Hotărârea nr. 70/2020

Hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2020, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.1, Z.I.2 și Z.I.3

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2020, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.L1, Z.I.2 și Z.I.3

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate nr. P.10.2/363/15.05.2020 al Direcției Relații Publice - Biroul Spațiu Locativ;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-fînanciare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile:

Legii nr.l52/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr.962/2001 privind Normele metodologice de punere în aplicare a Legii nr.l52/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr.935/16.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.2097/05.07.2019 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

Legii nr.241/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, chiriile pentru locuințele care aparțin domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, pentru locuințele de seiviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ai societăților comerciale, companiilor și societăților naționale și ai regiilor autonome;

H.G. nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome;

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retocedate foștilor proprietari;

Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor cuprinse la art. 139 alin. (3), lit. g), art. 166 alin.( 2) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de urgență nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă valoarea chiriilor nominale lunare, pentru anul 2020, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri, situate în Șos. Vitan Bârzești nr.20, bloc Z.I.l, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă valoarea chiriilor nominale lunare, pentru anul 2020, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri, situate în Șos. Vitan Bârzești nr.20, bloc Z.I.2, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea chiriilor nominale lunare, pentru anul 2020, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri, situate în Șos. Vitan Bârzești nr.20, bloc Z.I.3, conform Anexelor nr.3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă valoarea chiriilor nominale lunare, pentru anul 2020, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr.20, bloc Z.I.l, conform Anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 5 Se aprobă valoarea chiriilor nominale lunare, pentru anul 2020, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr.20, bloc Z.I.2, conform Anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 6 Se aprobă valoarea chiriilor nominale lunare, pentru anul 2020, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr.20, bloc Z.1.3. conform Anexei nr.7. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția Relații Publice, prin Biroul Spațiu Locativ, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin- Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 70/25.05.2020

ANEXA nr. I la H.C.L. S4 NR,7.2^?,

CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINȚELOR PENTRU TINERII CU VÂRSTA DE PESTE 35 ANI - BLOC Z.I. 1 - 2020

CONFORM LEGII ART.8 DIN LEGEA 152/1998 PENTRU ÎNFIINȚAREAANL, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Nr.

Crt.

Nr.

Ap.

Nr. cam

Acd/ap

Preț Ici/ mp Aed

Valoare de înlocuire a construcției (lei)

Recuperarea investiției (amortizare) (lei)

Cheltuieli întreținere curentă, reparații curente capitale și administrare (Iei)

Cotă autorități publice (maxim 0,5 % tineri >35ani) (lei)

Chirie netă anuală (lei)

Chirie netă anuală actualizată cu RATA INFLAȚIEI -2019 3.8%

Chirie lunară (lei)

Valoare chirie după ponderare rang locuință (lei)

Valoare chirie după ponderare an recepție locuință

.....

Coeficient ponderare VENIT

Valoare chirie după ponderare venituri (Ici)

Venit net pe membru de familie

Procent

Nivel maxim de chirie

Valoare chirie lunară (Ici)

0

1

2

3=1*2

4=3/60

5=3 *0.8%

6=3*0.5%

7=4+5+6

7.1=7*103.8/100

8=7.1/12

9=8*1

10=9*0.9

11

12=10*11

13

14

15=13*14

16

1

3

I

51.34

1,916.42

98,389.00

1,639.82

787.11

492

2,918.87

3,029.79

252.48

252.48

227.23

0.90

204.51

2,981.19

30%

894.36

204.51

2

4

1

53.58

1,9)6.42

102,681.78

1,711.36

821.45

513

3,046.23

3,161.98

263.50

263.50

237.15

0.90

213.43

3,083.21

30%

924.96

213.43

3

7

2

73.68

1,916.42

141,201.83

2,353.36

1,129.61

706

4,188.99

4,348.17

362.35

362.35

326.11

326.11

4

8

2

75.85

1,916.42

145.360.46

2,422.67

1,162.88

727

4,312.36

4,476.23

373.02

373.02

335.72

0.80

268.57

2,013.08

20%

402.62

268.57

5

9

1

51.45

1,916.42

98,599.81

1,643.33

788.80

493

2,925.13

3,036.28

253.02

253.02

227.72

0.80

182.18

1,288.81

10%

128.88

128.88

6

10

2

73.75

1,916.42

141,335.98

2,355.60

1,130.69

707

4,192.97

4,352.30

362.69

362.69

326.42

0.90

293.78

2,798.06

20%

559.61

293.78

7

11

2

75.70

1,916.42

145,072.99

2,417.88

1,160.58

725

4,303.83

4,467.38

372.28

372.28

335.05

0.80

268.04

2,080.58

20%

416.12

268.04

8

12

I

51.88

1,916.42

99,423.87

1,657.06

795.39

497

2,949.57

3,061.66

255.14

255.14

229.62

229.62

9

13

2

73.68

1,916.42

141,201,83

2,353.36

1,129.61

706

4.188.99

4,348.17

362.35

362.35

326.11

0.80

260.89

953.35

10%

95.34

95.35

10

14

2

75.85

1,916.42

145.360.46

2,422.67

1,162.88

727

4,312.36

4,476.23

373.02

373.02

335.72

0.80

268.57

696.25

10%

69.63

69.63

11

15

I

51.45

1,916.42

98,599.81

1,643.33

788.80

493

2,925.13

3,036.28

253.02

253.02

227.72

0.90

204.95

2,648.38

20%

529.68

204.95

12

16

2

73.75

1.916.42

141,335.98

2.355.60

1.130.69

707

4,192.97

4,352.30

362.69

362.69

326.42

0.80

261.14

1,068.63

10%

106.86

106.86

13

17

2

75.71

1,916.42

145,092.16

2.418.20

1,160.74

725

4,304.40

4,467.97

372.33

372.33

335.10

0.80

268.08

1,174.81

10%

117.48

117.48

14

18

1

51.88

1.916.42

99,423.87

1,657.06

795.39

497

2,949.57

3,061.66

255.14

255.14

229.62

0.80

183.70

1,686.13

20%

337.23

183.70

15

19

2

73.57

1.916.42

140,991.02

2.349.85

1,127.93

705

4,182.73

4,341.68

361.81

361.81

325.63

0.80

260.50

1,904.17

20%

380.83

260.50

16

20

2

75.85

1,916.42

145,360.46

2,422.67

1,162.88

727

4,312.36

4,476.23

373.02

373.02

335.72

0.90

302.15

3,639.06

30%

1,091.72

302.15

17

21

1

51.16

1,916.42

98,044.05

1,634.07

784.35

490

2,908.64

3,019.17

251.60

251.60

226.44

0.90

203.79

2,824.40

20%

564.88

203.79

18

22

2

73.44

1,916.42

140,741.88

2,345.70

1,125.94

704

4,175.34

4,334.01

361.17

361.17

325.05

0.80

260.04

1,998.23

20%

399.65

260.04

19

23

2

75.70

1,916.42

145,072.99

2,417.88

1,160.58

725

4,303.83

4,467.38

372.28

372.28

335.05

335.05

20

24

1

51.88

1,916.42

99,423.87

1,657.06

795.39

497

2,949.57

3,061.66

255.14

255.14

229.62

229.62

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

OS/27ZZ?

ANEXA nr.2 ia H.C.L. 84 NR....

CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINȚELOR PENTRU TINERII CU VÂRSTA DE PESTE 35 ANI

- BLOC Z.I. 2 - 2020

CONFORM LEGII ART.8 DIN LEGEA 152/1998 PENTRU ÎNFIINȚAREA ANL. REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Si COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Nr.

Crt

Nr.

Ap.

Nr. cain.

Acd/ap

Pi ci Iei/ mp Aed

Valoare de înlocuire a construcției (ici)

Recuperare a investiției (amortizare' (lei)

Cheltuieli întretincr e curentă, reparații curente capitale și administr are (Ici)

Cotă autorități publice (maxim 0,5 % tineri >35ani) (lei)

Chirie netă anuală (Ici)

Chirie netă anuală actualizată cu RATA INFLAȚIEI -2019 3.8%

Chirie lunară (lei)

Valoare chirie după ponderare rang locuință (lei)

Valoare chirie după ponderare an recepție locuință (Iei)

Coeficient ponderare VENIT

Valoare chirie după ponderare venituri (lei)

Venit ne pe membru de familie

Procent

Nivel maxim de chirie

Valoare chirie lunară (Ici)

0

1

2

3-1*2

4=3/60

5=3 *0.8%

6=3*0,5%

7=4+5+6

7.1=7*103.8/100

8=7.1/12

9=8*1

10=9*0.95

11

12=10*11

13

14

15=13*14

16

1

2

2

81.83

1,916.42

156,820.65

2,613.68

1,254.57

784

4,652.35

4,829.14

402.43

402.43

382.31

0.80

305.85

2,124.67

20%

424.93

305.85

2

4

1

53.58

1,916.42

102,681.78

1,711.36

821.45

513

3,046.23

3,161.98

263.50

263.50

250.32

0.80

200.26

1,342.19

10%

134.22

134.22

3

5

2

75.01

1,916.42

143,750.66

2,395.84

1,150.01

719

4,264.60

4,426.66

368.89

368.89

350.44

0.90

315.40

2,395.83

20%

479.17

315.40

4

7

2

73.89

1,916.42

141,604.27

2,360.07

1,132.83

708

4,200.93

4,360.56

363.38

363.38

345.21

0.90

310.69

2,756.94

20%

551.39

310.69

5

8

2

76.59

1.916.42

146,778.61

2,446.31

1,174.23

734

4,354.43

4,519.90

376.66

376.66

357.83

0.90

322.04

2,501.61

20%

500.32

322.04

6

9

1

52.18

1,916.42

99,998.80

1,666.65

799.99

500

2,966.63

3,079.36

256.61

256.61

243.78

0.90

219.40

2,338.58

20%

467.72

219.40

7

11

2

76.06

1,916.42

145,762.91

2,429.38

1,166.10

729

4,324.30

4,488.62

374.05

374.05

355.35

0.90

319.81

2,968.61

30%

890.58

319.81

8

12

2

73.74

1,916.42

141,316.81

2,355.28

1,130.53

707

4,192.40

4,351.71

362.64

362.64

344.51

0.90

310.06

3,100.47

30%

930.14

310.06

9

13

2

73.89

1,916.42

141,604.27

2,360.07

1,132.83

708

4,200.93

4,360.56

363.38

363.38

345.21

0.80

276.17

1,012.81

10%

101.28

101.28

10

14

2

76.59

1,916.42

146,778.61

2,446.31

1,174.23

734

4,354.43

4,519.90

376.66

376.66

357.83

0.80

286.26

1,443.55

20%

288.71

286.26

11

15

1

52.18

1,916.42

99,998.80

1,666.65

799.99

500

2,966.63

3,079.36

256.61

256.61

243.78

0.80

195.03

2,288.92

20%

457.78

195.03

12

16

2

73.86

1,916.42

141,546.78

2,359.11

1,132.37

708

4,199.22

4,358.79

363.23

363.23

345.07

0.80

276.06

1,388.50

20%

277.70

276.06

13

17

2

76.06

1,916.42

145,762.91

2,429.38

1,166.10

729

4,324.30

4,488.62

374.05

374.05

355.35

0.80

284.28

934.14

10%

93.41

93.41

14

18

2

73.74

1,916.42

141,316.81

2,355.28

1,130.53

707

4,192.40

4,351.71

362.64

362.64

344.51

0.90

310.06

2,790.19

30%

837.06

310.06

15

19

2

75.10

1,916.42

143,923.14

2,398.72

1,151.39

720

4,269.72

4,431.97

369.33

369.33

350.86

0.80

280.69

1,112.83

10%

II 1.28

111.28

16

20

2 ■

75.98

1,916.42

145,609.59

2,426.83

1,164.88

728

4,319.75

4,483.90

373.66

373.66

354.98

0.80

283.98

1,154.44

10%

115.44

115.44

17

21

I

51.45

1,916.42

98,599.81

1,643.33

788.80

493

2,925.13

3,036.28

253.02

253.02

240.37

0.90

216.34

2,657.90

20%

531.58

216.34

18

22

2

65.53

1,916.42

125,583.00

2,093.05

1,004.66

628

3,725.63

3,867.20

322.27

322.27

306.15

0.80

244.92

805.83

10%

80.58

80.58

19

23

2

75.01

1.916.42

143,750.66

2,395.84

1,150.01

719

4,264.60

4,426.66

368.89

368.89

350.44

0.80

280.36

508.77

10%

50.88

50.88

20

24

2

73.12

1,916.42

140,128.63

2,335.48

1,121.03

701

4,157.15

4,315.12

359.59

359.59

341.61

0.80

273.29

1,181.94

10%

118.19

118.19

21

25

2

79.00

1,916.42

151,397.18

2,523.29

1,211.18

757

4,491.45

4,662.12

388.51

388.51

369.08

0.90

332.18

3,441.75

30%

1.032.53

332.18

22

27

1

53.58

1,916.42

102,681.78

1,711.36

821.45

513

3,046.23

3,161.98

263.50

263.50

250.32

0.80

200.26

189.94

10%

18.99

18.99

23

29

2

81.83

1,916.42

156,820.65

2,613.68

1,254.57

784

4,652.35

4,829.14

402.43

402.43

382.31

382.31

24

30

I

54.96

1,916.42

105,326.44

1,755.44

842.61

527

3,124.68

3,243.42

270.29

270.29

256.77

0.80

205.42

1,181.33

10%

118.13

118.13

25

31

2

66.15

1,916.42

126,771.18

2,112.85

1,014.17

634

3,760.88

3,903.79

325.32

325.32

309.05

0.80

247.24

1,526.39

20%

305.28

247.24

26

32

2

70.25

1,916.42

134,628.51

2,243.81

1,077.03

673

3,993.98

4,145.75

345.48

345.48

328.21

0.80

262.56

1,249.65

10%

124.97

124.97

27

33

2

73.86

1,916.42

141,546.78

2,359.11

1,132.37

708

4,199.22

4,358.79

363.23

363.23

345.07

0.90

310.56

3,396.08

30%

1,018.82

310.56

28

34

1

52.18

1,916.42

99,998.80

1,666.65

799.99

500

2,966.63

3,079.36

256.61

256.61

243.78

0.80

195.03

906.25

10%

90.63

90.63

29

35

2

76.59

1,916.42

146,778.61

2,446.31

1,174.23

734

4,354.43

4,519.90

376.66

376.66

357.83

0.80

286.26

2,130.23

20%

426.05

286.26_

30

36

2

66.12

1,916.42

126,713.69

2.111.89

1,013.71

634

3,759.17

3,902.02

325.17

325.17

308.91

0.80

247.13

948.44

10%

94.84

94.84

31

37

2

73.74

1,916.42

141,316.81

2,355.28

1,130.53

707

4,192.40

4,351.71

362.64 |

362.64

344.51

0.80

275.61

1,535.21

20%

307.04

275.61

32

38

2

76.06

1,916.42

145,762,91

2,429.38

1,166.10

729

4,324.30

4,488.62

374.05

374.05

355.35

0.80

284.28

470.71

10%

47,07

47.07

33

39

2

73.86

1,916.42

141,546.78

2,359,11

1,132.37

708

4,199.22

4,358.79

363.23

363.23

345.07

0,90

310.56

3,791.11

30%

1.137.63

310.5G

34

40

1

52. î 8

1,916.42

99,998.80

1,666.65

799.99

500

2,966.63

3,079.36

256.61

256.61

243.78

35

42

2

73.80

1,916.42

141,604.27

2,360.07

1,132.83

708

4,200.93

4,360.56

363.38

363.38

345.21

0.80

276.17

?(? 1.58

5W, Z fT

36

43

2

73.12

1,916.42

140,128.63

2,335.48

1,121,03

701

4,157.15

4,315.12

359.59

359.59

341.61

0.80

273.29

448.06

10%

44.81

44.81

37

44

2

75.01

1,916.42

143,750.66

2,395.84

1,150.01

719

4,264.60

4,426.66

368,89

368.89

350.44

0.90

315.40

2,605.21

20%

521.04

315.40

38

45

2

73.72

1,916.42

141,278.48

2,354.64

1,130.23

706

4,191.26

4,350.53

362,54

362.54

344,42

0.80

275.53

341.02

10%

34.10

34.10

39

47

2

76.01

1,916.42

145,667.08

2,427.78

1,165.34

728

4,321.46

4,485.67

373.81

373.81

355.12

0.80

284.09

1,278.81

10%

127.88

127.88

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

____ANEXA nr.3 Ia H.C.L. 84 NR.....%Q....^..l4^.'?2^:-<?£?&3.....

CAI .CI ILUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINȚELOR PENTRU TINERII CU VÂRSTA DE PÂNĂ LA 35 ANI - BLOC Z.I.3 - 2(120______________________________

CONFORM LEGII ART.8 DIN LEGEA 152/1998 PENTRU ÎNFIINȚAREA ANL, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE

ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Nr.

Cri

Ni.

Nr.

Acd/ap

Preț lei/ mp Aed

Valoare de înlocuire a construcției (Ici)

Recuperarea investiției (amortizare) (Ici)

Cheltuieli întreținere curentă, reparații curente capitale și administrare (lei)

Cotă autorități publice (maxim 0,5 % tineri >35ani) (Ici)

Chirie netă anuală (lei)

Chirie netă anuală actualizată cu RATA INFLAȚIEI -2019 3.8%

Chirie lunară (Iei)

Valoare chirie după ponderare rang locuință (lei)

Valoare chirie după ponderare an recepție locuință (Ici)

Coeficient ponderare VENIT

Valoare chirie după ponderare venituri (lei)

Venit net pe membru de familie

Procent

Nivel maxim de chirie

Valoare chirie lunară (lei)

o

1

2

3=1*2

4=3/60

5=3*0.8%

6=3*0.5%

7=4+5+6

7.1=7*103.8/100

8=7.1/12

9=8*1

10=9*1

11

12=10*11

13

14

15=13*14

16

1

|

I

45 00

1,916.42

86,238.90

1,437.32

689.91

0

2,127.23

2,208.06

184.01

184.01

184.01

0.80

147.20

2,000.00

20%

400.0C

147.20

2

3

|

43.10

1,916.42

82,597.70

1,376.63

660.78

0

2,037.41

2,114.83

176.24

176.24

176.24

0.80

140.99

1,263.00

10%

126.30

126.30

3

4

1

44.40

1,916.42

85,089.05

1,418.15

680.71

0

2,098.86

2,178.62

181.55

181.55

181.55

0.80

145.24

1,367.31

20%

273.46

145.24

4

12

2

55 10

1,916.42

105,594.74

1,759.91

844.76

0

2,604.67

2,703.65

225.30

225.30

225.30

0.80

180.24

1,206.56

10%

120.66

120.66

5

19

■>

66.80

1,916.42

128,016.86

2,133.61

1,024.13

0

3,157.75

3,277.74

263.15

263.15

263.15

0.80

210.52

799.73

10%

79.97

79.97

(y

20

2

69 60

1,916.42

133,382.83

2,223.05

1,067.06

0

3,290.11

3,415.13

284.59

284.59

284.59

0.80

227.68

788.75

10%

78.88

78.88

7

24

2

66 60

1,916.42

127,633.57

2,127.23

1,021.07

0

3,148.29

3,267.93

272.33

272.33

272.33

0.80

217.86

125.46

10%

12.55

12.55

8

29

2

68.10

1,916.42

130,508.20

2,175.14

1,044.07

0

3,219.20

3,341.53

278.46

278.46

278.46

0.80

222.77

607.75

10%

60.78

60.78

9

30

1

45 30

I 916.42

86,813.83

1,446.90

694.51

0

2,141.41

2,222.78

185.23

185.23

185.23

185.23

10

32

2

64 60

1,916.42

123,800.73

2,063.35

990.41

0

3,053.75

3,169.79

264.15

264.15

264.15

0.90

237.73

2,299.89

20%

459.98

237.73

11

33

0

68.10

1,916.42

130,508.20

2,175.14

1,044.07

0

3,219.20

3,341.53

278.46

278.46

278.46

278.46

12

35

2

70 20

1,916.42

134,532.68

2,242.21

1,076.26

0

3,318.47

3,444.57

287.05

287.05

287.05

0.80

229.64

1,225.00

10%

122.50

122.50

13

36

2

67 80

1,916.42

129,933.28

2,165.55

1,039.47

0

3,205.02

3,326.81

277.23

277.23

277.23

0.80

221.79

482.96

10%

48.30

48.30

14

40

1

48 00

1,916.42

75,771.36

1,262.86

606.17

0

1,869.03

1,940.05

161.67

161.67

161.67

0.80

129.34

967.42

10%

96.74

96.74

15

47

2

70 10

1,916.42

134,341.04

2,239.02

1,074.73

0

3,313.75

3,439.67

286.64

286.64

286.64

0.80

229.31

1,192.89

10%

119.29

119.29

16

48

2

66.80

1,916.42

128,016.86

2,133.61

1,024.13

0

3,157.75

3,277.74

273.15

273.15

273.15

0.80

218.52

1,839.29

20%

367.86

218.52

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

______________________________________________________________ANEXA nr.4 la H.CL.S4 NR...;^.7....4^.

CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINȚELOR PENTRU TINERII CU VÂRSTA DE PESTE 35 ANI - BLOC Z.I. 3 - 2020

CONFORM LEGII ART.8 DIN LEGEA 152/1998 PENTRU ÎNFIINȚAREA ANL, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Nr.

Crt

Nr.

Nr.

Acd/ap

Preț Ici/inp Aed

Valoare de înlocuire a construcției (lei)

Recuperarea investiției (amortizare) (lei)

Cheltuieli întreținere curentă, reparații curente capitale și administrare (lei)

Cotă autorități publice (maxim 0,5 % tineri >3 5 ani) (lei)

Chirie netă anuală (lei)

Chirie netă anuală actualizată cu RATA INFLAȚIEI -2019 3.8%

Chirie lunară

Valoare chirie după ponderare rang locuință (lei)

Valoare chirie după ponderare an recepție locuință (Ici)

Coeficient ponderare VENIT

Valoare chirie după ponderare venituri (Ici)

Venit net

PC membru de familie

Procent

Nivel maxim de chirie

Valoare chirie lunară (ici)

0

1

2

3=1*2

4=3/60

5=3 *0.8%

6=3 *0.5%

7=4+5+6

7.1=7*103.8/100

8=7.1/12

9=8*1

10=9*1

11

12=10*11

13

14

15=13*14

16

1

8

9

69.70

1,916.42

133,574.47

2,226.24

1,068.60

668

3,962.71

4,113.29

342.77

342.77

342.77

0.80

274.22

849.14

10%

84.91

84.91

9

9

1

43.10

1,916.42

82,597.70

1,376.63

660.78

413

2,450.40

2,543.51

211.96

211.96

211.96

0.80

169.57

1,290.21

10%

129.02

129.02

3

10

68.00

1,916.42

130,316.56

2,171.94

1,042.53

652

3,866.06

4,012.97

334.41

334.41

334.41

0.80

267.53

2,007.89

20%

401.58

267.53

4

1 ]

*>

1,916.42

123,800.73

2,063.35

990.41

619

3,672.76

3,812.32

317.69

317.69

317.69

0.80

254.15

1320.25

10%

132.03

132.03

5

13

67 80

1,916.42

129,933.28

2,165.55

1,039.47

650

3,854.69

4,001.17

333.43

333.43

333.43

0.80

266.74

1,44736

20%

289.47

266.74

6

14

0

69.70

1,916.42

133,574.47

2,226.24

1,068.60

668

3,962.71

4,113.29

342.77

342.77

342.77

0.90

308.50

3,324.17

30%

997.25

308.50

7

[5

1

43.10

1,916.42

82,597.70

1,376.63

660.78

413

2,450.40

2,543.51

211.96

211.96

211.96

0.90

190.76

3,969.08

30%

1,190.72

190.76

16

2

68 00

1,916.42

130,316.56

2,171.94

1,042.53

652

3,866.06

4,012.97

334.41

334.41

334.41

0.90

300.97

2,625.47

20%

525.09

300.97

9

17

9

64.60

1,916.42

123.800.73

2,063.35

990.41

619

3,672.76

3,812.32

317.69

317.69

317.69

0,90

285.92

2,30631

20%

461.26

285.92

10

18

9

55.10

1,916.42

105,594.74

1,759.91

844.76

528

3,132.64

3,251.68

270.97

270.97

270.97

0.90

243.88

2,560.50

20%

512.10

243.88

11

9

66.50

1,916.42

127,441.93

2,124.03

1,019.54

637

3,780.78

3,924.45

327.04

327.04

327.04

0.80

261.63

460.77

10%

46.08

46.08

12

93

9

64.40

1,916.42

123,417.45

2,056.96

987.34

617

3,661.38

3,800.52

316.71

316.71

316.7I_

316.71

13

27

1

44.30

1,916.42

84,897.41

1,414.96

679.18

424

2,518.62

2,614.33

217.86

217.86

217.86

0.90

196.07

2,316.54

20%

463.31

196.07

14

31

2

68 30

1,916.42

130,891.49

2,181.52

1,047.13

654

3,883.11

4,030.67

335.89

335.89

335.89

0.80

268.71

1,275.04

10%

127.50

127.50

15

34

]

48 00

1,916.42

91,988.16

1,533.14

735.91

460

2,728.98

2,832.68

236.06

236.06

236.06

0.80

188.85

957.00

10%

95.70

95.70

16

38

64 60

1,916.42

123,800.73

2,063.35

990.41

619

3,672.76

3,812.32

317.69

317.69

317.69

0.80

254.15

1399.40

20%

279.88

254.15

17

39

*)

68 10

1.916.42

130,508.20

2,175.14

1,044.07

653

3,871.74

4,018.87

334.91

334.91

334.91

0.80

267.92

1,713.33

20%

342.67

267.92

18

41

2

70 20

1,916.42

134,532.68

2,242.21

1,076.26

673

3,991.14

4,142.80

345.23

345.23_

345.23

0.80

276.19

632.06

10%

63.21

63.21

19

2

67 80

1,916.42

129,933.28

2,165.55

1,039.47

650

3,854.69

4,001.17

333.43

333.43

333.43

0.80

266.74

1,023.21

10%

102.32

102.32

2fl

43

2

67 10

1 916.42

128,591.78

2,143.20

1,028.73

643

3,814.89

3,959.86

329.99

329.99

329.99

0.80

263.99

995.69

10%

99.57

99.57

44

9

64 40

1 916 42

123,417.45

2,056.96

987.34

617

3,661.38

3,800.52

316.71

316.71

316.71

0.80

253.37

1,497.17

20%

299.43

253.37

22

45

2

67 10

1 916.42

128,591.78

2,143.20

1,028.73

643

3,814.89

3,959.86

317.91

317.91

317.91

0.80

254.33

881.75

10%

88.18

88.18

23

46

1

42.90

1,916.42

82,214.42

1,370.24

657.72

411

2,439.03

2,531.71

210.98

210.98

210.98

210.98

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

tio 34^34^.4^

ANEXA NR.5 ia U.C.L.S-#.

CALCULUL VALORII CHIRIEI LUNARE AFERENT LOCUINȚELOR CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL A.N.L. DESTINATE PERSOANELOR/FAMILIILOR EVACUATE DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI DIN BLOCUL ZI 1 - 2020

Conform Legii nr. 241/2001, O.U.G. nr. 40/1999 actualizată și H.G. nr. 310/2007

Ni.

Crt.

Nr.

Ap.

Nr. Cam.

Suprafață locuibilă (mp)

Tarif Suprafață locuibilă (lei)

Coeficient zonă

Suma suprafa ță locuibil ă

Suprafață antreu, tindă, veranda, culoar, bucătărie, hol, cliicinetă, oficiu, debara, cămară, baie, WC (1BP) _____

Tarif Suprafață locuită (Iei)

Coeficient zonă

Sumă Suprafață antreu, tindă, verandă, culoar, bucătărie, hol, cliicinetă, oficiu, debara, cămară, baie, WC (mp)

Suprafață utilă totală (mp)

Venitul net/ lunar familie (lei)

Nivelul maxim al chiriei

Chirie de plată (lei)

0

1

2

3

4=1 x 2x3

5

6

7

8 “ 5x6x7

9

10

10.00%

11=4+8

1

2

2

38.92

0.84

2.5

81.73

19.51

0.34

2.5

16.58

58.43

2,514.33

251.43

98.32

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR.6 la H.C.L.S4.^?../...?-XQ$?,<^2

CALCULUL VALORII CHIRIEI LUNARE AFERENT LOCUINȚELOR CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL A.N.L. DESTINATE PERSOANELOR/FAMILIILOR EVACUATE DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI - bl. Z.I.2 - 2020

Conform Legii nr. 241/2001,0.U.G. nr. 40/1999 actualizată și H.G. nr. 310/2007

Nr. Crt.

Nr.

Ap.

Nr. Cam.

Suprafață locuibilă (mp)

Tarif Suprafață locuibilă (lei)

Coeficient zonă

Suma suprafață locuibilă

Suprafață antreu, tindă, verandă, culoar, bucătărie, hol, chicinetă, oficiu, debara, cămară, baie, WC (mp)

Tarif Suprafață locuită (Iei)

Coeficient zonă

Sumă Suprafață antreu, tindă, verandă, culoar, bucătărie, hol, chicinetă, oficiu, debara, cămară, baie, WC (mp)

Suprafață utilă totală (mp)

Venitul net lunar / familie (lei)

Nivelul maxim al chiriei

Chirie de plată (lei)

0

1

2

3

4=1 x 2x3

5

6

7

8 = 5x6x7

9

10

10%

11 =4+8

1

1

2

22.58

0.84

2.5

47.42

16.66

0.34

2.5

14.16

39.24

2,837.50

283.75

61.58

2

3

1

18.22

0.84

2.5

38.26

18.53

0.34

2.5

15.75

36.75

3,881.17

388.12

54.01

3

6

2

38.10

0.84

2.5

80.01

18.33

0.34

2.5

15.58

56.43

3,171.17

317.12

95.59

4

46

1

18.22

0.84

2.5

38.26

18.53

0.34

2.5

15.75

36.75

5,090.33

509.03

54.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

8fâBA4A(/

ANEXA NR.7 Ia H.C.L.S4..fe../..^.-.<?^?.^

CALCULUL VALORII CHIRIEI LUNARE AFERENT LOCUINȚELOR CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL A.N.L. DESTINATE PERSOANELOR/FAMILIILOR EVACUATE DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI, bl. Z.I.3 -2020

Conform Legii nr. 241/2001, O.U.G. nr. 40/1999 actualizata și H.G. nr. 310/2007

Nr.

Crt

Nr.

Ap.

Nr. Cam.

Suprafață locuibilă (mp)

Tarif Suprafață locuibilă (Iei)

Coeficient zonă

Sumă suprafață locuibilă

Suprafață antreu, tindă, verandă, culoar, bucătărie, hol, chicinetă, oficiu, debara, cămară, baie, WC (mp)

Tarif Suprafață locuită (Iei)

Coeficient zonă

Sumă Suprafață antreu, tindă, verandă, culoar, bucătărie, hol, chicinetă, oficiu, debara, cămară, baie, WC (mp)

Suprafață utilă totală (mp)

Venitul net lunar/ familie (Iei)

Nivelul maxim al chiriei

Chirie de plată (lei)

0

1

2

3

4=1 x 2x3

5

6

7

8 = 5x6x7

9

10

10.00%

11 =4+8

1

2

2

38.93

0:84

2.5

81.75

19.54

0.34

2.5

16.61

58.47

5,685.56

568.56

98.36

2

5

2

31.06

0.84

2.5

65.23

23.05

0.34

2.5

19.59

54.11

2,567.83

256.78

84.82

3

6

2

38.20

0:84

2.5

80.22

18.81

0.34

2.5

15.99

57.01

1,107.83

110.78

96.21

4

21

1

18.10

0.84

2.5

38.01

18.95

0.34

2.5

16.11

37.05

2,160.75

216.08

54.12

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ