Hotărârea nr. 8/2020

Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând Referatul de Aprobare a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 65264/19.12.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Ca urmare a avizului Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții nr. 11228/ANPD/07.01.2020;

A

In baza Avizului Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 85 alin. (3), (4), (6) si (8) precum și disp. art. 87 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 8 alin. (1) și (2) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 430/2008, pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 266/05.11.2019 privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă componența nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, după cum urmează:

Dr. Anda Rodica Tîrlea- Președinte Comisie - Medic Specialist Medicina de Familie;

Dr. Mihaela Ulican - Membru Comisie - Medic Primar Medicină de Familie;

Carmen-Mirabela Dîrmon - Membru Comisie - Asistent social principal;

Irina Sauca - Membru Comisie - Psiholog;

Meda Adriana Zamfir - Membru Comisie - Reprezentant O.N.G.

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr.40/27.02.2019 privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, precum și orice dispoziție contrară.

Art.3. (1) Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.01.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BARBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 8/23.01.2020