Hotărârea nr. 78/2020

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Clubul Sportiv Municipal București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Clubul Sportiv Municipal București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate comun al Direcției Interinstituționale și Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 nr. 5355/10.06.2020;

Solicitarea Clubului Sportiv Municipal București cu nr. 1259/10.06.2020 înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București cunr. 37413/10.06.2020;

Văzând Avizul Comisiei nr.7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit. f) și lit. g), art. 166 alin. 2 lit. 1) și lit. s), art. 196 lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și Clubul Sportiv Municipal București, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Art.2 Se aprobă cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și Clubul Sportiv Municipal București, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, sub condiția obținerii acordului prevăzut la art.l din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează Directorul Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 să încheie protocolul de cooperare, după obținerea acordului Consiliului General al Municipiului București.

Art.4 (1) Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul General Sectorului 4, Direcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 78/22.06.2020