Hotărârea nr. 63/2020

Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.5/457/04.05.2020 elaborat de Direcția de Dezvoltare, Serviciul Accesare Finanțări si Implementare Programe;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare HCL nr. 37/26.03.2020 privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190”

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. k), alin.(4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE: »

Art.l. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190” în cuantum de 13.360.376,75 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 9.326.116,79 lei (inclusiv TVA) și valoare totală neeligibilă 4.034.259,96 lei (inclusiv TVA), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. Se aprobă contribuția proprie de 2% în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București, în cuantum de 186.522,34 lei, reprezentând cofmanțarea proiectului „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Primarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 63/11.05.2020

Anexa 3 - Bugetul Proiectului


Anexa la HC S4 nr.....63/O

Cod SMIS: 124344

Activitate

Subactivitate

Categorie

Cheltuială

Valoare totală

Valoare totală eligibilă

Valoare totală publică

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR

Valoare eligibilă nerambursahllă din

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului

Valoare neeJJflbJJS

Inclusiv TW

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

%

(lei)

%

(lei)

%

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Activitatea 1 - Elaborarea documentației tehnico-economice - faza DALI/SF

1.1. Elaborarea documentației tehnico-economice

cheltuieli pentr

cheltuieli pentru proiecta

44,445.31

44,445.31

44,445.31

35,556.25

80%

8,000.16

18%

888.91

2%

0.00

Activitatea 2 - Elaborarea proiectului tehnic si obținerea de avize si acorduri

Activitatea 3 - Investiția de baza

2.1 - Elaborarea proiectului tehnic

cheltuieli pentr

cheltuieli pentru proiecta

52,288.60

52,288.60

52,288.60

41,830.88

9,411.95

1,045.77

0.00

3.1 - Execuția lucrărilor de intervenție

cheltuieli pentr

cheltuieli pentru asigurare

154,700.00

154,700.00

154,700.00

123,760.00

80%

27,846.00

18%

3,094.00

2%

cheltuieli pentr

cheltuieli pentru construc

7,559,766.32

6,667,258.38

6,667,258.38

5,333,806.70

80%

1,200,106.51

18%

133,345.17

2%

892,507.94

cheltuieli pentr

cheltuieli cu dotările (utila

2,142,073.77

1,142,073.77

1,142,073.77

913,659.02

80%

205,573.28

18%

22,841.48

2%

1,000,000.00

cheltuieli pentr

cheltuieli cu dotările (utila

912,091.16

912,091.16

912,091.16

729,672.93

80%

164,176.41

18%

18,241.82

2%

0.00

cheltuieli cu or{

cheltuieli pentru lucrări d<

159,208.97

159,208.97

159,208.97

127,367.18

80%

28,657.61

18%

3,184.18

2%

0.00

cheltuieli pentr

cheltuieli pentru comisioa

76,302.20

76,302.20

76,302.20

61,041.76

80%

13,734.40

18%

1,526.04

2%

0.00

cheltuieli divers

cheltuieli diverse și nepre'

2,141,752.02

0.00

0.00

0.00

80%

-

18%

2%

2,141,752.02

3.2 - Recepția lucrărilor de intervenție

0.00

0.00

Activitatea 4 • Asistenta tehnica

4.1 - Asistenta tehnica prin derularea Serviciilor de Dirigentie de Șantier

asistenta tehnica - dirigentie de șantier

cheltuieli pentr

cheltuieli pentru asistență

78,956.18

78,956.18

78,956.18

63,164.94

14,212.11

-

1,579.12

0.00

4.2 - Asistenta tehnica din partea proiectantului

cheltuieli pentr

cheltuieli pentru asistență

1,307.22

1,307.22

1,307.22

1,045.77

80%

235.30

18%

26.15

2%

0.00

Activitatea 5 - Asigurarea managementului de proiect

5.1 - Constituirea echipei interne

-

-

-

-

5.2 - Activitati dea Management de Proiect

-

-

-

-

Activitatea 6 - Auditul financiar al proiectului

6.1 - Realizarea Auditului financiar al proiectului

cheltuieli cu au<

cheltuieli cu auditul achizi

17,850.00

17,850.00

17,850.00

14,280.00

80%

3,213.00

18%

357.00

2%

Activitatea 7 - Activitati de informare si promovarea proiect

7.1 - Promovarea proiectului informative si de promovare

cheltuieli de inf

cheltuieli de informare și |

12,495.00

12,495.00

12,495.00

9,996.00

2,249.10

249.90

7.1 - Promovarea proiectului informative si de promovare

cheltuieli de inf

cheltuieli de promovare a

7,140.00

7,140.00

7,140.00

5,712.00

80%

1,285.20

18%

142.80

2%

Activitatea 8 - Demararea si derularea procedurilor de achiziție

8.1 - Achiziția de produse informative si de promovare

-

-

-

80%

18%

2%

8.2 • Achiziția serviciilor de audit financiar

-

-

-

80%

18%

2%

8.3 - Achiziția Serviciilor de

Asistenta tehnica din partea proiectantului

-

-

8.4 - Achiziția serviciilor de asistenta tehnica - dirigentie de șantier

-

-

-

-

8.5 - Acord cadru servicii de proiectare, studii - Contract SF Gr.190

-

-

-

8.6 - Acord cadru servicii de proiectare, studii - Contract PT Gr.190

-

-

-

8.7 - Achiziția lucrărilor de construcții grădiniță in incinta Scolii Gimnaziale nr. 190

-

TOTAL

13,360,376.75

9,326,116.79

9,326,116.79

7,460,893.43

80%

1,678,701.02

18%

186,522.34

2%

4,034,259.96

PREȘEDINTE

Cosmin Constantin BARBALAU