Hotărârea nr. 6/2020

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 301/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 301/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp. de Ia adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.1/120/22.01.2020, întocmit de către Direcția de Dezvoltare - Serviciul Investiții;

Văzând Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și k) și alin. (21), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (2), (5) și (7) din H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 299/11.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivul de investiții Amenajare spațiu verde și parcare adiacentă Șoseaua Giurgiului nr. 164 C;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 301/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări;

Având în vedere că la poziția 10 din Anexa 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 465/27.08.2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului” figurează afectată o suprafață de 8 mp din imobilul teren proprietate privată în suprafață totală de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194;

în temeiul art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art I Se modifică Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 301/11.12.2019 și va avea următorul cuprins:

„(1) Se solicita Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafața de 1.992 mp. din imobilul teren proprietate privată în suprafață totală de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări, conform planului din Anexa nr. 1 și a listei din Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

(2) Justa despăgubire pentru suprafața de 1.992 mp. teren, identificată în anexele prezentei hotărâri, a fost estimată conform raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2020 de Camera Notarilor Publici la suma de 1.561.177 lei, conform listei din Anexa nr. 2, sumă la plata căreia U.A.T. Sector 4 își exprimă disponibilitatea de a contribui din punct de vedere financiar.”

Art. II Se modifică Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 301/11.12.2019 și va avea următorul cuprins:

„Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea suprafeței de 1.992 mp. din imobilul teren proprietate privată în suprafață totală de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, așa cum este acesta identificat în anexele prezentei hotărâri, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate în domeniul public al unității administrativ teritoriale, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări.”

Art. HI (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.01.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BARBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 6/23.01.2020

Plan de amplasament și delimitare a imobilului          ANEXA NR. .....................

ScaraltlOOO                                  ~ 0 /Jfâ -

Proiect" Efectuarea lucrărilor de interes public privind amenajarea de spatii

verzi si parcări" - imobil situat in Sos. Giurgiului nr. 164C, sector 4. București

Nr. cadastral


Suprafața imobilului (mp)


Adresa imobilului


203194Sos. Giurgiului, nr. 164C, sector 4, municipiul București


Nr. Cartea Funciară


203194


Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)


Sector 4


o o

co in


320800


Inventar de coordonate puncte de contur

Sistem Stereo 1970

Nr. PcL

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

320817.857

587149.018

6.000

2

320817.838

587143.018

49.789

3

320797.087

587097.759

5.545

4

320796.264

587103.243

43.063

5

320753.867

587095.699

9.307

6

320752.262

587104.867

50.588

7

320801.870

587114.776

19.017

8

320798.501

587133.492

3.148

9

320795.362

587133.727

43.687

10

320752.336

587126.157

5.693

11

320751.593

587131.801

3.793

12

320747.802

587131.669

0,226

13

320747.679

587131.858

0.119

14

320747.796

587131.877

17.748

15

320744.716

587149.356

26.550

16

320771.235!

87150.655

46.651

S=1992mp


V777\  • >   = 3,79 m

11-12

l = 0.23 m

  • 12- 13

320800

  • >   = 0.12m   -----

  • 13- 14


Suprafața afectata ( S=S mp)

aferent Proiectulului de utilitate publicafReabilitare, modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente soselei Giurgiului"

Gard de plasa


LE;203194 St = S mp


A. Date referitoare la teren

O o £ 40

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

1992

Diferența de suprafața, S=8 mp, pana la suprafața din act, S=2000 mp este afectata de culoarul de expropriere aferent proiectului de utilitate publica:"Reabilitare, modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente soselei Giurgiului", -

Total

1992

Suprafața totală a imobilului = 1992 mp

Suprafața din act imobilului ~ 2000 mp

AL^C.';GEO-TO®ț S.R.L. ■

’ySemnaiurași ștampila ■ -•^tamani^ne 2020

3&>w'rf,

OoSb'hfij'-              tâktâMO

ANEXA 2

„Raport de evaluare pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 1.992 mp.

de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări”

ANEXA 2

Teren proprietate privată în suprafață de 15S2 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări

ianuarie 2020

1 ■->

Nr.Crt.

Hume Proprietar

Adresa

Nr. Cadastral

Suprafața TERENpropusă pentru.' expropriere (mp.)

Valoare teren [Lei] :

Valoare totala teren [LEI]

Valoare totala târen [Eu raj

FORMA PROPRIETĂȚII

1

Sete sin Gur jiului n r. 1 (4C Sec lor 4

203194

1552

1.561.177 lei

1.561.177,00 lei

326.623 €

PRIVATA

Suprafața totala TEREN (mp)

1992

156<177lol

1561.177/10 Ici

326.6S56

Suprafața totala TEREN propusa spre «xpropriore - PROPRIETATE PRIVATA (mp)/ Valoare TEREN proprietate priteta

/ 1992

Totai valoare teren [Euro]

326.688 €

Total valoare teren {Lei]

1.561.177 lei

A se vedea Ipotezele speciala de mat jos:. '

curs curo 20 ianuarie 2020

|    4,7788 lel|

ANEXA 2 redata mai sus este o estimare globala a valorilor imobilelor terenuri afectate de coridorul de expropriere ai lucrării de utilitate publica

Raportul de evaluare este efectuat in ipotezele speciale stricte descrise mai jos;

1. S-3 efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan curii construcții conform extrase CF nr. 27038/23.042019.

  • 2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strici periatele din documentele si documentațiile primite de ia beneficiari (extras de Carte Funciara, contract de vanzare cumpărare nr. 305 din 18.04,2007.

reglementare urbanistica Nr, P.17.1/1723W/2019)._____________________________________________________________________________________________________________________________________

  • 3. Evaluatorul se .raportează ia grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255*2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor iniocmife pentru camerele notarilor publici pentru anul 2020 si anume zonările furnizate de Grila notariala 2020

  • 4. S-a avut iu vedere Grila Notariala 2020 București in tocmita de OUMTTRASCLI EXPERTIZE SRL

  • 5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor sunt cele primite de ia S.C. GEOTOPO SRL.

6. Deoarece evaluarea prezenta este una globala, evaluatorul predicata ca ia dala evaluărilor punctuale pentru fiecare proprietate, valorile pot fi altele, depinzând de caracteristilo fiecărei proprietăți in parte (acces, suprafața, deschidere, utilitoti), Aceste valori pot fi diminuate cu cca. 15-40%, In funcție do caracteristicile fizico, tehnice, juridice ale fiecărei proprietăți.