Hotărârea nr. 92/2020

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma revizuirii proiectelor tehnice pentru alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici — la faza Proiect Tehnic — pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma revizuirii proiectelor tehnice pentru alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate nr. P.9.1/1392/15.07.2020 al Direcției de Dezvoltare, Serviciul Investiții;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico- financiare, buget și finanțe;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin.(2) fit. k), art. 196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiective noi de investiții și pentru investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, conform Anexelor 1-33, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiective de investiții, în urma revizuirii Proiectelor Tehnice, conform Anexelor 34-36, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare, Direcția Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.07.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 92/16.07.2020

AUFXA ( la UeL'&x

DEVIZ GENERAL

Conform nr. 90"/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ale documentațiilor tchnico-economice aferente obicctivelor/proicctelor de Investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

REPARARE SI REABILITARE SITEM RUTIER EXISTENT STRADA DRUMUL BINELUI FN., STRADA

DRUMUL DEALUL FRUMOS EN. SI STRADA DRUMUL POȘTALIONULUI F.N., SECTOR 4, BUCUREȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fata TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEJ

LEI

LEI

1

2

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.0O

1.2

Amenajarea terenului

G.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pr.protectia mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

1.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

0.00

0.00

0.0o

Lucrări de apa si canalizare

0.00

0.00

0.00

Lucrări edilitare modernizare SIP (Luxten)

0.00

0.00

0.00

Lucrări edilitare modernizare Gaz

0.00

0.00

0.00

1.2

Cheltuieli pentru bransarea la utilitari

0.00

o.OO

0.00

Total Capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

12,800.00

2,432.00

15,232.00

3.1.1. Studii de teren

12.800.00

2,432.00

15.232.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.0O

3.2

Documentarii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizării

10,000.00

1.900.00

11,900.01)

3.3

Expertizare Tehnica

2.500.00

4"5.0O

2,975.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

“8.533.42

14,921.35

93,4545"

3.5.1. 'Ierna de proiectare

0.00

0.00

0.01)

3.5.2. Studiu de prcfezabilitate

0.(10

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

39,950.00

",590.50

4", 5 40.50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizariilor

5.000.00

950.00

5,950.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,000.00

380.(10

2,380.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

31,583.42

6.000.85

3~.584.2“

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.1)0

0.00

3 “

Consultanta

0.00

0.1)0

0.00

3.”.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

33,583.42

6.380.85

39.964.2"

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

14,633,3"

2,780.34

1 ".41351

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

12,633.3“

2.400.34

15,03351

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,000,01.

38o.O<

2.380.00

3.8.2. Dirigcnne de șantier

18,950.05

3,600.51

22.550.56

j Total Capitol 3

137,416.83

26,109.20

163,526.03

।                                CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,263,336.64

240,033.96

1,503,370.60

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Uilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

. 0.00

0.00

4.5

IM rari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 4

1,263,336.64

240,033.96

1,503,370.60

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

6,316.68

1,200.17

7,516.85

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

6,316.68

1,200.17

7,516.85

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

18,005.49

0.00

18,005.49

52.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

52.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,269.65

0.00

1,269.65

52.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

8,887.57

0.00

8,887.57

52.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6,348.27

0.00

6,348.27

52.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de

coustruire/desfiintarc

1,500.00

0.00

1,500.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 1%

126,333.66

24,003.40

150,337.06

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 5

150,655.84

25,203.57

175,859.41

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si feste

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,551,409.31

291,346.73

1,842,756.04

din care:C+M (1.24-1.3+1.4+2+4.1+4.24-5.1.1)

1,269,653.32

241,234.13

1,510,887.45

■ In preturi la data de 22.06.2020; 1 euro=4.8415 lei


Beneficiar,

PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

(’&z/'ff  - <?W-a 77^ 77^

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE

LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Moldovitanr, 16 bloc M2D9/1 scara 1,2,3,4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj (C 4* M):

5,321,635.06 lei,

4,736,987.09 Iei

|      INVESTIȚIA SPECIFICA:

j 572.30 lei/mp                 |

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 5,321,635.06 / 4,736,987.09 lei

Anul I: 5,321,635.06 / 4,736,987.09 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

  • 4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

  • 5 ani

CAPAC1TAT1 (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 176

Au_bioc= 827.9 mp;

Anul construirii: 1970                                                      /U'

Regim de înălțime: S+P+10                                           1

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE

LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 2C, Sos. Olteniței, nr 10

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 4,938,623.90Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           4,401,675.17 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 655.39 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 4,938,623,901ei / 4,401,675.17 lei

Anul I: 4,938,623.90Iei/4,401,675.17 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

  • 6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

  • 3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 39 ap la tr.l; 39 ap la tr.2

Au_bioc =6716.11 mp;

Ad_bioc=8063.66mp;

Regim de inaltime: S+P+IOE+Eth                                 (.

, f _   -   _        .  \     -

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 2D, Sos. Olteniței, nr 12

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 2,312,366,52Iei,

din care Constructîi-montaj (C + M):                           2,060,151.01 lei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 742.72 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2,312,366.521ei / 2,060,151,01 lei

AnulI: 2,312,366.521ei/2,060,151.01 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr, Apartamente: 31

Au_bioc=2773.81mp;

Ad_bi0c=3346.3mp;                                                         ___

Resrim de inaltime: S+P+SE-i-Elh

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 3C, Sos. Olteniței, nr 16

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                  3,191,083.201ei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2,849,339.92 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                    | 897.14 ki/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 3,191,083.201ei / 2,849,339.92 Iei

AnulI: 3,191,083.201ei / 2,849,339.92 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44

Au_bioc =3176.01 mp;

Adjioc =4666.3mp;

Regim de înălțime: S+P-HOE+Eth

/’ -\

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTE1/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 3B, Str. Lalosu, nr. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 2,773,368.621ei,

din care

Constructii-montaj (C + M);__________________________ 2,473,184.14 lei____________

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 786.51 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,773,368.621ei / 2,473,184.14 lei

Amili: 2,773,368.621ei / 2,473,184.14 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35

Au_bioc =3144.51 mp;

Ad_Hoc =3779.16mp;


Regim de inaltime: S+P+SE-rEth

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 3D, Sos. Olteniței, nr. 18

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 2,756,748.62Ici,

din care Constructii-montaj (C + M):                           2,458,160.32 lei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 779.77 lei/mp            ~~|

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2,756,748.62Iei / 2,458,160.32 lei

Anul I: 2,756,748.62Iei 7 2,458,160.32 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35

Au_bioc =3152.42mp;

Ad_bicc 3 780.15mp;

Regim de înălțime: S+P+SE+Eth

INDICATORI TEHN1CO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 4B, Sos. Olteniței, nr. 24

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 2,752,869.1 Hei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2,454,651.89 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 778.14 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2,752,869.1 Hei / 2,454,651.89 lei

AnulI: 2,752,869.1 llei/2,454,651.89 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35

Au_bioc =3154.5mp;

A(j_bk-1c=3790.95mp:                                                       ./

Regim de înălțime: S+P+8E+Eth

(2    /Vza/ -

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE

LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 4C, Sos. Olteniței, nr. 26

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 3,556,385.951ei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           3,174,510.98 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 833.55 leî/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 3,556,385.951ei / 3,174,510.98 lei

Amili: 3,556,385.95Iei/3,174,510.98 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44

Au_bîoc=3808.43mp;

Ad_bioc -4666.24mp,

Regim de înălțime: S+P+IOE+Elh

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 4D, Sos. Olteniței, nr. 28

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente Ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 3,048,429.391ei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2,720,966.17 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 863.44 tei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 3,048,429.391ei / 2,720,966.17 lei

AnulI: 3,048,429.39Iei 7 2,720,966.17 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPAC1TATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35

Au_b)OC=3151.31mp;

Ad_bioc=3785.22mp;

Reaim de inaltime: S+P-r8E+Eth                                    /      -   \

i. C- J \

C4?9/V/a/-                                 "  /

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 5B, Sos. Olteniței, nr. 32

Lucrările de intervenție pentru creșterea perfbrmantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente Ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 2,537,128.481ei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                          2,260,307.66 lei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 717.77 lei/mp              |

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,537,128.48Iei / 2,260,307.66 Iei

Anul I: 2,537,128.481ei / 2,260,307.66 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35

Aubioc “3149.07mp;

Ad_bioc-3783.45mp;

Regim de înălțime: S-rP+8E+Eth

PĂSTOS                     V

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE

LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 5D, Sos. Olteniței, nr. 36

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in genera], in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 2,788,646.191ei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2,486,897.66 Iei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 788.82 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2,788,646.19Ieî / 2,486,897.66 lei

Anul I: 2,788,646.19Iei/2,486,897.66 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35

Au_bioc =315 2.7mp;                                                             /.

Ad_bioc=3780.15mp;

Regim de inaltime: S+P+8E+Eth

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 6A, sc. 2, Str. Stoian Militarii, nr. 2-4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 2,826,381.821ei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2,520,905.03 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 799.94 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,826,38L82Iei / 2,520,905.03 lei

Anul I: 2,826,381.821ei 72,520,905.03 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35

Au_bioc“3151.38mp;

Ad_bioc“3796.82mp;

Regim de înălțime: S+P-!-8E+Eth

tinere

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTE1 ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 6A, sc. 1, Str. Stoian Militam, nr. 4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoîzolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 2,847,407.901ci,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2,539,917.38 lei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 808.77 lei/mp           ~|

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2,847,407.901ei / 2,539,917.38 lei

AnulI: 2,847,407.901ei 72,539,917.38 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35

Au_b!oc =3140.48mp;

Aii_bioc=3773.74mp;

Regim de inaltime: S+P+8E+Elh

q/S- a77's/

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 7B, sc. 1, Str. Stoîan Militam, nr. 1 -3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                  2,732,411.841ci,

din care Constructii-montaj (C + M):                           2,436,532.63 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 784.81 Ici/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,732,411.84Iei / 2,436,532,63 lei

Anul I: 2,732,411.841ei / 2,436,532.63 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35

Au_bioc “3104.62mp;                                                         /s''-''

Ad_bioc=3739.5rnp;                                                       /;              \

Reaim de înălțime: S+P+8E-^Eth                                     ■               j

INDICATORI TEHNICO-ECONOMI CI Privind

“CREȘTEREA PERJFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 7B, sc. 2, Str. Stoian Militaru, nr. 1-3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

2,752,789.21 lei,


2,454,584.51 Iei______________

j 778.30 lei/mp                 |


Constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,752,789.21 lei / 2,454,584.51 Iei

AnuII: 2,752,789.2Hei/2,454,584.51 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35

Au_bioc =3153.77mp;                                                             .Z?

Adj>ioc=3782.98mp;                                                  /

Regim de înălțime: S^-P+SE+Eth

X <•

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 1, sc. 2, Sos. Olteniței, nr. 47

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroîzolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 2,018,280.11101,

din care

Constructu-niontaj (C + M):                           1,796,019.11 lei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 680.17 Ici/mp

j

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,018,280.1 Hei /1,796,019.11 Iei

î i

AnuII: 2,018,280.1 llci / 1,796,019.11 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

i

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

î

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 37

Au_b]Oc=2640.54mp;

Ad_bioc=2900.27mp;                                                       //             .

Regim de inaltime: S+P+8E+9R                                        ț

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 1, sc. 3, Sos. Olteniței, nr. 47

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 l,984,419.801ei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1,767,126.08 Iei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 741.65 lei/mp          ~~

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 1,984,419.SOIci /1,767,126.08 lei

Anul I: 1,984,419.80Iei / 1,767,126.08 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 37

Au_bioc=2382.7mp;

Adj)!oc=2880.36mp;                                            /*

Regim de înălțime: S-EP-r8E+9R                                  ‘ ’ i \

\G. ■            /

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 1, sc. 4, Sos. Olteniței, nr. 47

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 2,149,536.981ei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1,915,860.39 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                    | 802.29 lei/mp          ~

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,149,536.981ei / 1,915,860.39 Iei

Anul I: 2,149,536.981ci / 1,915,860.39 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 37

Au^bioc =23 88mp:

Ad_b!oc=2892.77mp;                                                       \

Regim de înălțime: S+P+8E+9R                                     j , ' /V ]

INDICATORI TEHNICO’ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 1, sc. I, Sos. Olteniței, nr. 47

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 2,413,628.361ei,

din care Constructii-montaj (C 4- M):                           2,153,872.15 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 906.22 lei/mp             ~|

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,413,628.361ei / 2,153,872.15 Iei

AnulI: 2,413,628.36Iei 7 2,153,872.15 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 37                                ’

Au_biOc=2376.76mp;

Adj)ioc=2884.34mp;                                                 / ’

Regim de inaltime: S+P+8E+9R                                     ! ' ,y-7

\ x

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A15, Str. Tumu Măgurele, nr. 21

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 2,114,591.581ei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1,881,391.33 Iei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 656.78 Ici/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,114,591,58Iei /1,881,391.33 lei

Anul I: 2,114,591.581ei/1,881,391,33 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44

Aubioc =2864.5 5mp;

A(jj>ioț;=35l5.85mp;                                                            ./       \

Regim de inaltime: S+P+10E                                              i' ' „7         i

® !

te setev/tf ‘ " j

Oastea -cwsTWTte

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEi/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc Al4, Str. Tumu Măgurele, nr. 23

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                  2,071,821.31 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1,842,854.99 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 643,29 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,071,821.31Iei /1,842,854.99 lei

Anul I: 2,071,821.311ei / 1,842,854,99 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

î

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE);

Nr. Apartamente: 44

Au_bioc 2864.7j mp;                                                                 ___

Ad_bioc =3515,74mp;                                                          .            \

Regim de inaltime: S+P+10E

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORAIANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A6, Str. Emil Racovita, nr. 35

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau» in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 2,061,180.051ei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1,833,260.71 lei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 639.70 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,061,1 SO-OSIei /1,833,260.71 lei

Anul I: 2,061,180.051ei/1,833,260.71 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44

Au_bioc=2865.8mp;

Ad_btoc=3517.24mp;

Regim de inaltime: S+P-rlOE

P^ESE^/^e

Oos/t/ă/- 0twsrAs/7-//v

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A5, Str. Emil Racovita, nr. 33

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 2,lll,146.76Iei,

din care Constructii-montaj (C + M):                           1,878,281.97 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 655.49 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,lll,146.761eî / 1,878,281.97 lei

AnulI: 2,111,146.761ei /1,878,281.97 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI): 6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44

Au bioc^Sbo.dSmp;                                                ,<      '  '

Ad_bioc=3516.57mp;                                               j

Regim de inaltime: S+P+10E \

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 7, Str. Moldovita, nr. 15

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hîdroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul în care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 l,777,922.90Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1,581,182.19 Iei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     , 668.36 lei/mp           ~ |

Eșalonarea investiției (INV / C+M): l,777,922.90Iei / 1,581,182.19 lei

Anul I: l,777,922.901ei/1,581,182.19 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI): 6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30

Anbioc =2365.78mp;

Adjiioc =2716.59mp;

Regim de inaltime: S+P+4E

ppese^'^s^ ș&dPy/A

Oo&rP/- aws7A'Y77>/

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 11, sc. 1, Str. Democratici, nr. 6

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic,

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 2,095,798.961ei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1,863,612.30 Iei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                    | 621.23 lei/mp          ~

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,095,798.96Iei /1,863,612.30 lei

AnulI: 2,095,798.961ei/ 1,863,612.30 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPAC1TATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44

Aulice =2999.86mp;

Aa bioc=3557.29mp;

i

Reeim de înălțime: S+P-^8E+Eth

INDICATORI TEHNICO-ECGNOMICI

Privind

-CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 11, sc.2, Str. Democrației, nr. 6

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor dc intervenție, din care

2,178,914.301ei,

1,938,609.17 lei______________

| 650.09 lei/mp                |


Constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,178,914.301ei / 1,938,609.17 lei

Anul I: 2,178,914.30Iei /1,938,609.17 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44

Auj>ioc=2982.05mp:


Ad_bioc =3533.79mp;

Regim de inaltime: S+P+8E+Eth

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc Ml, corp B+C, Str.Vatra Domei, nr. 5

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 2,728,487.521ei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2,427,677*15 Iei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 613.95 lei/mp              |              j

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,728,487.52Iei / 2,427,677.15 lei

f I ț f

Anul I: 2,728,487.521ei/2,427,677.15 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 20 ap la tr.l; 20 ap la tr.2

Au_bioc=3954.22mp;

Ad_bioc=4605.2mp;                                                        ..           \

Regim de înălțime: S+P+4E                                                / c -r/          i

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

‘•CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4’’

Imobil

Bloc 3B,Calea Serban Vodă, nr. 282

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj (C + M):

5,650,136.981ei,

5,041,743.74 Iei

|      INVESTIȚIA SPECIFICA:

| 733.40 lei/mp                 j

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 5,650,136.98Iei / 5,041,743.74 lei

Anul I: 5,650,136.981ei / 5,041,743.74 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr, Apartamente: 128

Au_bioc =6874.44mp;

Ad_bioc =8216.74mp;                                                     /.A

Regim de înălțime: S-fp+7E+Eth                                        < r- ’ V j

'         R.’

A . -

.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A7, Aleea Moldovita, nr. 14

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 l,992,747.811ei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1,771,605.82 Iei

INVESTIȚIA SPECIFICA:              ~       | 618.23 iei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): l,992,747.81Iei /1,771,605.82 lei

Anul I: 1,992,747.811ci/1,771,605.82 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44

Au_bioe 2865.6mp;

Ad_bioc =3517.14mp;

Regim de înălțime: S-rPHOE

AAa- A s’^vzzF

CSS/'7/>VANEXA NRâl.XA HCLS4 nr. ■^2

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 2, Calea Serbau Vodă, nr. 288

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA): Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 5,706,225.821ei,

din care Constructii-niontaj (C + M):                          5,091,759.72 Iei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 731.86 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 5,706,225.82Iei / 5,091,759.72 lei

AnuII: 5,706,225.82Iei 7 5,091,759.72 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI): 6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 anî

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 128

Aujjioc=6957.33mp;

Ad_b!uc=8215.51mp;

Reeim de inaltime: S+P+7E-rEth                                    7          “N. \

1 .

\ ■' ' '               ■ i

v"

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 3A, Calea Serban Vodă, nr. 286

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                 5,741,798.84Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           5,124,331.12 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 745.45 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 5,741,798.841ei / 5,124,331.12 lei

Anul I: 5,741,798.841ei 7 5,124,331.12 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 128

Au_bioc =6874.16mp;

Ad_bioc "8216.85mp;


Regim de înălțime: S-i-P-r7E+Eth

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICT

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Calea Văcărești nr. 302, bloc IC

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TERNICO-ECGNOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                  1,739,199.40Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1,545,161.73 lei

INVESTITL4 SPECIFICA:                     | 606.79 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1,739,199.40Iei /1,545,161.73 Iei

Anul I: 1,739,199.40Iei / 1,545,161.73 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 21

Au_bioc=2546.46mp;

Ad_bioc=3132.38mp:                                                              '

Regim de inaltime: S+P+7E+Eth                                       / ■      '

i

Ar

Beneficiar. PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

cuprinzând actualizarea devizului general șl a de vizelor pe obiect cu centralizatorul situațiilor de plată ale antreprenorului ce e vidențiafcă lucrările Revizie 02: executate șl supuse recepției la terminarea lucrărilor

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

Privind cheltuielile necesare obiectivului de Investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 243 "înșir-te Mărgărite"

în mii lei l mii euro la cursul BCE 4,8421 /EUR din data de 19 iunie 2020 cota TVA. 19%

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) .

Mii tei

Mii euro

Mii tei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieii pentru obținerea șf amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea Inițială

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli

xntru asigurarea utililtă&or necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2.5.

AJlmentare cu energie electrică

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, redio-tv. etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de relele exterioare

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.9.

Căi ferele industriale

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării te rețele de ullîriățf

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrie#, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Report privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

documentații suport șr cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizași - TOTAL, din care;

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

t. otțmereafprelungireavaati:i tețu certitotu lui de urbanism

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

2. otținerea/preiungirea vaiawiiâțn autorizației de construlre/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorcun și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, șanitar-veterinar șl fitesanitar

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatura stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului in Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

7. obținerea avizului PS1

0,000

0,000

0,000

□.000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic a! clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

114,339

23.614

21,724

136,064

28,100

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0.000

0,000

0,001

2. studiu de prefwabîlitate

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

3. studiu de fezaiahtaie oocumentație ce avizare a ‘ucri-n-or ce Intervenții și deviz genera!

26,792

5,533

5,090

31,882

6,584

4. documentarii termice necesare in vederea os^nem avizelor/acordurilor/autcrizațiiior

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

6. verdicarea lebnicâ de calitate a proiectam leimic ș a detaliilor de execuție

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

6. proiect tehnic și detalii de execuție

87.548

18,080

16.634

104.18î

21.518

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0,000

o.ooc

o.ooc

0,000

0,000

2. Auditul financiar

0,000

0.00C

o.ooc

0,00£

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

85,362

17,629

16,21 £

101,581

20,979

1. asistența tehnică din partea proiectantului

3.400

0,702

0,645

4.04E

0,836

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3,400

0,703

0,64£

4.04J

0,838

2. pentru participarea pro ec’a mutui ia rarele incuse in programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

O.OCt

O.OOC

o.oot

0,000

2. dirfgențlB de șantier

81,962

16,921

I5,57i

97,53:

20,143

TOTAL CAPITOL 3

199,701

41,24:

37,94:

237,645

49,079

Cipîtolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

4.039,085

834,160

767,426

4.806,511

992,650

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

173,622

35,857

32,988

206,610

42,670

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

_4.5.

Dotări

1,170

0,242

0,222

1,392

0,288

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

4.213,877

870,258

800,637

5.014,514

1.035,607

Capitolul 5

Xlte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

67,210

13,880

12,770

79,980

16,518

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

59,013

12,188

11,213

70,226

14,503

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

8,196

1,693

1,557

9,753

2,014

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

44,430

9.176

0,000

44.430

9,176

î. Lomrsioanae și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlat calității lucrărilor ce construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1905)

20,195

4,171

0,000

20,195

4,171

3. Cota aferentă ISC pentru control ui statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4.039

0,834

0,000

4,039

0,834

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor- CSC

20,195

4,171

0,000

20,195

4,171

5. laxe pentru acoroun, avize conforme ți au'.onzața ce construi re/desființare

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

0,000

0,000

.0,000

0,000

0,000

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

111,640

23,055

12,770

124,409

25,693

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice ți tesle și predare fa beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și tesle

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

4.525,218

934,657

851,350

6.376,568

1.110,379

din care C+M

4.098.099

846,347

778,639

4.876,737

1.007.153

Tntocm It: asocierea formata di m

PROIECTANT ELABORATOR

SAi .dL”'"’ $ t

Ss ....


(jbS/r/'/y-£bA^S7'4^/7/^

/6.0?.2o2o

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

fîei&tR 02- ^prinzând abuzarea devizului genera) și a devizelor pe obiect cu prevederile O. U.G. 114/2018 șl Instrucțiunea A.N.A.P. Nr. 1/11.Q4.2O19 precum șl

r^’2te V4. actualizarea devizului general și a devizelor pe otfecf cu ceniraSzatoni! devizului ofertă al antreprenorului

DEVIZ GENERALACTUALIZAT

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea consolidării, modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru

unitatea de învățământ Grădinița nr. 292 "Aibă ca Zăpada ți Piticii"

în mii lei l mii euro la cursul BCE cotaT.VA


4,8421 /EUR 19%


din data de


19 iunie 2020


Ntcrt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii Iei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

CtKituioii pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

i,2.

Amenajarea terenului

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea ia starea Inițială

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

Cheltuieli pentru retocarea/protecțfa utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cap'tolul 2

Cheltuieli

șentru asigurarea utifiltă’ilor necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

1.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.6.

TelecomunlcațiT (telefonie, radio-tv. ele.)

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

29.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2.10.

Chetlufelr aferente racordării ta rețele de uiîlilăți

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnîce, geologice, hidrologice, htdrogeolehnlce, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

32.

Documentații suport ți cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri ți autorizații - TOTAL, din care:         z

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obțnereafpre'ungirea va’abi4tsți! certrfcatii'ui de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. oDpnerea/preungirea va'a bfitățn autorizației ae construlre/desființare. obținere autorizații de scoatere din arcuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obpnerea avtzew și ecordun'or pentru racardun ți branșamente (a rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, saniLar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală ți adresa

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu șl înregistrarea terenului In Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

43.038

8,888

8.177

51.216

10.577

1. tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

2. studiu de prefazabilitate

0,000

0,000

0,000

0,000

O.OOC

i. sunju de fezasi'jBxe'nocumema’ie ce avizare a ucrâncr ce intervenții șl deviz genera!

14,062

2,994

2,672

16.734

3,466

4. documentații tehnice necesare in vederea ctîineni avizelor/acordurilorfatitorizațitlor

0.000

0.000

0,000

O.OOC

0,00?

5. verificarea tehnică ce canale a proieau'u: temtcți a defalnlor de execuțe

0,000

0,000

O.OOC

o,ooc

0,000

6. proiect tehnic ți detalii de execuție

28,976

5,984

5,506

34,481

7,121

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0.000

o.coc

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță-TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

O.OOC

0,000

O.OOC

0,000

2.Audittil financiar

O.OOC

O.OOC

O.OOC

0,0M

0.000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care;

55.795

11.523

10,601

66,396

13,712

1. asistența tehnică din partea proiectantului

1.S0C

0,391

0,361

2.261

0,467

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1,90C

0.39,

0,36

2.26

0,467

pemru participarea proiecionnjui la iaze'e ncuse in programul de contra! al lucrărilor de execuție

O.OOC

0,00<

O.OOC

O.OOt

0,005

2. dirigențle de șantier

53.896

11,13f

10,24(

64,13

î               13,245

TOTAL CAPITOL 3

98,832

20,411

18,776

117,611

î]            24,289

Mpitolul 4

Cheltuieli pentru InvesUfia de bază

4.1.

Construcții și instalații

2,587,854

534,449

491,692

3.079,546

635,994

4.2.

Monte] utilaje tehnologice

72,349

14,942

13,746

86,095

17,780

4.3.

Utilaje, echlp. tehn.și ftincț. cu montaj

206,710

42,690

39,275

245,985

50,801

4-4.

Utilaje fără monta] iți echîp. de transp.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

'TOTAL CAPITOL 4

2.866,913

592,080

544,713

3.411,626

704,576

-Capitolul 5

>4fe cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

39,929

8,246

7,587

47,516

9,813

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

34,540

7,133

6,563

41,102

8,488

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

5,389

1,113

1,024

6,413

1,325

S.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

29,262

6,043

5,560

34,822

7,192

1. Comisioanele șl dobânzile aferente creditului bânoi finanțatoare

0,000

. 0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cote aferentă (SC pentru controlul calității lucrănior ue construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

13,301

2,747

2.527

15,828

3269

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,660

0,549

0,505

3,168

0,654

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

13,301

2,747

2,527

15,828

3,269

5. taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de con strei re/des ființare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

296,575

61,249

56,349

352,924

72,887

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

365,766

75,539

69,496

435,261

89,891

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice șl tesle și predare la beneficiar

5.1.

Pregătirea personalului de' exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

.0.000

0,000

0,000

0,0.00

TOTAL GENERAL

3.331,612

688,030

632,987

3.964,499

818,766

din care C+M

2.694.742

556,523

512,001

3.206,743

662,263

întocmit:

PROIECTANT ELABORATOR

:p '

fit r?-M.

£ V. -W nMU’ ■u-ONSULTIMG S.R.L.

QcO//.//y-

mQ.. 36 z-a

^32//£.^2o2o

T ;HecJr:

■ vvjxxz c:i- .. s.r.l. A*“

r<z..     1 • ? _              /* v\ bid

l? xx.:‘   .rV.< ’ - n

Faza de proiectare: SF            l ,               /

V’ /

S-Ru ■£/

x^QgWGENERAL (V1) (conform HG nr.907/29 noiembrie 2016)

Al obiectivului de investitii:

MODERNIZAREA, REABILITAREA SI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU “LICEU DACIA”

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de crt.                     cheltuieli

Valoare                           Valoare

(fara TVA)           rVA          (cu TVA)

lei                      lei                      Iei

0                          1                                         2,00              4,00                 6,00

CAPITOLUL!: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului (demolări)

-

-

-

1.3.

Amenajări protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

-

-

1.4.

Cheltuieli pentru relocare /protecția utilităților

-

-

-

TOTAL CAPITOL 1

-

-

-

CAPITOLUL 2: Cheltuieli necesare cu asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1. Cheltuieli necesare cu asigurarea utilităților lecesare obiectivului

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

4.600,00

874,00

5.474,00

3.1.1. Studii de teren

4.600,00

874,00

5.474,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

3.2

Documentatii -suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

4.000,00

760,00

4.760,00

3,3

Expertiza tehnica

2.853,60

542,18

3.395,78

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.781,25

338,44

2.119,69

3,5

Proiectare si inginerie

392.000,00

74.480,00

466.480,00

3.5.1 Tema de proiectare

-

-

—r—WLU । im-1 < --------------------

3.5.\^uoiu d^prefe^pflitate

-

3.5.3 it((ai.ițȚ^e^^abilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de Intervenții si deviz general

110.000,00

20.900,00

130.900,00

3.5.4 Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelo/acordurilor/autorizatiilor

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.5.5 "Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalii for de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

270.000,00

51.300,00

321.300,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziții

-

-

3,7

Consultanta

112.387,56

21.353,64

133.741,20

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2 Auditul financiar

3,8

Asistenta tehnica

219.850,08

41.771,52

261.621,60

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

149.850,08

28.471,52

178.321,60

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

149.850,08

28.471,52

178.321,60

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție , avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8,2 Dirigentie de Santier

70.000,00

13.300,00

83.300,00

TOTAL CAPITOL 3

737.472,50

140.119,77

877.592,27

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

. . Construcții si instalații TOTAL 4-1

din care:

16.031.260,53

3.045.939,50

19.077.200,03

LICEU

13.646.066,01

2.592.752,54

16.238.818,56

SALA SPORT

1.665.546,59

316.453,85

1.982.000,45

LUCRĂRI EXTERIOARE

719.647,92

136.733,11

856.381,03

4 2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

-

Utilaje, echipamente tehnologice si

4.4 funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotări

2.700.000,00

513.000,00

3.213.000,00

4.6 Active necorporale

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

18.731.260,53

3.558.939,50

22.290.200,03

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

320.625,21

60.918,79

381.544,00

5.1.1 Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de santier

320.625,21

60.918,79

381.544,00

5.1.Z Cheltuieli conexe organizării de șantier

-

-

-

5.2

Corn isioane, cote, taxe, costul creditului

196.222,63

-

196.222,63

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente credrtilui băncii finanțatoare 0,1 %

16.351,89

16.351,89

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucra rior de construcții 0,5%

81.759,43

81.759,43

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in anenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

16.351,89

16.351,89

5.2.4 Cota aferenta casei Sociale a

Constructorilor CSC 0,5 %

81.759,43

81.759,43

5.2.5 Taxe pentru acorduri , avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

936.563,03

177.946,98

1.114.510,00

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

1.453.410,87

238.865,76

1.692.276,63

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2 Probe tehnologice si teste

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6                                 -

TOTAL GENERAL

20.922.143,89

3.937.925,04

24.860.068,94

Din care C+M

[1.2+1.3*2+4.1+4.2+5.1.1)

16.351.885,74

3.106.858,29

19.458.744,03

Data:

Beneficiar/investitor:

PRIMĂRIA SECTOR 4


ȘEA//*??

CCE/7/A/