Hotărârea nr. 73/2020

Hotărâre privind reorganizarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, schimbarea denumirii Direcției Gospodărire Locală și completarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, schimbarea denumirii Direcției Gospodărire Locală și completarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr.P.7.1/692/10.06.2020;

Văzând Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 147/19.12.2016 privind trecerea Complexului Agroalimentar Piața Sudului din administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 58/2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și a statului de funcții al acesteia și Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 229/2019 privind reorganizarea aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând art. III din Ordonanța de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit. g), art. 166 alin.(2) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă reorganizarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 din serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local Sector 4, în structură organizată ca direcție fără personalitate juridică în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4.

Art. 2 (1) Predarea-primirea bunurilor aflate în patrimoniul și administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, respectiv a litigiilor aflate pe rolul instanțelor, a contractelor în derulare, a arhivei precum și a altor documente rezultate din activitatea acesteia, va fi realizata până la data de 31.07.2020 de către comisii constituite prin dispoziția Primarului Sectorului 4.

(2) Creditele bugetare rămase neutilizate până la data de 31.07.2020, vor fi retrase prin rectificare bugetară.

Art. 3 (1) Până la data de 31.07.2020, Primarul Sectorului 4 al municipiului București, precum și Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, prin compartimentele de specialitate vor aplica procedurile legale pentru respectarea drepturilor de cariera ale personalului de natură contractuală.

(2) Personalul contractual din cadrul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 va fi preluat în cadrul noii structuri, în limita posturilor vacante, cu respectarea condițiilor de studii și de vechime în specialitatea studiilor, ținând cont de configurația noii structuri rezultată în urma reorganizării.

Art.4 Se schimbă denumirea Direcției Gospodărire Locala din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în Direcția Administrarea Domeniului Public în toate anexele Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 229/2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia.

Art. 5 Se aprobă Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 6 Se completează Anexele nr.2 și nr.3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 229/2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia, cu Anexele nr.2 și nr.3 la prezenta.

Art. 7 Anexele nr.l,nr.2 si nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre si intră în vigoare la data de 01.08.2020.

Art. 8 începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 58/2004 precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

Art. 9 (1) Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de Specialitate și Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 73/22.06.2020

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 4 nr.


APROBAT.


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


*3) 22.06


PRIMAR


Daniel BALVȚA


I PRIMAR I


'I ■ l< I I M. <.1 M K\l


CABINETUL PRIMARULUI 1+5 pcDIRECTOR EXECUTIV - I FP


DIRECTOR EXECUT1V-1 FP


DIRECTOR EXECUTIV-1FP


SERVICIUL AVIZARE.

LEGALITATEA ACTELOR


SERVICIUL RESURSE UMANE 1j6fp/ipe


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT -1 FP


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT


DIRECTOR EXECUTIV -1 FP


SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV


GESTIONARE/X CARIEREI 1 ‘7fp


SERVICIUL BUGET


SERVICIUL FINANCIAR. CONTABILITATE I ‘Slp

_____i___

DIRECTOR

EXECUTIV ADJUNCT-1FP

DIRECTOR

EXECUTIV ADJUNCT-1FP


F DIRECTOR GENERAL -1 FP


DIRECTOR EXECUTIV

■ 1 FP


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 1 FP


DIRECTOR - 1 PC


DIRECTOR AMUNCT


SERVICIUL SIGURANȚĂ Șl PAZĂ OBIECTIVE 1 *154pc


DIRECTOR EXECUTIV - l FP


* ~

DIRECTOR EXECUTIV

ADJUNCT- IFP


SERVICIUL

INVESTIȚII 1+1 lfp/6pc


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT- 1FP


SERVICIUL ACHIZIȚII


1 ‘5fjv'4pc


DIRECTOR TEHNIC -1 PC


SERVICIUL ACCESARE FINANȚĂRI SI IMPLEMENTARE PROGRAME


DIRECTOR EXECUTIV -I FP


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT-IFP


SF.KVICltH. KRI-ATII CU


I'«f)V5pc


SERVICIUL VERIFICARE DOCUMENTAȚII TEHNICE SI CONTRACTARE 1+3FPWC
DIRECTOR EXECUTIV - 1 FP


SERVICIULTEHNIC COMUNICARE ACTE ADMINISTRATIVE


APROBAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Cosmin -Constantin BĂRBĂLĂU


EVIDENȚĂ PATRIMONIALĂ l-6ijVlpc


BIROUL VENITURI FONDURI EUROPENE


SERVICIUL CONTROL COMERCIAL l+Xfp/Spc


SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI l +7Ihrt>m;


DIRECTOR -1 PC


DIRECTOR TEHNIC -1 PC


DIRECTOR EXECUTIV -1FP


DIRECTOR ADJUNCT -IPCSERVICIUL CADASTRU Șl FOND FUNCIAR 1 +1 lljvlpc


BIROUL LUCRĂRI EDILITARE l+5ff»


908 VACANT

909|VACANT

910

VACANT

911

VACANT

912

VACANT

913

VACANT

914

VACANT

915

VACANT

916

VACANT

917

VACANT

918

VACANT

919

VACANT

920

VACANT

921

VACANT

922

VACANT

923

VACANT

924

VACANT

925

VACANT

926

VACANT

927

VACANT

928

VACANT

Nr. total de demnitari

Nr. total de funcții publice de conducere

Nr. total de funcții publice de execuție

Nr. total de funcții publice

Nr. total de funcții contractuale de conducere

Total,

din care:

2

68

478

546

20

ocupate

2

41

363

404

10

vacante

27

115

142

10

APROBAT, PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cosmin -Constantin BĂRBĂLĂU

Anexa nr. 2 LA H.C.L. Sector 4 Nr.

Șef Serviciu

S

II

Inspector de specialitate

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Administrator piață

M

IA

Administrator piață

M

IA

Administrator piață

M

IA

Administrator piață

M

IA

Administrator piață

M

I

Administrator piață

M

I

Administrator piață

M

I

Administrator piață

M

I

Administrator piață

M

1

Administrator piață

M

I

Șef Birou

s

II

Inspector de specialitate

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Referent

M

IA

Referent

M

IA

Casier

M

IA

Nr. total de funcții contractuale de execuție

Nr. total de posturi din cadrul instituției publice

360

928

269

685

91

243

Anexa nr. 3 la H.C.L.Sector 4 nr.

/M-


DIRECȚIA ADMINISTARE PIEȚE

Pentru piețele aflate în administrarea directă a Consiliului Local Sector 4, Direcția este împuternicită să obțină autorizația de funcționare, după obținerea avizelor legale: certificate de urbanism, autorizație de construire, autorizație sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, avizul autorității locale de sănătate publică, al poliției, al Biroului de metrologie și al Agenției teritoriale pentru protecția mediului, al Inspectoratului pentru situații de urgență al municipiului București, precum și alte avize și autorizații solicitate de legislația în vigoare.

Direcția are drept de control asupra activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, pentru a asigura următoarele:

respectarea principiilor concurenței loiale, de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului;

respectarea dispozițiilor actelor normative care reglementează activitățile specifice desfășurate în piețe, inclusiv cele ale hotărârilor emise de Consiliul General al Municipiului București sau de Consiliul Local al Sectorului 4, precum și ale dispozițiilor Primarului General și Primarului Sector 4, cu incidență în acest domeniu; respectarea normelor de organizare și funcționare a piețelor stabilite prin regulamentele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4, indiferent de statutul juridic al piețelor;

menținerea într-o stare fizică corespunzătoare a dotărilor existente în piețe; respectarea regulilor igienico-sanitare și de protecția mediului;

punerea la dispoziția comercianților, asociațiilor de producători și producătorilor agricoli individuali a spațiilor, tarabelor, cântarelor, precum și a altor servicii specifice activităților desfășurate în piețe, cu respectarea prevederilor legale referitoare la taxe ori tarife;

buna funcționare a cântarelor;

repartizarea corectă și transparentă a tarabelor conform unor criterii clar stabilite și aduse la cunoștință utilizatorilor piețelor prin regulamentele de funcționare a piețelor; folosirea integrală a platourilor din piețe și respectarea sectorizărilor stabilite prin regulamentele pentru funcționarea piețelor;

informarea și îndrumarea spre alte piețe a vânzătorilor fără loc de vânzare;

desfășurarea unui comerț civilizat în piețe și menținerea unor raporturi corecte între producători-vânzători-clienți;

menținerea unor măsuri adecvate de protecția muncii, de prevenire și apărare împotriva incendiilor, pentru evitarea sau limitarea unor pagube care s-ar produce asupra patrimoniului piețelor, în situația producerii unor evenimente;

păstrarea liberă a căilor de acces în/din piețe și de pe platoul acestora;

păstrarea curățeniei în piețe, precum și buna funcționare a instalațiilor de apă, canal, electricitate, gaze, după caz;

interzicerea vânzării în piețe a substanțelor toxice, inflamabile sau explozive, precum și a armelor de foc și a muniției;

depistarea personalului din cadrul Direcției care nu își îndeplinește în mod corespunzător atribuțiile de serviciu, precum și a comercianților, asociațiilor de producători și producătorilor agricoli individuali care se sustrag de la plata taxelor și tarifelor legal stabilite;

sprijinirea organelor de control autorizate în activitatea desfășurată de acestea;

punerea în aplicare, în limitele competențelor, a măsurilor dispuse de organele de control autorizate.

SERVICIUL ADMINISTRARE SI CONTROL PIEȚE 9                                                                 9

 • 1.  Serviciul Administrare și Control Piețe este condus de un șef de serviciu.

 • 2. Elaborează Planul de evacuare în caz de incendiu și asigură instruirea personalului Direcției asupra regulilor generale și specifice de prevenire și apărare împotriva incendiilor.

 • 3. Asigură dotarea Direcției, precum și a piețelor cu mjloace tehnice de stingere a incendiilor.

 • 4. Asigură aplicarea și respectarea normelor de prevenire și apărare împotriva incendiilor în sediul Direcției și în piețe.

 • 5. Propune Directorului, prin referat, măsuri privind asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și protecției în muncă.

 • 6. Elaborează și actualizează planul de prevenire și protecție a muncii.

 • 7.  Identifică pericolele și evaluează riscurile profesionale pentru personalul Direcției.

 • 8. Elaborează intrucțiuni proprii pentru completarea și sau aplicarea reglementărilor de securitate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților desfășurate în cadrul Direcției, diferențiate în raport cu specificul fiecărui structruri funcționale și asigură condiții pentru ca fiecare angajat să primească o instruire suficientă și adecvată în acest domeniu.

 • 9. întocmește documentațiile și întreprinde demersurile necesare în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor de funcționare a piețelor.

 • 10. Asigură citirea contoarelor pentru utilități și procedează la repartizarea consumurilor aferente, întocminand situații aferente pe care le transmite compartimentelor competente.

 • 11. Asigură activitatea de curățenie în piețe, sub directa responsabilitate a administratorilor de piață care coordonează activitatea desfășurată de lucrătorii pentru salubrizare, verifică curățenia zilnic sau ori de câte ori este necesar și iau măsurile corespunzătoare în acest sens, în funcție de timp sau anotimp.

 • 12. Asigură prin administratori, încasarea de la producătorii agricoli și de la societățile comerciale a taxelor forfetare, precum și a taxei de rezervare lunară a tarabelor de la producători, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4.

 • 13. Asigură prin administratori, afișarea taxelor și tarifelor la avizierele dispuse în piețe;

 • 14. Asigură și urmărește respectarea sectorizării în piețele aflate în administrarea directă a Direcției, potrivit regulamentului-cadru pentru funcționare a fiecărei piețe întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 348/ 2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • 15. Asigură și urmărește obținerea de la Biroul de Metrologie Legală a buletinelor metrologice pentru cântarele aflate în dotare.

 • 16. Verifică prin administratori, existența documentelor legale în baza cărora agenții economici și producătorii agricoli își pot desfășura activitatea în piețe;

 • 17. întocmește situații zilnice privind gradul de ocupare al tarabelor alocate producătorilor agricoli.

 • 18. întocmește situații zilnice privind taxele zilnice încasate în piețe pentru tarabe și cântare, inclusiv taxele încasate pentru rezervarea tarabelor de către producătorii agricoli.

 • 19. Verifică respectarea dispozițiilor actelor normative care reglementează activitățile specifice desfășurate în piețe, inclusiv cele ale hotărârilor emise de Consiliul General al Municipiului București sau de Consiliul Local al Sectorului 4, precum și ale dispozițiilor Primarului General și Primarului Sector 4, cu incidență în acest domeniu, de către agenții economici și producătorii care își desfășoară activitatea în piețele aflate în administrarea Direcției.

i

 • 20. Verifică respectarea normelor de organizare și funcționare a piețelor stabilite prin regulamente avizate de Consiliul Local al Sectorului 4, indiferent de statutul juridic al piețelor.

 • 21. Verifică modul în care agenții economici și producătorii, respectă dispozițiile legale privind activitatea de comercializare a produselor și serviciilor în piețe și în zonele publice aflate în administrarea Direcției.

 • 22. Șeful de serviciu verifică modul în care administratori își desfășoară activitatea în piețele aflate în administrarea Direcției.

 • 23. Propune directorului general sesizarea organelor de urmărire penală, în situația în care în urma controalelor executate s-a constatat săvârșirea unei fapte cu caracter infracțional de către personalul din cadrul structurilor controlate, prin care se aduce atingere intereselor legitime ale Direcției.

 • 24. Verifică și asigură colectarea și evacuarea selectivă a deșeurilor nepericuloase, cu excepția deșeurilor menajere în conformitate cu actele normative din domeiu și monitorizează factorul de mediu din piețe.

 • 25. Verifică respectarea dispozițiilor actelor normative care reglementează activitățile specifice desfășurate în piețe, inclusiv cele ale hotărârilor emise de Consiliului General al Municipiului București sau de Consiliul Local al Sectorului 4, precum și ale dispozițiilor Primarului General și Primarului Sector 4 cu incidență în acest domeniu, de către agenții economici care își desfășoară activitatea în piețele aflate în administrarea Direcției.

 • 26. Verifică respectarea normelor de organizare și funcționare a piețelor stabilite prin regulamentele avizate de Consiliul Local al Sectorului 4, indiferent de statutul juridic al piețelor.

 • 27. Verifică respectarea regulilor igienico-sanitare și de protecția mediului de către agenții economici care își desfășoară activitatea în piețele aflate în administrarea Direcției;

 • 28. Verifică modul în care agenții economici respectă dispozițiile legale privind activitatea de comercializare a produselor și serviciilor în piețe și în zonele publice aflate în administrarea Direcției.

s

 • 29. Verifică modul în care administratorii de piețe își desfășoară activitatea în piețele aflate în administrarea Direcției.

>

 • 30. întocmește documente specifice activității desfășurate, cum ar fi, fără a se limita la acestea, planuri de control, acte de constatare, rapoarte de activitate, pe care le înaintează spre aprobare Directorului.

 • 31. Propune Directorului general adjunct sesizarea organelor de urmărire penală, în situația în care în urma controalelor executate s-a constatat săvârșirea unei fapte cu caracter infracțional decătre personalul din cadrul structurilor controlate, prin care se aduce atingere intereselorlegitime ale Direcției.

 • 32. însoțește și sprijină organele de control autorizate în activitatea desfășurată de acestea în piețe.

 • 33. Elaborează propuneri privind întocmirea Programului anual al achizițiilor publice.

 • 34. înregistrează în registrul special destinat și ține evidența documentelor intrate-ieșite în/din Serviciul Administrare si Control Piețe.

S                                           5

BIROUL TEHNIC

 • 1. Biroul tehnic este condus de un șef de birou.

 • 2.  Gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora.

 • 3.  Asigură repartizarea documentelor, deciziilor, notelor interne potrivit solicitărilor directorului, cu respectarea circuitului documentelor în direcție, dacă este cazul.

 • 4. Asigură convocarea participanților la ședințele programate de director.

 • 5.  Organizează agenda și programul audiențelor directorului.

 • 6.  Asigură elaborarea răspunsurilor la solicitări, petiții, întrebări și puncte de vedere solicitate de către cetățeni și diverși agenți economici, legate de problemele specifice compartimentului, menține evidența acestora și monitorizează termenele de rezolvare.

 • 7.  Expediază răspunsurile către petiționari/solicitanți și se îngrijește de clasarea și arhivarea acestora.

 • 8.  încasează sau plătește drepturile și obligațiile ce decurg din contractele comerciale;

 • 9.  îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin -Constantin BARBĂLĂU