Hotărârea nr. 65/2020

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Calea Vitan-Bîrzești Nr.11, Sector 4, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Calea Vitan-Bîrzești Nr. 11, Sector 4, București

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. 4(07/20.05.2020 al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-fmanciare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor prevăzute la art. 139 alin. (3), art. 166 alin.(2) lit. k), art. 196 alin.(l) lit. a) și art.197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivele de investiții construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Calea Vitan-Bîrzești Nr. 11 , Sector 4, București, conform Anexei 1 si Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Anexa nr. 1 din HCL nr. 59 / 11.05.2020, se abrogă.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cosmin- Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr.65 /25.05.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“Proiect tip pentru construcție modulară, provizorie, cu funcțiunea de școală, Liceul Traian Vuia Corpul 1”

Lucrarea tratează realizarea unei unități modulare temporare și demontabile, cu funcțiunea de școală, cu regim de înălțime P+l, amplasată pe teren cu topografie plată.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

3,134,691.89 lei

2,666,254.50 lei


Constructii-montaj (C + M):

Eșalonarea investiției (INV / C+M):

Anul Ir 3,134,691.89 Iei / 2,666,254.50 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

3 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Suprafața construită la sol - 650 mp

Suprafață construită desfășurată - 1300 mp

Regim de înălțime - P+l înălțimea de nivel - 3,4 m


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“Proiect tip pentru construcție modulară, provizorie, cu funcțiunea de școală, Liceul Traian Vuia Corpul 2”

Lucrarea tratează realizarea unei unități modulare temporare și demontabile, cu funcțiunea de școală, cu regim de înălțime P+l, amplasată pe teren cu topografie plată.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA): Valoarea totala a lucrărilor- de intervenție, din care

3,134,691.89 Iei

2,666,254.50 lei


Constructii-montaj (C + M):

Eșalonarea investiției (INV / C+M.):

AnulI: 3,134,691.891ei / 2,666,254.50 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

3 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Suprafața construită la sol - 650 mp

Suprafață construită desfășurată - 130^ mp

Regim de înălțime - P+l          z

înălțimea de nivel - 3,4 m


Pag 1 din 1