Hotărârea nr. 59/2020

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Șos. Olteniței, nr. 9 și respectiv Calea Șerban Vodă, nr. 62-64, Sector 4, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.9230 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Șos. Olteniței, nr. 9 și respectiv Calea Șerban Vodă, nr. 62-64, Sector 4, București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. 4058/05.05.2020 al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor prevăzute la art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k) , art.196 alin.(l) lit. a) și art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivele de investiții construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Șos. Olteniței, nr. 9 și respectiv Calea Șerban Vodă, nr. 62-64, Sector 4, București, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 59/11.05.2020

4

ANEXA NR...f .LA HCLS4iir.       vu ~

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“Construcție modulară, demontabilă, cu funcțiunea de școală - Șoseaua Olteniței nr. 9, Sector 4, București”

Lucrarea tratează realizarea unei unități modulare temporare și demontabile, cu funcțiunea de școală, cu regim de înălțime P+l, amplasată pe teren cu topografie plată.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,             3 094 512,06 Iei

din care

Constructii-montaj (C + M):                         2 630 335,20 lei

Eșalonarea investiției (INV / C+M):

Anul I: 3 094 512,06 lei / 2 630 335,20 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

3 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Suprafața construită la sol - 663,2 mp

Suprafață

construil J furată -1326,4 mpRegim de înălțimea

înaltă


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“Construcție modulară, demontabilă, cu funcțiunea de școală - Calea Șerban Vodă nr. 62-64, Sector 4, București”

Lucrarea tratează realizarea unei unități modulare temporare și demontabile, cu funcțiunea de școală, cu regim de înălțime P+l, amplasată pe teren cu topografie plată.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,             3 014 765,11 lei

din care

Constnictii-montaj (C + M):

2 562 550,25 lei


Eșalonarea investiției (INV / C+M):

Anul I: 3 014 765,11 lei / 2 562 550,25 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

3 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Suprafața construită la sol - 642 mp

Suprafață construită desfășurată -1284 mp

Regim de înălțime - P+|