Hotărârea nr. 99/2020

Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre statia de metrou Berceni si Șoseaua de centură”, cod SMIS 137950, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre stafia de metrou Berceni si Șoseaua de centură”, cod SMIS 137950, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.5/806/04.08.2020 elaborat de Direcția de Dezvoltare, Serviciul Accesare Finanțări si Implementare Programe;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activitati economico-fmanciare, buget și finanțe;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre statia de metrou Berceni si Șoseaua de centură” în cuantum de 214.888.005,09 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 181.134.845,00 lei (inclusiv TVA), conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă valoarea totală neeligibilă a proiectului „Edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre statia de metrou Berceni si Șoseaua de centură” în cuantum de 34.915.277,09 lei (inclusiv TVA), din care 33.753.160,09 lei reprezentând TVA neeligibil, recuperabil conform O.U.G. 40, Cap.III, art.9, lit.o).

Art.3. (1) Primarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 06.08.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BARBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 99/06.08.2020

Anexa la HCLS4 nr.

Titlu Proiect: Edificarea unei Statii de metrou ia nivel suprateran situata intre Statia de metrou Berceni si Șoseaua de centură Cod SMIS: 137950

BUGETUL PROIECTULUI

Activitate

Subactivitate

Categorie

Cheltuială

Valoare totală

Valoare totală fără TVA

Valoare TVA

Cheltuieli eligibile fără TVA

Cheltuieli neeligibile fără TVA

TVA eligibil

TVA neeligibil

Al. Management proiect

Al.l. Stimularea echipei de implementare a proiectului

cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport

cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului operațiunii

85.680,00

72.000,00

13.680,00

72.000,00

-

-

13.680,00

cheltuieli aferente managementului de proiect

cheltuieli salariale cu echipa de management proiect

2.040.000,00

2.040.000,00

-

1.790.000,00

250.000,00

-

-

cheltuieli aferente managementului de proiect

cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri, imobile și mijloace de transport), obiecte de inventar, materiale consumabile

154.700,00

130.000,00

24.700,00

130.000,00

-

-

24.700,00

A.3 Elaborarea proiectului tehnic si obținerea de avize si acorduri

A.3.1 Elaborarea proiectului tehnic si obținerea de avize si acorduri

cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

studii cf HG 907/studii de

teren cf HG 28

48.391,00

48.391,00

-

48.391,00

-

-

-

cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

proiectare și inginerie

6.172.153,96

5.186.684,00

985.469,96

5.186.684,00

-

-

985.469,96

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

proiectare și inginerie

930.719,23

782.117,00

148.602,23

-

782.117,00

-

148.602,23

A.4 Investiția de baza

A.4.1 Execuția lucrărilor _ __________

cheltuieli pentru investiția de bază

cheltuieli pentru

construcții și instalații

166.001.992,87

139.497.473,00

26.504.519,87

139.497.473,00

-

-

26.504.519,87

cheltuieli cu organizarea de șantier

cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații

aferente organizării de șantier

2.662.648,80

2.237.520,00

425.128,80

2.237.520,00

-

-

425.128,80

cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

cheltuieli cu amenajări pentru protecția

mediului și aducerea la starea inițială

10.137.893,22

8.519.238,00

1.618.655,22

8.519.238,00

-

-

1.618.655,22

cheltuieli pentru investiția de oază

cheltuieli cu dotările ;utilaje,echipamente cu si fără montaj, dotări)

692.970,32

582.328,00

110.642,32

582.328,00

-

-

110.642,32

cheltuieli cu organizarea de șantier

cheltuieli conexe

organizării de șantier

139.582,24

117.296,00

22.286,24

117.296,00

-

22.286,24

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

1.398.243,00

1.398.243,00

-

1.398.243,00

-

-

-

cheltuieli diverse și neprevăzute

cheltuieli diverseși neprevăzute

11.103.575,84

9.330.736,00

1.772.839,84

9.330.736,00

-

-

1.772.839,84

cheltuieli pentru probe ehnologice și teste și predare la

beneficiar

cheltuieli pentru probe ehnologice și teste

746.008,62

626.898,00

119.110,62

626.898,00

-

-

119.110,62 _

A.4.3 Pregătirea personalului de exploatare

cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare

1.091.534,64

917.256,00

174.278,64

917.256,00

174.278,64 I

A.4.4 Furnizarea dotărilor aferente obiectivului de investiție

cheltuieli pentru investiția de bază

cheltuieli cudotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

7.140.000,00

6.000.000,00

1.140.000,00

6.000.000,00

-

1.140.000,00

A5. Asistenta tehnica pe durata execuției lucrărilor

A5.1 Asistenta tehnica pe durata execuției lucrărilor

cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

cheltuieli cu asistență tehnică din partea

1.153.259,94

969.126,00

184.133,94

969.126,00

-

-

184.133,94

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

cheltuieli cu plata

diriginților de șantier

2.879.251,41

2.419.539,00

459.712,41

2.419.539,00

-

-

459.712,41

A.6 Informarea si publicitatea proiectului

A.6.1 Informarea si publicitatea proiectului

cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

cheltuieli de informare și publicitate pentru

proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

154.700,00

130.000,00

24.700,00

130.000,00

-

-

24.700,00

A7 Auditul financiar

A7.1 Derularea serviciilor de audit financiar

cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

154.700,00

130.000,00

24.700,00

-

130.000,00

-

24.700,00

TOTAL                      ____

214.888.005,09   |

181.134.845,00

33.753.160,09

179.972.728,00

1.162.117,00

-

33.753.160,09

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cosmin Constantin BÂRBĂLĂU