Hotărârea nr. 82/2020

Hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare „Sprijinirea capacității instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 pentru gestionarea crizei SARS-CoV-2” în cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare „Sprijinirea capacității instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 pentru gestionarea crizei SARS-CoV-2” în cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare

COVID-19

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.5/597/11.06.2020 elaborat de Direcția de Dezvoltare, Serviciul Accesare Finanțări si Implementare Programe;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico- financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Programul Operațional Infrastructura Mare - POIM 2014-2020 Cod apel: POIM/819/9/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Luând în considerare Ghidul Solicitantului pentru Consolidarea Capacitatii de Gestionare a Crizei Sanitare COVID-19.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. 1), alin. 4, art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l Se aprobă depunerea cererii de finanațare „Sprijinirea capacitatii instituțiilor din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 pentru gestionarea crizei SARS-CoV-2” în cadrul apelului de propuneri de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Art.2 (1) Primarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, confonn competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 82/22.06.2020