Hotărârea nr. 79/2020

Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov, în vederea derulării proiectului asfaltare drum comunal de lângă vii – D.E. 33, D.E. 38, D.E. 12 D.E. Comuna Jilava, jud. Ilfov

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov, în vederea derulării proiectului asfaltare drum comunal de lângă vii - D.E. 33, D.E. 38,

D.E. 12 D.E. Comuna Jilava, jud. Ilfov

Consiliul Local al sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate nr.P.9.1/ 1070/11.06.2020 al Direcției de Dezvoltare, Serviciul Investiții;

Văzând Avizul Comisiei nr.7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 539/31.10.2017, privind împuternicirea expresa a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, cu privire la asocierea cu U.A.T Comuna Jilava, Jud. Ilfov, în vederea derulării proiectului asfaltare drum comunal de lângă vii - D.E. 33, D.E. 38, D.E. 12 Comuna Jilava, jud. Ilfov;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.241/13.09.2017, privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T Comuna Jilava, jud. Ilfov, în vederea derulării proiectului asfaltare drum comunal de lângă vii - D.E. 33, D.E. 38, D.E. 12 D.E. Comuna Jilava, jud. Ilfov;

în temeiul prevederilor 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin.(2), lit. s), alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov, în vederea derulării proiectului asfaltare drum comunal de lângă vii - D.E. 33, D.E. 38, D.E. 12 D.E. Comuna Jilava, jud. Ilfov.

Art.2 Se aprobă contractul de asociere ce se va încheia între Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Comuna Jilava în vederea derulării proiectului asfaltare drum comunal de lângă vii - D.E. 33, D.E. 38, D.E. 12 Comuna Jilava, jud. Ilfov, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze contractul menționat la art. 2 precum și toate actele/operațiunile ce vor interveni în derularea acestuia.

Art.4 (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 79/22.06.2020

ANEXĂ

LA HCLS4 NR..OT/.2020>

CONTRACT DE

ASOCIERE

PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin Consiliul Local al Sectorului 4, cu sediul în Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Et. 1, Sector 4, reprezentată prin PRIMAR - Daniel BĂLUȚĂ, în calitate de Asociat I;

Și

 • 2. U.A.T COMUNA JILAVA prin Consiliul Local Jilava , cu sediul în str. Șos. Giurgiului, nr. 279, județul Ilfov, reprezentată prin PRIMAR -Petre Elefterie Ilie, în calitate de Asociat II

au convenit încheierea prezentului contract de asociere, în următoarele condiții:

Art.l Dispoziții generale

 • 1.1 Asocierea creată prin prezentul contract este o asociere fără personalitate juridică, neavând, în consecință, patrimoniu social ce ar putea constitui gajul eventualilor creditori sociali.

 • 1.2 Asocierea este constituită pe baza libertății de voință a părților exprimată în prezentul contract și este guvernată de următoarele principii:

 • - principiul independenței comerciale și juridice a fiecărui asociat (între asociați există un raport obligațional intern, fără reflectare externă);

 • - principiul reciprocității asistenței manageriale, juridice, de marketing și comerciale;

 • - prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociației.

 • 1.3 Această asociere s-a constituit având la bază următoarele:

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.241/13.09.2017, privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T Comuna Jilava, jud. Ilfov, în vederea derulării proiectului asfaltare drum comunal de lângă vii - D.E. 33, D.E. 38, D.E. 12 D.E. Comuna Jilava, jud. Ilfov.

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 539/31.10.2017, privind împuternicirea expresa a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, cu privire la asocierea cu U.A.T Comuna Jilava, Jud. Ilfov, în vederea derulării proiectului asfaltare drum comunal de lângă vii - D.E. 33, D.E. 38, D.E. 12 Comuna Jilava, jud. Ilfov,

Art. 2 Scopul asocierii

 • 2.1. Asocierea are ca scop realizarea, finanțarea și exploatarea în comun a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier pe strada Drumul Dealul Frumos” - Tronsonul din Drumul Dealul Frumos -Drumul Binelui - Drumul Poștalionului, adiacent limitei administrative cu U.A.T. Comuna Jilava care va face legătura cu drumul comunal Pe lângă vii-D.E. 33, D.E. 38, D.E. 12, D.E. 77, parte din domeniul public al comunei Jilava, jud. Ilfov.

Art.3 Aportul părților

 • 3.1. Asociatul II, pentru realizarea activităților economice ce formează obiectul prezentului contract, contribuie cu o cotă parte conform devizului de lucrări aprobat, diferența până la valoarea totală a investiției urmând a fi suportată de Asociatul I conform devizului de lucrări.

Art. 4 Drepturile și obligațiile părților

4.1 Obligațiile Asociatului ! SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI:

 • (a) să acționeze ca partener principal și manager al proiectului.

 • (b) să pună la dispoziție, terenul afectat de obiectivul contractului, aflat în raza administrativ teritorială a UAT Sector 4.

 • (c)  să asigure serviciile de elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de execuție și construcții precum și elaborare proiect tehnic de execuție și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului;

 • (e) să atribuie contractele de achiziție necesare realizării în întregime a obiectivului prezentului contract;

 • (f) să asigure obținerea avizelor pentru autorizația de construire a obiectivului, pentru investiția ce se va realiza pe teritoriul administrativ al UAT Sector 4;

 • (g) să recepționeze documentațiile tehnice pentru obiectivul propus, să efectueze recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală;

 • (h) să semneze contractele de achiziție publică pentru obiectivul propus;

 • (i) să execute lucrările de construire cuprinse în proiectul tehnic pentru întreg obiectivul de investiții ce face obiectul prezentului contract;

 • (j) să asigure obținerea avizelor necesare punerii in funcțiune a obiectivului, daca este cazul;

 • (k) să asigure finanțarea investiției in conformitate cu art.4 al prezentului contract de asociere,

 • (l) să asigure pe propria cheltuiala, după caz, întreținerea pe toata durata existentei construcției,

m) să mențină o legătură permanentă cu părțile semnatare a protocolului prin reprezentanți desemnați în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente și loiale privind acțiunile de interes comun desfășurate de părți.

(n) să emită autorizația de construire pentru investiția ce se va realiza pe teritoriul administrativ al UAT Sector 4, în condițiile legii.

o) să achite costurile și taxele necesare obținerii avizelor, autorizației de construcție, taxa ISC .

4.2 Obligațiile Asociatului II, U.A.T. COMUNA JILAVA :

 • (a) să contribuie și să acționeze ca asociat partener al proiectului.

 • (b) să pună la dispoziție terenul afectat de obiectivul contractului, aflat în raza administrativ teritorială a Comunei Jilava.

 • (c) să asigure finanțarea investiției in conformitate cu art.4 al prezentului contract de asociere;

 • (d) să asigure pe propria cheltuiala, după caz, întreținerea pe toata durata existentei construcției;

 • (e) să mențină o legătură permanentă cu părțile semnatare a protocolului prin reprezentanți desemnați în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente și loiale privind acțiunile de interes comun desfășurate de părți.

 • (f) să emită autorizația de construire pentru investiția ce se va realiza pe teritoriul administrativ al UAT Comuna Jilava, în condițiile legii;

 • (g) Asociatul participant UAT Comuna Jilava se obligă să vireze în contul indicat de Asociatul I, suma reprezentând cota parte din contravaloarea facturilor emise pentru contractele încheiate de Sectorul 4, în tennen de 20 zile de la comunicare. Facturile vor fi însoțite de situațiile de lucrări și vor fi conformate ca ”bun de plată” de către Asociatul I.

 • (h) în cazul în care Asociatul II nu virează suma la care s-a obligat în termen de 20 de zile de la comunicare, acesta se obligă să suporte cuantumul penalităților de întârziere așa cum acestea sunt prevăzute în contracte, precum și orice alte sancțiuni contractuale.

 • i) să achite costurile și taxele necesare obținerii avizelor, autorizației de construcție, taxa ISC.

j) la solicitarea Asociatului I, să participe la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor și recepției finale.

Art.5 Răspunderea asociaților

 • 5.1 Față de terți va răspunde asociatul care contractează singur drepturi și obligații prin actele încheiate cu aceștia.

 • 5.2 Dacă asociații contractează împreună sau prin mandatar comun, atunci ei câștigă drepturi și devin obligați solidar față de terți.

Art.6. încetarea contractului

 • 6.1. Asocierea își încetează activitatea ca urmare a:

 • a) hotărârii comune a membrilor asociați;

 • b)     realizării scopului pentru care s-a încheiat contractul de asociere;

 • c)     neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a scopului și a altor clauze ale contractului de asociație;

 • 6.2. Prezentul contract de asociere nu poate fi denunțat în mod unilateral, în caz contrar, partea care îl denunță fiind obligată la daune-interese.

Art.7 Forța majoră

 • 7.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • 7.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 7.3. Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art.8 Soluționarea litigiilor

 • 8.1. în cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor de judecată competente.

Art. 9. Clauze finale

 • 9.1. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 9.2. Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul părților, în scris, prin acte adiționale în care vor fi prevăzute detaliile cu privire la realizarea obiectului asocierii.

 • 9.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de două exemplare originale.

  ASOCIAT II

  U.A.T COMUNA JILAVA

  PRIMAR


ASOCIAT I

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR

ADMINISTRATOR PUBLIC

DIRECTOR ECONOMIC

SECRETAR GENERAL


DIRECTOR JURIDIC


VIZĂ CFP


DIRECTOR EXECUTIV DEZVOLTARE


Avizat de legalitate Consilier juridic


Avizat Juridic