Hotărârea nr. 62/2020

Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.37/26.03.2020 privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.37/26.03.2020 privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru

obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190”

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.5/441/29.04.2020 elaborat de Direcția de Dezvoltare, Serviciul Accesare Finanțări si Implementare Programe;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare HCL nr. 37/26.03.2020 privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190”

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. k), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.37/26.03.2020 privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArtH. (1) Primarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 62/11.05.2020

ANEXA NR.

.LAHCLS4nr.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“GRĂDINIȚĂ IN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR, 190”

Strada Nitu Vasile nr.l 6, Sector 4, București

Lucrările de intervenție constau in construirea unui corp de grădiniță cu regim de înălțime • P+2E+3E(partial). Corpul de grădiniță ce va găzdui copii preșcolari si in cadrul acestuia vor funcționa 8 grupe cu program prelungit (cu zone de dormit) si 2 grupe cu program normal. Clădirea va putea acomoda un număr total de 260 de copii, pe langa sălile de grupa aceasta va fi prevăzută cu spatii conexe, respectiv 2 Săli multifuncționale, bucătărie proprie si anexele specifice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

VALOARE TOTALA -LEI CU TVA-

C+M -LEI CU TVA-

TOTAL INVESTIȚIE LUCRĂRI EXECUTATE+REST DE EXECUTAT

14.012.039,02

8.529.514,18

VALOARE LUCRĂRI EXECUTATE PANA LA DATA DE 20.03.2020

633.896,15

633.896,15

VALOARE REST DE EXECUTAT, CONFORM DEVIZ GENERAL ANEXAT

13.378.142,87

7.895.618,03

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI (LUNI):

REALIZARE INVESTIȚIE - 6 luni

LUCRĂRI EXECUTATE PANA LA DATA 20.03.2020 - 1 luni

REST DE EXECUTAT - 5 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani-                                —---—

CAPACITATI (IN UNITATI HZ1GE-&UVALORICE)--------

10 Săli de grupa din care 7 Săli pentrugrupe cu program prelungit si 3 săli pentru grape cu program normal. In funcție de organizarea beneficiarului/utilizatorului cele 3 săli de grupa destinate copiilor cu progr^nnonnaUpoț-fi in-uțilizate in doua-schimburi, respectivTpregram dȘrdimineata si prograim de dupâ=amăâzâL--21.   ~~                  ~ „"ZfZZZ"T         ~~        ~ .

--Numar maxim 4e copii va fi de 260, respectiv 140 copii-m-pro^atnprelurigit + 120 de copii in program normal-altemant dimineața si dupa-amiaza in functiejde opțiunea beneficiarului/utilizatorului. Decizia privind organizarea funcționarii si programului grupelor ramane in sarcina beneficiarului/utilizatorului.


Regim de inaltime: P+2E+3E(partial)

Ad = 2197.01 mp Adc=2197.01 mp Ac = 705.59 mp

proiectant ASOCIEREA:

CONCRETE A DESK3H SOLUTDNS S.R.L

VARDMAH S.R.L

BAUSTARKSJU-

EUROBUUBINS IDEEAS.R.L.

Faza de proiectare:      DTAC

DEVIZ GENERAL VARIANTA 1 d eNecthndul de tnvaatltj Conform HG nr.907/28 noiembrie 2016

ACTUALIZARE DOCUMENTATE TEHNICA GRĂDUifTAlN INCINTAȘCOLR GIMNAZIALE NR. 190 Municipiul Bucuresfi, Sector*, Strada Nlțtr VatOe, nr. ÎS

*1) Deviail general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de Intervenții

Hrxrt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de eh ettuialt

Valoare?) (fere TVA)

TVA 19%

Valoare (cuTVA)

H

lei

.fei.'i''...-..

1

2                           .....

3

4

■ j 5/ ‘ . Ț.

CAPITOLUL!.

CbrituHt pentro obținerea el amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

o.oo

1.2

Amonajarrâtereniihd

0,00

0,00

0,00

U

Amendări pentru proiecția mediului si aducerea ta starea inițiala

■     0,00

0,00

/ 0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea' proiecția uffitahlor      .

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

■ :....«jW

CAPITOLUL!

Cheltuieli pentni asigurarea iitStitUor necesare obiectivului de Inveslitn

2

Cheltuieli pentru asigurarea uffitaflor necesare obiectivului de InveslS

130.000,00

24.700,00

154.700,00

TOTAL CAPITOLUL!

130.000,00

24700,00

154.700,00

CAPITOLUL!

Cheltuieli pentru proiectare st asistenta tehnica

3.1

Studii .

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Studlldeteren

7    0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0,00

0,00

3.2

Documentații suport si cheHulel pentru obținerea de avize, acorduri ti autorizați!

5.045,40

0,00

5.045,40

3,3

Expertiza tehnica

10.689.69

2.031,04

12.720,73

3,4

CertSicarea performantei energetice si audiții energetic al dadifflor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare                       . ■                   —             -

81.289.00

.15.444,91

—     96.733,91

3.6.1

Tema de proiectare.             ■ .-------,

0,00

—0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezablfete •                  ----

0,00

■“-=“0,00

----— 0i()0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatfe.dejiczârBalucrarilorjiEfiterventli si deviz general

37.349,00

7.096,31

z.-. . .0445,31

3.5.4

DocunenteUhnlce necesare in vederea obțineri avlzelorfacordutilorlaulonz^for

0,00

“-0,00

... .      * 0,QO_

3.5.5

Verificarea tehnica decantate â proiectului tehnic si a detaliilor de execuția*

2.197,00

417,43

2.614,43

3.5.6

Proiecttehnic si detalii de execuție   —

41.743,00

7.931,17

' .49.674,17

3,6 ,

Organizarea procedurilcr de achiziție

0,00

- 0,00

o,oo

3,7

Consultanta            .

15.000,00

2.850,00

17.850,00

.3.7,1..

Managgnjentyl.de proiect pentru oblectuulde tnvesttli .            ........ i_____________ ,

. . -__i 0,00

. .0.00

.. 0,00

AudjtuMinanelar      _> ș ..                                                 -.^r-

15,000.00

J .- . 2.8&OP

17.850,00-

-3.-T3-

-9)00

0,99

Asistenta tehnica                                                                   ------■■—

-----67.448,23

12.815.16

80.263,39

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

1.098,50

208,71

1.307,21

-3.8.11

Peperioada-de-executiealucranlor —                ------ -

—988,65

187,84

1.176,49

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse h programul de control ti lucrărilor de execuție, avizat de catrec Inspectoratul de Stat In Construcții

109.81

20,8’

130,72

3.8.2

Dirigentie de șantier

66.349$

12.606,4.

78.956,18

TOTAL CAPITOLUL 3—      --------

179.472,32

33.141,1

212.61343

CAPITOLUL*

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții sl instalații

6.352.744,8

1.207.021,51

}         7.559,766,31

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

18.439,2

3.503,4

21.942,75

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale oare necesita montaj

748.023,8

142.124.5

4          890.148,42

4,4

LttOaje, echipamente tehnologica sl fimcfonafe care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Doteri

1200.061,99

341011,78

2142073,77

4,6

Acfivs necorporate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

4219249,96

1.694261,29

1021383125

CAPITOLUL!

AltacheftuWI

5,1

Organizare de santfer.

133.789,05

25419,92

15920627

5.1.1

Lucrări de consta® dhslalaSeforentecrvanizartldesteifer

133.789,05

25.419,92

159208,97

5.12

CheJtuieB conexe oijatezari sanOaratai

0,00

0,00

0,00

52

Comisioane, laxe, cote legale, costul creditului

76202,20

0.00

75.302,20

5.2.1

Comisioanele ei dobanate aferente creditului bandl finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.22

Cota aferenta ISC pentru controlul caHaS lucrărilor de construcții 0.5% din G*M (cf Lega 10/1995)

33.174.87

noo

33.174,87

522

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amendarea teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6.634,97

0,00

6.634,97

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociala a Constatata- CSC

33.174,87

0,00

33.174,87

52.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ destMae

0,00

0,00

0X»

52.5.1

Timbra Arhitect 0,05% din valoarea Investitei

3.317,49

0,00

3.317,45

5.3.

CheltuleB diverse sl neprevăzute

1,799.781,61

341.960,41

2.141.75202

5,4

Cheltolel pentru informare s publWtale

16.500,00

3.135,00

19.635,00

TOTAL CAPITOLUL 5

102628226

370.51523

139629839

capitolul 6.

ChsituieR pentru probe Winotoaice ti teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

o,âo

TOTAL CAPITOLUL 5

0,00

100

0X8)

TOTAL GENERAL:

11255.125,14

2123.017,73

12378.142)87

din rare: C ♦ N <12 + 13 +1.4+2 + 4.1 + 42 ♦ 5.1.1)

6.634.973,14

1260.64420

7.895.618,03

Data:

FEBRUARIE 2020

Benefida/lnvestitor

Primăria Sector 4


InrilsVmp firsTYA

indlel/mp CUIVA

indeuro/mg tara TVA

TOTAL GENERAL

5,122,93

6.08925

1.07222

C + M(12+1.3+U+2 +

4.1 + 42+5.1.1)

3225X0

3.W0

63220

ACDfmp)

2197X11


*2) In preturi la dat» de INFOEUROFEBR. 2010 1euro= 4,7770 lei


CMST-Avyfo'