Hotărârea nr. 60/2020

Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.171/02.07.2018 privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.171/02.07.2018 privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.5/379/09.04.2020 elaborat de Direcția de Dezvoltare, Serviciul Accesare Finanțări si Implementare Programe;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Instrucțiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/ sectorială;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.l 14 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. k), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea principalilor indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 171/02.07.2018 privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.II. (1) Primarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 60/11.05.2020

Anexa la HCL nr. $0 /N 05 <<$0£0

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 01: cuprinzând actiaUzami devizului generezi a dwtzslorpe obiect cu prevederile O.U.G.114/2018 țl Instrucțiunea A.N.A.P. Nr. 1/11.04.2019

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare in vederea modernizării, reabilttărll țl obținerii autorizației de funcționare pentru unitate» de tnvățămint Grădinița "Scufița Ro jfe" (fosta 60)

în lei / euro la cursul BCE 4,7582/EUR mai 2019

cota T. VA          19%

Nr. cri.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

Capitolul

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru retocareafprotecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

Capitolul 2

Cheltuieli

pentru asigurarea utilii taților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,00

0,00

0.00

2.2.

Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,00

0,00

0,00

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0.00

0,00

0,00

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,00

0,00

0,00

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0.00

0,00

0,00

Z8.

Drumuri de acces

0,00

0,00

0.00

2.9.

Căi ferate industriale

0,00

0,00

0,00

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrie^, topografice șl de stabilitate e terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,00

0,00

0,00

1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0,00

3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

■VlllHV —<—■ ini» ,

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,00

o.co

0,00

_1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,00

0,00

0.00

2. obținerea/p_re!ungtrsa valabilității autorizației de consfruire/desființare. obținere autorizații de scoatere dhft cîrcuitijl-agricap-           - -                                                                .-...zx-.

^0,00

0,00

0,00

3. obținerea avizelor și acordurijorpentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0.00

0,00

0,00

4. obtjnete aviz sanitar, sanitar-veterinw ți fitosanltar

0,00

0.00

0,00

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0.00

0.00

0,00

Sllntocftiirfea documentației;jibțn’wea manardui Câ’daS&al provrzohîTși încastrarea terenului în Cartea"

Funciară       -                                     _____t-.—. J .1 . _

~ 0,00

- ^■i_0-00

—7;abținerea avizului-POI1        .................— --—-—   -      -              -»• -

——      C,00

----------<■—

-------•”----tȚ»

8, obținerea Acordului de Mediu “ -------— —.......-

0,00

—= '.0,00

“—---0,00

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,00

0,00

0,00

3.3. _

Expertiză tehnica-_ _______

0,00

- J—2—~ 0,00

. Z_. J-.-_0.00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare -TOTAL, din care:

11.647.32

2.212,99

13.860,31

1. tema do proiectare__

0,00

0,00

0,00

2. studu de prefezablHalB

0,00

0,00

0,00

3. studiu de fezablbiatfi/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ți deviz generai

3.805,56

723,06

4.52832

4. documentații tehnice nececare în vederea obținerii wtoalM/accrduritor/autorizațiaor

0,00

0,00

0,00

5. verfficsrM tehnici d» cafate a prctectulti tehnic și a dettiillor d» exact#»

0,00

0,00

0,00

6. proiect tehnic și dstdl de execuție

7.841,78

1489.03

9331 A®

S.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

20.000,00

3.800,00

23.800,00

1. Managementul de proiect pentru obiecUvd do Investiți

0,00

0,00

0,00

2. Au iStUl financiar

20,000,00

3.800,00

23.800.00

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

19.184,54

3.645,06

22.829,60

1. asistența tehnică din partea proiectantului

8.400,00

1.596,00

9.996,00

1. pe perioade de execuție a lucririfor

8.400,00

1.596,00

6.906,00

2. pentru psrtkdparea proiectantului te fazele Induse In programul de control ti kicrărtor de execuție

0.00

0,00

0,00

Z drigenție da șantier

10.784,54

2.049,06

1X833,60

TOTAL CAPITOL 3

50.831,86

9.658,05

60.489,91


Capitolul 4


Chtltuiell

pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

527.622,75

100.229,32

627.752,07

4.2.

Montaj utilaje tehnologica

3.735,21

709,69

4.444,90

4.3.

Utilaje, ©chip. tehn. șl funcț. cu montaj

26.500,00

5.035,00

31.535,00

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,00

0,60

0,00

4.5.

Dotări

185.000,00

35.150,00

220.150,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

742.757,98

141.124,01

883.881,97

^tatulS


Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

9.047,32

1.718.99

10.766,32

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

7.968,87

1.514,09

9.482,96

2. CheltufeB conexe org. șantierului

1.078,45

204,91

1.283,36

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.843.84

1.110,33

6.954,17

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii fhanțatoare

0,00

0,00

0,00

Z Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

2.858,29

504,70

3.160,98

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

531,26

100,94

63220

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC

2.656,29

504,70

3.160,98

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația de construire/desfbnțare

0.00

0.00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

79.358,98

15.078,21

94.437,19

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16.500,00

3.135,00

19.635,00

TOTAL CAPITOL 5

110.750.14

21.042,53

131.792,67

Capitolul 8


Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

12.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

904.339,96

171.82439

1.076.164,55

din oare C+M

539.226,83

102.453,10

641.679,93

_întocmit: asocierea formata din

'■ -         S.C. CONCRETE DES1GN SOLUTIONS S.R.L.

_______SJX YARDMAN S.R.L. .. ____.

S.C. B AU STARK B.R.L.

S.C. BIO DiWSION CONSULTING S.R.L -


PROIECTANT ELABORATOR SCYARDMAN SRL


Pag^Tdm


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

Revizie 01: cuprinzând actua/izarBadevizulufffensral^eaevtzelaf pe obiect cu prevedere O.UG. 1142018 ți instrucțiunea AN. AP Nr. 1rt1.04.2019 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ai obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modemlziril, nabRltiiil șl obținerii autorizației da funcționare pentru unitatea de învițâm&nt Grădinița "Scufița Roșie" (fosta 80)

în iei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,7582 /EUR

1934


din data de


30 mai 2019


/. INDICATORI ECONOMIC

1 Valoarea totala a investiției este:

1.078.184,55 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

171.824,59 RON

228.170,52 €

țVAT includeri)

36.111,26 €

2. Valoarea afemetă C+M este:

641.S79^3ftON

(TVA inclus j

,dln care TVA este:

102453.10 RON

134.857,708

(VAT Includeri)

21.531,90 €

11, INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA PXI., lucrări ce cuprind:

• lucrări de construcții sl intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• înlocuirea tuturor radiatoarelor cu unele noi;

• înlocuirea sistemului de alimentare cu agent termic al radiatoarelor cu unul nou {conducte noi, din PPR):

• Instalații detecție indendlu - IDSA1 dotata cu centrali adresabilă de detecție Incendiu;

■ Instalații si dispozitive de limitare sl stiniere a Incendiilor - hidranti interiori;

- Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce Cuprind:     !

* înlocuire finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernitate instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari si slabi;

« modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT. lucrări ce cuprind:

• înlocuire timplărle exterioară;

• refacere completă termo-hidro izolații ale clădirii existente:

• refacere completă acoperiț/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea $1 adaptarea corectă Ia teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a seividilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 10 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de inccaere.

întocmit!

,prin

PROIECTANT ELABORATOR

ASOCIEREA FORMATĂ DIN

S.C. CONCRETE DEfitGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. YARDMAN S JLl_

S.C. BAXJ STARK S.R.L.

8.C, B1D OMStON CONSULTING S.R1.


YARDMANS.R.L

Str. Garoafelor nr. I3A, parter. Oraș Voluntari, Jud. Ilfov, Romania

Tel:+4 0730 557 500 e-mail: yardmangrup^gmaiLccm_______   —

Reg.Com.: J23/3644/2014


CUI: RO 28250562


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

COSMIN CONSTANTIN BĂRBĂLĂU