Hotărârea nr. 84/2020

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 165/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Progresul din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 165/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Progresul din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 precum si Raportul de specialitate al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale nr.1731/18.06.2020;

Văzând Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice , cu modificările și completările ulterioare;

Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 239/24.09.2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 165/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Progresul din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g) și lit. q), alin. (4), art. 196 alin (1) lit.a ) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 165/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Progresul din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4, după cum urmează:

1. Se înlocuiește Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 165/30.07.2019 cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 165/30.07.2019 rămân neschimbate.

Art. III (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 împreună cu direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

 • (2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 84/22.06.2020

Anexa IaH.C.L. Sector 4

nr.fl'.^/x2?..(?£-2020

Regulament de funcționare a Pieței Progresul

Art.l. Preambul

 • [1] Regulile prevăzute in prezentul regulament, denumite in continuare „Regulamentul", vor constitui cadrul general de funcționare a Pieței Progresul (denumita in continuare „Plata).

 • (2) Acest Regulament se aplica:

 • •  proprietarilor spatiilor comerciale;

 • •  locatarilor si sublocatarilor pentru spatiile comerciale închiriate de către proprietari acestora;

 • •  utilizatorilor Pieței (de ex. persoane care execita forme specifice de comerț cu amănuntul si prestări servicii) pentru spatiile comerciale special amenajate pentru aceștia (tarabe), in scopul de a le utiliza permanent sau temporar (sezonier) si in scopul de a-si vinde ocazional bunurile proprii;

Art.2. Definiții:

 • a) Administratorul Pieței - entitatea publica cu prerogativa de administrare a activitatii desfășurate in Piața; Acesta are dreptul de a analiza cererile de subinchiriere si de a emite acordurile prevăzut de lege in numele si pe seama Consiliului Local al Sectorului 4, titular al dreptului de administrare asupra imobilelor apartinand piețelor.

 • b) Titularul dreptului de administrare asupra imobilelor apartinand Pieței - Consiliul Local al Sectorului 4;

 • c) Spațiu comercial - spatiile destinate activitatii comerciale;

 • d) Parti Comune - reprezintă toate părțile comune ale Pieței folosite pentru acces către si dinspre spatiile comerciale, precum si alte spatii comune interne (holuri, pasaje, toalete publice, intrări, coridoare de evacuare, camere de serviciu după caz), localizate in interiorul Pieței;

 • e) Suprafețe Comune - reprezintă spatiile comune externe folosite pentru uz comun de către utilizatori, cumpărători, vizitatori, locatari, proprietari precum drum de acces, zone verzi, logo-uri, rețele, sisteme si conexiuni pentru utilitati, iluminare publica etc, după caz;

 • f) Locatar - persoane fizice/juridice care au inchiriat/sub-inchiriat spatii comerciale, altele decât cele destinate utilizatorilor, aflate in incinta Pieței;

 • g) Proprietar - persoane fizice/juridice care sunt proprietare a unui spațiu comercial, altul decât cel destinat utilizatorilor din incinta Pieței.

 • h) Utilizator - persoane fizice care isi vând ocazional bunurile proprii in spatiile comerciale special amenajate pentru aceștia (tarabe) din incinta Pieței;

- persoane fizice autorizate, producători agricoli care desfasoara activitate de comercializare a produselor si serviciilor permanent sau sezonier pe tarebele din incinta Pieței sau in alte locuri stabilite de administratorul Pieței altele decât spatiile comerciale;

- persoane juridice.

Art.3. Prevederi generale (Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament)

 • (1) Denumirea pieței:

Piața „Progresul”

 • (2) Sediul pieței:

Șoseaua Giurgiului nr. 109A, Sector 4, București

 • (3) Denumirea Administratorului pieței:

Sectorul 4 al Municipiului București

 • (4) Autorizația de funcționare acordata de autoritatea publica locala

Art.4. Tipul pieței si categoria de mărfuri comercializate

 • (1) Tipul Pieței:

Piața agroalimentara

Natura produselor si serviciilor de piața care se comercializează:

Nr. Crt.

Cod CAEN

Descriere

PARTER - ZONA AGROALIMENTARA

1

101

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

1013

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

2

107

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

1071

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1072

Fabricarea biscuiților si piscoturilor; fabricarea prăjiturilor si a produselor conservate de patiserie

3

108

Fabricarea altor produse alimentare

1082

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

4

463

Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului

4633

Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

5

472

Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate

4722

Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate

4723

Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

4724

Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

4729

Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate

6

477

Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

4776

Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; cu excepția comerțului cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

PARTER - Z0N4

L ALIMENTAȚIE PUBLICA

1

56

Restaurante și alte activități de servicii de alimentație

5610

Restaurante

5621

Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație

5630

Baruri si alte activitati de servire a băuturilor

PARTER - ZONA FARMACII

1

212

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2

477

Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

4773

Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

4774

Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate

ETAJ

1

472

Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate

4721

Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4722

Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate

4729

Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate

3

471

Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate

4711

Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun

4

463

Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului

4634

Comerț cu ridicata al băuturilor

Notă: Activitățile specificate la etaj, încadrate in clasa CAEN, nu sunt limitative. In eventualitatea solicitărilor de desfășurare de alte activități, acestea se vor permite cu condiția corelării activității respective cu destinația spațiilor comerciale.

 • (2) Programul si caile speciale pentru aprovizionare

Se vor stabili la momentul darii in exploatare a spatiilor comerciale, ținând cont de Planul de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament

 • (3) Periodicitatea pieței: Permanenta

 • (4) Orarul de funcționare:

 • > Program de vara:

Luni-vineri: 06.00 - 20.00

Sambata : 06.00 - 18.00

Duminica : 06.00 - 14.00

 • > Program de iarna:

Luni-vineri: 06.00 - 19.00

Sambata : 06.00 - 17.00

Duminica : 06.00 - 14.00

Art.5. Planul pieței (Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament)

 • (1) Cai principale de acces in zona:

 • i. Pietonale

 • ii.    Pentru autoturisme

 • iii.    De aprovizionare

Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament

 • (2) Spatii de parcare:

Asigurate pe terasa clădirii cu acces prin calea de acces spiralata din Sos. Giurgiului

 • (3) Caile de acces a cumpărătorilor Ia punctele de vanzare:

 • i.   Pietonale - patru cai de acces

 • ii.   Pentu autoturisme - o cale de acces

Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament

 • (4) Amplasarea structurilor de vanzare pentru comercializarea produselor

 • a. Alimentare

 • b. Nealimentare

 • c. Alimentație publica

 • (5) Caile de evacuare

Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament.

 • (6) Localizarea cântarului pieței, spațiului de inchiriere a cântarelor si echipamentului de protecție, grupurilor sanitare precum si a celorlalte servicii oferite in cadrul pieței

Vor fi asigurate:

 • a.  birourile pieței

 • b. birou administrator piața

 • c. magazia de cantar

 • d. cantare ale cumpărătorului

 • e.  casierie

 • f.  grupuri sanitare:

 • g. sistem de sonorizare si video;

 • h. sistem ventilație incalzire si răcire prin ventiloconvectori.

Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament.

 • (7) Localizarea rețelei electrice, rețelei de apa si de canalizare, precum si a racordurilor de bransare a utilităților pieței Ia acestea:

 • a.   rețeaua electrica: tablou electric situat la subsolul clădirii;

 • b.   tablou electric situat in incinta pieței;

 • c.  rețeaua de apa canal: racordata la rețeaua oraseneasca;

 • d.  alimentarea cu gaze naturale: din rețeaua oraseneasca.

 • (8) Spatii de depozitare a deșeurilor:

Ghena de gunoi, incinta inchisa, dotata cu apa curenta, sifoane de pardoseala si container pentru colectarea deșeurilor reciclabile si a gunoiului menajer.

 • (9) Alte obiective considerate ca necesare a fi inscrise in planul pieței:

Bazinele alimentate cu apa potabila pentru spalat legume fructe, instalație de aer condiționat, ascensoare de marfa si persoane, scări rulante, sistem de supraveghere video, paza asigurata permanent.

Art.6. Prezentarea ansamblului Pieței si a platoului

 • (1) Suprafața totala:

 • •  SUPRAFAȚA TERENULUI = 7196 mp

 • •  SUPRAFAȚA construita parter = 5816,00 mp

 • •  SUPRAFAȚA utila parter = 4480,92 mp

 • •  SUPRAFAȚA construita etaj = 5816,00 mp

 • •  SUPRAFAȚA utila etaj = 4480,92 mp

Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament

 • (2) Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieței:

Granit rezistent la trafic fiamat

Trepte din bloc de granit cu fete aparente fiamate

Granit rezistent la trafic lucios cu tratament antiderapant

 • (3) Amplasarea si enumerarea zonelor existente in piața destinate desfacerii de produse

Parter:

 • a) Zona de alimentație publica (cafenele/fast food, după caz)

 • b) Zona depozitare

 • c) Zona de producție

 • d) Zona de depozitare

 • e) Zona pentru produse lactate.

 • f)  Spatii comerciale pentru produse alimentare (produse din carne, produse din peste, produse de panificație)

 • g) Zona comercializării produselor farmaceutice

Etaj:

 • a) zona de produse nealimentare compartimentata si delimitată cu acces separat de zona de produse alimentare

 • b) zona de produse alimentare prevăzută cu tarabe

 • c) spatii comerciale cu diverse produse alimentare

 • d) zona administrativa (birouri piața, depozite, zone de activitati recreativ-distractive)

 • (4) Descrierea mobilierului utilizat pentru sectoarele pieței

Tarabe din inox

Mobilier urban (banei, elemente de iluminat, elemente decorative) amplasate atat la parter, cat si la etaj

Zone de relaxare iluminatoare amplasate atat la parter, cat si la etaj

Vitrine frigorifice pentru depozitarea produselor alimentare

Spatii tip iluminator pentru relaxare

Birouri/scaune birouri/Dulăpioare pentru documente

Art,7. Serviciile prestate utilizatorilor/proprietarilor/locatarilor Pieței

 • (1) Tipul serviciului oferit in cadrul Pieței:

Aparat de atribuire si de încasare tarif tarabe;

Se va pune la dispoziția Proprietarilor,Locatarilor si Utilizatorilor, pe baza de taxe si tarife, spatii de depozitare, cantare electronice, ustensile specifice comerțului (kit), acces la surse de utilitari, locuri de parcare etc., in limita disponibilității;

 • (2) Serviciile care facilitează desfasurarea activității in cadrul Pieței fdupa caz):

 • a.  spațiu (avizier) destinat informațiilor necesare utilizatorilor si consumatorilor;

 • b. spatii pentru depozitarea mărfurilor si ambalejelor;

 • c.  spațiu pentru pastrarea si închirierea cântarelor si a echipamentelor de protecție;

 • d. loc pentru amplasarea cântarului de control;

 • e. bazine/compartimente pentru spalarea legumelor si fructelor;

 • f.  fântâni cu jeturi de apa potabila, amplasate pe platou;

 • g.  birou administrativ;

 • h. magazie pentru pastrarea materialelor de întreținere si curățenie;

 • i.  locuri de parcare;

 • j.  punct pentru colectarea deșeurilor rezultate din activitatea comerciala;

 • k.  punct pentru mijloace intiale de intervenție P.S.I;

 • l.  WC-uri publice;

 • (3) Piața este racordata la rețeaua electrica, rețeaua de apa potabila si rețeaua de canalizare

Art.8. Drepturile si obligațiile Proprietarilor/Locatarilor/ Utilizatorilor Pieței

 • (1) Drepturile:

 • a.  de a se informa in mod facil asupra tarifelor practicate in Piața;

 • b. producătorilor agricoli de a închiria de la Administrația pieței cantare verificate metrologic;

 • c.  de a avea acces gratuit la cântarul de 30 kg. pentru o singura cântărire;

 • d. de a putea practica preturile pe care le considera optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • e.  de a avea acces la toate serviciile oferite de administratorul Pieței;

 • f.  de a fi informat asupra perioadei si orarului de funcționare a Pieței;

 • g.  alte drepturi oferite de administratorul Pieței

 • (2) Obligațiile:

 • a.  afișarea preturilor si informațiilor ( unde este cazul) privind produsele oferite la vanzare conform prevederilor legale;

 • b. respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor;

 • c.  etalarea instrumentelor de măsură;

 • d. folosirea numai a cântarelor verificate metrologic;

 • e. inscripționarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, care sa nu poata fi stearsa;

 • f.  menținerea permanenta a curățeniei de la locul de vanzare si in jurul acestuia si depozitarea gunoiului la locurile special amenajate in cadrul Pieței ori de cate ori este cazul;

 • g.  de a nu expune mărfuri in afara locului de vanzare alocat;

 • h. de a nu oferi spre vanzare mărfurile din mers;

 • i.  de a nu oferi spre vanzare produsele inainte de deschiderea Pieței si după inchiderea acesteia;

 • j.  de a păstră in buna stare de funcționare bunurile primite in Închiriere (taraba, kit etc.J;

 • k.  alte drepturi si obligații cuprinse in prevederile actelor normative aflate in vigoare.

Art.9. Drepturile si obligațiile Administratorului pieței

 • l.  Drepturi si obligații:

 • a.  elaborează regulamentul pentru funcționarea Pieței si il supune spre avizare autoritatilor publice locale;

 • b. verifica daca Proprietarii/Locatarii/Utilizatorii Pieței au calitatea de producator/comerciant, conform prevederilor legale si nu permite accesul altor comercianti;

 • c.  verifica daca Proprietarii/Locatarii/Utilizatorii Pieței au afișate numele si sediul social;

 • d. afiseaza la loc vizibil si in mod vizibil Regulamentul, orarul de funcționare, precum si tarifele practicate in Piața;

 • e.  sprijină organele de control autorizate;

 • f.  nu admite in Piața un număr mai mare decât limita locurilor de vanzare existente;

 • g.  stabilește tarifele pentru serviciile prestate si asigura afișarea acestora;

 • h. asigura evidenta solicitărilor spatiilor comerciale destinate utilizatorilor si asigura atribuirea acestora in ordinea solicitărilor;

 • i.  controlează daca mijloacele de măsurare (proprietatea Utilizatorilor/Proprietarilor/Locatarilor) sunt verificate din punct de vedere metrologic si interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale in domeniu;

 • j.  asigura verificarea periodica, din punct de vedere metrologic a cântarelor pe care le oferă spre inchiriat utilizatorilor Pieței;

 • k. asigura un număr de cantare in stare de funcționare egal cu cel al spatiilor comerciale din Piața destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor si semințelor (daca este cazul);

 • l.  asigura gratuit cantare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;

 • m. asigura salubrizarea Pieței zilnic si ori de cate ori este necesar;

 • n. asigura, in mod gratuit, funcționarea unor cantare tip balanța sau bascula cu capacitate de peste 30 kg. la o singura cântărire, necesara mărfurilor vândute in cantitate mare de către Utilizatori/Proprietari/Locatari;

 • o. asigura respectarea normelor igienico-sanitare;

 • p. in cazul savarsirii de abateri de la regulament administratorul pieței poate dispune evacuarea utilizatorului de la locul de comercializare sub interdicția comercializării de produse in incinta pieței;

 • q. asigura aplicarea in tocmai a Legii 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, verficand in mod frecvent sa fie respecate in special prevederile art 13 privind organizarea de spatii de vanzare distincte, care sunt rezervate in exclusivitate producătorilor agricoli, persoane fizice deținătoare ale unui atestat de producător si ale unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obținute din gospodaria/ferma proprie. Procentul de alocare a acestor spatii de vanzare este de minimum 40% din totalul spatiilor de vanzare.

 • r.  alte drepturi si obligații cuprinse in prevederile actelor normative aflate in vigoare.

Art.10. Utilizarea pârtilor si suprafețelor comune de către Locatari, Proprietari si Utilizatori

 • (1) Utilizarea Pârtilor Comune si a Suprafețelor Comune

  • 1.1. Părțile si Suprafețele Comune sunt destinate a fi utilizate in comun de către Locatari, Proprietari si Utilizatori ai Pieței.

  • 1.2. Fiecare Locatar/Proprietar/Utilizator va fi autorizat sa utilizeze Părțile Comune si Suprafețele Comune in conformitate cu scopul acestora si va respecta condițiile si limitările prevăzute in prezentul Regulament. Aceștia vor fi răspunzători pentru orice daune cauzate de utilizarea necorespunzatoare a Pârtilor Comune si a Suprafețelor Comune.

  • 1.3. Locatarilor, Proprietarilor si Utilizatorilor le este interzisa depozitarea bunurilor, materialelor sau echipamentelor de orice fel, inclusiv pe perioada lucrărilor de amenajare a Spatiilor comerciale si nici nu vor prezenta sau vinde bunuri sau servicii in Părțile Comune si Suprafețele Comune. In cazul nerespectarii acestei prevederi, Administratorul Pieței are dreptul de a inlatura orice fel de bunuri depozitate, chiar si parțial, in Părțile Comune si/sau in Suprafețele Comune, pe cheltuiala si responsabilitatea Proprietarului.

  • 1.4. Administratorul Pieței poate permite ocuparea temporara a Pârtilor Comune si/sau a Suprafețelor Comune pentru scopul desfășurării activitatilor publicitare si evenimente sau expoziții publicitare. Asemenea ocupări de natura temporara vor avea loc pe spatiile desemnate in prealabil de către Administratorul Pieței, percepand tarifele legale in vigoare stabilite prin hotărârile Consiliului Local.

  • 1.5.  Ciclismul, patinajul pe rotile, roller boarding, skateboarding si traficul vehiculelor motorizate de toate tipurile sunt strict interzise in Piața. De asemenea accesul vânzătorilor ambulanți [neautorizati), cerșetorilor, persoanelor turbulente sau in stare de ebrietate, cantaretilor [neautorizati), persoanelor insotite de animale de companie este strict interzisa [cu excepția cainelui-ghid care insoteste persoana nevazatoare sau câinilor folosiți de personalul de securitate sau de salvare). FUMATUL IN INCINTA PIEȚEI ESTE STRICT INTERZIS SI SE CONSIDERA ABATARE DE LA REGULAMENTUL INTERN AL PIEȚEI, ADMINISTRATORUL PIEȚEI PUTÂND UZITA DE DREPTUL CONFERIT DE HG 348/2004 SI SA DISPUNĂ EVACUAREA UTILIZATORULUI PIEȚEI SUB INTERDICȚIA COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR IN INCINTA PIEȚEI.

 • [2] Administrarea si asigurarea securității Pieței

  • 2.1. Administratorul Pieței va asigura administrarea activitatii Pieței, iar Proprietarii si Locatarii sunt obligați sa plateasca o suma ce reprezintă costurile aferente utilităților si serviciilor, reprezentând cota pro-rata pentru cheltuielile aferente Pârtilor si Suprafețelor comune si intreaga proprietate imobiliara a Pieței, cum sunt:

 • a)    costul utilităților consumate pentru Părțile si suprafețele comune;

 • b)    taxele publice, inclusiv taxa de salubrizare aferente procentului pro rata alocat Pieței, daca este cazul;

 • c)    servicii de securitate si paza, portar, daca este cazul, inclusiv echipamente si sistemele de securitate ale Pieței după cum Administratorul pieței considera potrivite;

 • d)    echipamentele de prevenire si stingere a incendiilor exclusiv cele aferente spatiilor Închiriate, precum si orice costuri legate de serviciile private de urgenta ale Pieței, daca este cazul;

 • e)    servicii de curățenie contractate pentru Piața, inclusiv serviciul de deszăpezire, curățenia aleilor si drumurilor de acces, furnizarea de containere pentru deșeuri si operarea unui serviciu de depozitare si colectare a deșeurilor menajere,;

 • f)    cheltuielile cu servicii privind operarea, întreținerea, repararea si verificarea echipamentelor mecanice si electrice, incluzând dar fara a se limita la: lucrări de finisare, iluminare, instalații de prevenire si stingerea incendiilor, sprinklere si extinctoare, echipamentele de aer condiționat si încălzire, echipamentele de ventilație, transformatoarelor, lifturi (daca este cazul), scări rulante si instalațiile aferente acestora etc.;

 • g)    schimbările de construcție si funcționale realizate la cererea autoritatilor pentru impamantarea instalațiilor si a dotărilor care deservesc întregul complex agroalimentar;

 • h)    întreținerea zonelor de acces, spatiilor verzi, instalațiilor exterioare, cat si iluminarea exterioara;

 • i)     difuzoare si instalații de sonorizare (daca este cazul) si video, biroul de informații, daca este necesar, semne de orientare, indicatoare si alta signalistica in părțile si suprafețele comune;

 • j)    reparația, decorarea, întreținerea, curățenia si (daca este cazul) operarea, mobilarea, mochetarea si echiparea si (daca si când este cazul), modificarea, refacerea, reînnoirea sau reconstruirea fiecărei zone din părțile si suprafețele comune;

 • k)    reparația țevilor si fitingurilor, altele decât cele folosite in Spațiul comercial pe care Proprietarul/Locatarul il folosește;

 • l)    toate costurile necesare respectării prevederilor legale cu privire la activitatea desfasurata in Piața;

 • m)   costurile cu cabinele personalului de paza si spațiul administrativ necesar Pieței la o chirie rezonabila, adusa la cunoștința acestora de către Administratorul pieței, precum si angajarea oricărui personal necesar pentru, ori in legătură cu, servicii de contabilitate, de administrare sau orice alte atribuții in legătură cu Piața sau orice parte a acesteia si care se refera la managementul general, administrare, de asigurare a securității, întreținere si curățenie a Pieței sau a oricărei parti a acesteia.

 • 2.2.   Administratorul Pieței va afișa in cadrul Pârtilor Comune reglementările privind siguranța, precum si harți privind ieșirile de urgenta care sunt solicitate de către autoritatile care se ocupa de siguranța publica, autorizațiile pieței, reglementari privind desfasurarea comerțului in piețe, alte informații utile Locatarilor / Utilizatorilor/Propietarilor Pieței sau cumpărătorilor care tranzitează piața, alte informații de interes public.

 • 2.3.   Este strict interzisa blocarea ușilor de siguranța si a coridoarelor pentru ieșirile de urgenta, cai de acces precum si intervenirea in orice mod in funcționarea echipamentului de stingere a incendiilor (detectoare de fum, capete de sprinklere etc.). Totodată se interzice locatarilor/utilizatorilor/propietarilor pieței sa intervină asupra contoarelor de energie electrica, apa ale pieței.

 • 2.4.   Se interzice in mod expres introducerea in Piața a oricăror bunuri care pot implica riscuri de incendiu sau explozie (recipiente de benzina, recipiente cu gaz inflamabil, explozibil, muniție etc), cu excepția mărfii, sub condiția obținerii acordului prealabil al Administratorului Pieței si a avizelor si autorizațiilor necesare.

 • 2.5.   Accesul in Piața, după orele de închidere va fi permis numai cu acordul Administratorul Pieței, cu condiția efectuării controlului corespunzător de către serviciile de securitate.

 • (3) Prezenta animalelor

  • 3.1. Din motive de sanatate si siguranța publica, nu este permis accesul animalelor in Piața si/sau in Spatiile comerciale, cu excepția câinilor folosiți pentru ajutorarea persoanelor nevazatoare sau câinilor de paza folosiți de serviciile de securitate sau de salvare (daca este cazul).

 • (4) închidere temporara

 • 5.1.   In cazul in care este necesar (in caz de perturbare a activitatii, situații excepționale precum deratizare, dezinfectie etc.) se poate decide inchiderea temporara a Pieței, cu condiția ca Administratorul Pieței sa asigure informarea Proprietarilor/ Locatarilor/Utilizatorilor in legătură cu asemenea decizii, astfel incat sa permită acestora sa ia toate masurile care ar putea fi necesare pentru protejarea mărfurilor depozitate.

 • 5.2.   De asemenea, Administratorul Pieței poate inchide temporar Părțile Comune si/sau Spatiile Comune, in întregime sau parțial, in vederea efectuării lucrărilor necesare pentru repararea, reînnoirea, înlocuirea, întreținerea sau reorganizarea Pieței, cu condiția ca Administratorul Pieței sa notifice Proprietarii/Locatarii/Utilizatorii in prealabil cu cel puțin 15 zile (cu excepția cazurilor de urgenta).

Art.ll. Utilizarea Spatiilor comerciale

 • (1) Utilizarea spatiilor comerciale

  • 1.1.   Spatiile comerciale au ca destinație exclusiva desfasurarea activitatilor comerciale stabilite si autorizate de Consiliul Local Sector 4 si aduse la cunoștința de Administratorul Pieței. Este interzisa schimbarea activitatii si a tipului de produse comercializate agreate de Consiliul Local al Sectorului 4 in cadrul Spatiilor comerciale si aduse la cunoștința de Administratorul Pieței sau stipulate in contractele de Închiriere, după caz, fara acordul scris prealabil al Administratorului Pieței.

  • 1.2.   Pentru desfasurarea activitatilor comerciale stabilite si agreate de Administratorul Pieței, Proprietarii, Locatarii si Utilizatorii vor obține toate avizele si autorizațiile necesare, in conformitate cu obiectul de activitate si specificul mărfurilor pe care le vând (pompieri, mediu, sanitar etc).

  • 1.3.   Proprietarul/Locatarul/Utilizatorul intelege si accepta faptul ca Administratorul Pieței le va aduce la cunoștința tarifele pentru serviciile prestate in cadrul Pieței, stabilite de către Consiliul Local al Sectorului 4.

  • 1.4.   Utilizatorilor le vor fi atribuite tarabe conform unei metodologii de atribuire/plata aprobata prin Hotarare a Consiliului Local.

  • 1.5.   Proprietarii, Locatarii si Utilizatorii vor amenaja Spatiile comerciale, pe cheltuiala si pe răspunderea lor, in conformitate cu indicațiile stabilite de către Consiliul Local al Sectorului 4 si in concordanta cu reglementările in vigoare.

  • 1.6.   Proprietarii, Locatarii, Utilizatorii nu vor întreprinde niciun fel de activitate de marketing (de ex. afișarea de panouri publicitare sau comercializarea/ afișarea produselor pe care le comercializează in afara spațiului comercial atribuit) in vederea promovării activitatii desfășurate de aceștia fara acordul prealabil al Administratorul Pieței, fara autorizațiile necesare si doar cu achitarea taxei aferente spațiului pentru reclama.

  • 1.7. In cazul operării oricăror modificări asupra Spatiilor comerciale, lucrările necesare vor fi efectuate pe cheltuiala si răspunderea Locatarilor/Proprietarilor/Utilizatorilor si doar cu acordul prealabil scris si/sau se vor desfasura sub supravegherea personalului tehnic angajat al Administratorului Pieței.

 • (2) Utilitățile

  • 2.1.   Pentru Spatiile comerciale folosite, Proprietarul/Locatarul va încheia contracte individuale direct cu furnizorii de energie electrica si gaze, apa calda si rece, internet si telefonie aleși de către acesta (daca este cazul) sau cu cei existenti in cadrul Spațiului comercial, in funcție de opțiunea Proprietarului/Locatarului.

  • 2.2.   Proprietarul/Locatarul va face plățile in baza facturilor emise de furnizorii directi cu care acesta a contractat, conform citirii corespunzătoare a contoarelor respective instalate in Spațiul comercial atribuit.

 • (3) Protecția împotriva incendiilor

 • 3.2.   Proprietarii/Locatarii/Utilizatorii sunt responsabili sa asigure in interiorul Spatiilor comerciale echipamentul special de protecție impotriva incendiilor (de ex. extinctoare, hidranti etc.) in conformitate cu actele administrative adoptate de autoritatile competente in domeniu. Aceștia se vor asigura ca echipamentul este sigilat, in stare de funcționare, accesibil cu ușurința in orice moment si pregătit pentru folosire.

 • (4) Eliminarea deșeurilor

 • 1.1. Fiecare dintre Locatari va depozita propriile deșeuri in cadrul spatiilor desemnate in mod special in acest sens. Eliminarea deșeurilor va avea loc in conformitate cu reglementările legale aplicabile in materie de salubrizare si conform programului si instrucțiunilor oferite de Administratorul Pieței.

 • (5)  întreținere si curățenie

 • 1.1.   Proprietarii/Locatarii/Utilizatorii vor menține curate si in deplina ordine spatiile comerciale, inclusiv inscripționările interioare sau exterioare (daca este cazul).

 • 1.2.   Locatarii sunt obligați sa respecte normele fitosanitare privind combaterea dăunătorilor, Locatarii si Proprietarii avand obligația sa încheie un contract cu o firma prestatoare de servicii de dezinsectie si deratizare si sa faca dovada efectuării acesteia in fata organelor de control abilitate.

 • (6) Obligații privind respectarea Normelor de Sanatate si Securitate in Munca, Mediu

 • 1.1. Proprietarii/Locatarii/Utilizatori sunt răspunzători de respectarea Normelor PSI în vigoare (Legea 307/2006) privind apararea impotriva incendiilor, Ordinul Ministrului de Interne 163/2007 privind Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, a Legii 319/2006 securității si sanatatii in munca si a Legii avand obligația sa incheie un contract cu o firma prestatoare de servicii de dezinsectie si deratizare si sa faca dovada efectuării acesteia in fata organelor de control abilitate.

Art.12. Aprovizionarea cu marfa

 • (1) Aprovizionarea Spatiilor comerciale va avea loc in mod exclusiv prin intermediul zonei de acces a Pieței.

 • (2) Vehiculele de aprovizionare nu vor parca in cadrul suprafețelor destinate zonei pentru acces in cadrul Pieței.

 • (3) Proprietarii/Locatarii/Utilizatorii se vor asigura ca furnizorii si subcontractorii lor sunt informați in legătură cu termenii, condițiile sau restricțiile aplicabile aprovizionărilor.

 • (4) Spatiile de aprovizionare

Aprovizionarea cu marfa a spatiilor va avea loc in spatiile destinate in mod special sau in cadrul suprafețelor destinate acestui scop.

 • (5) Accesul si Răspunderea

Vehiculele de aprovizionare vor avea asigurat accesul către spatiile destinate aprovizionării prin intermediul drumului destinat serviciilor de natura speciala.

 • (6) Livrarea sau deplasarea oricăror obiecte masive prin incinta Pieței va fi condiționată de notificarea prealabila transmisa Administratorului Pieței.

 • (7) Cărucioarele pentru livrare sau orice alt echipament de livrare utilizat prin incinta Pieței vor fi prevăzute cu cauciucuri si protecție in vederea evitării oricărei daune pereților si podelelor. Administratorul pieței sa isi poata rezerva dreptul sa faciliteze aprovizionarea doar cu anumite tipuri de lize sau cărucioare

 • (8) Fiecare dintre Locatari/Proprietari/Utilizatori va fi răspunzător pentru incarcarea, descărcarea si livrarea către sau din cadrul Spatiilor comerciale.

 • (9) Oricărui furnizor care utilizează alte modalitati de acces sau de parcare decât cele menționate de prezentul Regulament sau menționate in plus de către Administratorul Pieței, sau care nu respecta orarul aferent livrărilor, i se poate interzice accesul in vederea incarcarii si/sau a descărcării in Piața.

Art.13. Sancțiuni

 • [1] Proprietarii/Locatarii/Utilizatorii sunt obligați sa respecte prevederile prezentului Regulament. In caz de nerespectare, Administratorul Pieței poate dispune evacuarea acestora, interzicandu-li- se a mai comercializa produse in incinta Pieței sau poate impune penalitati, după caz.

 • [2] In cazul utilizării limbajului neadecvat sau a violentei, precum si a oricărui tip de comportament inadecvat in cadrul Pieței, Administratorul Pieței isi rezerva dreptul de a evacua Proprietarul/Locatarul/Utilizatorul in culpa sau ii poate impune penalitati, după caz.

 • [3] In cazul cedării folosinței spatiilor comerciale deținute de Proprietari/Locatari prin contractele de închiriere, precum si a spatiilor comerciale special amenajate pentru Utilizatori, Administratorul Pieței isi rezerva dreptul de a evacua utilizatorul in culpa.

 • [4] In cazul nerespectarii art. 10 alin. (1) pct. 1.3, Administratorul Pieței are dreptul de a inlatura orice fel de bunuri depozitate, chiar si parțial, in Părțile Comune si/sau in Suprafețele Comune, pe cheltuiala si responsabilitatea Proprietarului. In cazul nerevendicarii bunurilor, materialelor si echipamentelor Administratorul Pieței prin personalul desemnat este indreptatit sa elibereze zona in cauza si sa le arunce la ghena de gunoi a pieței fara a fi tras la răspundere, considerând ca suntbunuri/obiecte abandonate.

 • [5] In cazul exploatării necorespunzatoare sau provocării de daune la părțile comune de către Proprietar/Locatar/Utilizator, acesta trebuie sa achite contravaloarea daunelor provocate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

jW&CA I

H-Wd