Hotărârea nr. 80/2020

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul comun de specialitate P.9/2100/19.06.2020 intocmit de Direcția Economica împreuna cu Direcția de Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico- financiare, buget și finanțe;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de:

Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 249 din 29.10.2019 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 283 din 02.12.2019 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 66 din 25.05.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.20, alin.(l), lit.’T’ si ”g" si ai’t.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar si ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1 -6 a atribuțiilor privind aprobarea Împrumuturilor interne si externe pentru investiții;

Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare, precum si dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare si raportate la art. 29, alin. 1, lit.(f) din Legea nr. 98/2016 achizițiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.I. Se inlocuieste Anexa prevăzută la Art. 2, din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109/ 10.06.2019, cu modificările si completările ulterioare, cu Anexa la prezenta hotar are.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019, raman valabile.

Art.HI. (1) Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Economica si Direcția de Dezvoltare vor duce la indeplinire prezenta hotarare conform competentelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 80/22.06.2020

Anexa la HCLS4 nr.... /;..06.2020

Nr. ort

Obiective de investiții

Valoare investiție TVA inclus - Iei-

HCL aprobare indicatori tehnico-economici

1

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 1, Nitu Vasile, nr. 38-40

2,715,475.01

334/13.12.2018

2

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 1, Nitu Vasile, nr. 36

1,943,887.55

334/13.12.2018

3

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului M2, Râul Mara, nr. 15

1,054,104.73

334/13.12.2018

4

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului M4, Râul Mara, nr. 10

1,054,104.73

334/13.12.2018

5

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului F4, Vatra Domei, nr. 7

927,579.86

334/13.12.2018

6

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului Ml, Alexandru Obregia, nr. 6

5,080,651.41

335/13.12.2018

7

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 40, Sc. 1,2, Tulnici, nr. 10

5,545,955.28

335/13.12.2018

8

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 102, Sc. 2, Gheorghe Ion, nr. 9

2,793,030.68

334/13.12.2018

9

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 11-31, sc. A-B, Bd.

Alexandru Obregia, nr. 28A

3,516,344.43

334/13.12.2018

10

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 4, Sos. Giurgiului, nr. 117

5,742,314.47

288/24.10.2017

11

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 35, Bd. Alexandru

Obregia, nr. 35

12,973,006.10

16/10.02.2020

12

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 38, Sos. Berceni, nr. 25

5,091,251.98

16/10.02.2020

13

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului M2/III, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 116

11,468,155.73

16/10.02.2020

14

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 16, Aleea Borcea, nr. 6

11,713,188.71

16/10.02.2020

15

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 1, Bd. Marasesti, nr. 42

7,500,379.00

16/10.02.2020

16

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului E, Str. Sibiel, nr. 3

1,853,936.39

16/10.02.2020

17

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 9A, Calea Văcărești, nr. 324

3,152,166.68

16/10.02.2020

18

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului III/6, Str. Luica, nr. 43

7,717,983.19

16/10.02.2020

19

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului Al 8, Bd. Alexandru

Obregia, nr. 27

2,107,759.29

16/10.02.2020

20

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului I2C, Bd. Alexandru Obregia, nr. 7A

5,626,270.91

16/10.02.2020

21

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 101, Str. Frumusani, nr. 8

5,806,269.57

16/10.02.2020

22

ciusiuierpeiiuiuiaiiiei;tJiiuieiuei eiietgtniut! 8 uiuuiuui sus. uutJiuitJi, iu1. 9/19

3,990,721.36

16/10.02.2020

23

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului IA, sc. A, B, C, Str.

Cuza Vodă, nr. 130

6,476,313.24

16/10.02.2020

24

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 31, Sos. Olteniței nr. 121

4,796,052.76

16/10.02.2020

25

Amenajare parcare Piața Berceni - Olteniței

17,457,463.45

72/24.04.2019

26

Supralargire Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana la limita administrativa Sos. de Centura): Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu si statia de metrou IMGB (supralargire), Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

52,096,161.41

116/10.06.2019

27

Reabilitare, modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente soselei Giurgiului

146,789,006.87

236/08.10.2019

28

Reabilitare sistem rutier strada Tatulesti

5,504,957.37

236/08.10.2019

29

Modernizare sistem rutier pe Drumul Jilavei

11,497,089.75

236/08.10.2019

30

Modernizare, recompartimentari interioare in vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu pentru Piața Progresu - Complex Agroalimentar/ Comercial

17,261,803.00

74/22.06.2020

31

Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din Piața agroalimentara Berceni-Sudului

74,130,786.51

74/22.06.2020

32

Amenajare peisagistica - esplanada verde zona Piața Sudului

14,596,587.50

43/27.02.2019

33

Lucrări de extindere si modernizare Școala Gimnaziala nr. 308 (fosta grădiniță 28)

5,092,244.45

302/11.12.2019

34

Lucrări de termoizolare Școala nr. 96

3,103,046.20

284/21.11.2018

35

Modernizarea, reabilitarea si obținerea autorizației de funcționare pentru 'Colegiul Tehnic Petru Rares"

5,753,757.01

297/11.12.2019

36

Proiect tip pentru construcție modulara, provizorie, cu funcțiunea de școala [iceul Traian Vuia, Corpi

4,626,638.08

74/22.06.2020

37

Proiect tip pentru construcție modulara, provizorie, cu funcțiunea de școala [iceul Traian Vuia, Corp 2

4,626,638.08

74/22.06.2020

38

Construcție modulara, demontabila, cu funcțiune de școala - Calea Serban Vodă, nr. 62-64

4,626,638.08

74/22.06.2020

39

Creșterea eficientei energetice, a modernizării interioare si obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru "Colegiul National Octav Onicescu"

5,695,206.03

74/22.06.2020

40

Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 in vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastica si relocării celor 3 (trei) rezerve mari arși, existente in cadrul Sectorului ATI 1 - Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar Arseni"

8,257,190.00

74/22.06.2020

TOTAL

501,762,116.85

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

WȘM/W - te W//V