Hotărârea nr. 74/2020

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et 1, sector 4 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate comun al Direcției de Dezvoltare, Serviciul Investiții nr. 1092/18.06.2020 și al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 nr. 5654/ 18.06.2020

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico- financiare, buget și finanțe;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținînd cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 4, nr. 38/2014, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k și art.196 alin.(l) lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru eficientizarea energetică a 31 de blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, conform Anexelor nr. 1-35, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4, conform Anexelor nr. 36- 48, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare, Direcția Economică, Direcția Gospodărire Locală și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 74/22.06.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 2C, Sos. Olteniței, nr 10

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              3956345.52 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                         3524958.401ei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

565.37 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 3956345.52/3524958.40 lei

AnulI: 3956345.52/3524958.40 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 78

Au_bioc =6234.74mp;

Ad_bioc =7481.69mp;

Regim de inaltime: S+P+10E+ET.TEH

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 2D, Sos. Olteniței, nr 12

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1618164.72 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                          1438148.96 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

560.33 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1618164.72/ 1438148.96 lei

AnulI: 1618164.72/ 1438148.96 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 31

Aubioc =2566.63mp;

Adbioc =3079.96mp;

Regim de inaltime: S+P+8E+ET.TEH

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

1;CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 3C, Sos. Olteniței, nr 16

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,             2359122.48 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                         2099144.43 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

555.28 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2359122.48/ 2099144.43 lei

Anul I: 2359122.48 / 2099144.43 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani


CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44

Au_bioc=3780.35mp;

Ad_bioc =4536.42mp;

Regim de inaltime: S+P+10E+ET.TEH

AX/Z/y — A?///??//

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

‘•CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 3B, Str. Lalosu, nr. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2072347.98 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1843405.47 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

559.32 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2072347.98/ 1843405.47 lei

Anul I: 2072347.98 /1843405.47 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35

Au_bioc=:3295.82mp;

Ad_bioc=3954.98mp;

Regim de inaltime: S+P+8E+ET.TEH

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 3D, Sos. Olteniței, nr. 18

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2085262.44 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                         1855051.54 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

562.85 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2085262.44/ 1855051.54 lei

Anul I: 2085262.44 / 1855051.54 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35

Au_bioc=3295.82mp;

Ad_bîoc-3954.98mp;

Regim de inaltime: S+P+8E+ET.TEH

i£-

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4’*

Imobil

Bloc 4B, Sos. Olteniței, nr. 24

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2094487.03 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1863370.15 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

565.37 lei/mp

Eșalonarea investiției ( INV / C+M ): 2094487.03/ 1863370.15 lei

Anul I: 2094487.03/ 1863370.15 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35                      —

Au_bioc =3 295.8 2mp;

Ad_bioc =3 954.98mp;                       /

Regim de inaltime: S+P+8E+ET.TEH i

ie

INDICATORI TEHNICO-ECONOM1CI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 4C, Sos. Olteniței, nr. 26

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2369703.24 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2108686.00 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

557.80 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2369703.24/ 2108686.00 lei

Anul I: 2369703.24 / 2108686.00 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44

Au_bioc-3780.35mp;

Ad_bioc=4536.42mp;                         /

Regim de inaltime: S+P+10E+ET.TEH       [

CtWrt -            As-o a a,

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL'4”

Imobil

Bloc 4D, Sos. Olteniței, nr. 28

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru Încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2090797.20 iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1860042.70 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

564.36 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2090797.20/ 1860042.70 lei

AnulI: 2090797.20 / 1860042.70 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):                /•

Nr. Apartamente: 35

Au_bioc =3295.82mp;

Adbioc =3954.98mp;

Regim de inaltime: S+P+8E+ET.TEH

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EF1CIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL -R

Imobil

Bloc 5B, Sos. Olteniței, nr. 32

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2081572.59 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                         1851724.09 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                    | 561.84 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2081572.59/ 1851724.09 lei

Anul I: 2081572.59 / 1851724.09 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):           j

Nr. Apartamente: 35

Aujjioc =3295.82mp;

Ad_bioc =3954.98mp;

Regim de inaltime: S+P+8E+ET.TEH

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 5D, Sos. Olteniței, nr. 36

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2087107.34 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1856715.25 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

563.35 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2087107.34/ 1856715.25 lei

Anul I: 2087107.34 / 1856715.25 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35                       -----------------

Au_bioc =3295.82mp;

Ad_bioc=3954.98mp;                     ,

Regim de inaltime: S+P+8E+ET.TEH    I

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 6A, sc. 2, Str. Stoian Militarii, nr. 2-4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2050208.93 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1823440.78 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 553.26 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2050208.93/ 1823440.78 lei

Anul I: 2050208.93 / 1823440.78 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35

Au_bioc=3295.82mp;                          ,

Ad_bioc=3954.98mp;                        l

Regim de inaltime: S+P+8E+ET.TEH

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 6A, sc. 1, Str. Stoian Militam, nr. 4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1826973.50 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1622130.26 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

492.18 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1826973.50/ 1622130.26 Iei

Anul I: 1826973.50 / 1622130.26 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35

Au_bioc =3295.82mp;

Ad_bioc =3954.98mp;

Regim de inaltime: S+P+8E+ET.TEH

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

■‘CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 7B, sc. 1, Str. Stoian Militarii, nr. 1-3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2039139.41 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1813458.45 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                    | 550.23 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2039139.41/ 1813458.45 lei

Anul I: 2039139.41 /1813458.45 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35

Aubioc =3295.82mp;

Ad_bioc =3954.98mp;

Regim de inaltime: S+P+8E+ET.TEH

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL^”

Imobil

Bloc 7B, sc. 2, Str. Stoian Militaru, nr. 1-3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1826973.50 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1622130.26 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

492.18 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1826973.50/ 1622130.26 lei

Anul I: 1826973.50 / 1622130.26 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI): 6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35

Au_bioc=3295.82mp;

Ad_bioc=3954.98mp;                       |

Regim de inaltime: S+P+8E+ET.TEH

a?

COP#/?/ -           >•/

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

■‘CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 1, sc. 2, Sos. Olteniței, nr. 47

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1153194.33 Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1023374.46 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

567.90 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1153194.33/ 1023374.46 lei

Anul I: 1153194.33 / 1023374.46 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 37

Au_bioc= 1802.04mp;

Ad_bioc=2162.45mp;                      /

Regim de inaltime: S+P+8E+9 RETRAS

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 1, sc. 3, Sos. Olteniței, nr. 47

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1158238.01 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1027922.79 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

570.42 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 1158238.01/ 1027922.79 lei

Anul I: 1158238.01 / 1027922.79 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 37

Aubioc =1802.04mp;

Adbioc =2162.45mp;

Regim de inaltime: S+P+8E+9 RETRAS

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL T’

Imobil

Bloc 1, sc. 4, Sos. Olteniței, nr. 47

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1178412.79 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1046116.11 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

580.52 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1178412.79/ 1046116.11 lei

Anul I: 1178412.79 / 1046116.11 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 37

Au_bioc:=1802.04mp;

Ad_bioc =2162.45mp;                        /

Regim de inaltime: S+P+8E+9 RETRAS ’

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 1, sc. 1, Sos. Olteniței, nr. 47

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1180430.27 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1047935.44 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

581.53 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1180430.27/ 1047935.44 lei

Anul I: 1180430.27 / 1047935.44 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL” 4”

Imobil

Bloc A15, Str. Tumu Măgurele, nr. 21

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1574156.14 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1396694.80 Iei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                    | 487.49 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1574156.14/ 1396694.80 lei

Anul I: 1574156.14 / 1396694.80 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44                                            -----------

Au_bioc =2865.07mp;

Ad_bioc =3438.08mp;

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc Al 4, Str. Tumu Măgurele, nr. 23

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1544371.34 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1369835.30 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

478.12 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1544371.34/ 1369835.30 lei

Anul I: 1544371.34 / 1369835.30 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44                     ------------

Au_bioc =2865.07mp;

Ad_bioc =3438,08mp;

Regim deinaltime: S+P+10E       |

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A6, Str. Emil Racovita, nr. 35

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1559263.75 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1383265.06 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 482.80 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1559263.75/ 1383265.06 lei

Anul I: 1559263.75 / 1383265.06 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44

Au_bioc =2865.07mp;

A<j_bioc =3438.08mp;

Regim de inaltime: S+P+10E          f

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A5, Str. Emil Racovita, nr. 33

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1566709.97 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1389979.94 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 485.15 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1566709.97/ 1389979.94 lei

Anul I: 1566709.97 /1389979.94 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44

Aubioc =2865.07mp;

Adbioc =3438.08mp;

Regim de inaltime: S+P+10E

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EF1CIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A8, Aleea Moldovita, nr. 12

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1603940.97 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1423554.33 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                    [ 496.87 lei/mp

Eșalonarea investiției ( INV / C+M ): 1603940.97/1423554.33 lei

Anul I: 1603940.97 / 1423554.33 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44

Au_bioc-2865.07mp;                       _________ ____

Ad_bioc =3438.08mp;

Regim de inaltime: S+P+10E         >

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 7, Str. Moldovita, nr. 15

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1453613.33 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1290936.07 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

545.18 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1453613.33/ 1290936.07 lei

Anul I: 1453613.33 / 1290936.07 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30                                                ---------

Au_bioc =2367.9mp;

Ad_bioc =2841,48mp;                   /

Regim de inaltime: S+P+4E         l

INDICATORI TEHNICO-ECONOM1CI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL T’

Imobil

Bloc 11, sc. 1, Str. Democrației, nr. 6

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1811121.87 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1610319.46 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                    | 559.82 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1811121.87/1610319.46 lei

AnulI: 1811121.87/ 1610319.46 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44

Au_bioc =2876.49mp;

Ad_bk>c=3451.79mp;

Regim deinaltime: S+P+8E+ET.TEH

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 11, sc.2, Str. Democrației, nr. 6

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1814342.24 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                         1613223.55 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

560.83 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1814342.24/ 1613223.55 lei

Anul I: 1814342.24 / 1613223.55 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):           -

Nr. Apartamente: 44                    -------------

Au_bioc =2876.49mp;

Ad_bioc =3451,79mp;

Regim de inaltime: S+P+8E+ET.TEH

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc Ml, corp B+C, Str.Vatra Domei, nr. 5

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1696568.69 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1505405.04 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                    ]~478.12 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1696568.69/1505405.04 lei

Anul I: 1696568.69 /1505405.04 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

Au_bioc =3148.62mp;

Ad_bioc =3778.34mp;

Regim de inaltime: S+P+4E

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 3B,Calea Serban Vodă, nr. 282

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              4796249.50 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                          4275372.37 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                      576.48 lei/mp

Eșalonarea investiției ( INV / C+M ): 4796249.50/ 4275372.37 lei

AnulI: 4796249.50 / 4275372.37 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 128                                                   / ________

Au_bioc =7416.3 5mp;

A<j_bioc =8899.62mp;

Regim de inaltime: S+P+7E+ET.TEH

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4’5

Imobil

Bloc 2, Calea Serban Vodă, nr. 288

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              4800401. 00 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                          4279116.13 lei

j INVESTIȚIA SPECIFICA:                     ] 576.98 lei/mp

Eșalonarea investiției ( INV / C+M ): 4800401.00/ 4279116.13 lei

Anul I: 4800401.00 / 4279116.13 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani.

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 128                                                     // .

Aubioc =7416.35mp;

Ad_bioc =8899.62mp;

Regim de inaltime: S+P+7E+ET.TEH

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 3 A, Calea Serban Vodă, nr, 286

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

4792098.02 lei,

Constructii-montaj (C + M):

4271628.62 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

575.97 lei/mp               |

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 4792098.02/ 4271628.62 lei

Anul I: 4792098.02/4271628.62 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 128                                                   " '---------

Au_bioc =7416.3 5 mp;

Ad_bioc=8899.62mp;                    >

Regim de inaltime: S+P+7E+ET.TEH i

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL4”

Imobil

Bloc 6A, sc. C,D,E, Sos. Olteniței, nr. 40-44

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              6385769.82 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           5691270.90 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                    | 548.72 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 6385769.82/ 5691270.90 Iei

Anul I: 6385769.82 / 5691270.90 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICEJȘIVALORICE):        __

Nr. Apartamente: 114

Aubioc=10371.99mp;

Ad_bioc=12446.39mp;

Regim de inaltime: S+P+10E/8E

Proi®4r«2«0ClEREA:


COKCCrf^DESIGN SOLUTIONS S.R.L YARBW^HL.

BAU SfcJ^S.R.L.

EURCBL-WDING IDEEAS.R.L

Faza «pxf^'are:     SF

DEVE GENERAL VARIANTA 1 al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907/29 noiembrie 2016

AMENAJARE PARCARE DE TIP PARK&RIDE SOSEAUA BERCENI

Șoseaua Berceni nr. 106 A, 106 D, 106 E10 > nr. 106 H-Q, S, Sectorul 4 București

*1) Defajljeneral este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.cit

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 12) (faraTVA)

TVA        !-:/

19% lei       JPS6SSÎF'

Valoare (cu TVA)

lei

euro

1

2

3

4      isagsaaBragms^L .

CAPITOLUL 1.                                                                     MHHMMffl

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Ctr.erea terenului

6,885,233.64

o.oo|ggm$^m&9i

1,421,540.96

1.2

Amenajarea terenului

0.00

o.oommMWM

.•0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.0OHMHHm

0.00

14

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

o.oonnHMm

•     0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

6,885,233.64

o.rft

1,421,540.96

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli centru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții                                       I

1.503.422.40

285,650.:

369,376.001

TOTAL CAPITOLUL 2                                       |

1,503,422.40

285,6503       1»        ’i-fi

369,376.001

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

oj                  •' ]

• 0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0J        i • Oăi

. 0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.1      . .      ■

•        0.00

3.1.3

Ale studii specifice

0.00

o;

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

99.902,38

0.1

20,626.07

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.'             • ■

• 0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0;          . ■

0.00

3.5

Proiectare

549,682.87

104,439;         •      163

135,051.64

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.1       •'           t 1

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.                   ilM

•     0.00

3.5.3

Studiu de fezabilllate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

161,500.00

30,685.

39,678.95

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acorduriior/autorizatiilor

172,525.72

32.779.

42,387.86

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

215.657.15

40,974.     , ‘ a      J. J

• 52,984.83

3.5

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.

0.00

3.7

Consultanta

98,802.38

18,772.

24,274.77

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

98,802.38

18.772.

24,274.77

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0

. 0.00

3.7.3

Consultanta cerere de finanțare

0.00

0,

0.00

3.3

Asistenta tehnica

141,933.81

______________26,967, I ,

34,871.73

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

43,131.43

8.194

10,596.97

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

34,505.14

6,555

8,477.57

3.8.12

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Construcții

8,626.29

1,639

2,119.40

3.8.2

□irigentie de șantier

98,802.38

18,772

24,274.77

TOTAL CAPITOLUL 3

890,321.44

150,1791            us 1‘j’l         214,824.21

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

17,823.705.85

3,386,504

4,379,108.07

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

156,544.90

29.743

38.461.53

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

451,788.98

85.839

111,000.08

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0.00

0

0.00

4.5

Dolari

21,537.76

4,092

5,291.61

4.6

Active necorporale

0.00

0

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

18,453,577.49

3,506,179.7

4,533,861.30

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

276,803.66

52,592.7

I            68,007.92

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

276,803.66

52.5927

I            68,007.92

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.(

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

227,245.48

0.(

|          46.917.62

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.(

|                - 0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul catilatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cfLeqe 10/1995)

98,802.38

O.t

«          20.398.96

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

19,760.48

0.00

4,079.79

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

98.802.38

O.<

3|            20.398.96

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.0

0.I

ii                    0.00

5.2.5.1

Timbru Arhitect 0,05% din valoarea investiției

9,880.24

O.i

>|             2,039.90

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,966,0592?

373,551.1

jl         483,041.30

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.0

M              0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

2,470,108.4

426,143J7|iy5f.‘.7®®S8S2!SS|        597,966.34

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.0

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

(■           0.0

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.0

0^,^     0

0.00

TOTAL GENERAL:

',1 30,J0Wfe3

& 1^<368,15337 ^4345570’816-9

7,137,569.31

din care: C + M (1.2 +1.3 11.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

î MWAi

" 4/3^B>L49u.

uz         4,854,953.53

Data:

MAI 2020

Beneficiar/lnvestitor:

Primăria Sector 4

FtoiacrtâiiASOCIEREA

CONCRBE âDESQN SOLUTIONS SRL

YARVUISRL

BAU STW SRL

EURO SILDKGDEEAS.R.I.

Faze «tepvedare C»TAC


AHEkA 33 a a

S3 .

22. oe


DEVIZ GENERAL VARIANTA 1 al obsectivulu <fe invtstîtii Contam HG nr.967 129 noiembrie 201 6 Oocwentatie tehnica privind masurile in vederea creșterii eficientei energetice, a modefrdnrii interioare si obținerii autorizației de securitate ta incendiu, pentru „Cdeghd National Octav Onîcescu ”

Municipiul București Sector 4 strada TrhaienrlS

*1) Davralgereral este parte c&mționenta a studiilui detaabițitate/drKirneritaherde avizare a berarilor ctetntercerhi

Date

ARPILIE 2020

Benei icraril! ivestitor


DAUI Sector 4


jnd lei/mp ' fara TVA

ind lei/mp cu TVA

ind euro/mp fara TVA

ind euro/mp cu TVA

TOTAL GENERAL

c U15 77

1.562.33

271.79

322.71

C+M(1.2 + 1.3 +1.4+2 + 4.1 + 4.2+5.1.11

1.282.86

222.68

264.99

ACD(mp)

3.645 34


Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapttoletorde cheltuieli

Valoare 1) (fere TVA)

TVA          «st

m          toi tvA)

Vibra™ . (cutVĂ)

lei

lei          2                iT\

auro

1

2

3

<                 S

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

totinerea terenului

0.00

ocu ' - - w

O.GO

1.2

menaidiea terenulii

0.00

ooo      5 u 'fi 0&

0 00

. 1.3

Imenajati pentru proiecte mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

OOr-                  u

0.00

14

hehiieli pentru relocarea/ protedia utilităților

0.00

■3.             0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

OM1 V2A‘>W

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de imreatitii

2

Khetuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului de investiți

1                 o.ool

1

o.ool

1                    TOTAL CAPITOLUL 2

I                 o.ool

B.BO |

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Judi

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

. 0.00

3.12

îaport privind impactul asupra mediului

0.00

, -'0®

0,00

3.1.3

Mte studii specifice

0.00

000

.0,00

3.2,

documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

20,748.95

0.00

< •

4,285.91

3.3

âpertiza tehnica

55,226.90

10.493.11

13.575.15

3.4

Certificarea performantei energetice si auditu) energetic al clădirilor

3.827.61

t

. 940.85

3.5

Corectare

184.089.67

34 «>77 04

-

45,250.50

351

Tema de proiectare

0.00

000

0.00

3.52

îudu de prefezabăitale

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentetie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

60.148.11

11

14,784.82

3.5.4

tacunentatri tehnice necesare in vederea obținerii awizelorfecoidur8or/autorizatiilor

54,680.10

1038922

. . •      13,440.74

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3,5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

69,261 46

13.159.6$

17;024.94

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

OOO

:                     0.00.

37

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7 1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

n im

0.00

3.7.2

Audiiul financiar

0.00

0.00

000

3.7.3

Consultanta cerere de finanțare

0.00

000

0.00

38

Asistenta tehnica

21,47162

i

Î6SS123

5,277.87

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

1.822.67

448.03

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.722.67

32731

-      Î.04SS8

423.44

38.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucra iilor de execuție, avizai de catrec Inspectoratul de Stat in Construcții

100.00

24.58

3.8.2

fcriqentie de șantier

19,648.95

1.7 30

4.829.85

TOTAL CAPITOLUL 3

285,364.75

50,277.01

33S 641 76

69,330:28

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

3.834.937 31

728.638.09

4563.S7S41

942.653.76

4.2

Montaj utilaje, echipamertetehnoloqice si funcționale

35.049.47

6,659.40

4171687

8,615.40

4.3

Wilaje. echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

116.83155

22,198.00

28.717.99

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echiparrerte de transport

0.00

0.00

0 00

4.5

Dotări

0.00

000

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

.0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

3,986,818.33

757,495.49

•/ '4,744'413.82

973,987.16

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

59,802.27

11,362.43

71,164,70

14,699.81

511

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

59,802.27

11,362.43

7 164 IU

14,699.81

512

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0 00

0.00

0.00

52

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

45.192.58

0.00

9.335.00

52.1

Corrisioanetesi dobânzile alererte credituluibăncii finanțatoare

0.00

0.00

O! 2      ' W-

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul călit ații lucrărilor de construcții 0.5% din C+Mfcf Lege 10/1995)

19,648.95

000

. 19.648.95

4.058.69

52.3

Cota aferenta IȘCpentru controlul statului in amenajarea teritonului. urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,929 79

000

3^75

811.74

5.2 4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor • CSC

19.64$ .95

000

136235

4.058.69

52.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0..0Q

52.5 1

Timbru Arhitect 0.05% din valoarea investiției

1,964.89

000

405.87

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

419,237.90

79,65521

,. ..«.63317

103,051.55

5.4

Cheltuieli pentiu informare si publicitate

0.00

oue

000

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

524,232.81

91,017.64

\ 615456.41

127.086.35

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatate

0 00

0U<

;        ■ i.odo

0.00

6 2.

Probe tehnologice si teste

O.0»

0.00

_ t v 0 00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.89

a oo

ooo

TOTAL GENERAL:

4,796,415.81

898,790.14

r ’ 5,695,206^3

1.176.403.79

din care : C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

3,9 2 9.789.05

746,659.92

4.67S.447.S7

965,968.97

Proiectant ASOCIEREA:

CONCRETE 1 DES1GN SOLUTIONS SJU.

BAU STARK S.R.L

YARDMAN SJI.L.

EURO BUILDING IDEEA S.R.L

Faza de proiectare:      DTAC

DEVIZ GENERAL revizia 1 al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907I29 noiembrie 2016

Lucrări de consolidare scara interioara aferenta Scolii Gimnaziale nr. 190 Municipiul București, Sector 4, Str.Serg. Nitu Vasile nr 16

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (culVA)

lei

tei

auro

1

2

3

4

BUMB

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

■iaiiifc i <

1.1

Obținerea terenului

0.00

l

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

ooolîf u V <1-0 0Q

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilitarilor

0.00

1

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0 00 -      .     OM

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului de investirii

0.00

0 00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0 00

„V “ .’O-OO

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

18,185.00

3.45515

MM®

4,469.17

3.1.1

Studii de teren

15,900.00

3,02

3,907.60

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

2.285.00

43

SSBSE9ÎMI8

561.56

3.2

Documentarii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,461.35

bbbhmi

714.84

3.3

Expertiza tehnica

12.834.97

2.43

3,154.34

3.4

Certificarea performantei energetice si auditui energetic al clădirilor

0.00

0.00

3.5

Proiectare

5,034.38

95

' C 9 99091

1,237.25

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

-n '0200

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabiRtate/documentarie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

3.5.4

Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/âutorizatiilor

2.221.05

42

545.85

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

2.813.33

534 "3

691.41

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0 00

0'00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0.00

0.00

3.7.2

Auditui financiar

0.00

0.00

3.7.3

Consultanta cerere de finanțare

0.00

0.00

3.6

Asistenta tehnica

3,435.39

65

844.29

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

74.04

1

18.20

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Construcții

74.04

1

8811

18.20

3.8.2

Dirigentie de șantier

3.361.35

63

826.09

TOTAL CAPITOLUL 3

42,951.09

7,503 05

50''454J4

10,419.89

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

662,334.36

125,84

162,776.05

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

,                 0Î00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

KilSUWfOlWtQ?

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

662,334.36

125,843.53

788'177'89

162,776.05

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

9,935.02

1,887,65

11,822 67

2,441.64

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9,935.02

1,887.65

; 1

2,441.64

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

7,731.10

0.00

1,596.64

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

-

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cfLege 10/1995)

3,361.35

0.00

3.361 35

694.19

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

672.27

0.00

138.84

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

3,361.35

0.00

694.19

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.2.5.1

Timbru Arhitect 0,05% din valoarea investiției

336,13

0.00

69.42

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

134,160.83

25,490.56

159 651 31

32,971.52

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

151,826.95

27,37821

179'205'16

37,009.80

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

O.OC

O.OC

f               ooc

i                  0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

O.OC

0.0

, r t0 0(

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

O.OC

0.0

00

0.00

TOTAL GENERAL:

857,112.41

160,724.7

1,0l7,837-.i'

210,205.74

din care: C + M (12 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 *5.1.1)

672,269.3?

127,731.1

800,00015

165,217.69

Data:

2020

Beneficiar/lny^stftbr:

Primăria Șectnr4

euro= 4.8421 lei

7// J gȘfasfaâ't/

3>S zLA


Prolix ASOCIEREA.

CONCIS i DESIGN SOLUTIONS S.R.L

BAU -3SKSJÎ.L.

YARE3»ISJU-

B1D O«S0N CONSULTING S.R.L.

Faza -^loiectare:      DALI

DEVIZ GENERAL VARIANTA al obiectivului de investiții Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016 AMENAJARE SI ÎMPREJMUIRE CURTE SOSEAUA VJTAN’BARZESTI NR 11, SECTOR 4, BUCUREȘTI

*i) D<gjM general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.c*t

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

euro

1

2

3

4

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0 00

■ 0.00

1.Z

Amenajarea terenului

0.00

0 00

SSat

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0 00

0.00

1.4-

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilităților

0.00

0 00

SlHSawii

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0 00

0,00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții                                         1

0.00

0 00

K      — tfiijl

0.001

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0 00

1*0 ol

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                                                                                                       k 1 • , . t .* 1

3.1

Studii

0.00

0.00

3.1,1

Studii de teren

0.00

0.00

3.1.2

laport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

3.2

documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,100.00

UWIMI

227.46

3.3

•xpertiza tehnica

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

3.5

’roiectare

388,220.00

73.71

95.529.74

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

offiansMM

0.00

3,5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

143,820.00

27,3:

BKaBBaBOH

35.389.95

3.5.4

tocumentatii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

94,000.00

17,8

23.130.69

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0 00

• 0.00

3.5.6

’roiect tehnic si detalii de execuție

150,400.00

28.576 00

37.009.10

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0 00

0.00

3.7

Consultanta

20.700.00

3,9

5.093.67

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

20.700.00

3.933 00

5.093.67

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

3.7.3

Consultanta cerere de finanțare

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

30,410.50

5,7

7.483.15

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

9,400.00

1,7

2.313.07

3.8.1.1

5e perioada de execuție a lucrărilor

1.880.00

3

462.61

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse In programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Construcții

7,520.00

1.4

1,850.45

3.8.2

Dirigentie de șantier

21,010.50

3.9

5.170.08

TOTAL CAPITOLUL 3

440,430.50

83,472.80

523 903 30

108,334.02

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4,140,000.00

786,6

1,018.734.49

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

a

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

!>»'

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

Siv

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

4,140,000.00

786.600.00

4 926 600 00

1,018.734.49

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

62,100.00

11,799.00

73,899 00

15.281.02

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

62,100.00

11,799.00

15.281.02

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

48.324.15

0.00

48 32 i'F

9,992.59

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995)

21,010.50

0.00

21010 58

4,344.60

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,202.10

0.00

sOWSiO1

868.92

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor • CSC

21,010.50

0,00

siWBiaanH

4,344.60

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

,      00c

0.00

5.2.5.1

Timbru Arhitect 0,05% din valoarea investiției

2,101.05

0.00

2101 0t

434.46

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

911.726.1C

173,227.96

224,349.47

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.0c

0.0c

&s?aSS8»S#®f'

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

1,022,150.2

185,026.9

1'207,17(7.2

249,623.08

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.0

0.0

' ‘ '4i     .-'0'0

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.0

0.0

*                0.0

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.0

0.0

010

0.00

TOTAL GENERAL:

5,602,580.7

1,055,099.7

6,657,680 5

1,376,691.59

|dln care : C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.11

4,202,100.0

798,399.0

< 5,0007499.0

1,034,015.51

Data:

IUNIE 2020

Beneficlar/lnvestitor:

Primăria Sector 4


ind lei/mp faraTVĂ

ind lei/mp cu TVA

ind euro/mp fara TVA

Ind euro/mp cu TVA

TOTAL GENERAL

298.01

354.13

61.62

73.23

C + M (1.2+ 1.3 +1.4 + 2 + 4.1+4.2+ 5.1.1)

223.52

265.98

4622

55.00

ACD(mp)

18,800 00


*2) In preturi la data de 16.06.2019]
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Izvorul Rece, nr. 3, bl. S14

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              4,136,601.90 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                          3,648,611.70 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

315.07 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 4,136,601.90/ 3,648,611.70 lei

Anul I: 4,136,601.90 / 3,648,611.70 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI): 6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 132 la tr.l + 132 la tr.2

Aubioc =11580.26mpj

Ad_bioc =13989.34mț

Ac_bioc= 1175.2mm^                                                 .

Proiextiaiț

ASO£IE«£A

CONCRETSiDESlGNSOLUTIONS S.R.L

BAU ST«KS^.L.

YARDMjW SXL.

B1D DMflMMoNSULTING S.R.L

Faza de poietlare: P.Th.

DEVIZ GENERAL revizia 2 al obiectivului de investiții

Conform KG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

LUCRĂRI DE MODERNIZARE, EXTINDERE, DESFIINȚARE PARȚIALA A CONSTRUCȚIILOR DIN ANSAMBLUL PIAȚA AGROAUMENTARA BERCENI-SUDULUI

SECTOR 4, BUCUREȘTI


ST-

net s<4 Nd.yy/


*1) Deviat general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.srt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

imerajarea terenului

5,233.243.25

994,316.22

6,227,559.47

1.3

Ameiajari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

690,000.00

131,100.00

821,100.00

TOTAL CAPITOLUL 1

5,923,243.25

1,125,416.22

7,048,659.47

CAPITOLUL 2.

CtieKuîeli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

778,728.29

147,958.37

926,686.66

TOTAL CAPITOLUL 2

778,728.29

147,958.37

926,686.66

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.1,1

Studii de teren

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1-3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5,100.00

0.00

5,100.00

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

1,180,025.00

224,204.75

1,404,229.75

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

477,375.00

90,701.25

568,076.25

3.5.4

Documentații tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

70,265.00

13,350.35

83.615.35

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

632,385.00

120,153.15

752,538.15

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000.00

380.00

2,380.00

3.7

Consultanta

1,511,064.31

287,102.22

1,798,166.53

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

1,511.064.31

287,102.22

1,798,166.53

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.3

Asistenta tehnica

619,351.12

117,676.71

737,027.83

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

96,650.00

18,363.50

115,013.50

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

522,701.12

99,313.21

622,014.33

TOTAL CAPITOLUL 3

3,347,540.43

635,063.68

3,982,604.11

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

41,289,823.38

7,845,066.44

49,134,889.82

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

423,108.59

80,390.63

503,499.22

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

3,071.995.50

583.679.15

3,655,674.65

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

5,588,235.29

1,061,764.71

6,650,000.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

50,373,162.76

9,570,900.93

59,944,063.69

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

449,840.67

85,469.73

535,310.39

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

449,840.67

85,469.73

535,310.39

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

O.0C

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

537,512.19

0.OC

537,512.19

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

O.OC

O.OC

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitalii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995)

244,323.72

O.OC

244,323.72

5.2.3

Cola aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

48,864.74

O.OC

48,864.74

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

244,323.72

0.0

244,323.72

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.0

0.0

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

840,336.1

159,663.8

1,000,000.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

126,050.4

23,949.5

150,000.00

TOTAL CAPITOLUL 5

1,953.739.4

269,083.1

2,222,822.58


CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice st teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

5,000.00

950.00

5,950.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

5,000.00

950.00

5,950.00

TOTAL GENERAL:

62,381,414.14

11,749,372.37

74,130,786.51

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

48,864,744.17

9,284,301.39

58,149,045.57

Întocmit,


Data:

2020

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 4

'2) In preturi la data de 1S.06.2020       /

/


A1 lei
fWK/t ^<3 LA /

Ia îMft « ^7 /

F~~~            DEVIZ GENERAL        ~   ~~~

Privind: LUCRĂRI DE MODERNIZARE, RECOMPARTIMEM ARI INTERIOARE IN VEDEREA OBJLNPER!      ' \^Q2

AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU,

„PIAȚA PROGRESUL- COMPLEX AGRO ALIMENT AR/ COMERCIAL"           *

in mii lei / mii euro

1 EURO = 4,8422 la data de 22.05.2020

1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare(incltisiv TVA)-—'

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli

jentru obținerea si amenajareaterenului

l.l

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

14.000

2.891

2.660

16.660

3.441

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1. Total CAPITOL 1

14.00

2.891

2.660

16.660

3.441

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.Total CAPITOLUL 2

56.000

11.565

13.440

69.440

14.341

OB.02 - REȚELE UTILITATI

56.000

11.565

13.440

69.440

14.341

CAPITOLUL 3

3.1

Studii de teren

11.000

2.272

2.090

13.090

2.703

3.2

Taxe pentru obținerea de avize.acorduri si autorizații

85.000

17.554

16.150

101.150

20.889

3,3 .

Proiectare si engineering

262.477

54.206

49.871

312.348

64.505

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

-.0

-.0

-.0

-.0

-.0

3.5

Consultanta

40.000

8.261

7.600

47.600

9.830

.       3.6

Asistenta tehnica                          '

50.000

10.326

9.500

59.500

12.288

3.7

Dirigentie de șantier

145.266

30.000

27.601

172.867

35.700

3-Total CAPITOL 3

593.743

122.618

112.811

706.554

145.916

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

<1

Construcții si instalații

11,949.000

2,467.680

2,270.310

14,219.310

2,936.539

4.2

Montaj utilaj tehnologic

753.341

155.578

143.135

896.476

185.138

4.3

Utilaje^chipamente tehnologice si funcționale cu montaj

270.000

55.760

51.300

321.300

66.354

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

180.000

37.173

34.200

214.200

44.236

4.5

Dotări

369.035

76.212

70.117

439.152

90.693

4.6

Active necprporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.Total cheltuieli pentru investiția de baza

13,521.376

2,755.230

2,569.061

16,090.437

2,936.539

CAPITOLUL 5

5.1

5.1.1. lucrări de construcții

26.800

5.535

5.092

31.892

6.586

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

25.000

5.163

4.750

29.750

6.144

5.2

Comisioane.taxe.cote legale.costuri creditului

95.412

19.704

18.128

113.540

23.448

5.3

5-4.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

56.277

11.622

10.693

66.970

13.830

S.Total CAPITOLUL 5

329.539

652.386

62.612

392.152

80.986

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologicesi teste si predare Ia beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice

17.000

3.511

3.230

20.230

4.178

Total CAPITOLUL 6

17.000

3.511

3.230

20.230

4.178

Din care C+M

12,824.141

2,648.412

3,077.794

15,901,935-.....

....... 3,284.031...

intc

arh.

DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

RECONFIGURARE, REAMENAJARE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE "BAGDASAR-ARSENI"

Curs euro (15.06.2020) = 4,8337         TVA= 19%

Nr.. curent

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

,'1,\

' 2.        > i,                  •.             '

Mit lei

Mu I uo

Mii lei

Mu lei

Mu Euro

3

. .'4

’ 5

7 * "

CAPITOLUL 1 Cheltuieli centru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2.

Amenajări exterioare

-

-

-

-

-

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

-

-

-

-

1.4.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

761,49

157,54

144,68

906,17

187,47

Total capitofuFl:

761.49

157 54

144.68

906,17

,187,47'

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor

2.1_________Rețele sanitare, electrice si gaze naturale

- Total capitolul 2:

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asiste"ta tehnica

3.1.

Studii

-

-

-

3.1.1.

Studii de teren

-

-

-

-

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3.

Alte studii specifice

-

-

-

-

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

-

-

-

3.3.

Expertizare tehnică

-

-

-

-

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

-

-

-

3.5.

Proiectare

813,76

168,35

154,61

968,37

200,34

3.5.1.

Temă de proiectare

-

-

-

-

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

-

-

3.5.3.

DALI

-

-

-

-

-

3.5.4.

Documentație tehnică pentru autorizația de construire/demolare

-

-

-

-

-

3.5.5.

Proiect tehnic și detalii de execuție

813,76

168,35

154,61

968,37

200,34

3.5.6.

Verificarea tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

-

-

-

-

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

-

3.7.

Consultanță

131,90

27,29

25,06

156,96

32,47

3.8.

Asistență tehnică

269,09

55,67

51,13

320,22

66,25

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

100,09

20,71

19,02

119,11

24,64

3.8.1.1.

Asistență tehnică pe perioada de execuție

81,38

16,84

15,46

96,84

20,03

3.8.1.2.

Asistență tehnică pentru participarea proiectantului la fazele de execi

18,72

3,87

3,56

22,27

4,61

3.8.2.

Dirigenție de șantier

169,00

34,96

32,11

201,11

41,61

Total capitolul 3:                                   1,214,75     251,31        230,80 1.445,55      299,06

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.         Construcții si instalații

21.374,24

4.421,92

4.061,10

25.435,34

5.262,09

4.1,1.       Demolări și desfaceri

-

-

-

-

-

4.1.2.       Lucrări de rezistență

2.738,25

566,49

520,27

3.258,52

674,12

4.1.2.1. Lucrări de consolidare corp B

2.396,54

495,80

455,34

2.851,88

590,00

4.1.2.2. Lucrări de rezistență UPU

341,71

70,63

64,93

406,64

84,13

4.1,3.       Lucrări de arhitectură

1.442,32

298,39

274,04

1.716,36

355,08

  • 4.1.4.

  • 4.1.5.

Lucrări de instalată sanitare

Lucrări de instalată HVAC

141,43

139,93

29,26

28,95

26,87

26,59

168,30

166,52

34,82

14,45

4.1.6.

Lucrări de instalată electrice

657,58

136,04

124,94

782,52

161,89

4.1.7.

Lucrări de instalată curenți slabi

206,36

42,69

39,21

245,57

50,80

4.1.8.

Lucrări de instalată gaze și fluide medicale

79,44

16,43

15,09

94,53

19,56

4.1.9.

Lucrări de montaj, sista lății, amenajări și dotări construcție modulară în curtea spitalului pentru asigurarea continuității serviciilor UPU

15.968,92

3.303,66

3.034,09

19.003,01

3.931,36

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

562,78 _

_ 116,43

106,93

669,71

138,55

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

1.313,16

271,67

249,50

1.562,66

323,28

4.3.1.

Utilaje de instalați sanitare

155,30

32,13

29,51

184,81

38,23

4.3.2.

Utilaje de instalațiHVAC

553,06

114,42

105,08

658,14

136,16

4.3.3.

Utilaje de instalați electrice

314,78

65,12

59,81

374,59

77,50

4.3.4.

Utilaje de instalațicurențislabi

31,15

6,44

5,92

37,07

7,67

4.3.5.

Utilaje de instalați gaze și fluide medicale

258,87

53,55

49,18

308,05

63,73

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

-

-

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

Total capitolul 4

23 250 19

“4 810 02

4 4t7ș53

27 667:71

5 723,92'

5.1.

Organizare de șantier

567,18

117,34

107,77

674,95

139,63

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (2,5%)

567,18

117,34

107,77

674,95

139,63

5.1.2.

Cheltuiei conexe organizării șantierului

-

-

-

-

-

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

381,56

78,94

72,50

454,05

93,93

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

-

-

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcțî

-

-

-

-

-

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în autorizarea construcțiile

139,59

28,88

26,52

166,12

34,37

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

116,33

24,07

22,10

138,43

28,64

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire

125,63

25,99

23,87

149,51

30,93

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10%)

2.401,17

496,76

456,22

2.857,39

591,14

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

23,25

4,81

4,42

27,67

5,72

Total capitolul 5:                   ’ ’      -

3.373,16

■ 697,84

640,90

4.014,06

830,43

s C'Ă^I'TâLUL 6: Cheltuieli perițru^/dbe^Vfijîpî^rce, teste și predare către1 beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

2,00

0,41

0,38

2,38

0,49

6.2.

Probe tehnologice și teste

11,00

2,28

2,09

13,09

2,71

Total capitolul _6:

13,00

2.69

2,47

15,47

3,20

TOTAL GENERAL

28 612 59

5 919 39

5 436 39

34 048 °7

7 044 08

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1):’

23.265,69

4.813.23

4.420,48

27.686.18 ’

5.727.74

' /y

«WÂ/_ 0^57^7/^

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 4, sc. 2, str. Gheorghe Șincai nr. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului tennic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal tennic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1,079,827.34 Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           947,572.78 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

347.31 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 1,079,827.34/ 947,572.78 lei

Anul I: 1,079,827.34 / 947,572.78 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 31

Au_bioc =:2728.29mrt;

Ad_bioc =324§s?'pHfe»x.

Ac

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“Proiect tip pentru construcție modulară, provizorie, cu funcțiunea de școală, Liceul Traian Vuia Corpul 1”

Lucrarea tratează realizarea unei unități modulare temporare și demontabile, cu funcțiunea de școală, cu regim de înălțime P+l, amplasată pe teren cu topografie plată.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              4,626,638.08 lei

din care

Constructii-montaj (C + M):                           4,000,000.00 lei

Eșalonarea investiției (INV / C+M):

Anul I: 4,626,638.08 lei / 4,000,000.00 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

3 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Suprafața construită la sol - 650 mp

Suprafață construită desfășurată - 1300 mp

Regim            P4-1

înălțimea de nivel ^A&4 m

______L_____________________---------------------------- —■..... --

DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

AMENAJARE SALOANE Șl SĂLI DE OPERAȚIE - STRUCTURĂ MARI ARȘI -SPITALUL DE URGENTĂ BAGDASAR-ARSENI, BUCUREȘTI

J                                                                                       ’                                     J

Curs euro (11.06.2020) =

4,8358        TVA =

19%

Nr. curent

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

’VA '

Valoare (inclusiv TVA)

Mu lei J Mu Euro

Mu lei

Mu lei

Mu Euro

1

. ' , ,                             '          ' ■ 2 ’ '

. | 1 ,

J 5

\ 6.,, ...

7 l

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

-

1.2.

Amenajări exterioare

-

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

-

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

Total capitolul 1:

’ - ■

- >

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

2.1

Rețele sanitare, electrice si gaze naturale

-

-

-

-

Total capitolul 2:

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

-

-

-

-

3.1.1.

Studii de teren

-

-

-

-

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

-

3.1.3.

Alte studii specifice

-

-

-

-

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

-

-

-

3.3.

Expertizare tehnică

-

-

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

-

-

-

3.5.

Proiectare

195,11

40,35

37,07

232,18

48,01

3.5.1.

Temă de proletare

-

-

-

-

-

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

-

-

3.5.3.

DALI

-

-

-

-

-

3.5.4.

Documentație tehnică pentru autorizația de construire/demolare

-

-

-

-

-

3.5.5.

Proiect tehnic și detalii de execuție

195,11

40,35

37,07

232,18

48,01

3.5.6.

Verificarea tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

-

-

-

-

-

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

3.7.

Consultanță

131,90

27,28

25,06

156,96

32,46

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

131,90

27,28

25,06

156,96

32,46

3.7.2.

Auditul financiar

3.8.

Asistență tehnică

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.7.

Asistență tehnică pe perioada de execuție

3.8.1.2.

Asistență tehnică pentru participarea proiectantului la fazele de execi

3.8.2.

Dirigenție de șantier

Total capitolul 3:

327,01

67,62

62,13

389,14

80,47

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții si instalații

4.689,78

969,80

891,06

5.580,84

1.154,07

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

1.459,81

301,88

277,36

1.737,17

359,23

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport

  • 4.5.        Dotări                                                                   -           -                           '            V

  • 4.6.    Active necorporale                           -     -       ...

-                                               M2 7^8,04/ \UXj

{«Li

5.1.

Organizare de șantier

153,74

31,79

29,21

182,95

37,83

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

153,74

31,79

29,21

182,95

37,83

5.1.2.

Cheltuiei conexe organizării șantierului

-

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

-

-

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

-

-

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în autorizarea constmcțiib

-

-

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC

-

-

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire

-

-

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (5%)

307,48

63,58

58,42

365,90

75,66

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

-

-

To§ capitolul 5

461 22

95 38

87 63

548 85

113,50

BMBStf^^6’3encficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

6.2.

Probe tehnologice și teste

1,00        0,21

0,19

1,19

0,25

Total capitolul 6: .

1,00     ”• 0,21

0.19

. 1,19

0,25

TOTAL GENERAL -

6 938,83

1 434,89

1 318 38

8 257 19

1.707,51

Din care C+NI (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1?1):

6.303,33

1.303/17

1.197,63

7.500,96

, 1.551,13

Go^/ki rwr/tj

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 4, sc. 1, str. Gheorghe Șincai nr. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului tennic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              1,464,456.12 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1,286,555.32 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

426.46 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 1,464,456.12/1,286,555.32 lei

Anul I: 1,464,456.12 /1,286,555.32 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN I NT I^FTTTZICE S

VALORICE):


Nr. Apartamente: 32

-----------Au [,100=3016.8mp;—

Ad_bioc=3647.06mp;

Ac_bioc= 329.34mp;

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc D24, str. Izvorul Trotușului nr. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2,266,412.91 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1,989,167.21 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

332.53 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,266,412.91/1,989,167.21 lei

AnulI: 2,266,412.91 / 1,989,167.21 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI): 6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UN1TAT1 FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60, Aubioc =5982mp; / * Adbioc =6828.93mn;

Ac_bioc= 1162.2mp; \


PA&se&w rs te' ■șg&kTv, OQSMhi-            tâteAjlfîLt

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“Proiect tip pentru construcție modulară, provizorie, cu funcțiunea de școală, Liceul Traian Vuia Corpul 2”

Lucrarea tratează realizarea unei unități modulare temporare și demontabile, cu funcțiunea de școală, cu regim de înălțime P+l, amplasată pe teren cu topografie plată.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              4,626,638.08 lei

din care

Constructii-montaj (C + M):                          4,000,000.00 lei

Eșalonarea investiției (INV / C+M):

Anul I: 4,626,638.08 lei / 4,000,000.00 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

3 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Suprafața construită la sol - 650 mp

Suprafață construită desfășurată - 1300 mp

Regim

înălțimea nivel ^$4 m

OBIECTIV:

[0011] - MODERNIZARE SI EXTINDERE A DOUA

Proiect:

2019

nr: 2966

CORPURI DE CLĂDIRE LA SEDIUL PRIMĂRIEI

SECTORULUI 4 BUCUREȘTI -2020

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 4, BUCUREȘTI

Proiectant:

S.C. FRISAROM ENGINEERING S.A

Anexa Nr. 7

DEVIZUL GENERAL


al obiectivului de investiții

MODERNIZARE SI EXTINDERE A DOUA CORPURI DE CLĂDIRE LA SEDIUL PRIMĂRIEI SECTORULUI 4 BUCUREȘTI -2020

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare

TVA

Valoare

crt.

de cheltuieli

(fara TVA)

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

b.

0

1.2

Amenajarea terenului

oj

o:

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la

0‘

o;

0

starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

Oi

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0-

0

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectibului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0

0

0

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0

0

0

3.1.1

Studii de teren

o-

0

0;

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

o;

oi

o'i

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

Oi

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize,

0i

oi

Oi

acorduri si autorizații

3.3

Expertizare tehnica

0

oi

0

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al

0^

Oi

0

clădirilor

3.5

Proiectare

554.113:

105.281

659.394

3.5.1

Tema de proiectare

500

95;

595

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0;

0,

o'

3.5,3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor

174.825

33.217

208.042

de intervenții si deviz general

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

87.413

16.608

104.021

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a

14.569;

2,768

17.337

detaliilor de execuție

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

276.807:

52.593

329.400

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

6.000

1.140

7.14CI

3.7

Consultanta

145.588

27.681

173.368,

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

145.688

27.681

173.368

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

218.531'

41.521

260.052

3.3.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

72.844

13.840

36.664

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

36.422

6.920

43.342

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in

36.422

6.920

43.342

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcții

DEVIZUL GENERAL: MODERNIZARE SI EXTINDERE A DOUA CORPUR

IDE CLĂDIRE LA SEDIUL                    i

PRIMĂRIEI SECTORULUI 4 BUCUREȘTI -2020

s.

i 1

2

3 l

4         i

5          î

■3.8.2

Dirigentie de șantier                                                     }

145.688

27.681 j

173.368}

TOTAL CAPITOL 3

924.332;

175.623;

1.099.955;

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

>4.1

Construcții si instalații                                                           î

14.568.763

2.768.065}

17.336.828;

‘4.1.1-1

[0011.1.1] ARHITECTURA

1.541.126

292.814;

1.833.940'

J4.1.1.2

[0011.1.2] STRUCTURA                                  j

1.581.579j

300.500j

1.882.08C]

52T972ț

14.1.1.3

[0011.1.3] INSTALAȚII ELECTRICE                          j

443.674:

84.298;

14.1.1.4

[0011.1.4] INSTALAT!! TERMICE SI CLIMATIZARE

86.0411

16.348}

102.389]

<4.1.1.5

[0011.1.5] INSTALAT!! SANITARE                              ‘

73.790;

14.020’*......

.....8Z8Î0ț

■4.1.1.6

[0011.1.6] INSTALAȚII INCEDIU HIDRANT! INTERIORI

7‘512]

1.427]

8.939;

;4.1,2.1

[0011.2.1] ARHITECTURA

5.447.910;

1.035.103!

6.483.013;

A1.2.2

[0011.2.2] STRUCTURA

2.904.449 f

551.845}

3.456.295!

4.1.2.3

[0011.2.3] STRUCTURALIFT

281.248]

53.437]

334.686

4.1.2.4

[0011.2.4] INSTALAȚII SANITARE

243.084’1

46.186-

'2891270]

.4.1.2.5

[0011.2.5] INSTALAȚII INCEDIU HIDRANT! INTERIORI

26.109J

4.961 j

3ll070{

4.1.2.6

i      [0011.2.6] INSTALAȚII TERMICE

6o6.759[

114.144;......

714.904

J4.1.2.7

[0011.2.7] INSTALAȚII ELECTRICE

1.331.482]

252.982}

1.584.464

■ 4.2

:• Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

01

0!

'4.3

' Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita

835.036;

158.657}

993.693;

’montaj

1

.4.4

j Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu

0;

0}

°l

[necesita montaj si echipamente de transport

l

i

4.5

’ Dotări

0-

o(

o;

4.6

’ Active necorporale

°î

0}

0;

TOTAL CAPITOL 4

15.403.799

2.926.722:

18.330.521Î

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Ș Organizare de șantier

j             72.844 î

13.840-

86.684.

5.1.1

? Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de

!                            0

oi

oi

șantier

■ ?.

.5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

j            72.844

13.840:

86.684

5.2

i Comisioane, cote, taxe, costul creditului

160.256

"       ........6J

160.256

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii

;                         oj

0;

0}

[finanțatoare

15.2.2

j Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de

!            72.844

0}

72.844:

[construcții

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

14.569’

0}

14.569;

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de [construcții

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

72.844 ]

0;

72.844]

15.2.5

; Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de

!                       ol

0’

oi

'construire/desfiintare

;s.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.913.753

553.613

3.467.356

;5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

ol

Oj

0:

TOTAL CAPITOL 5

3.146.853

567.453:

3.714.306

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

■ 6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0;

0;

0

;6.2

Probe tehnologice si teste

0;

o]

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0/

0

TOTAL GENERAL

1S.47A9.84-j.

7_ 3.669.79/

23.144.783

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

,17.336.828

te                ,,

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“Construcție modulară, demontabilă, cu funcțiunea de școală - Calea Șerban Vodă nr. 62-64, Sector 4, București”

Lucrarea tratează realizarea unei unități modulare temporare și demontabile, cu funcțiunea de școală, cu regim de înălțime P+l, amplasată pe teren cu topografie plată.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              4,626,638.08 lei

din care

Constructii-montaj (C + M):                           4,000,000.00 lei

Eșalonarea investiției (INV / C+M):

Anul I: 4,626,638.08 lei / 4,000,000.00 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

3 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Suprafața construită la sol - 642 mp

Suprafață construită desfășurată - 1284 mp

Regim de înălțime - Pffl înălțimea de nivel

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 25, str. Nițu Vasile nr. 66

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              3,374,986.99 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2,966,225.20 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

442.53 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 3,374,986.99/ 2,966,225.20 Iei

Anul I: 3,374,986.99 / 2,966,225.20 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente- (1)8 Aubioc =67^2.94ipp•-Ad_bloc

Ac_bloc=ț                '

1

2) In preturi la data de Infoeuro luna Mai 2020 1 euro=

2

2) in preturi la dara de 24.04-2'Xtu                                         4.S412 J lei