Hotărârea nr. 93/2020

Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București în legatură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în “Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” și în “Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în “Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” și în “Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale”

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate comun nr. 20580/21.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Direcției Generale de Taxe și Impozite Locale Sector 4;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico- financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Procesul-verbal de afișare nr. P.l 0.1/427/27.05.2020;

Ținînd cont de prevederile Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2014, nr. 111/29.08.2014, nr. 76/29.09.2016, nr.77/29.09.2016, nr. 157/19.12.2016, nr. 93/27.04.2017, nr. 94/27.04.2017, nr. 96/27.04.2017; nr. 176/17.07.2017, nr. 54/27.03.2018 și nr. 382/28.12.2017;

Având în vedere prevederile art. 13, art. 131, art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d), lit. e), lit. k), art. 196 alin.(l) lit. a) si art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociației de proprietari în cuantum de 20 % din valoarea lucrărilor de intervenție executate pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cofinanțate prin Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030.

(2) Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociației de proprietari în cuantum de 25% din valoarea lucrărilor de intervenție executate pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cofinanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 — Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în ^infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A — Clădiri Rezidențiale.

Art. 2. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei de contribuție prevăzute la art. 13 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, în lipsa fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local, pentru blocurile de locuințe

Art. 3. Sumele avansate din bugetul local pentru asigurarea cotei din valoarea lucrărilor de intervenție executate pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari se recuperează din fondul de reparații sau prin taxa de reabilitare termică stabilită prin prezenta hotărâre conform prevederilor Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cheltuielile aferente lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice vor fi suportate integral (100%) de către proprietarii acestora pentru următoarele spații:

 • a) apartamentele cu destinație de locuință (inclusiv apartamentele declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfășoară activitate economică, cu destinația de locuință), aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Sectorului 4 al Municipiului București sau a autorităților și instituțiilor publice,

 • b) apartamentele cu destinația de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Sectorului 4 al Municipiului București sau a autorităților și instituțiilor publice;

Art 5. în vederea recuperării sumelor avansate din bugetul local pentru asigurarea cotei din valoarea lucrărilor de intervenție, contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari, se instituie taxa de reabilitare termică în sarcina proprietarilor de apartamente, după cum urmează:

i) Pentru proprietarii persoane fizice ai apartamentelor cu destinație de locuință (fiind exceptate apartamentele indicate la art. 4), taxa de reabilitare termică va fi achitată în termen de 10 ani, calculați de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cu acordarea unei perioade de grație de 5 ani de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Plata taxei de reabilitare termică aferentă fiecărui an se face în 2 rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie ale fiecărui an fiscal.

ii) Pentru proprietarii indicați la art. 4, taxa de reabilitare termică se va achita în anul următor încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în două rate, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie ale anului fiscal respectiv.

Art. 6. (1) Prin excepție de la prevederile art. 1 și art. 3 din prezenta hotărâre, în temeiul art. 14 alin. 8) și alin. 81) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, sumele avansate din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari sunt considerate cheltuieli de natură socială și nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari persoane fizice:

 • a) Persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreținere;

 • b) Persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administrației publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie;

 • c) Veterani de război și soți/soții supraviețuitori/supraviețuitoare ai/ale acestora;

 • d) Pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie.

 • (2) Stabilirea scutirilor/subvențiilor acordate proprietarilor indicați la alin.l se va realiza în conformitate cu Procedura de întocmire a dosarelor de aprobare a subvenției/scutirii de la plata taxei de reabilitare termică, Anexa la prezenta hotărâre.

 • (3) Rapoartele de anchetă socială care au fost efectuate în baza H.C.L.-urilor nr. 111/28.05.2015, nr.93/27.04.2017 și nr.382/28.12.2017 urmează să fie refăcute, în concordanță cu noile prevederi normative, astfel cum sunt ele stabilite prin anexa la prezenta hotărâre.

 • (4) Pentru proiectele cofinanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, cheltuielile de natură socială pentru categoriile de persoane indicate la art. 6 alin. 1) lit. a) - d) din prezenta hotărâre nu vor putea depăși 21,5% din valoarea cheltuielilor ce revin respectivilor proprietari.

 • (5) Sumele destinate finanțării cheltuielilor menționate la alin. 1 și 4 majorează cota de contribuție ce revine bugetului local, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetele locale.

Art. 7. (1) în temeiul datelor transmise de către Direcția de Dezvoltare din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Economică va înregistra valoarea investiției aferente fiecărui apartament ce a constituit obiectul lucrărilor de reabilitare termică, potrivit comunicării asociației de proprietari,în conformitate cu prevederile contractului de mandat, cu evidențierea distinctă a valorii cotei de contribuție aferente fiecărui apartament finanțate din bugetul local conform art.l din prezenta hotărâre.

 • (2) Cuantumul taxei de reabilitare termică pentru fiecare apartament va fi stabilit prin raportare la:

 • a) cota-parte indiviză din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale;

 • b) contravaloarea lucrărilor de intervenție executate/suma totală avansată de către autoritățile locale pentru asigurarea cotei de contribuție proprie în conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre.

 • (3) în cazul în care cotele-părți din dreptul de proprietate asupra apartamentului sunt determinate, fiecare coproprietar va datora taxa de reabilitare corespunzătoare cotei-părți deținute.

 • (4) în cazul în care cotele-părți din dreptul de proprietate asupra apartamentului nu sunt determinate, cotele-părți vor fi prezumate că fiind egale, până la proba contrară. Fiecare dintre coproprietari va datora, astfel, o taxă egală, rezultată în urma împărțirii taxei datorate pentru întreg apartamentul.

Art. 8. (1) în temeiul informațiilor prevăzute la art. 7 din prezenta hotărâre, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 al Municipiului București va proceda la impunerea taxei de reabilitare termică. Taxa de reabilitare termică se stabilește prin decizie de impunere emisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, în conformitate cu prevederile art. 7 din prezenta hotărâre și va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

 • a) denumirea organului fiscal emitent;

 • b) data la care a fost emisă și termenele de plată;

 • c) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului și, dacă este cazul, datele de identificare ale persoanei împuternicite de contribuabil/plătitor;

 • d) obiectul actului administrativ fiscal și perioada pentru care a fost stabilită taxa de reabilitare termică;

 • e) motivele de fapt;

I)     temeiul de drept;

g) semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum și ștampila organului fiscal emitent, condiție ce nu va fi cerută în cazul comunicării în format electronic;

h) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestației și organul fiscal la care se depune contestația.

 • (2) Urmărirea și executarea silită a taxei de reabilitare termică vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 • (3) Nerespectarea obligației de achitare a taxei de reabilitare termică la termenele stabilite la art. 5 va genera calculul majorărilor de întârziere în cuantumul stabilit de Codul de procedură fiscală pentru obligațiile fiscale datorate bugetelor locale, până la data plății integrale a debitului.

 • (4) în cazul decesului proprietarului, taxa de reabilitare termică va fi preluată și datorată de către moștenitorii acestuia.

 • (5) în cazul înstrăinării apartamentului, după data stabilirii taxei de reabilitare, prin oricare din modalitățile prevăzute de lege, proprietarul are obligația achitării integrale a taxei, anterior înstrăinării.

 • (6) în cazul înstrăinării apartamentului, înainte de data stabilirii taxei de reabilitare, prin oricare din modalitățile prevăzute de lege, obligația achitării integrale a taxei, revine noului proprietar.

 • (7) Efectuarea plății în avans a taxei de reabilitare termică, indiferent că este realizată în vederea înstrăinării imobilului conform alin. 5) sau că plata voluntară a proprietarului respectiv, nu determină acordarea unor facilități fiscale de tipul reducerilor/bonificațiilor.

 • (8) Schimbarea destinației apartamentului până la stabilirea taxei de reabilitare se ia în calcul numai dacă noua destinație se încadrează la prevederile art.4.

Art. 9. Având în vedere faptul că la data prezentei hotărâri, au fost încheiate procese verbale de recepție a lucrărilor de reabilitare termică pentru anumite blocuri de locuințe, lucrări pentru care nu a fost stabilită taxa de reabilitare termică, taxa se va stabili cu respectarea condițiilor indicate la art. 5 din prezenta hotărâre cu următoarele particularități:

i) Pentru proprietarii persoane fizice ai apartamentelor cu destinație de locuință (fiind exceptate apartamentele indicate Ia art. 4), taxa de reabilitare termică va fi achitată conform art. 5 lit. i) raportat la art.6

ii) Pentru proprietarii indicați la art. 4, taxa de reabilitare termică se va achita în anul următor prezentei hotărâri, în două rate, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie ale anului fiscal respectiv.

Art. 10. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. nr. 111/29.08.2014, nr. 76/29.09.2016, nr.77/29.09.2016, nr. 157/19.12.2016, nr. 93/27.04.2017, nr. 94/27.04.2017, nr. 96/27.04.2017; nr. 176/17.07.2017, nr. 382/28.12.2017, nr. 54/27.03.2018 și nr. 90/30.06.2014, cu excepția art. 3, precum și orice alte hotărâri cu dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 11. Aparatul propriu de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor elabora și aproba documentele specifice pentru implementarea și aducerea la îndeplinire a activităților prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 12. Având în vedere că lad ața prezentei, _S_ecto.ru 14 _al_M un i ci piu 1 u i_B u cureștL a. în chei atcontracte— de mandat cu Asociațiile de Proprietari pentru lucrări de reabilitare termică finanțate prin Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București in perioada 2014-2030 și prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, în vederea unificării dispozițiilor contractelor de mandat, Sectorul 4 al Municipiului București va efectua demersurile necesare pentru încheierea de acte adiționale în acest sens.

Art. 13. (1) Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare, Direcția Economică, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate Ia alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.07.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 93 /16.07.2020

z Anexa

la H.C.L S4 nr.^^/Z^/..<?.^t.2O2O

PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE A DOSARELOR

PRIVIND APROBAREA SUBVENȚIEI/SCUTIRII DE LA PLATA COTEI DE CONTRIBUȚIE PROPRIE CE REVINE PROPRIETARILOR PERSOANE FIZICE

l.Procedura de întocmire a dosarelor privind aprobarea subvenției/scutirii de la plata cotei de contribuție proprie ce revine proprietarilor persoane fizice

 • 1. Direcția de Dezvoltare Sector 4 întocmește dosarul asociației de proprietari, în conformitate cu prevederile din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe, cu modificările și completările ulterioare și / sau conform Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3,1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

 • 2. Direcția de Dezvoltare Sector 4 transmite către Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 4 ( D.G.A.S.P.C Sector 4 ) și către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 ( D.G.I.T.L. Sector 4 ), un centralizator cu blocurile pentru care urmează să se întocmească dosare pentru aprobarea subvenției / scutirii de la plata cotei de contribuție proprie ce revine proprietarilor persoane fizice.

 • 3. D.G.I.T.L. Sector 4, în baza centralizatorului cu blocurile pentru care urmează să se întocmească dosare pentru aprobarea subvenției / scutirii de la plata cotei de contribuție proprie ce revine proprietarilor persoane fizice, transmite către Direcția de Dezvoltare Sector 4 și către D.G.A.S.P.C Sector 4 informațiile privind numele și prenumele proprietarilor precum și cotele părți de proprietate înregistrate în baza de date a D.G.I.T.L. Sector 4, aferente apartamentelor din blocurile transmise pe centralizator, iar situația va fi emisă conform datelor înregistrate la momentul primirii centralizatorului, la care va fi valabil, opțional și tipul clădirii rezidențială / nerezidențială.

 • 4. Direcția de Dezvoltare Sector 4 asigură consilierea președinților asociațiilor de proprietari în vederea întocmirii documentației necesare completării dosarului de subvenționare/scutire de la plata cotei de contribuție proprie ce revine proprietarilor persoane fizice și predă Tabelul centralizator cu proprietarii care au solicitat subvenție / scutire de la plata cotei părți a contribuției proprie împreună cu Cererea de subvenționare /scutire conform O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe, cu modificările și completările ulterioare în vedere completării.

De asemenea, Direcția de Dezvoltare Sector 4 pune la dispoziția asociațiilor de proprietari documentele specifice anchetei sociale, necesare pentru aprobarea subvenției / scutirii de la plata cotei părți a contribuției proprie ce revine proprietarilor persoane fizice

Președinții asociațiilor de proprietari vor pune la dispoziția proprietarilor Cererea de subvenționare /scutire conform O.U.G. nr.l 8/2009 privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

Proprietarii persoane fizice vor completa cererea și o vor înainta Asociației de proprietari. Pe baza Cererii de subvenționare /scutire, președinții asociațiilor de proprietari vor completa Tabelul cu proprietarii care au solicitat subvenționare /scutire de la plata cotei părți a contribuției proprie și îl vor depune împreună cu Cererea de subvenționare / scutire la D.G.A.S.P.C Sector 4, în termen de 15 zile calendaristice, de la primirea Tabelului centralizator.

 • 5. D.G.A.S.P.C Sector 4 înștiințează Asociațiile de proprietari, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii Tabelului centralizator și a Cererilor de subvenționare / scutire de la plata cotei de contribuție proprie ce revine proprietarilor persoane fizice, începerea efectuării anchetelor sociale.

 • 6. D.G.A.S.P.C Sector 4 efectuează deplasarea la domiciliul persoanelor înscrise în Tabelul centralizator cu proprietarii care au solicitat subvenție / scutire de la plata cotei părți a contribuției proprie, colectează documentele specifice anchetei sociale necesare pentru aprobarea subvenției / scutirii de la plata cotei părți a contribuției proprie ce revine proprietarilor persoane fizice, completează formularul de Anchetă Socială, identifică veniturile în baza extraselor Patrim Ven și completează dosarele privind subvenția / scutirea de la plata cotei părți a contribuției proprie ce revine proprietarilor persoane fizice eligibile.

In cazul în care, în perioada efectuării anchetei sociale, se constată de către D.G.A.S.P.C Sector 4 necesitatea completării documentației pusă la dispoziție de către proprietarul persoană fizică, se acordă acestuia un termen de 15 zile calendaristice pentru completarea dosarului. în cazul în care, solicitantul nu va respecta termenul stabilit, Cererea de subvenționare / scutire va fi respinsă și continuarea anchetei va fi anulată. Documentația suplimentară va fi predată fizic de către solicitanți la D.G.A.S.P.C Sector 4.

In cazul în care, în urma efectuării anchetei sociale și analizării documentelor existente în dosarul pentru acordarea subvenției / scutirii de la plata cotei părți a contribuției proprie ce revine proprietarilor persoane fizice, se stabilește că solicitantul proprietar persoană fizică nu este eligibil, acesta va fi notificat cu privire la acest aspect de către D.G.A.S.P.C Sector 4.

 • 7. D.G.I.T.L. Sector 4, la solicitarea scrisă a D.G.A.S.P.C Sector 4, atunci când accesul on line nu funcționează sau apar probleme în accesarea datelor specifice, furnizează, în termen de 15 zile calendaristice, informații privind bunurile mobile și imobile ale proprietarilor persoane fizice care au solicitat subvenție / scutire de la plata cotei părți a contribuției proprie. De asemenea, la solicitarea scrisă a D.G.A.S.P.C Sector 4, acordă consultanță de specialitate în clarificarea situațiilor bunurilor mobile și imobile ale proprietarilor persoane fizice care au solicitat subvenție / scutire de la plata cotei părți a contribuției proprie;

 • 8. D.G.A.S.P.C Sector 4, în baza Anchetei Sociale efectuate, întocmește Tabelul centralizator cu concluzii ale reprezentanților D.G.A.S.P.C privind eligibilitatea proprietarilor care au solicitat subvenție / scutire de la plata cotei părți a contribuției proprie și îl transmite către Direcția de Dezvoltare Sector 4, de regulă, în termen de 30 zile calendaristice, de la primirea Tabelului centralizator cu proprietarii care au solicitat subvenție / scutire de la plata cotei părți a contribuției proprie.

 • 9. D.G.A.S.P.C Sector 4 păstrează în arhiva proprie dosarele cu documentele depuse de către proprietarii care au solicitat subvenție / scutire de la plata cotei părți a contribuției proprie, anchetele sociale și extrasele PatrimVen aferente, în baza cărora s-a întocmit Tabelul centralizator cu concluzii ale reprezentanților D.G.A.S.P.C. privind eligibilitatea proprietarilor care au solicitat subvenție / scutire de la plata cotei părți a contribuției proprie.

 • 10. Direcția de Dezvoltare Sector 4 transmite către Direcția Economică a Sectorului 4 al Municipiului București Tabelul centralizator final cu persoanele eligibile acordării subvenției / scutirii de la plata cotei părți a contribuției proprie ce revine proprietarilor persoane fizice după aprobarea acestuia în Consiliul Local al Sectorului 4.

 • 11. Aparatul propriu de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor elabora și aproba documentele specifice pentru implementarea și aducerea la îndeplinire a activităților prevederilor prezentei proceduri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin - Constantin BARBĂLĂU