Hotărârea nr. 64/2020

Hotărâre pentru aprobarea închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 precum și aprobarea regulamentului de închiriere prin licitație publică

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 precum și aprobarea regulamentului de închiriere prin licitație publică

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 precum si Raportul de specialitate al Direcției Autorizări, Biroul Patrimoniu nr. P.16.1/169/30.04.2020;

Văzând Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 332 - art. 348 privind închirierea bunurilor proprietate publică din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii nr. 287/2009 - Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g), alin. (4), art. 196 alin (1) lit. b) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă închirierea domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, conform prevederilor legale.

Art. 2 Se aprobă regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice în vederea închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Valoarea minimă a chiriei pentru închirierea domeniului public și privat va fi stabilită doar în baza unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat ANEVAR.

Art. 4 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de specialitate să deruleze procedura de licitație după stabilirea prețului chiriei conform art. 3 din prezenta hotărâre și să încheie contractul de închiriere a domeniului public sau domeniului privat, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4.

Art. 5 (1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4.

 • (2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 64/11.05.2020

Anexa la H.C.L.S. 4 nr.V^ZT.£'2:.2O2O

Regulamentul privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea

Consiliului Local al Sectorului 4

CAPITOLUL I - TERMENI

Art. 1 In sensul prezentului Regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) obiectul dreptului de inchiriere - domeniul public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, cu excepția amplasamentelor pentru care sunt percepute taxe de utilizare a locurilor publice astfel cum sunt reglementate prin hotărârile Consiliului General al Municipiului București.

 • b) acte premergătoare Încheierii contractului de inchiriere - orice procese-verbale, rapoarte, decizii, precum si orice alte acte intocmite de către comisia de evaluare.

 • c) documentația de atribuire - ansamblul informațiilor si documentelor aferente inițierii, organizării si desfășurării licitațiilor publice pentru închirierea domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, care cuprinde Regulamentul privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor publice Regulamentul"), Caietul de sarcini, fisa de date a procedurii, modelele de contract-cadru de inchiriere si modelele de documente.

 • d) contractul de inchiriere - contractul incheiat in forma scrisa, prin care se transmite folosința temporara a unui bun imobil de la locator către locatar, in schimbul unei sume de bani, numita chirie, pe o perioada determinata de 5 ani.

 • e) termen - este reprezentat de intervalul de timp in care trebuie îndeplinit un anumit act, pentru a ii da eficienta.

 • f) zi lucratoare - zi din cursul saptamanii de lucru, cu excepția zilelor de repaus saptamanal, zilelor de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii, nu se lucrează.

 • g) zi calendaristica - zilele din timpul saptamanii, care cuprind si zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii, nu se lucrează.

 • h) calculul termenelor - termenele iau in calcul si ziua in care ele încep sa curgă si ziua in care se împlinesc.

 • i) mijloace de comunicare - orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea, prevăzute de prezentul Regulament, sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare, cu excepția situației in care prin lege se prevede altfel.

CAPITOLUL II - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 2 - Prezentul Regulament stabilește procedura privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, cu excepția amplasamentelor pentru care sunt percepute taxe de utilizare a locurilor publice astfel cum sunt reglementate prin hotărârile Consiliului General al Municipiului București.

Art. 3 - închirierea domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 se realizează prin licitație publica si adjudecarea în urma aplicării criteriilor de atribuire a contractului de Închiriere.

Art. 4 -Procedura de organizare si desfășurare a licitațiilor publice pentru Închirierea domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 va fi derulata de Sectorul 4 al Municipiului București, in numele si pe seama Consiliului Local al Sectorului 4, prin Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4, denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul in București, sector 4, B-dul. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etajul 1, nr. 224F, CIF 4316422.

Art. 5 - Orice închiriere a domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București cu nerespectarea prezentului Regulament este lovita de nulitate. Art. 6 - Structura de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 va intocmi documentația care cuprinde: lista cu situația imobilelor libere ce urmeaza a fi scoase la licitație, va completa caietul de sarcini in funcție de specificul fiecărui imobil, precum si fisa de date a procedurii de achiziție publică, va asigura întocmirea raportului de evaluare ANEVAR.

Art. 7 - Lista cu situația imobilelor libere ce vor fi scoase la licitație cuprinde următoarele informații: datele de identificare precum nr. cadastral și/sau poștal al imobilului si suprafața acestuia, zona unde este amplasat, profilul activitatii/precizarea expresa a activitatii pentm care se solicita încheierea contractului, situația juridica a imobilului (sarcini, privilegii etc), prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA rezultat din evaluarea efectuata de un evaluator autorizat, valoarea de inventar ale bunului care face obiectul închirierii (după caz), destinația dată bunului care face obiectul închirierii, durata închirierii.

Art. 8 - Caietul de sarcini va fi cumpărat de orice operator economic interesat sa depună oferta la procedura de licitație publica.

Art. 9 - Imobilele pot fi închiriate comerciantilor persoane juridice, asociații familiale, persoane fizice autorizate, autorizați in condițiile legii sa exercite acte de comerț.

Art. 10 - Sumele încasate din închirieri se fac venit la bugetul local.

CAPITOLUL HI - PROCEDURA LICITAȚIEI

SECȚIUNEA I - Inițierea procedurii de închiriere prin licitație

Art. 11 - Inițiativa închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 o are acesta, in calitatea sa de titular al dreptului de adminstrare prin Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4.

Art. 12 - Organizarea si desfasurarea procedurii de licitație publica se va derula printr-o comisie de evaluare numita printr-o dispoziție a Primarului Sectorului 4.

Art. 13 - Inițierea procedurii de licitație publica se va face prin publicarea anunțului privind desfasurarea licitației, anunț care se va publica cu cel puțin 20 de zile calendaristice inainte de data fixata pentru organizarea licitației, in Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, intr-un cotidian de circulație naționala si intr-unui de circulație locala, precum si pe pagina de internet www.ps4.ro.

Art. 14 - Anunțul privind desfasurarea licitației se intocmeste după aprobarea documentației de atribuire si va avea cuprinde următoarele informații:

 • a) informații generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;

 • b) informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat;

 • c) informații privind documentația de atribuire: modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire; denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire; costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației, dacă este cazul; data-limită pentru solicitarea clarificărilor;

 • d) informații privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse ofertele, numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

 • e) data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor;

 • f) instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii și termenele pentru sesizarea instanței;

 • g) data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării.

Art. 15 - Anunțul va fi completat si adaptat in funcție de specificul imobilelor și zona în care se află. Art. 16 - Anterior publicării anunțului privind desfasurarea licitației, se va afișa la avizierul instituției lista cu imobilele ce urmeaza sa fie scoase la licitație.

Art. 17 - Organizatorul licitației va publica întreaga documentație de atribuire pe site-ul www.ps4.ro, iar caietul de sarcini se va intocmi pentru fiecare imobil ce urmeaza a fi scos la licitație, in funcție de specificul acestuia.

Art. 18 - In cazul in care se primesc solicitări de clarificări, comisia de evaluare are obligația de a răspunde in mod clar, complet si fara ambiguități, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitări. Răspunsul va fi adus la cunoștința tuturor celor care au achiziționat caietul de sarcini cu cel puțin 5 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Comisia de evaluare are obligația de a transmite răspunsurile insotite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obtinut documentația de atribuire, luând masuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. In cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmisa in timp util, punând astfel comisia de evaluare in imposibilitatea de a respecta termenul anterior menționat, acesta din urma are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare in măsură in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea răspunsului face posibila primirea acestuia de către persoanele interesate inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Art. 19 - Vizitarea amplasamentului se va efectua in măsură in care specificul imobilului o va permite, astfel incat sanatatea si integritatea fizica a vizitatorilor sa nu fie puse in pericol. In cazul in care stadiul lucrărilor nu permite vizitarea imobilelor, persoanele interesate au dreptul de a consulta, impreuna cu orice consilieri profesioniști necesari, planurile, documentațiile si informațiile tehnice referitoare la acestra, pentru a dispune de o informare clara si completa asupra situației lor. Vizitarea amplasamentului sau consultarea documentațiilor tehnice ce stau la baza realizării obiectivului de investiții, se face in baza Înregistrării unei cereri scrise la sediul Organizatorului cu cel puțin 3 zile lucratoare înainte de data vizitei, respectiv inainte de data limita de depunere a ofertelor si cu respectarea celor dispuse prin art. 18 de mai sus. In urma vizitării amplasamentului sau a consultării documentației tehnice ce stau la baza realizării obiectivului de investiții, se va intocmi un Proces verbal.

Art. 20 - Președintele comisiei de evaluare va desemna o persoana responsabila care va organiza vizitele amplasamentelor, va prezenta persoanelor interesate documentațiile si informațiile tehnice si va intocmi Procesul verbal de vizitare si informare asupra situației acestora.

SECȚIUNEA II - Constituirea si atribuțiile comisiei de evaluare

Art. 21 - Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, condusa prin intermediul unui președinte care deține si calitatea de membru, compusa dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5. Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.

Art.22 - Componenta comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum si supleantii lor se stabilesc si simt numiți prin dispoziție a Primarului Sectorului 4.

Art. 23 - Secretariatul comisiei de evaluare va fi asigurat prin intermediul unui secretar de comisie care nu intra in componenta acesteia si nu beneficiază de drept de vot.

Art. 24 - La ședințele comisiei de evaluare președintele acesteia poate invita persoane de specialitate, precum avocati, experti, evaluatori sau alti specialiști in domenii care prezintă relevanta din perspectiva Închirierii bunurilor proprietate publica, aceștia neavand calitatea de membri.

Art. 25 - Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de cate un vot. Persoanele prevăzute la art. 24 beneficiază de un vot consultativ.

Art. 26 - Deciziile comisiei de evaluare se adopta cu votul majorității membrilor.

Art. 27 - Membrii comisiei de evaluare, supleantii si persoanele de la art. 24 trebuie sa respecte regulile privind conflictul de interese prevăzute la art. 29 si 30. Membrii comisiei de evaluare, supleantii si invitații sunt obligați sa dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate si confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limita de depunere a ofertelor, care se va păstră alaturi de dosarul licitației. Membrii comisiei de evaluare, precum si orice persoana care participa la ședințele comisiei de evaluare, au obligația de a păstră confidențialitatea datelor, informațiilor si documentelor cuprinse in ofertele analizate. In caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanti.

Art. 28 - Supleantii participa la ședințele comisiei de evaluare numai in situația in care membrii acesteia se afla in imposibilitate de participare.

Art. 29 - Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire Președintele comisiei de evaluare are obligația de a lua toate masurile necesare pentru a evita situațiile de natura sa determine apariția unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale. Persoanele care sunt implicate direct în procesul de întocmire a documentației precum și cele implicate direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub

sancțiunea excluderii din procedura de licitație. Nu au dreptul sa fie implicate in procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • a) sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul, persoana fizica;

 • b) sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanti, persoane juridice, terti susținători sau subcontractanti propuși;

 • c) persoane care dețin parti sociale, parti de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti, terti susținători sau subcontractanti propuși sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanti, terti susținători sau subcontractanti propuși;

 • d) membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare al ofertantului si/sau acționari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv ori care se afla in relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie in cadrul entitatii contractante.

Art. 30 - Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv ori care se afla in relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie in cadrul entitatii contractante.

Art. 31 - Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • a) Întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări privind documentația de atribuire;

 • b) evaluarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor si documentelor cuprinse in plicul exterior prin raportare la prevederile caietului de sarcini;

 • c) Întocmirea procesului-verbal de evaluare a documentelor cuprinse in plicul exterior, conform Anexei nr. 1 la Regulament;

 • d) elaborarea comunicării privind respingerea ofertei ca urmare a analizei documentelor din plicul exterior;

 • e)  analizarea si evaluarea ofertelor propriu-zise (plicul interior);

 • f)  Întocmirea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si documentelor cuprinse in plicul interior conform Anexei nr. 2 la Regulament;

 • g) intocmirea raportului procedurii- conform Anexei nr. 3 la Regulament;

 • h) desemnarea ofertei castigatoare;

 • i)  Încadrarea in situațiile de anulare a procedurii.

Nota: persoana desemnata de președintele comisiei de evaluare organizează vizitele amplasamentelor, va prezenta persoanelor interesate documentațiile si informațiile tehnice referitoare la acestea si va intocmi Procesul verbal de vizitare si informare.

Art. 32 - Comisia de evaluare este legal intrunita numai in prezenta tuturor membrilor, titulari sau supleanti, conform art. 28. Comisia de evaluare adopta decizii in mod autonom, numai pe baza documentației de atribuire si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 33 - Atribuțiile secretarului comisiei de evaluare:

 • a) intocmirea Registrului de oferte, in care vor fi menționate ofertele Înregistrate in ordinea primirii lor, precizandu-se data si ora, precum si a Registrului de Contracte (completat pana la momentul semnării si Înregistrării contractului de Închiriere), in care vor fi evidențiate toate contractele incheiate;

 • b) redactarea si comunicarea oricăror documente necesare, precum dar fara a se limita la: răspunsurile de solicitările de clarificări, solicitările de clarificări ce se vor înainta ofertantilor, lista privind ofertele admise, rapoarte de evaluare, procese verbale, decizii etc.;

 • c) Îndeplinirea oricăror sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a ședinței de licitație.

SECȚIUNEA III - Organizarea si desfasurarea licitației

Art. 34 - închirierea domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București se va face prin licitație publica impartita in doua etape, respectiv etapa de depunere a ofertelor si a garanțiilor de participare (documentelor de eligibilitate) si etapa de evaluare a ofertelor in vederea desemnării ofertantului câștigător.

Art. 35 - Ședințele de licitație sunt organizate de Organizator la sediul sau in alta locație, stabilita prin Hotarare a Consiliului Local, locații care vor fi specificate in cuprinsul anunțurilor privind organizarea licitațiilor.

Art. 36 - La licitație pot participa persoanele interesate care indeplinesc condițiile impuse prin caietul de sarcini si au depus oferte in conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

Art. 37- Persoanele interesate vor achiziționa Caietul de sarcini de la sediul Organizatorului. Prețul caietului de sarcini este 200 lei (ce se vor achita in numerar, la casieria Organizatorului), achiziționarea caietului fiind obligatorie pentru toti participantii la licitație.

Art. 38 - După ce au luat cunoștința de conținutul caietului de sarcini, ofertantii interesați vor depune la sediul Organizatorului ofertele intocmite in conformitate cu prevederile art. 40 si art. 41, insotite de dovada constituirii garanției de participare, cu respectarea termenului limita menționat in anunțul pentru desfasurarea licitației. Oferta depusa la o alta adresa decât cea menționata in cuprinsul anunțului sau după expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

Art. 39 - (1) Are dreptul de a participa la licitație orice comerciant persoana juridica, asociație familiala, persoana fizica autorizata, autorizați in condițiile legii sa exercite acte de comerț cu produse alimentare sau nealimentare, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) a plătit contravaloarea caietului de sarcini;

 • b) a plătit garanția de participare;

 • c) a depus oferta si declarația de participare la licitație, împreuna cu toate documentele solicitate la art. 40 lit. c), in termenele prevăzute in documentația de atribuire;

 • c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plata a impozitelor, a taxelor si a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului si către bugetul local;

 • d) nu este in stare de insolventa, faliment sau lichidare.

 • (2) Nu are dreptul sa participe la licitație persoana care a fost desemnata castigatoare la o licitație publica anterioara privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpa proprie. Restricția operează pentru o durata de 3 ani, calculata de la desemnarea persoanei respective drept castigatoare la licitație.

 • (3) Ofertele vor fi elaborate in conformitate cu prevederile art. 40 si art. 41 si vor fi depuse la adresa/locul precizat in anunțul de licitație, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. Ofertele se Înregistrează, in ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizandu-se data si ora primirii acestora.

Art. 40 - Pe plicul exterior se vor indica datele de identificare ale imobilului pentru care este depusa oferta Plicul exterior va trebui sa conțină:

 • a) o fisa cu informații privind ofertantul;

 • b) declarație de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, ștersături sau modificări;

 • c) dovada constituirii garanției de participare;

 • d) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor (inclusiv), respectiv:

 • 1) Certificate de atestare fiscala din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat de stat si la bugetul local, in original. Pentru evitarea oricăror neclarități, este necesara prezentarea atat a Certificatului de atestare fiscala emis de Administrația financiara din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) de la sediul si/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele înregistrare la bugetul consolidat de stat, cat si a Certificatului de atestare fiscala emis de direcțiile sau serviciile de gestionare a impozitelor si taxelor locale din cadrul unitatii administrativ-teritoriale de la sediul si/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele înregistrate la bugetul local. Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante si sa fie emise cu mai puțin de 30 de zile de la momentul prezentării certificatelor.

Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca aceștia nu înregistrează obligații fiscale restante in condițiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentării.

 • 2) Cazierul judiciar al operatorului economic(persoana juridica) si a persoanelor fizice, membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv/contract de societate/acord de constituire etc, in original;

 • 3) Actul constitutiv al persoanei juridice si Actele adiționale la actul constitutiv, daca este cazul, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 4) Certificatul constatator emis de ONRC sau de o autoritate/institutie publica similara, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 5) Certificatul de Înregistrare fiscala emis de ANAF, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 6) Declarație pe propria răspundere conform formularului din Anexa B la caietul de sarcini, data in forma autentica, in original, inclusiv declarație pe propria răspundere că este/nu este plătitor de TVA sau alt document emis de o autoritate competentă care să ateste această situație;

 • 7) Ultima declarație fiscala înregistrata la ANAF din care sa reiasa Cifra de afaceri, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 8) Actul de identitate al reprezentantului legal, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 9) împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația publica in calitate de reprezentant cu puteri depline, in original, precum si Actul de identitate al persoanei împuternicite, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului (in cazul in care persoana imputemicita nu este reprezentantul legal al ofertantului);

 • e) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini.

Art. 41 - Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisa (nivelul chiriei/luna, dovada privind cash-flow-ul, dovada privind existenta ISO 14001 sau echivalent), se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, precum si datele de identificare ale imobilului pentru care este depusa oferta.

Art. 42 - Fiecare participant poate depune doar o singura oferta pentru fiecare imobil. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de organizator de 4 luni.

Art. 43 - Persoana interesata are obligația de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite in anunțul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majora, cad in sarcina persoanei interesate.

Art. 44 - Conținutul ofertelor propiu-zise trebuie sa ramana confidențial pana la data deschiderii acestora.

Art. 45 - Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

Art. 46 - In urma analizării conținutului plicurilor exterioare pe baza criteriilor de valabilitate de către comisia de evaluare, secretarul acesteia intocmeste un proces-verbal privind Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, in care menționează ofertele valabile, ofertele care nu Îndeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de licitație. Sunt considerate oferte valabile ofertele care Îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute in caietul de sarcini al licitației.

Art. 47 - In baza procesului-verbal care indeplineste condițiile prevăzute la art. 46 comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite Organizatorului.

Art. 48 - In termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea raportului comisiei de evaluare către Organizator, comisia de evaluare informează, in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale căror oferte au fost excluse după vizualizarea si evaluarea docmentelor din plicul exterior, indicând motivele excluderii.

Art. 49 - Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin doua oferte sa intruneasca condițiile prevăzute in documentația de atribuire. In caz contrar, comisia de evaluare va dispune anularea procedurii si va organiza o noua licitație.

Art. 50 - Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la Art. 46 de către toti membrii comisiei de evaluare si de către ofertantii prezenti. Refuzul ofertantilor prezenti de a semna procesul verbal se va consemna in cuprinsul acestuia.

Art. 51 - Deschiderea plicurilor interioare se face in ședința de evaluare la care pot participa doar membrii comisiei de evaluare. Ofertele depuse in plicul interior de către ofertantii respinși conform art. 46 nu se deschid.

Art. 52 - (1) In urma deschiderii plicurilor interioare si analizării ofertelor de către comisia de evaluare, secretarul acesteia intocmeste un proces-verbal in care menționează preturile, documentele doveditoare pentru cash-flow, daca este cazul documentul doveditor pentru implementarea standardului de protecție a mediului, nivelul punctajele obținute pentru criteriile de evaluare. Oferta castigatoare este oferta care Întrunește cel mai mare punctaj in urma aplicării criteriilor de atribuire. Procesul-verbal se semnează de către toti membrii comisiei de evaluare.

 • (2) Oferta depusă în plicul interior va fi considerată neconformă, fiind exclusă de la procedura licitației dacă:.

 • - nu cuprinde nivelul ofertat al chiriei/luna

 • - nu cuprinde dovada privind cash-flow-ul

 • - depune aceeași dovada privind cash-flow-ul în cel puțin doua oferte pentru spații distincte, fără a face orice altă completare din care să rezulte caracterul unic al ofertei depuse

Art. 53 - In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire ’ ’ cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul de evaluare al imobilului inchiriat, raportat la suprafața acestuia”, iar in cazul egalitatii in continuare, departajarea se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire ” capacitatea economico-financiara a ofertantilor: cel mai mare nivel al cash-flowului”.

Art. 54 - In baza procesului-verbal care indeplineste condițiile prevăzute la art. 52, comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport al procedurii pe care il transmite Organizatorului. Art. 55 - Raportul prevăzut la art. 54 se depune la dosarul licitației.

Art. 56 - Comisia de evaluare are obligația de a informa ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, in scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la transmiterea raportului prevăzut la art. 54 către Organizator.

Art. 57 - In cadrul comunicării prevăzute la art. 56, comisia de evaluare are obligația de a informa ofertantii ale căror oferte nu fost declarate castigatoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

Art. 58 - Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări si, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanti pentm demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate. Solicitarea de clarificări, care urmeaza a se transmite prin mijloace electronice, la adresa de e-mail indicata de către ofertanti, este propusa si se transmite de către comisia de evaluare acestora in termen de 3 zile lucratoare de la data ședinței de evaluare. Ofertantii trebuie sa răspundă la solicitarea de clarificări in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia.

Art. 59 - Comisia de evaluare nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate sa determine apariția unui avantaj in favoarea unui ofertant.

SECȚIUNEA IV - Criteriile de atribuire

Art. 60 - (1) Criteriile de atribuire a contractului de Închiriere sunt:

 • a) cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA raportat la suprafața imobilului de inchiriat - pondere 40%;

 • b) capacitatea economico-financiara a ofertantilor: cel mai mare nivel al cash-flow-ului (dar nu mai puțin de valoarea menționata la alin. (2) - pondere 40%;

 • c) protecția mediului inconjurator: implementarea sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent - pondere 20%.

 • (2) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit. b) operatorii economici participanti la procedura trebuie să facă dovada că vor avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 4 luni de derulare a contractului în valoare egala cu cuantumul a 10 chirii raportate la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA x suprafața imobilului inchiriat, exprimata in euro, fără TVA. Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de unități bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentată în original) prin care se va atesta faptul că în cazul atribuirii contractului:

 • a) operatorul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile in cont, linii de credit cu valoare disponibila, depozite bancare) pentru valoarea declarata;

 • b) posibilitatea disponibilizării sumei respective în cazul atribuirii contractului pe o perioada de 4 luni, având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent de alte facilități sau disponibilități existente.

în cazul în care, cu același document doveditor al cash-flow-ului se licitează pentru mai multe spații, ofertantul are obligația să precizeze (prin declarație pe propria răspundere sau alt act doveditor) suma pe care o alocă pentru fiecare ofertă unică pe care o depune la licitația diferitelor spații comerciale.

 • (3) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit. c) operatorii economici participanti la procedura care dețin un astfel de sistem de protecție a mediului vor prezenta documentul de certificare a sistemului, emis de un organism de certificare independent, document care trebuie sa fie valabil la momentul prezentării lui.

 • (4) Algoritmul de calcul pentru cele trei criterii este următorul:

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.a)

Punctajul C(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte chirii ofertate punctajul C(n) se calculează proporțional, astfel: C(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.b)

Punctajul D(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești pentru 4 luni contractuale se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte punctajul D(n) se calculează proporțional, astfel: D(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.c)

Punctajul se acorda astfel: Daca ofertantul prezintă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent valabil - se acorda 20 puncte; Daca ofertantul nu prezintă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent valabil - se acorda 0 puncte.

SECȚIUNEA V - Anularea procedurii

Art. 61 - (1) Comisia de evaluare are obligația de a anula procedura daca după deschiderea plicurilor exterioare nu sunt cel puțin doua oferte care sa întrunească condițiile prevăzute in documentația de atribuire.

 • (2) In cazul in care, in cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publica nu se depune nicio oferta valabila, comisia de evaluare anuleaza procedura de licitație, insa daca se depune o singura oferta valabila procedura de licitație continua.

 • (3) Pentru cea de-a doua licitație va fi pastrata documentația de atribuire aprobata pentru prima licitație.

 • (4) Cea de-a doua licitație se organizează in aceleași condiții ca procedura inițiala, începând cu publicarea anunțului privind desfasurarea licitației.

 • (5) De asemenea, comisia de evaluare va anula procedura de licitație in cazurile prevăzute la art. 71 si la art. 72, teza a Ii-a din prezentul Regulament.

 • (6) In cazul in care nu exista persoane interesate in achiziționarea Caietului de sarcini, in termenul indicat in prezenta procedura, comisia de evaluare va anula procedura, urmând ca in cadrul celei de-a doua proceduri prețul de pornire sa se reducă cu 25% fata de cel inițial.

Art. 62 - Comisia de evaluare are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de Închiriere in situația in care se constata abateri grave de la prevederile legale care afecteaza procedura de licitație sau fac imposibila incheierea contractului.

Art. 63 - In sensul prevederilor art. 62, procedura de licitație se considera afectata in cazul in care sunt Îndeplinite in mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) in cadrul documentației de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de licitație se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor transparenta, tratamentului egal, proportionalitatii, nediscriminarii si liberei concurente;

 • b) comisia de evaluare se afla in imposibilitate de a adopta masuri corective, fara ca acestea sa conducă, la rândul lor, la incalcarea principiilor prevăzute la lit. a).

Art. 64 - Incalcarea prevederilor prezentului Regulament poate atrage anularea procedurii, potrivit dispozițiilor legale in vigoare.

Art. 65 - Comisia de evaluare are obligația de a comunica, tuturor participantilor la procedura de licitație, in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligațiilor pe care aceștia si le-au creat prin depunerea ofertelor, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare.

SECȚIUNEA VI - încheierea contractului de închiriere

Art. 66 - Persoana Împuternicita sa semneze contractul are obligația de a incheia contractul cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare.

Art. 67 - Persoana Împuternicita sa semneze contractul poate sa incheie contractul de Închiriere numai după Împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la art. 56.

Art. 68 - Contractul se incheie in forma scrisa, sub sancțiunea nulității. Contractul se incheie in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte si un exemplar care va fi Înregistrat la organele fiscale.

Art. 69 - Neincheierea contractului intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la data Împlinirii termenului prevăzut la art. 67 poate atrage plata daunelor-interese de către partea in culpa, constând in reținerea contravalorii garanției de participare de către Organizator.

Art. 70 - Refuzul ofertantului declarat câștigător de a incheia contractul atrage după sine plata daunelor-interese, constând in reținerea garanției de participare de către Organizator. Prin depunerea declarației de participare la procedura de licitație publica (menționata la art. 40 lit.a), ofertantul declara ca si-a insusit si accepta prevederile caietului de sarcini si ale dispozițiilor hotărârii de consiliu local care aproba conținutul documentației de atribuire, implicit a clauzelor referitoare la modalitatea de determinare a daunelor interese datorate in cazurile prevăzute la art. 69 si art. 70 din prezentul Regulament.

Art. 71 - In cazul in care ofertantul declarat câștigător refuza incheierea contractului, procedura de licitație se anuleaza, iar Organizatorul reia procedura de licitație.

Art. 72 - In cazul in care Organizatorul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situație de forța majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, comisia de evaluare are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in condițiile in care aceasta este admisibila. In cazul in care nu exista o oferta clasata pe locul doi admisibila, Organizatorul reia procedura de licitație.

Art. 73 - Organizatorul are obligația de a tine evidenta documentelor procedurilor de Închiriere a bunurilor proprietate publica, constituind in acest sens un Registru al contractelor de Închiriere, prin grija secretarului comisiei de evaluare.

Art. 74 - Prețul adjudecat al chiriei va deveni prețul contractului de Închiriere.

Art. 75 - Contractul de Închiriere va respecta in mod obligatoriu prevederile legale în vigoare.

Art. 76 - Contractul de Închiriere va fi incheiat pe o durata de 5 ani si poate fi prelungit, prin incheierea unui act adițional, pentru o perioada egala cu termenul inițial, in cazul in care Locatarul, la momentul semnării actului adițional, Îndeplinește in mod cumulativ condițiile prevăzute in Caietul de sarcini, cu respectarea condițiilor din Regulament de la momentul prelungirii, in condițiile actualizării prețului de Închiriere la prețul pietii din momentul respectiv (rezultat din evaluarea efectuata de un evaluator autorizat), locatarul avand drept de preemtiune.

Art. 77 - (1) Orice investiții, modernizări sau imbunatatiri aduse de Locatarul imobilului, pe perioada derulării contractului de Închiriere, se executa pe cheltuiala Locatarului, in termen de 30 de zile de la data predării, si intra de drept in domeniul public/privat local, neputand fi deduse din chirii sau echivalate ori compensate cu alte sume datorate intre parti. La încetarea contractului, orice investiții, modernizări sau imbunatatiri aduse de Locatar raman in proprietatea Locatorului, fara ca Locatarul sa aiba dreptul la despăgubiri pentru lucrările efectuate in imobilu inchiriat.

Pe durata contractului de Închiriere, locatarii vor putea aduce modificării configurației imobilului doar cu aprobarea prealabila a administratorului.

(2) Prin excepție, pentru imobilele construite, amenajate sau imbunatatite de Organizator, in cazul carora intervin situații de impas financiar care impiedica finalizarea investiției, se pot incheia contracte de închiriere in care sa se dea posibilitatea avansarii de către Locatar a sumelor necesare pentru ca Organizatorul sa finalizeze investițiile, urmând ca Locatarul sa recupereze sumele avansate prin deduceri lunare, fixe, din chirii pe întreaga durata de valabilitate a contractului de Închiriere, incepand cu luna următoare luării in folosința a spațiului finalizat.

Art. 78 - Pe durata contractului de Închiriere, locatarii vor suporta distinct de costul chiriei, costurile cu utilitățile, precum si orice alte costuri necesare intretinerii si administrării pârtilor comune ale imobilului.

Art. 79 - Pe durata contractului de inchiriere este permisa subinchirierea, in condițiile legii, cu acordul prealabil al administratorului, manifestat in scris. In cazul in care se accepta subinchirierea, Locatarul si cel desemnat ca si sub-Locatar vor fi răspunzători in mod solidar si individual pentru toate obligațiile rezultate din Contractul de inchiriere, pe durata contractului de subinchiriere, respectând in totalitate reglementările legale în vigoare sau clauzele contractuale. Orice modificare ulterioara a condițiilor unui contract de subinchiriere agreat se va efectua cu respectarea condițiilor prevăzute de lege si necesita aprobarea prealabila a administratorului imobilelor.

Secțiunea VIII - Garanții solicitate

Art. 80 - (1) Garanția de participare se constituie prin virament bancar in contul IBAN deschis la Trezoreria Sectorului 4 pe numele Sectorului 4 al Municipiului București. Dovada constituirii garanției de participare trebuie sa cuprindă următoarele mențiuni „Garanție de participare - Imobil nr.__

 • (2) Garanția de participare trebuie să fie constituită în suma prevăzuta în documentația de atribuire și va acoperi perioada de valabilitate a ofertei.

 • (3) Garanția de participare reprezintă echivalentul a 12 de chirii si va fi plătită in lei, la cursul oficial de schimb al B.N.R. valabil pentru ziua care se face plata, valoare calculata raportat la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA x suprafața imobilului.

 • (4) Ofertele care nu sunt insotite de garanția de participare in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate prin documentația de atribuire se resping.

 • (5) Garanția de participare se depune distinct pentru fiecare imobil in parte.

Art. 81 - Se reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) Revoca oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

 • b) Ofertantul refuza Încheierea contractului de Închiriere;

 • c) Ofertantul nu se prezintă in vederea Încheierii contractului de inchiriere in termenul prevăzut de art. 69 din prezentul Regulament.

Art. 82 - (1) Garanția de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de inchiriere.

 • (2) Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie pe baza unei cereri scrise, in termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător.

 • (3) In cazul anularii procedurii de atribuire, garanția de participare se restituie nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.

 • (4) După primirea comunicării, ofertanții ale căror oferte au fost declarate necâștigătoare au dreptul de a obține eliberarea garanției de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), dacă transmit Organizatorului o solicitare în acest sens. Organizatorul are obligația de a restitui garanția de participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.

Art. 83 - Distinct de garanția de participare care are drept scop protejarea Organizatorului față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire, la momentul semnării contractului se depune o garanție (denumita garanție de buna execuție) in cuantum egal cu contravaloarea a doua chirii (conform oferta castigatoare). Modalitatea de constituire a garanției este cea prevăzută la art. 80 alin. (1). Restituirea acestei garanții se face conform clauzelor contractuale.

Secțiunea VIII - ANUNȚUL DE ATRIBUIRE

Art. 84 - Organizatorul are obligația de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al României, Partea a VLa, un anunț de atribuire a contractului, in cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire.

Art. 85 - Anunțul de atribuire trebuie sa cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 • a) informații generale privind Organizatorul, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact;

 • b) data publicării anunțului de licitație in Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a;

 • c) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei castigatoare;

 • d) numărul ofertelor primite si al celor declarate valabile;

 • e) denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului a cărui oferta a fost declarata castigatoare;

 • f) durata contractului;

 • g) nivelul chiriei;

 • h) instanța competenta in soluționarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instanței;

 • i) data informării ofertantilor despre decizia de stabilire a ofertei castigatoare;

 • j) data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, in vederea publicării.

CAPITOLUL IV - DISPOZIȚII FINALE

Art. 102 - Administratorul imobilelor închiriate are obligația de a urmări derularea contractelor semnate pe tot parcursul lor, de a monitoriza încasarea chiriilor, precum si oricăror alte costuri născute din executarea contractelor si de a lua masurile ce se impun atunci când clauzele contractuale nu sunt respectate, inclusiv de a soma locatarii atunci când neregulile nu sunt remediate.

Art. 103 — Contractele de închiriere se vor semna de persoana imputemicita in acest sens prin hotarare de consiliu local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

,                                       9                   »

Member of CISQ Federatîon

RI^R 5IMTEX ®


* APARATUL DE SPECIALITATE*

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001-IS014001 BSOHSAS18001


B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Cabinet Secretar General al Sectorului 4

NOTĂ

privind îndreptarea erorilor materiale la Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.

64/11.05.2020, pentru aprobarea închirierii domeniului public și privat, terenuri și

construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 precum și aprobarea regulamentului de închiriere prin licitație publică

Având în vedere Referatul Direcției Autorizări-Biroul Patrimoniu sub nr.

P. 16.1/181/13.05.2020 prin care ne comunică faptul că în Anexa la proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 precum și aprobarea regulamentului de închiriere prin licitație publică, Anexa având titlul „Regulamentulprivind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4”, s-a constatat faptul că la art. 31 lit. c), lit. f) și lit. g), în mod eronat, au fost menționate 3 documente ca fiind anexe la acest regulament.

Din lecturarea Anexei la HCLS4 nr. 64/11.05.2020 având titlul „Regulamentul privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4”, s-a constatat ca fiind necesară corectarea următoarelor erori materiale de la Art. 31:

- la lit. c) în loc de „întocmirea procesului-verbal de evaluare a documentelor cuprinse in plicul exterior, conform Anexei nr. 1 la Regulament;”, se va citi „întocmirea procesului-verbal de evaluare a documentelor cuprinse în plicul exterior;”

 • - la lit. f) în loc de „întocmirea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si documentelor cuprinse in plicul interior conform Anexei nr. 2 la Regulament;” se va citi „întocmirea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si documentelor cuprinse în plicul interior;”

 • - la lit. g) în loc de „Întocmirea raportului procedurii- conform Anexei nr. 3 la Regulament;” se va citi „întocmirea raportului procedurii;”;

Secretarul General al Sectorului 4,

Diana Anca ARTENE

* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel. î +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90


Direcția Autorizări

Biroul Patrimpniu

Nr.P.16.1//$../13.05.2020

REFERAT

Prin Raportul de specialitate al Direcției Autorizări, Biroul Patrimoniu nr. P. 16.1/169/30.04.2020, s-a propus spre adoptare Consiliului Local al Sectorului 4, proiectul de hotărâre ce vizează închirierea domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, precum și regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice în vederea închirierii domeniului public și privat, conform Anexei la raportul anterior menționat.

în urma analizei Anexei atașată la proiectul hotărârii, respectiv a regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice în vederea închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, s-a constatat faptul că la art. 31 lit. c, lit.f) și lit. g) dintr-o eroare au fost menționate 3 documente ca fiind anexe la acest regulament.

Ca atare, în temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicităm îndreptarea erorii de redactare cuprinsă la art. 31 din Anexa hotărârii, după cum urmează:

 • 1. Se elimină din cuprinsul lit. c) sintagma ”conform Anexei nr. 1 la Regulament”;

 • 2. Se elimină din cuprinsul lit. f) sintagma "conform Anexei nr. 2 la Regulament”;

 • 3. Se elimină din cuprinsul lit. g) sintagma "conform Anexei nr. 3 la Regulament”;

DIRECȚIA AUTORIZĂRI DIRECTOR EXECUTIV, Doru Adrian GHITCUȚĂ

Avizat

Direcția Juridică Mi hai Istodojr^scu