Hotărârea nr. 75/2020

Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. 5325/10.06.2020 întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând Avizul Comisiei nr.7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. I alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 13 din Codul de procedură civilă;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art.166 alin. (2), lit. (1) și (d), art. 196 alin (1) lit. (a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

»

Art. 1 Se aprobă achiziționarea, conform legii, a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 în instanțele judecătorești.

Art.2 Se împuternicește Directorul Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 să deruleze procedurile legale de achiziție a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică precum și să semneze contractele de servicii încheiate ca urmare a finalizării acestor proceduri.

Art.3 (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 75/22.06.2020