Hotărârea nr. 85/2020

Hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar personalului din cadrul unor centre din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, aflat în izolare la locul de muncă, pe fondul combaterii răspândirii COVID-19

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru acordarea unui sprijin financiar personalului din cadrul unor centre din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, aflat în izolare la locul de muncă, pe fondul combaterii răspândirii COVID-19

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de Specialitate nr.22327/02.06.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului-Sector 4;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico- financiare, buget și finanțe;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, coroborat cu prevederile H.G nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d) și lit. 1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 1.500 lei/lună pentru personalul din cadrul Comisiei de asigurare a îngrijirii, supravegherii și asistenței medicale pentru beneficiarii serviciilor sociale, de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilitati precum și Centrului medico-social ”Sf. Andrei”, din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, aflat în izolare la locul de muncă, pe fondul combaterii răspândirii COVID-19 .

Art.2. (1) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Seiviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 85/22.06.2020