Hotărârea nr. 87/2020

Hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar familiilor/persoanelor, pentru plata serviciilor oferite de bone

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Tel. +(4)021335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor financiar familiilor/persoanelor, pentru plata serviciilor oferite de bone

Consiliul Local al Sectorului 4,

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Muncipiului București și Raportul de specialitate nr. 23278/05.06.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico- financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, coroborat cu prevederile Legii nr.l67/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

Ținând cont de prevederile art. 8 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile cuprinse în Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bone, pentru familiile /persoanele cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, începând cu data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al D.G.A.S.P.C. sector 4 pe anul 2021, în condițiile stabilite de metodologia Anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 Ajutorul financiar se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul local.

Art.3. (1) Primarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 87/22.06.2020

ANEXA Ia HCLS4 nr.SLM

Metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

 • 1.Dispoziții generale

  • 1.1. Prezenta metodologie stabilește în acord cu prevederile Legii nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, modalitatea de acordare a acestui ajutor financiar familiilor cu domiciliul legal și în fapt pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București.

  • 1.2. Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, denumit în continuare ajutor financiar, se acordă familiilor cu copii de vârstă preșcolară, pentru plata serviciilor oferite de bonă în condițiile prevăzute de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

  • 1.3. Ajutorul financiar se acordă persoanelor care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri lunare sunt de până la 3500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

 • b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

 • c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • 1.4. La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1). din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

 • 1.5. Ajutorul financiar se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

 • a) până la 2.100 lei - 710 lei;

 • b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei;

 • c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei;

 • d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.

 • 1.6. Pentru a beneficia de ajutorul financiar, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultura ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată;

 • 1.7. Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) sunt șomeri indemnizați sau la data solicitării sunt înregistrate în evidențele Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Municipiului București, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

 • b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Municipiului București.

 • 1.8. Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată, publică sau privată, sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată publică sau privată ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată publică sau privată.

 • 1.9. Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele care se află în una sau mai multe dintre situații:

 • a) este asistent matemal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) copilul este în întreținerea persoanei în temeiul art.59 lit.b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2.Procedura de întocmire a dosarelor și de acordare a ajutoarelor de urgență

  • 2.1. Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege:

 • a)  copie după documentul de identitate al solicitantului;

 • b) copie după certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită ajutorul;

 • c)  copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului;

 • d) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultura, declarația fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri pentru care Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

 • e) documente eliberate de Agenția de Ocupare a Forței de Muncă a Municipiului București, dacă este cazul;

 • f)  copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art. 7 din Legea nr. 167/2014;

 • g) Certificat de integritate comportamentală al bonei

 • h) Certificate de cazier judiciar al bonei

 • i)  Adeverință de la medicul de familie privind starea de sănătate a bonei, și dacă este în evidență cu boli cronice sau neuropsihice, însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice;

 • j)  Declarația pe propria răspundere a bonei că în această perioadă nu va desfășura alte activități, în afara celor ce țin de supravegherea și îngrijirea copilului.

 • k) declarație pe propria răspundere că, copilul nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată, publică sau privată, și că solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată publică sau privată ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată publică sau privată.

 • 2.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 are obligația de a înregistra cererea însoțită de documentele doveditoare și de a le analiza în ordinea înregistrării acestora.

 • 2.3. Reprezentanții DGASPC sector 4 verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate în baza:

 • a) documentelor depuse de solicitant;

 • b) documentelor cu informații despre veniturile și proprietățile membrilor familiei obținute prin intermediul Serviciului Informatică al DGASPC Sector 4, din bazele de date D.G.I.T.L. Sector 4 și A.N.A.F. Sector 4,

 • c) altor documente, în funcție de situația în care se află solicitantul,

 • d) raportului de anchetă socială efectuată la domiciliul solicitantului.

 • 2.4. Dreptul la ajutor financiar se aprobă prin dispoziția Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, comunicată în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere, conform art. 8 alin (2) din Legea

35/2020.

 • 2.5. în cazul în care, condițiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului se realizează prin dispoziție a primarului și se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere conform art. 8 alin (4) din Legea 35/2020.

 • 2.6. Reprezentanții DGASPC Sector 4 vor face demersurile necesare în vederea plății ajutorului financiar în funcție de opțiunea beneficiarului prin mandat poștal sau în cont bancar.

 • 2.7. Dreptul la ajutorul financiar se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate.

 • 2.8. Aprobarea sau respingerea ajutorului financiar se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

 • 2.9. în vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligația de a depune la DGASPC sector 4, din 6 în 6 luni, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului, însoțită de următoarele acte:

 • •  adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultura, declarația fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri pentru care Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

 • •  documente eliberate de Agenția de Ocupare a Forței de Muncă a Municipiului București, dacă este cazul;

 • •  certificat de integritate comportamentală al bonei

 • •  certificate de cazier judiciar al bonei

 • •  adeverință de la medicul de familie privind starea de sănătate a bonei, și dacă este în evidență cu boli cronice sau neuropsihice, însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice;

 • •  declarația pe propria răspundere a bonei că în această perioadă nu va desfășura alte activități, în afara celor ce țin de supravegherea și îngrijirea copilului.

 • 2.10. Neîndeplinirea acestei obligații în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului.

 • 2.11. Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

 • 2.12. Reprezentanții DGASPC sector 4 vor monitoriza situația beneficiarilor, prin rapoarte de monitorizare din 6 în 6 luni.

 • 2.13. în cazul în care, după acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbări în situația socioeconomică, în componența familiei sau referitoare la copii, solicitantul are obligația ca în termen de maximum 10 zile să le comunice DGASPC sector 4 în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare.

 • 2.14. în situația în care schimbările conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, aceasta se va stabili prin dispoziția primarului de modificare a cuantumului, care se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

 • 2.15. Suspendarea plății ajutorului financiar intervine în una dintre următoarele situații:

 • a) se înregistrează 3 mandate poștale retumate consecutiv;

 • b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar, după efectuarea verificărilor de către reprezentanții DGASPC sector 4.

 • 2.16. în urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării ajutorului financiar, primarul sectorului 4 dispune, după caz, modificarea sau încetarea dreptului.

 • 2.17. în situația în care în urma verificărilor se constată că se mențin condițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

 • 2.18. Dreptul la ajutor financiar încetează în următoarele situații:

 • a) la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani;

 • b) a intervenit decesul copilului;

 • c) copilul intră în sistemul de creșă/grădiniță;

 • d) încetează activitatea bonei;

 • e) schimbarea domiciliului în alt sector, localitate;

 • f) nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare;

 • g) în cazul în care, pe perioada acordării ajutorului, beneficiarii refuză să furnizeze informații cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate;

i) în cazul în care, după verificare, se constată că familia a realizat venituri din alte surse și acestea nu au fost declarate.

 • 2.19. în cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare completării dosarului sau informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că familia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului financiar.

 • 3. Dispoziții finale

  • 3.1. Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar se recuperează de la titularul ajutorului financiar în termenul general de prescripție prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

  • 3.2. Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor financiar se face de către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare.

  • 3.3. Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, titularul dreptului ajutorului financiar semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor financiar, aceste sume putând fi recuperate și din alte drepturi plătite de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București. în situația în care titularul dreptului ajutorului financiar refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar.

  • 3.4. Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al D.G.A.S.P.C. sector 4.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

/                          ’/         — r-