Hotărârea nr. 68/2020

Hotărâre privind aprobarea desfășurării de activități și competiții sportive utilizând baza materială din cadrul Școlii gimnaziale nr.190 precum și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Sectorului 4 al Municipiului București de a coopera cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pri'vind aprobarea desfășurării de activități și competiții sportive utilizând baza materială din cadrul Școlii gimnaziale nr. 190 precum și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Sectorului 4 al Municipiului București de a coopera cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 nr. 4786/22.05.2020;

Luând în considerare solicitarea Federației Române de Natație și Pentatlon Modem nr.6 60/20.05.2020, înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București cu nr. 32793/22.05.2020;

Văzând Avizul Comisiei nr.5 - Comisia pentru cultură, culte, minorități, sport și tineret;

Ținând cont de prevederile Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. f) și lit. g), art. 166 alin. 2 lit. m) și lit. s), art. 196 lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă desfășurarea de activități și competiții sportive utilizând baza materială din cadrul Școlii gimnaziale nr. 190, fără a perturba activitatea normală a programului și activităților de învățământ.

Art.2 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

Art.3 Se aprobă cooperarea Sectorului 4 al Municipiului București cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, în vederea desfășurării de activități și competiții sportive și de promovare a sportului pentru asigurarea unei vieți sănătoase, sub condiția obținerii acordului prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se mandatează Directorul Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 să încheie protocolul de cooperare, după obținerea acordului Consiliului General al Municipiului București.

Art.5 (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General Sectorului 4, Direcțiile de specialitate din cadrul Aparului de specialitate al Primarului Sectorului 4, Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Secte 4 și directorul unității de învățământ Școala gimnazială nr. 190 vor duce la îndeplinire prevederile prezsetei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asig na comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Murnicipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin- Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 68/25.05.2020