Hotărârea nr. 94/2020

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru demolare parțială, remodelare, recompartimentare, extindere, supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E (locuință unifamilială și garaj), pe terenul proprietate particulară în suprafață de 200,00 mp din acte (203,00 mp din măsurători), aparținând lui ......................, situat în str. Hârtopului nr. 20, Sector 4, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru demolare parțială, remodelare, recompartimentare, extindere, supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E (locuință unifamilială și garaj), pe terenul proprietate narticulară în suprafață de 200,00 mp din acte (203,00 mp din măsurători), aparținând lui \                  - Și Ș                            ,

situat în str. Hârtopului nr. 20, Sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.17.1/ 111 / 04.06.2020, Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 înregistrate cu nr. P.17.1/ 112 / 04.06.2020 și Raportul informării și consultării publicului înregistrat cu nr. P.17.1/ 113 / 04.06.2020.;

Văzând Avizul Comisiei tehnice de urbanism cu nr. 3/8 din data de 17.05.2019, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 și nr. 877/12.12.2018;

în temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și alin (3), lit. “e”, art. 166, alin. (2), lit. “j” și art. 196 alin. (1), lit. “a” și art. 197 din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru demolare parțială, remodelare, recompartimentare, extindere, supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E (locuință unifamilială și garaj) pe un teren situat în str. Hârtopului nr. 20, Sector 4, București.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate particulară a lui iv '          ■                       a, în suprafață de 200,00 mp din acte (203,00 m din

măsurători).

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Art.5. (1) Primarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.07.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 94/16.07.2020