Hotărârea nr. 61/2020

Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.5/462/05.05.2020 elaborat de Direcția de Dezvoltare, Serviciul Accesare Finanțări si Implementare Programe;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-fmanciare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare HCL nr. 171/02.07.2018 privind privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. k), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” în cuantum de 1.076.164,56 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 1.076.164,56 lei (inclusiv TVA) și valoare totală nerambursabilă 1.054.641,27 lei (inclusiv TVA), conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă contribuția proprie de 2% în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București, în cuantum de 21.523,29 lei, reprezentând cofmanțarea proiectului „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie”, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Primarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 61/11.05.2020

Anexa la HCLS4 nr.. £////■ OS'.JO-Zq

Titlu Proiect: Lucrări de modernizare, reabilitare Grădiniță Scufița Roșie Cod SNHS*. 124501

BUGETUL PROIECTULUI

Activitate

Subactivitate

Categorie

Cheltuială

Valoare totală

Valoare totală eligibilă

Valoare totală publică

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului

Valoare neeligibilă inclusiv TVA

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

%

(lei)

%

(lei)

%

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Activitatea 1 - Elaborarea documentației tehnico-economice - faza DALI/SF

1.1. Elaborarea documentației tehnico-economice

cheltuieli pentr

cheltuieli pentru proiecta

4.528,62

4.528,62

4.528,62

3.622,90

80%

815,15

18%

90,58

2%

Activitatea 2 - Elaborarea proiectului tehnic si obținerea de avize si acorduri

Activitatea 3 - Investiția de baza

2.1 - Elaborarea proiectului tehnic

cheltuieli pentr

cheltuieli pentru proiecta

9.331,69

9.331,69

9.331,69

7.465,35

-

1.679,70

-

186,63

-

3.1 - Execuția lucrărilor de intervenție

cheltuieli pentr

cheltuieli pentru construcl

627.752,07

627.752,07

627.752,07

502.201,66

80%

112.995,37

18%

12.555,04

2%

cheltuieli pentr

cheltuieli cu dotările (utila

35.979,90

35.979,90

35.979,90

28.783,92

80%

6.476,38

18%

719,60

2%

cheltuieli pentr

cheltuieli cu dotările (utila

220.150,00

220.150,00

220.150,00

176.120,00

80%

39.627,00

18%

4.403,00

2%

cheltuieli cu org

cheltuieli pentru lucrări de

9.482,96

9.482,96

9.482,96

7.586,37

80%

1.706,93

18%

189,66

2%

cheltuieli cu oq

cheltuieli conexe organiza

1.283,36

1.283,36

1.283,36

1.026,69

231,00

25,67

cheltuieli pentr

cheltuieli pentru comisioa

6.954,17

6.954,17

6.954,17

5.563,34

80%

1.251,75

18%

139,08

2%

cheltuieli divers

cheltuieli diverse si nepre\

94.437,19

94.437,19

94.437,19

75.549,75

80%

16.998,69

18%

1.888,74

2%

3.2 - Recepția lucrărilor de intervenție

-

-

-

-

-

0,00

-

Activitatea 4 - Asistenta tehnica

4.1 - Asistenta tehnica prin derularea Serviciilor de Dirigentie de Șantier asistenta tehnica - dirigentie de șantier

cheltuieli pentn

cheltuieli pentru asistență

12.833,60

12.833,60

12.833,60

10.266,88

80%

2.310,05

18%

256,67

2%

4.2 - Asistenta tehnica din partea proiectantului

cheltuieli pentn

cheltuieli pentru asistență

9.996,00

9.996,00

9.996,00

7.996,80

80%

1.799,28

18%

199,92

2%

Activitatea 5 - Asigurarea managementului de proiect

5.1 - Constituirea echipei interne

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2 - Activitati deâ Management de Proiect

-

-

-

-

-

-

Activitatea 6 - Auditul financiar al proiectului

6.1 - Realizarea Auditului financiar al proiectului

cheltuieli cu auc

cheltuieli cu auditul achizi

23.800,00

23.800,00

23.800,00

19.040,00

80%

4.284,00

18%

476,00

2%

Activitatea 7 - Activitati de informare si promovarea proiect

7.1 - Promovarea proiectului informative si de promovare

cheltuieli de inf

cheltuieli de informare și |

12.495,00

12.495,00

12.495,00

9.996,00

2.249,10

249,90

7.1 - Promovarea proiectului informative si de promovare

cheltuieli de inf

cheltuieli de promovare a

7.140,00

7.140,00

7.140,00

5.712,00

80%

1.285,20

18%

142,80

2%

Activitatea 8 - Demararea si derularea procedurilor de achiziție

8.1 - Achiziția de produse informative si de promovare

-

-

-

-

-

-

80%

-

18%

-

2%

8.2 - Achiziția serviciilor de audit financiar

-

-

-

-

-

-

80%

-

18%

-

2%

8.3 • Achiziția Serviciilor de

Asistenta tehnica din partea proiectantului

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.4 - Achiziția serviciilor de asistenta tehnica - dirigentie de șantier

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.5 - Acord cadru servicii de proiectare, studii - Contract SF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.6 - Acord cadru servicii de proiectare, studii - Contract PT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.7 - Achiziția lucrărilor de construcții grădiniță in incinta Scolii Gimnaziale nr. 190

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

1.076.164,56

1.076.164,56

1.076.164,56

860.931,65

80%

193.709,62

18%

21.523,29

2%

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cosmin Constantin BĂRBÂLĂU