Hotărârea nr. 91/2020

Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 și modificarea anexei nr. 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena - etaj 1 Sector 4 Tel. 021.335.92.30 Fax. 021.337.07.90

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 și modificarea anexei nr. 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr.P.7.1/775/06.07.2020;

Luând în considerare adresa nr. 116/18.02.2020 a Centrului European și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Băle eseu” și procesul-verbal nr. 43055/02.07.2020 încheiat între ordonatorul principal de credite și reprezentanții salariaților Centrului European și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu, precum și cu reprezentanții salariaților Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, în vederea consultărilor asupra modificărilor propuse;

Văzând Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.73/22.06.2020 privind reorganizarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, schimbarea denumirii Direcției Gospodărire Locală și completarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) și alin.(3) și ale art.ll din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu privire la transferul contribuțiilor de la angajator la angajat și ale Hotărârii Guvernului României nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (4), art. 196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I începând cu data de 01.08.2020, se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. 1,punctul II SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACUALE, cu pozițiile nr. 24 și 25, astfel:

Nr. crt

Funcția contractuală

Nivel studii

Grad/treaptă profesională

Coeficient de salarizare

Salariul de bază

24

Administrator piața

M

IA

1,8

4014

25

Administrator piața

M

I

1,7

3791

Art. II începând cu data de 01.08.2020, se aprobă modificarea coeficienților de salarizare prevăzuți la pozițiile 9 și 14 din anexa nr.5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Nr. crt

Funcția contractuală

Nivel studii

Grad/treaptă profesională

Coeficient de salarizare

Salariul de bază

9

Consilier, Inspector de specialitate

S

IA

2,02

4505

14

Referent, Inspector, Arhivar, Casier

M/G

I

1,80

4014

Art.III (D Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Resurse Umane și Centrul European și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu”, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.07.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 91 /16.07.2020