Hotărârea nr. 86/2020

Hotărâre pentru aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță” și a stimulentelor financiare pentru personalul implicat

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță” și a stimulentelor financiare pentru personalul implicat

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. 5564/16.06.2020 întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico- financiare, buget și finanțe;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 9, art. 102 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1076/4518/3936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2), lit. 1) și d), art. 196 alin (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

»

Art. 1 Se aprobă desfășurarea proiectului „Vara în...Grădiniță” în perioada 01 iulie 2020 - 31 august 2020.

Art. 2 Se aprobă bugetul necesar pentru plata stimulentelor financiare ale personalului ce va fi implicat în proiect, respectiv 50 ron/zi/cadru didactic, 20 ron/zi/personal nedidactic, 500 ron/lună/responsabil locație desfășurare proiect și 200 ron/lună/personal administrativ

Art. 3 Unitățile de învățământ Preșcolar unde se va desfășura proiectul „Vara în...Grădiniță” vor fi stabilite de către Directorul Direcției de Administrare a Unităților de învățământ prin decizie, în funcție de numărul de cereri de înscriere depus în intervalul 17 iunie 2020 - 23 iunie 2020.

Art. 4 (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și Unitățile de învățământ preșcolar ce vor fi implicate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 86/22.06.2020