Hotărârea nr. 77/2020

Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărarea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract

privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 nr. 2523/10.06.2020;

Văzând Avizul Comisiei nr.7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 159/14.06.2018 privind predarea, în vederea administrării, de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de predare-primire;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, modifcată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009,

  • H. C.G.M.B. nr. 313/2009 și H.C.G.M.B. nr. 231/2017

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică și completează cap. III.2.b.ix, cap. IV.2.e și cap. V.2.b.viii din Anexa nr.l la H.C.L.S4 nr. 347/2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare, care vor avea următorul cuprins:

„Plata tarifului menționat la secțiunea planuri tarifare în sistemul de plată cu ora se amână până în Decembrie 2020, cu excepția parcajelor publice Piața Sudului-park&ride și Nițu Vasile

  • I. Termenul amânat se poate reduce, în funcție de progresul înregistrat pe parcusul lucrărilor și va putea fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local Sector 4.”

Art. II. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 77/22.06.2020