Hotărârea nr. 69/2020

Hotărâre pentru achitarea sumelor reprezentând plata burselor și a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, prin mijloace electronice

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru achitarea sumelor reprezentând plata burselor și a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, prin mijloace electronice

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr.

4541/19.05.2020 întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând Avizul Comisiei nr.l — Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (2), alin. (3), alin. (5), art. 82 alin. (1), alin.

(2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3191/20.02.2019 privind structura anului școlar 2019-2020;

în temeiul dispozițiilor prevăzute la art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2), lit. 1) și d), art.

196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modalitatea de acordare/achitare a sumelor reprezentând plata burselor și a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar de stat din

Sectorul 4, numai prin mijloace electronice de plată.

Art. 2 - Unitățile de învățământ vor stabili instituția / instituțiile bancare prin care se vor achita sumele către reprezentanții legali.

Art.3 (1) Primarul Sectorului 4. Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și Unitățile de învățământ din Sectorul 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin- Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 69/25.05.2020