Hotărârea nr. 81/2020

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.230 / 20.09.2018 pentru aprobarea cheltuielilor proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.230/20.09.2018 pentru aprobarea cheltuielilor proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.5/622/18.06.2020 elaborat de Direcția de Dezvoltare, Serviciul Accesare Finanțări si Implementare Programe;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico- financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1- Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

în conformitate cu O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Contractul de finanțare nr. 3752/11.02.2020 pentru proiectul cod SMIS 123005 - „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. k), alin.(4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.230/20.09.2018, după cum urmează:

1. Se modifică art. 2, care va avea următorul cuprins:

„Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89” in cuantum de 36.549.537,68 (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 25.426.841,55 lei și valoarea totală neeligibilă 11.122.696.13 lei”

2. Se modifică art.3, care va avea următorul cuprins:

„Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București, în cunatum de 11.631.232,96 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, în cuantum de 508.536,83 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”.

Art.II Se aprobă modificarea anexei la HCL S4 nr.230/20.09.2018 pentru aprobarea cheltuielilor proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.III (1) Primarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 81/22.06.2020

Anexa la HCLS S4 nr. »    / ) *                     k w


Titlul proiectului: Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89 Cod SMIS: 123005

BUGETUL PROIECTULUI


Activitate

Subactivitate

Categorie

Cheltuială

Valoare totală

Valoare totală eligibilă

Valoare totală publică

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului

Valoare neeiigibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile

Valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

%

(lei)

%

(lei)

%

(lei)

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Activitatea 1 - Derularea

Serviciilor de Proiectare

1.1. Elaborarea documentației tehnico-economice

studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Directa

74.970,00

0,00

0,00

0,00

80

0,00

18

0,00

2

74.970,00

0,00

Activitatea 2 - Achiziția pentru elaborarea proiectului tehnic

2.1. Demararea si derularea procedurii de achiziție pentru proiectare si execuție

proiectare si inginerie

Directa

156.485,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

18

0,00

2

156.485,00

0,00

Activitatea 3 - Investiția de baza

3.1 - Elaborarea proiectului tehnic si obținerea de avize si acorduri

proiectare si inginerie

Directa

639.042,16

639.042,16

639.042,16

511.233,73

80

115.027,59

18

12.780,84

2

0,00

0,00

3.2 - Execuția lucrărilor de intervenție

cheltuieli pentru amenajarea terenului

Directa

311.844,08

311.844,08

311.844,08

249.475,26

80

56.131,94

18

6.236,88

2

0,00

0,00

cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Directa

1.616.457,34

1.616.457,34

1.616.457,34

1.293.165,87

80

290.962,32

18

32.329,15

2

0,00

0,00

cheltuieli pentru construcții si instalații

Directa

26.021.032,61

21.590.267,67

21.590.267,67

17.272.214,14

80

3.886.248,18

18

431.805,35

2

4.430.764,94

0,00

cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Directa

806.589,32

806.589,32

806.589,32

645.271,46

80

145.186,07

18

16.131,79

2

0,00

0,00

cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Directa

6.300.000,00

0,00

0,00

0,00

80

0,00

18

0,00

2

6.300.000,00

cheltuieli cu organizarea de șantier

Directa

130.850,89

130.850,89

130.850,89

104.680,71

80

23.553,16

18

2.617,02

2

0,00

0,00

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Directa

160.476,19

0,00

0,00

0,00

80

0,00

18

0,00

2

160.476,19

0,00

cheltuieli diverse si neprevăzute

Directa

0,00

0,00

0,00

0,00

80

0,00

18

0,00

2

0,00

0,00

3.3 - Recepția lucrărilor de intervenție

0,00

0,00

0,00

0,00

80

0,00

18

0,00

2

0,00

0,00

Activitatea 4 - Asistenta tehnica

4.1 - Achiziția serviciilor de asistenta tehnica - dirigentre de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

80

0,00

18

0,00

2

0,00

0,00

4.2 - Asistenta tehnica prin derularea Serviciilor de Dirigentie de Șantier

cheltuieli pentru asistentă tehnică

Directa

85.680,00

85.680,00

85.680,00

68.544,00

80

15.422,40

18

1.713,60

2

0,00

0,00

4.3 - Achiziția Serviciilor de

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

0,00

80

0,00

18

0,00

2

0,00

0,00

4.4 - Asistenta Tehnica de proiectare pe durata execuției lucrărilor

cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

Directa

196.725,09

196.725,09

196.725,09

157.380,07

80

35.410,52

18

3.934,50

2

0,00

0,00

Activitatea 5 • Asigurarea managementului de proiect

5.1 • Constituirea echipei interne

0,00

0,00

0,00

0,00

80

0,00

18

0,00

2

0,00

0,00

5.2 - Activitati deâ Management de Proiect

0,00

0,00

0,00

0,00

80

0,00

18

0,00

2

0,00

0,00

Activitatea 6 - Auditul financiara! proiectului

6.1 - Achiziția serviciilor de audit financiar

0,00

0,00

0,00

0,00

80

0,00

18

0,00

2

0,00

0,00

6.2 - Realizarea Auditului financiar al proiectului

cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Directa

35.700,00

35.700,00

35.700,00

28.560,00

80

6.426,00

18

714,00

2

0,00

0,00

Activitatea 7 - Activrtati de informare si promovarea proiect

7.1 - Achiziția de produseinformative si de prorr

ovare

0,00

0,00

0,00

0,00

80

0,00

18

0,00

2

0,00

0,00

7.2 - Promovarea proiectului

cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Directa

6.545,00

6.545,00

6.545,00

5.236,00

80

1.178,10

18

130,90

2

0,00

0,00

cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Directa

7.140,00

7.140,00

7.140,00

5.712,00

80

1.285,20

18

142,80

2

0,00

___________0,00

TOTAL

36.549.537,68

25.426.841,55

25.426.841,55

20.341.473,24

80

4.576.831,48

18

508.536,83

2

11.122.696,13

___________0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

COSMIN CONSTANTIN BĂRBĂLĂU