Hotărârea nr. 98/2020

Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 103/2005

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 103/2005

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate nr. 33575 / 29.07.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 ;

Avizul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

Prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 103/27.10.2005, precum și Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 17/25.02.2010 privind preluarea în administrare a creșelor de pe raza sectorului 4 de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, precum si modificarea Organigramei, a Statului de Funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Dispozițiile articolului 867 și urm. din Codul Civil;

Prevederile art. I pct. 4 si 5 din Ordinul comun al M.S., M.E.C. si M.M.P.S. nr. 1076/4518/3936/2020, privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

Prevederile art.301 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit. g), art. 166 alin. (2), lit. g) și alin.(4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 103/27.10.2005.

Art. 2. Se aprobă, de principiu, suportarea contravalorii plății chiriei din bugetul Sectorului 4 al municipiului București pentru Agenția Națională Antidrog precum și pentru Inspectoratul Școlar al Sectorului 4, în conformitate cu cadrul legal.

Art. 3. Predarea-primirea spațiului din aleea Mirea Mioara Luiza nr. IA se va face în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, iar până la data de 01.10.2020, Agenția Națională Antidrog precum și Inspectoratul Școlar al Sectorului 4 vor înainta Consiliului Local, spre aprobare, propunerile privind noile spații și chiriile aferente.

Art.4 (1) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Agenția Națională Antidrog vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 06.08.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 98/06.08.2020