Hotărârea nr. 66/2020

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul comun de specialitate nr. P.8/3608/22.05.2020, respectiv nr. P.9.1/955/22.05.2020 întocmit de Direcția Economică împreună cu Direcția de Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-fmanciare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 249 din 29.10.2019 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 283 din 02.12.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.20, alin.(l), lit. f) și g) si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare și raportate la art. 29, alin. (1), lit.f) din Legea nr. 98/2016 achizițiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se înlocuiește Anexa prevăzută la Art. 2, din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109/ 10.06.2019, cu modificările și completările ulterioare, cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019, rămân valabile.

ArtlH. (1) Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Economică si Direcția de Dezvoltare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competentelor legale,

(2)Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Cosmin- Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4

DIANA ANCA ARTENE

Nr. 66/25.05.2020

Ir. crt

Obiective de investiții

Valoare investiție TVA inclus - lei-

HCL aprobare indicatori tehnico-economici

1

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 1, Nitu Vasile, nr. 38-40

2,715,475.01

334/13.12.2018

2

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 1, Nitu Vasile, nr. 36

1,943,887.55

334/13.12.2018

3

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului M2, Râul Mara, nr. 15

1,054,104.73

334/13.12.2018

4

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului M4, Râul Mara, nr. 10

1,054,104.73

334/13.12.2018

5

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului F4, Vatra Domei, nr. 7

927,579.86

334/13.12.2018

6

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului M1, Alexandru Obregia, nr. 6

5,080,651.41

335/13.12.2018

7

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 40, Sc. 1,2, Tulnici, nr. 10

5,545,955.28

335/13.12.2018

8

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 102, Sc. 2, Gheorghe Ion, nr. 9

2,793,030.68

334/13.12.2018

9

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 11-31, sc. A-B, Bd.

Alexandru Obregia, nr. 28A

3,516,344.43

334/13.12.2018

10

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului V7, Bd. Constantin

Brancoveanu, nr. 117

3,318,495.01

16/10.02.2020

11

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului I4A, Bd. Alexandru

Obregia, nr. 25

7,586,113.18

197/05.09.2019

12

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 38, Sos. Berceni, nr. 25

5,091,251.98

16/10.02.2020

13

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului M2/III, Bd. Constantin

Brancoveanu, nr. 116

11,468,155.73

16/10.02.2020

14

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 16, Aleea Borcea, nr. 6

11,713,188.71

16/10.02.2020

15

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 1, Bd. Marasesti, nr. 42

7,500,379.00

16/10.02.2020

16

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului E, Str. Sibiel, nr. 3

1,853,936.39

16/10.02.2020

17

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 9A, Calea Văcărești, nr. 324

3,152,166.68

16/10.02.2020

18

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului III/6, Str. Luica, nr. 43

7,717,983.19

16/10.02.2020

19

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului Al 8, Bd. Alexandru Obregia, nr. 27

2,107,759.29

16/10.02.2020

20

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului I2C, Bd. Alexandru Obregia, nr. 7A

5,626,270.91

16/10.02.2020

21

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 101, Str. Frumusani, nr. 8

5,806,269.57

16/10.02.2020

22

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 83, Sos. Olteniței, nr. 242

3,990,721.36

16/10.02.2020

23

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului IA, sc. A, B, C, Str. Cuza Vodă, nr. 130

6,476,313.2^

16/10.02.2020

24

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 31, Sos. Olteniței nr. 121

4,796,052.71

16/10.02.2020

25

Amenajare parcare Piața Berceni - Olteniței

17,457,463.41

72/24.04.2019

26

Supralargire Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana la limita administrativa Sos. de Centura): Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu si stafia de metrou IMGB (supralargire), Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

52,096,161.4

116/10.06.2019

27

Reabilitare, modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente soselei Giurgiului

146,789,006.8

236/08.10.2019

28

Reabilitare sistem rutier strada Tatulesti

5,504,957.3

7     236/08.10.2019

29

Modernizare sistem rutier pe Drumul Jilavei

11,497,089.7

5     236/08.10.2019

30

Modernizare, «compartimentări interioare in vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu pentru Piața Progresu - Complex Agroalimentar/ Comercial

11,176,500.32

65/24.04.2019

31

Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din Piața agroalimentara Berceni-Sudului

79,262,531.91

294/12.11.2019

32

Amenajare peisagistica - esplanada verde zona Piața Sudului

14,596,587.50

43/27.02.2019

33

Lucrări de extindere si modernizare Școala Gimnaziala nr. 308 (fosta grădiniță 28)

5,092,244.45

302/11.12.2019

34

Lucrări de termoizolare Școala nr. 96

3,103,046.20

284/21.11.2018

35

Modernizarea, reabilitarea si obținerea autorizației de funcționare pentru "Colegiul Tehnic Petru Rares"

5,753,757.01

297/11.12.2019

36

Proiect tip pentru construcție modulara, provizorie, cu funcțiunea de școala liceul Traian Vuia, Corpi

3,134,691.89

.^7/25.05.2020

37

Proiect tip pentru construcție modulara, provizorie, cu funcțiunea de școala liceul Traian Vuia, Corp 2

3,134,691.89

(£57/25.05.2020

38

Construcție modulara, demontabila, cu funcțiune de școala - Calea Serban Vodă, nr. 62-64

3,014,765.11

59/11.05.2020

39

Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 in vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastica si relocării celor 3 (trei) rezerve mari arși, existente in cadrul Sectorului ATI 1 - Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar Arseni"

4,697,570.00

246/ 29.10.2019

TOTAL

479,147,255.81

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Gttfr/T)'-

Anexa Ia HCLS4 nr


^/S(05.2020