Hotărârea nr. 96/2020

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, din data de 15.08.2020, până la validarea noului Consiliu Local Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, din data de 15.08.2020, până la validarea noului Consiliu Local Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică - Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative nr. P.6.1/610/06.07.2020;’

Văzând avizul Comisiei nr.7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 47/26.03.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, de la data încetării stării de urgență;

Luînd în considerare Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) și (4) art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege domnul Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, din data de 15.08.2020, până la validarea noului Consiliu Local Sector 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.07.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 96/16.07.2020