Hotărârea nr. 76/2020

Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind aprobarea asocierii dintre Societatea de Transport București (STB) S.A. și Sectorul 4 al Municipiului București prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 pentru finanțarea și realizarea în comun de lucrări și servicii pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate urbană sustenabilă și transport al persoanelor

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind aprobarea asocierii dintre Societatea de Transport București (STB) S.A. și Sectorul 4 al Municipiului București prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 pentru finanțarea și realizarea în comun de lucrări și servicii pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate urbană sustenabilă și transport al persoanelor

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 nr. 2522/10.06.2020;

Văzând Avizul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de H.C.L. S4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. s) și alin. (3), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București privind aprobarea unei hotărâri de împuternicire expresă a Sectorului 4 al Municipiului București prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 în vederea asocierii cu Societatea de Transport București (STB) S.A. pentru finanțarea și realizarea în comun de lucrări și servicii pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate urbană sustenabilă și transport al persoanelor

Art. 2. Se aprobă asocierea și modelul Protocolului de asociere ce se va încheia între Municipiul București, Societatea de Transport București (STB) S.A. și Sectorul 4 al Municipiului București prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre, sub condiția obținerii acordului Consiliului General al Municipiului București.

Art. 3. Se împuternicește Directorul General al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 să semneze protocolul de asociere prevăzut la art.2 din prezenta, precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia.

Art. 4 (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 76/22.06.2020

ANEXA la

HCLS4 nr..7^..Z®.:.6^.2020

MODEL

PROTOCOL Nr.___________/________

  • I) Preambul: Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr......./...........2020;

Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr........./............2020;

  • II) Părțile:

Municipiul București, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5 București, reprezentată prin Primar General, doamna Gabriela FIREA,

Societatea de Transport București (STB) S.A., cu sediul în B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, București, reprezentată prin Alexandru-Hazem Kansou având funcția de Director General, si 9

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu sediul în București, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Et.l, Sector 4, reprezentată prin Conf.Univ.Dr. loan Gâf - Deac având funcția de Director General,

Au convenit încheierea prezentul protocol, cu respectarea următoarelor clauze:

  • III) Obiectul protocolului:

Art.l. Obiectul prezentului protocol îl constituie finanțarea și realizarea în comun de lucrări și servicii pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate urbană sustenabilă și transport al persoanelor, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.

  • IV) Durata protocolului:

Art.2. Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți și își va produce efectele pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia, prin acordul părților contractante.

  • V) Drepturile și obligațiile părților:

Art.3. (1) Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, va pune la dispoziția Societății de Transport București (STB) S.A. bunuri și servicii pentru îndeplinirea, în bune condiții a obiectului prezentului protocol, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia.

  • (2) Bunurile vor fi predate către Societatea de Transport București (STB) S.A., împreună cu toată documentația aferentă, încheindu-se, după caz, un proces-verbal de predare-primire.

  • (3) La încetarea prezentului protocol, Societatea de Transport București (STB) S.A., urmează să restituie, Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, bunurile și documentația primite, încheindu-se, după caz, un proces-verbal de predare-primire.

Art. 4. Societatea de Transport București (STB) S.A. va realiza toate celelalte activități necesare îndeplinirii obiectului prezentului protocol, în conformitate cu legislația aplicabilă.

WI) Clauze de încetare:

Art. 5. Prezentul protocol poate fi denunțat unilateral de către oricare dintre părțile în cazul în care cealaltă parte nu își respectă obligațiile asumate.

Art. 6. Pentru a putea invoca motivul prevăzut la art.5, partea interesată, va transmite o notificare scrisă celeilalte părți, acordându-i un termen de maxim 3(trei) zile calendaristice pentru ca aceasta să-și îndeplinescă obligațiile asumate și neîndeplinite.

Art. 7. Dacă, după expirarea termenului de 3 (trei) zile calendaristice, partea în culpă, nu își îndeplinește obligațiile, prezentul protocol încetrează de plin drept, fără a mai fi nevoie de vreo altă formalitate sau de intervenția instanțelor judecătorești. Partea lezată are dreptul de a solicita, în acest caz, părții în culpă, plata de daune-interese.

Art.8. Prezentul protocol poate înceta cu acordul părților.

VII) Clauze finale:

Art. 9. Societatea de Transport București (STB) S.A. va răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate bunurilor puse la dispoziție de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 pentru realizarea scopului prezentului protocol.

Art. 10. Fiecare dintre părți este direct răspunzătoare și are obligația să întreprindă toate măsurile necesare, pentru respectarea de către personalul propriu care va presta serviciile în vederea realizării obiectului prezentului protocol, a legislația aplicabilă pe întreaga perioada de derularea a acestuia.

Prezentul protocol a fost întocmit în 3(trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Municipiul București

Primar General


Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

Director General

Societatea de Transport București (STB) S.A.

Director General

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU