Hotărârea nr. 7/2020

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de director general adjunct administrativ, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în comisia de concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de director general adjunct administrativ, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2255/15.01.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Văzând Avizului Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 230/26.09.2019 privind desființarea Centrului de îngrijire și Asistență nr. 1, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Art. 13, alin. (8) lit. b) din Anexa nr. 1 a Hotărârii nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și alin. (6), art.166 alin. (4), art.196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se desemnează reprezentantul Consiliului Local Sector 4 în comisia de concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de director general adjunct administrativ, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, după cum urmează:

- Dl. Bărbălău Cosmin-Constantin - consilier local

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, persoana desemnată și Direcția Generală de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.01.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 7/23.01.2020