Hotărârea nr. 90/2020

Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență ”Sfântul Ioan”, în vederea dotării Maternității Bucur din Sectorul 4 cu materiale sanitare și dezinfectanți, necesare pentru combaterea răspândirii virusului COVID-19

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență ”SfântuI loan”, în vederea dotării Maternității Bucur din Sectorul 4 cu materiale sanitare și dezinfectanți, necesare pentru

combaterea răspândirii virusului COVID-19


Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.8/4939/15.07.2020 al Direcției economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Văzând:

Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

Avizul Comisiei nr.6 - Comisia pentru comerț și protecția consumatorului;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare solicitarea Spitalului Clinic de Urgență "Slanțul loan” înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 46172/15.07.2020;

Ținând cont de prevederile art. 92 din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 și art. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d), lit. 1) alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 50.000 lei pentru Spitalul Clinic de Urgență "Sfântul loan”, în vederea dotării Maternității Bucur din Sectorul 4 cu materiale sanitare și dezinfectanți, necesare pentru combaterea răspândirii virusului COVID-19.

Art.2 Se împuternicește ordonatorul de credite să efectueze și să semneze toate actele necesare plății sprijinului financiar aprobat la art.l.

Art.3 După finalizarea procedurilor de achiziție a materialelor sanitare, Spitalul Clinic de Urgență "Sfântul loan”, va transmite un raport pentru justificarea cheltuielilor efectuate, către Sectorul 4 al Municipiului București.

Art.4 (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.07.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 90/16.07.2020