o fac cu inima deschisă și vă invit și pe dumneavoastră să vă implicați în activitatea mai multor instituții nu doar în activitatea celor pe care considerați dumneavoastră că le puteți șantaja. Deci ca să fiu foarte clar, că observ că înțelegeți puțin mai greu limba română și nu e prima oară, știu că o să mergeți la CNCD pe subiectul ăsta, ne-am obișnuit cu sistemul dumneavoastră de lucru, o spun pentru ultima oară: nu am folosit, nu folosesc și nu voi folosi vreuna dintre resursele care nu mi se cuvin. Prin acea hotărâre, nu am spus și nu am susținut niciodată că mi s-ar cuveni vreo mașină, vreun șofer, mai mult decât atât, nu am cum să folosesc acea mașină, domnul Moulin pentru că nu am pennis iar dacă sunteți atât de interesat de deplasările mele, am să vă prezint raportul de la Uber pe care îl am deja de vreo cinci ani. Deci pot să vă prezint așa activitatea mea săptămânală și cam ce presupune ea. în cazul în care sunteți...mașină cu șofer, văd că scrieți. într-adevăr mașină cu șofer Uber, e acel sistem de ride-sharing în care comanzi o mașină pe telefon și-ți vine cu șofer.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc. Mergem mai departe. Domnul Matache văd că e nerăbdător să ne împărtășească ceva. Spuneți, vă rog. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Imediat, imediat. Eu vroiam să vă aduc în atenție încă o treabă pe care am explicat-o și anul trecut referitor la copacii care sunt uscați și în acest moment se poate interveni pentru că se pot deosebi de cei verzi. Și dacă anul trecut n-am făcut acest lucru, poate facem anul ăsta pentru că este păcat, adică dacă vă uitați și pe bulevardele astea cum ar fi Emil Racoviță chiar și pe Brâncoveanu, sunt copaci uscați de anul trecut, care ar trebui tăiați acum pentru că se pot deosebi.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Nu cred că ai voie în perioada aceasta.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„V-am trimis și data trecută, era un document pe care N l-am trimis de la Primăria Generală, pe care ulterior l-ați luat și ați zis că o să se ocupe Primăria, având în vedere că documentul există și se poate interveni. Acum nu știu, dumneavoastră știți mai bine regulamentele astea, însă un copac uscat, bănuiesc că poate fi tăiat indiferent de anotimp, ca să poți face loc la toamnă plantării unuia nou.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai sunt și alte interpelări, vă rog. Domnul Andreescu, vă rog.”

Dl consilier Andreescu Marian:,,Acuma e bine, nu? Deci am și eu două probleme de semnalat. Una este vizavi de recepția noilor blocuri care se fac, având în vedere că sectorul nostru se dezvoltă demografic, normal că trebuie să se dezvolte și prin construcții. Se dau în recepție blocuri nou construite, dar am constat pe parcursul timpului că sunt multe blocuri care au diverse probleme pentru că nu se obțin autorizații și nu se fac racorduri pentru apă, electricitate, gaze și canalizare și în timpul imediat următor apar probleme. De exemplu a fost un bloc de pe strada Urziceni, care avea legăturile electrice pentru organizare de șantier și a durat un an de zile ca să se facă racordul electric. în momentul actual niște cetățeni mi-au semnalat în strada Luică numărul 152, aveau o conexiune de gaze, ca paranteză - toate apartamentele sunt pe microcentrală proprie, aveau o conexiune de gaze naturale de la o curte învecinată. Cineva a făcut o sesizare, li s-a tăiat acum o lună sau două gazele, între timp ei făcuseră deja de anul trecut o cerere către primărie pentru racord de gaze, dar li s-a răspuns de la primărie că nu se mai poate face pentru că s-a asfaltat strada Luică și nu mai pot săpa transversal pe strada Luică ca să le tragă lor racordul la gaze. Vă închipuiți că acolo sunt familii tinere, cu copii care au probleme și peste câteva luni se va reîntoarce anotimpul friguros și ei deja nu mai au apă caldă, nefucționând centralele, la iarnă nu vor avea nici încălzire neavând racord la gaze naturale. A doua problemă este vizavi de spațiile dejoacă, acum șase ani în urmă erau niște maidane între blocuri unde copiii se puteau juca liniștiți. Acuma prin grija guvernului, toate locurile de joacă care sunt pe aceste maidane sunt închise și toți copiii, prin grija părinților, se joacă pe carosabil, neavând alte spații unde să se joace. Tot așa, ritmul demografic este foarte dezvoltat, sunt foarte mulți copii și aceștia, după cum s-a văzut și un exemplu național cu sectorul 4, au fost în parc, dar în parc copiii văd spațiile de joacă și vor să se joace, că normal, asta este menirea oricărui copil, să se joace și de aici a venit intervenția rapidă a poliției locale, foarte eficientă, pentru că erau doi bandiți mici de patru-cinci ani și să-i rupă în bătaie pe ăia micii că de ce s-au dus...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Haideți că nu s-a întâmplat lucrai acesta, vă rog , domnule Andreescu!

Dl consilier Andreescu Marian: „Am fost de râsul național, ca să zic așa că a văzut toată lumea la televizor...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Legea e lege pentru toată lumea din punctul meu de vedere. Domnul Andrușceac, aveți o mică interpelare am înțeles, mică.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc, domnul Președinte. Este mică cât un balcon care nu primește de la doamna Secretar General aviz, așa cum a primit și vecina de vizavi, având în vedere că proiectul pentru închiderea unor balcoane de la parter a fost făcut de același arhitect și pentru doamna X și pentru doamna Y. Fericita doamnă X, să zic, a primit aviz să-și închidă balconul, nefericita doamnă căreia pot să-i dau numele pentru că mi-a permis lucrai acesta, nu primește de mai multă vreme aviz. A făcut și colega mea Elena lancu o interpelare ca să lămurim cazul ăsta. Să înțelegeți, eu sunt împotriva închiderii balcoanelor, dar în cazul celor de la parter putem gândi că într-o formă agreată de Direcția de urbanism îi putem lăsa să închidă aceste balcoane pentru că prezintă pericol, mă rog, de escaladare a balcoanelor și așa mai departe. Deci este vorba, doamna Secretar General de Certificatul de urbanism numărul 27369 din data de 15.04.2019, timp în care se ridica un bloc. Acest cetățean al Sectorului 4 nu poate să primească un aviz pentru închiderea balconului pentru că îi cereți un act pe

-<are notarul zice că nu poate să-l elibereze, o autentificare la nu știu ce declarație pe care ea deja a dat--4”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să vă răspundă, zm vreți?7

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„ Acum dacă-mi permiteți să vă 3fispund...Am spus de altfel în ședința trecută doamnei lancu, văd că este o reiterare probabil că asta -este problema pe care...ultima problemă a sectorului și am spus exact și atunci și spun exact și acum, aici X nu a primit autorizație, de fapt în primul moment a primit până când a ajuns din nou la mine și -an retras acea autorizație pentru că nici X, nici Y, ca să vă citez pe dumneavoastră, nu aveau un «bcument esențial, respectiv, nu aveau acordul de ocupare a domeniului public, în cazul în care Talconul respectiv se edifica pe domeniul public, sau dacă se edifica pe limita de proprietate a blocului, □tiu avea dreptul de superficie, deci nu e vorba de legalizat nimic, s-a înțeles greșit, e vorba de autentificat, eu n-am spus legalizat, am spus autentificat, diferența între legalizare și autentificare e mare. Deci doamna respectivă trebuie să meargă la notar, împreună cu titularul dreptului sau titularii «dreptului de proprietate și să își autentifice un drept real, deci practic să încheie un contract de superficie, care nu poate fi altfel încheiat decât prin notar pentru a fi valabil ca drept real în legea urbanismului. Mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doamna lancu, vă rog.”

Dna consilier lancu Elena: „Bună ziua! Aceeași interpelare vroiam să fac și eu, problema este doamna a mers la trei notari iar acei notari nu vor să autentifice, ce să autentifice? ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Doamnă, ascultați-mă, am spus odată și mai spun de un milion de ori și dacă e nevoie poate să vină în audiență încoace și îi explic ce trebuie să facă. ”

Dna consilier lancu Elena:„Păi a venit de trei ori, dar n-a primit-o nimeni!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„La mine nu a venit nimeni în audiență! Nu este adevărat!”

Dna consilier lancu Elena:„A venit. Eu vă spun că am vrut eu să vin cu ea dar nu am putut. A venit de trei ori femeia.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Iar eu vă spun că la mine nu s-a făcut niciun fel de solicitare. Vă rog frumos să înțelegeți, să nu cumva să credeți că s-a făcut o astfel de solicitare de audiență și n-am răspuns eu la ea! Vă spun că nu a venit nimeni în audiență la Secretar pentru a explica acest lucru. Revin, trebuie încheiat împreună cu proprietarul terenului un contract de superficie.”

Dna consilier lancu Elena:„Păi are acel contract de superficie!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Nu-l are, doamnă! Are un înscris sub semnătura privată, semnat de președintele blocului, fără acordul asociației. încă o dată: are un înscris sub semnătură privată, nu un act notarial.”

Dna consilier lancu Elena:„Iar acel balcon îl ridică pe trotuarul de gardă, care trotuar de gardă aparține blocului. Este hotărâre judecătorească...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„De acord este al tuturor proprietarilor din bloc, care trebuie să-și manifeste voința în acest sens printr-un act autentic. ”

Dna consilier lancu Elena:„Dar nu vor notarii să facă așa ceva!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Eu nu cred, doamnă că nu vor notarii!”

Dna consilier lancu Elena:„Dacă eu vă spun că a fost la trei notari ... o s-o trimit la dumneavoastră...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„O s-o trimit eu la un alt notar sau o să vă recomand încă șapte notari! Vă rog frumos, fără niciun fel de problemă îi explic despre ce este vorba.”

Dna consilier lancu Elena:„Bine, bine, mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Interpelări. Mai este

■cineva? Probleme curente. Bun, mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4,

Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU

Diana AncaARTENE


DIRECTOR EXECUTIV,

Aneta POPA

Transcris, cons. Mihaela Chircu cons. Mihaela Tătaru