Hotărârea nr. 58/2020

Hotărâre privind aprobarea procedurii și acordarea eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și altor obligații fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii și acordarea eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și altor obligații fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, nr. 65383/22.04.2020;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art. 139 alin.(l) și alin.(3), art. 166 alin. (4), art. 196 alin.(l) lit. a) și art.197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE : »

Art. 1. Se aprobă acordarea eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și altor obligații fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4, conform procedurii din Anexa care face integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 (1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 conform competențelor legale.

 • (2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BARBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 58/11.05.2020

ANEXA la H.C.L.S4 nr..^<f.///...?<?? JOA®

Procedura de acordare a eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și altor obligații fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4

ARTICOLUL 1

Instituirea posibilității eșalonării la plată pentru obligațiile fiscale/bugetare înregistrate în evidențele fiscale ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4

 • (1) Pentru obligațiile fiscale/bugetare aferente bugetului Sectorului 4 al Municipiului București înregistrate în evidențele fiscale ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, se pot acorda, la cererea contribuabilului, înlesniri sub forma eșalonării la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani, în condițiile prezentei hotărâri de consiliu local.

ARTICOLUL 2 Beneficiarii eșalonării

 • (1) Prezenta hotărâre se aplică contribuabililor, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare.

 • (2) în scopul aplicării prevederilor prezentei hotărâri, asocierile tară personalitate juridică care, potrivit legii, au calitatea de contribuabil sunt asimilate persoanelor juridice.

ARTICOLUL 3

Obligații fiscale/bugetare ce pot face obiectul eșalonării

 • (1) Eșalonarea la plată se acordă pentru toate obligațiile fiscale/bugetare pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta hotărâre de consiliu local înregistrate în evidențele fiscale ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 și înscrise în certificatul de atestare fiscală.

 • (2) Eșalonarea la plată nu se acordă pentru:

 • a) obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 5001 lei în cazul persoanelor fizice și 10.001 lei în cazul persoanelor juridice;

 • b) obligațiile fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări acordate în temeiul unei hotărâri de Consiliu Local, care și-a pierdut valabilitatea;

 • c) obligațiile fiscale înregistrate în evidențele fiscale ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 exigibile după data eliberării certificatului de atestare fiscală;

 • d) obligațiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidența art. 167 din Codul de procedură fiscală, în limita sumei de restituit de plată de la buget;

 • e) creanțele stabilite de alte organe decât cele prevăzute la pct. 1 și transmise spre recuperare Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, potrivit legii;

 • f)   obligațiile fiscale ale persoanelor juridice care se află în procedura insolvenței/falimentului/dizolvării/lichidării;

 • g) obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare. în cazul în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după data comunicării deciziei de eșalonare, obligațiile fiscale de plată se comunică contribuabilului printr-o înștiințare de plată.

 • h) obligațiile fiscale reprezentând amenzi contravenționale aplicate atât persoanelor fizice cât și pegaeagelor j uridice

f/Ș’ DiRECȚiĂ %\\

GENERALĂ

^Jj^MPOZITE ~ I

Orv

 • (3) Perioada de eșalonare la plată va fi stabilită astfel:

în cazul persoanelor fizice:

 • -  pentru sume ( debit principal+accesorii) cuprinse între 5001 lei -10.000 lei perioada de eșalonare este de 1 an;

 • -  pentru sume ( debit principal+accesorii) cuprinse între 10.001 lei -30.000 lei perioada de eșalonare este de 2 ani;

 • -  pentru sume ( debit principal+accesorii) cuprinse între 30.001 lei-100.000 lei perioada de eșalonare este de 3 ani;

 • -  pentru sume ( debit principal+accesorii) cuprinse între 100.001 lei -200.000 lei perioada de eșalonare este de 4 ani;

 • -  pentru sume ( debit principal+accesorii) peste 200.001 lei perioada de eșalonare este de 5 ani.

în cazul persoanelor juridice:

 • -  pentru sume (debit principal+accesorii) cuprinse între 10.001 lei- 50.000 lei perioada de eșalonare este de 1 an;

 • -  pentru sume (debit principal+accesorii) cuprinse între 50.001 lei-250.000 lei perioada de eșalonare este de 2 ani;

 • -  pentru sume (debit principal+accesorii) cuprinse între 250.001 lei-1.000.000 lei perioada de eșalonare este de 3 ani;

 • -  pentru sume (debit principal+accesorii) cuprinse între 1.000.001 lei-2.000.000 lei perioada de eșalonare este de 4 ani;

pentru sume (debit principal+accesorii) mai mari de 2.000.001 lei perioada de eșalonare este de 5 ani.

 • (4) Pe perioada eșalonării, un procent de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligațiilor fiscale eșalonate, se amână la plată. în situația în care sumele eșalonate au fost stinse în totalitate, majorările de întârziere amânate la plată se anulează.

ARTICOLUL 4 Condiții de acordare

 • (l)Pentru acordarea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să fie depuse la DGITL Sector 4 toate declarațiile fiscale prevăzute de legislația în vigoare, până la momentul depunerii cereri de eșalonare, necesare stabilirii unei obligații fiscale certe.

 • b) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare. Aceste situații se apreciază de organul fiscal competent pe baza planului de restructurare sau redresare financiară în cazul persoanelor fizice și a planului de restructurare sau de redresare financiară întocmit de un expert independent în cazul persoanelor juridice, și a altor informații/și sau documente relevante, prezentate de contribuabil.

 • c) să aibă constituită garanția potrivit art. 9;

 • d) să nu se afle în procedura insolvenței potrivit prevederilor legale;

 • e) să nu se afle în dizolvare sau lichidare potrivit prevederilor legale;

 • f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și /sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.

 • g) să fie achitate toate obligațiile fiscale curente la termenele scadente datorate de contribuabil și înregistrate în evidențele fiscale ale Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 cu termene de plată ulterioare datei de emitere a certificatului fiscal prevăzut la art 7 din prezenta hotărâre

 • h) venitul net să fie mai mic sau egal cu salariul mediu net pe economie, în ultimele 6 luni, în cazul contribuabililor persoanelor fîzice/persoanelor fizice autorizate;


F DIRECȚIA

GENERALĂ

S DE IMPOZITE -j

LOCALE II

 • i) să nu dețină în proprietate mai mult de un imobil, în cazul contribuabililor persoanelor fizice/ persoanelor fizice autorizate;

 • j) să nu dețină în proprietate mai mult de un autoturism sau autovehicule, în cazul contribuabililor persoanelor fizice;

 • k) să nu dețină în proprietate mai mult de două autoturisme sau autovehicule cu capacitate cilindrică mai mare de 2000 cmc, în cazul contribuabililor persoanelor fizice autorizate;

 • l) să nu dețină părți sociale/acțiuni la societăți comerciale, în cazul contribuabililor persoanelor fizice.

 • m) să nu se afle în situația prevăzută de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 5 Cererea de acordare

 • (1) Cererea contribuabilului de acordare a eșalonării la plată, denumită în continuare cerere, se depune la registratura Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 sau se transmite prin poștă cu confirmare de primire și se soluționează de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii.

 • > Cererea contribuabilului se soluționează, în termen de 60 de zile de la data înregistrării acesteia, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de eșalonare la plată sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale/bugetare, după caz, conform modelelor prevăzute în anexele nr. IA, 1B, IC respectiv 1D.

 • > La cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale/bugetare persoanele juridice anexează următoarele documente:

 • a) declarația pe propria răspundere a contribuabilului, din care să reiasă că nu se află în procedura insolvenței, în dizolvare de drept sau lichidare, potrivit prevederilor legale

 • b) declarația pe propria răspundere a contribuabilului/asociatului/administratorului, din care să reiasă că nu a fost stabilită răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.

 • c) declarația pe propria răspundere a contribuabilului, din care să reiasă că nu deține alte bunuri mobile, imobile pe raza sectorului 4 decât cele înregistrate în evidențele fiscale

 • d) planul de restructuraresau de redresare financiară întocmit de un expert independent aprobat de adunarea generală a acționarilor, asociaților sau asociatului unic care să cuprindă cauzele și amploarea dificultății financiare precum și măsurile luate de debitor pentru depășirea acestora, inclusiv argumentarea posibilității plăților pe perioada solicitată la eșalonare cu termene clare de implementare

 • e) documente și/sau informații relevante în susținerea cererii de eșalonare sau planului de restructurare/redresare financiară întocmit de un expert independent;

 • f)  declarația pe propria răspundere a contribuabilului, din care să reiasă că nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;

 • g) copia ultimei situații financiare anuale depuse la oficiul registrului comerțului/organul fiscal competent, după caz;

 • h) situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonărilor de plată a obligațiilor fiscale, conform modelului prevăzut în Anexa nr. IE

 • i)  copia semnată a ultimei balanțe de verificare ;

 • j) situația privind indicatorii orientativi și alte informații, prevăzută în Anexa nr. 1F.

La cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale/bugetare persoanele fizice /persoane fizice autorizate / întreprinderile individuale /întreprinderile familiale.

> anexează, după caz și următoarele documente:

 • a) registrul-jumal de încasări și plăți sau, după caz, actele prin care se dovedesc veniturile debitorului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonărilor/amânărilor la plată a obligațiilor fiscale;

 • b) planul de restructurare sau de redresare financiară care să cuprindă cauzele și amploarea dificultății financiare precum și măsurile luate de debitor pentru depășirea acestora, inclusiv argumentarea posibilității plăților pe perioada solicitată la eșalonare, cu termene clare de implementare

 • c) documente și/sau informații relevante în susținerea cererii sau planului de restructurare/redresare financiară;

 • d) declarația pe propria răspundere a contribuabilului, din care să reiasă că nu a fost stabilită răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.

 • e) declarația pe propria răspundere a contribuabilului, din care să reiasă că nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;

 • f)  declarația pe propria răspundere a contribuabilului, din care să reiasă că nu se află în procedura insolvenței conform Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) declarația pe propria răspundere a contribuabilului, din care să reiasă că nu deține alte bunuri mobile, imobile pe raza sectorului 4 decât cele declarate și înregistrate în evidențele fiscale;

 • h) documente ce atestă respectarea condițiilor menționate la art. 4 alin. 1 respectiv adeverință de venit de la locul de muncă, adeverință eliberată de Administrația Finanțelor Publice pentru condițiile de la lit. h și declarație pe propria răspundere pentru condițiile de la literele i-m

> Contribuabilii fără domiciliu fiscal în România pot beneficia de înlesniri la plată numai dacă desemnează un împuternicit în conformitate cu dispozițiile art. 18 din Codul de procedură fiscală și îndeplinesc celelalte condiții cerute în prezenta hotărâre.

 • (2) Prin depunerea cererilor și documentelor menționate mai sus, se consideră îndeplinite dispozițiile prevăzute de art. 9 alin. 2 din Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 6

Prevederi speciale privind stingerea obligațiilor fiscale și bugetare

 • (1) In cazul în care în perioada dintre data eliberării certificatului de atestare fiscală și data comunicării deciziei de eșalonare la plată contribuabilul efectuează plăți în conturile bugetare aferente tipurilor de creanțe fiscale/bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată, se sting mai întâi obligațiile exigibile născute după data emiterii certificatului de atestare fiscală și apoi obligațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală.

> în cazul în care în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data comunicării deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale s-au stins obligații fiscale/bugetare prin orice modalitate prevăzută de lege, care sunt cuprinse în suma care face obiectul eșalonării la plată, se consideră a fi stinse cu sumele respective ultimele rate din graficul de eșalonare, până la concurența acestora, fără modificarea graficului de eșalonare. Organul fiscal va informa contribuabilul cu privire la această operațiune.

 • (2) După comunicarea deciziei de eșalonare la plată, contribuabilul poate să achite, în avans, din ratele datorate, cu condiția ca plata/plățile să acopere în întregime valoarea ratei sau a ratelor pe care dorește să le stingă, conform cererii depuse de contribuabil.

ARTICOLUL 7 Eliberarea certificatului de atestare fiscală

 • (1) După primirea cererii, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală pe care îl comunică contribuabilului.

 • (2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează, din oficiu, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Certificatul de atestare fiscală se eliberează în două exemplare: un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de către organul fiscal la dosarul înlesnirilor

 • (3) Prin excepție de la prevederile art. 159 alin.2 din Codul de procedură fiscală, certificatul de atestare fiscală cuprinde obligațiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberării acestuia.

 • > Nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală sumele reprezentând obligații fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile art. 14 și art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Atunci când există diferențe între sumele solicitate de către contribuabil în cerere și cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, contribuabilul va fi notificat să depună în termen de 5 zile documentele din care să reiasă care sunt obligațiile fiscale pe care le consideră nedatorate, urmând ca organul fiscal să analizeze situația și să dispună în consecință.

în situația în care contribuabilul nu răspunde notificării sau nu depune documentele solicitate, procedura de eșalonare la plată se finalizează prin emiterea deciziei de respingere a cererii de eșalonare

Pe perioada scursă între data solicitării documentelor suplimentare și data depunerii acestora, termenul de 60 zile prevăzut la art. 5 alin. 1 se suspendă în mod corespunzător.

 • (5) Informațiile înscrise în certificatul de atestare fiscală vor fi avute în vedere până la emiterea deciziei de eșalonare la plată.

 • > După primirea cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale/bugetare, organul fiscal competent verifică:

 • a) Dacă cererea conține elementele prevăzute la art. 5;

 • b) Dacă cererea este însoțită de documentele prevăzute la art. 5;

 • c) Existența unor sume de restituit.

 • > în situația în care a emis decizia de restituire, organul fiscal efectuează înregistrarea compensării potrivit art. 167 din Codul de procedură fiscală, înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală.

ARTICOLUL 8 Modul de soluționare a cererii

 • (1) Se analizează de către o comisie din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 numită de către Directorul General, care poate să propună emiterea unei decizii de eșalonare la plată (Anexa nr. 1B) sau emiterea unei decizii de respingere (Anexa nr. 1D), după caz.

 • (2) Cuantumul și temenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc de către comisie prin grafice de eșalonare (conform modelului prevăzut în Anexa nr. IC) care fac parte integrantă din decizia de eșalonare la plată.

 • (3) Cererea se soluționează prin decizie de respingere în oricare dintre următoarele situații:

 • a) în cazul cererilor depuse pentru obligațiile prevăzute la art. 3 alin.2;


_b)--nu sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute la art. 4 alin. 1;

ERECȚIA

„ generala <£A

S [)g IMPOZITE ~ |

Șl TAXE LOCALE l

 • c) cererea și documentele aferente nu prezintă nici o modificare față de condițiile de acordare a eșalonării la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă;

 • d) cererea de eșalonare nu este însoțită de documentele prevăzute la art. 5 alin.l;

 • e) în cazul neprimirii de către organul fiscal a răspunsului la notificarea de la art.7 alin.4

 • (4) După eliberarea certificatului de atestare fiscală organul fiscal competent verifică încadrarea cererii în prevederile prezentei hotărâri de consiliu local și comunică contribuabilului decizia de respingere sau decizia privind eșalonarea la plată, după caz.

 • (5) în cadrul procedurii de emitere a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/bugetare ori a deciziei de respingere a cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale/bugetare, Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării de plată constituită la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 va avea atribuțiile de mai jos:

1) După eliberarea certificatului de atestare fiscală comisia verifică:

 • a) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a, b și d- m din prezenta hotărâre;

 • b) Dacă cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale/bugetare este formulată pentru obligațiile fiscale mai mari decât cele prevăzute la art. 3 alin.2 din prezenta hotărâre.

 • c) dacă cererea de eșalonare este însoțită de documentele prevăzute la art. 5 alin. 1;

 • 2) în cazul persoanelor juridice, la stabilirea dificultății generate de lipsa temporară de disponibilității bănești se vor avea în vedere indicatorii orientativi, precum și alte informații prevăzute în Anexa nr. 1F.

 • 3) După verificarea condițiilor prevăzute la alin. 5, punctul 1 Comisia, întocmește referatul ”A”, conform modelului prezentat în Anexa nr. 1G.

 • 4) Referatul ”A” va fi însoțit de documentele ce dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. 5, punctul 1.

 • 5) Concomitent cu referatul prevăzut la alin. 4, Comisia întocmește, acordul de principiu conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1H sau, după caz, decizia de respingere a cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale/bugetare, prevăzută în anexa nr. 1D.

 • 6) Comisia propune perioada de eșalonare, cuantumul garanției, cu menționarea sumelor eșalonate la plată, a accesoriilor amânate conform art. 3 alin 4 din prezenta hotărâre și înaintează către conducerea instituției acordul de principiu privind eșalonarea la plată.

 • 7) Decizia de respingere a cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale/bugetare se emite în următoarele situații:

 • a) ori de câte ori în cerere sunt înscrise obligații fiscale mai mici decât cele prevăzute la art. 3 alin.2 din prezenta hotărâre,

 • b) nu sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute la art. 4 alin.l lit. a, b, și d-m din prezenta hotărâre;

 • c) contribuabilul nu depune documentele justificative necesare soluționării cererii;

 • d) cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale/bugetare și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată prevăzute într-o cerere anterioară, care a fost respinsă.

 • 8) Decizia de respingere a cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale/bugetare se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul eșalonării.

 • 9) Comisia are obligația de a verifica periodic respectarea condițiilor de menținere a valabilității eșalonării de plată prevăzute la art. 11 și de a lua măsurile legale ce se impun prin prezenta hotărâre.

ARTICOLUL 9 Garanții

5

(1) în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu privind

și completările ulterioare, după caz, precum și a autorităților/serviciilor publice autonome înființate prin lege organică.

în acordul de principiu privind eșalonare la plată, se menționează perioada de eșalonare, precum și cuantumul garanției, cu menționarea sumelor eșalonate la plată.

 • (2) Garanțiile pot consta în:

 • a) mijloace bănești consemnate pe numele contribuabilului la dispoziția organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului;

 • b) scrisoare de garanție bancară;

 • (3) Garanțiile constituite sub formele prevăzute la alin. 2, în cazul persoanelor fizice/persoanelor fizice autorizate/ întreprinderile individuale /întreprinderile familiale, trebuie să acopere:

a) o sumă egală cu două rate medii din eșalonare, reprezentând obligații bugetare locale eșalonate și majorări de întârziere calculate în cazul eșalonărilor la plată.

 • (4) Garanțiile constituite sub formele prevăzute la alin. 2, în cazul persoanelor juridice, trebuie să acopere 100% din totalul creanței bugetare locale pentru care s-a acordat eșalonarea.

 • (5) Perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară trebuie să fie cu cel puțin 3 luni mai mare decât scadența ultimei rate din eșalonarea la plată.

 • (6) Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 eliberează garanțiile după comunicarea deciziei de finalizare a eșalonării la plată, prevăzută la ait. 11 alin. 2.

 • (7) La cererea contribuabilului, organul fiscal competent poate executa garanția constituită sub forma prevăzută la alin. 2

 • (8) în cazul în care contribuabilul constituie garanție sub forma scrisorii de garanție bancară, aceasta trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • a) denumirea băncii emitente;

 • b) data emiterii scrisorii de garanție și perioada de valabilitate a acesteia. în acest caz, scrisoarea trebuie să aibă mențiunea că perioada de valabilitate a acesteia este cu cel puțin 3 luni mai mare decât scadența ultimei rate din eșalonarea la plată;

 • c) valoarea scrisorii de garanție bancară;

 • d) obiectul pentru care se eliberează scrisoarea de garanție bancară;

 • e) semnăturile autorizate conform competențelor stabilite;

 • f) angajamentul ferm al băncii emitente de a plăti suma stabilită, în mod necondiționat și irevocabil, la solicitarea organului fiscal.

 • (9) Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 eliberează garanțiile după comunicarea deciziei de finalizare a eșalonării la plată.

ARTICOLUL 10

Procedura de emitere a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/bugetare

 • (1) în situația în care contribuabilul a depus garanțiile în cuantumul prevăzut în acordului de principiu privind eșalonare la plată, precum și documentele prevăzute în prezenta hotărâre la art. 5, în termenul legal, Comisia verifică îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute la art. 4 alin.l din prezenta hotărâre și întocmește referatul ”B”, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11. Referatul ”B” va fi însoțit de documentele ce dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin.l din prezenta hotărâre, precum și de documentele prevăzute la art. 5 (dacă acestea nu se regăsesc anexate la referatul referatul ”A”- Anexa nr. 1G).

 • (2) în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4 alin.l din prezenta hotărâre, organul fiscal întocmește referatul ”B” care cuprinde propunerea de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/bugetare. Dacă contribuabilul constituie garanție sub forma scrisorii de garanție bancară, decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/bugetare se emite în 3 exemplare, iar cel de-al treilea exemplar se comunică băncii emitente a garanției.

 • (3) în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4 alin.l din prezenta hotărâre, organul fiscal întocmește referatul ”B ” și emite decizia de respingere a cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale/bugetare.

 • (4) Prevederile alin. 3 se aplică și în situația în care contribuabilul nu depune garanțiile. în acest caz, organul fiscal nu va verifica îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute la art. 4 alin. 1 din prezenta hotărâre.

 • (5) Eșalonarea la plată se acordă prin decizie de eșalonare la plată pe număr de luni, pe o perioadă de cel mult 5 ani. Numărul de luni se stabilește de organul fiscal în fimcție de perioada de eșalonare prevăzută în prezenta hotărâre și de cuantumul obligațiilor fiscale care se eșalonează la plată.

 • (6) Termenul de plată a ratelor este ultima zi a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eșalonare la plată are termenul de plată ultima zi a lunii următoare comunicării deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/bugetare.

 • (7) Odată cu achitarea primei rate din graficul de eșalonare se vor achita, în mod obligatoriu și majorările de întârziere calculate între data emiterii certificatului de atestare fiscală și data emiterii deciziei de eșalonare la plată.

ARTICOLUL 11

Condiții de menținere a valabilității eșalonării la plată

(1) Eșalonarea la plată acordată pentru obligațiile fiscale își menține valabilitatea în următoarele condiții:

 • a) să fie achitate toate obligațiile fiscale curente la termenele scadente datorate de contribuabil și înregistrate în evidențele fiscale ale Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 cu termene de plată ulterioare datei de emitere a certificatului fiscal prevăzut la art. 7 din prezenta hotărâre;

 • b) să se achite diferențele de obligații fiscale stabilite prin declarații rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declarației;

 • c) să se achite majorările de întârziere calculate între data emiterii certificatului de atestare fiscală și data emiterii deciziei de eșalonare la plată, odată cu achitarea primei rate din graficul de eșalonare

 • d) să se respecte cuantumul și termenele de plată din graficul de eșalonare.

 • e) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înștiințării de plată, obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare și pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării deciziei de eșalonare la plată;

 • f) să achite sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor art. 169 din Legea nr. 85/2014 cu modificările și completările ulterioare și/sau răspunderea solidară potrivit art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspundere;

(2) în situația în care sumele eșalonate la plată au fost stinse în totalitate și au fost respectate condițiile prevăzute la alin.l, organul fiscal competent comunică contribuabilului decizia de finalizare a eșalonării la plată.

 • > în situația în care sumele eșalonate la plată au fost stinse în totalitate și au fost respectate condițiile prevăzute la art. 11 alin. 1 din prezenta hotărâre, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 emite, în 2 exemplare, decizia de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale/bugetare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1K. Un exemplar al acestor decizii se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul înlesnirii la plată.

 • >  înlesnirile la plată acordate își mențin valabilitatea în cazul respectării condițiilor prevăzute la art. 11 alin.l din prezenta hotărâre.

> Neîndeplinirea la termenul prevăzut de lege a obligațiilor de declarare a bunurilor și /sau a plății impozitelor, taxelor și a altor sume datorate bugetului local al Sectorului 4 duce la pierderea valabilității înlesnirilor la plată.

ARTICOLUL 12

Majorări de întârziere

 • (1) Pe perioada pentru care au fost acordate eșalonări laplată, pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, se datorează și se calculează majorări de întârziere, la nivelul stabilit potrivit art. 185 din Codul de procedură fiscală.

 • (2) Majorările de întârziere se datorează și se calculează pentru fiecare rată din graficul de eșalonare la plată începând cu data emiterii deciziei de eșalonare la plată și până la termenul de plată din grafic.

ARTICOLUL 13

Pierderea valabilității eșalonării la plată și consecințele pierderii acesteia

 • (1) Eșalonarea la plată își pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate dispozițiile art.

11 alin.l. Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 emite o decizie de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată, care se comunică contribuabilului.

 • (2) Pierderea valabilității eșalonării la plată atrage începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă nestinsă.

 • (3) In cazul pierderii valabilității eșalonării la plată, se va recalcula obligația fiscală (în funcție și de plățile efectuate), Iară a fi aplicate prevederile prezentei hotărâri, revenindu-se astfel la situația fiscală inițială, de la data emiterii certificatului fiscal ce a stat la baza aprobării eșalonării de plată.

> în cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 11 alin.l din prezenta hotărâre, organul fiscal va emite, în două exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale/bugetare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1J. Un exemplar al acestor decizii se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul înlesnirii la plată.

ARTICOLUL 14 Executarea garanțiilor

(1) în cazul pierderii valabilității eșalonării la plată, organul fiscal competent execută garanțiile în contul obligațiilor fiscale/bugetare rămase nestinse.

ARTICOLUL 15 Suspendarea executării silite

 • (1) Pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale/bugetare, nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eșalonare la plată.

 • (2) Odată cu comunicarea deciziei de eșalonare la plată către contribuabil, organul fiscal competent comunică, în scris, băncilor la care contribuabilul își are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani contribuabilului măsura de suspendare a executării silite prin poprire.

 • (3) în cazul prevăzut la alin.2, suspendarea executării silite prin poprire bancară are ca efect încetarea indisponibilizării sumelor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei și în valută, începând cu data și ora comunicării către instituțiile de credit a adresei de suspendare a executării silite prin poprire.

DIRECȚIA

(~3 GENERALĂ *^A

|S-j|

^■|e LOCALE //

 • (4) Sumele existente în cont la data și ora comunicării adresei de suspendare a executării silite rămân indisponibilizate, contribuabilul putând dispune de acestea numai pentru efectuarea de plăți în scopul:

 • a) achitării obligațiilor administrate/recuperate de organele fiscale competente de care depinde menținerea valabilității eșalonării la plată;

 • b) achitării drepturilor salariale.

 • (5) în cazul terților popriți, suspendarea executării silite are ca efect încetarea indisponibilizării sumelor datorate de aceștia contribuabilului, atât a celor prezente, cât și a celor viitoare, până la o nouă comunicare din partea organului fiscal privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire.

 • (6) Măsurile de executare silită începute asupra bunurilor mobile și /sau imobile proprietatea contribuabilului se suspendă de la data comunicării deciziei de eșalonare la plată.

ARTICOLUL 16

Regimul special al obligațiilor fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar

 • (1) în situația în care cererea de acordare a eșalonării la plată a fost respinsă, contribuabilii prevăzuți la alin.l trebuie să achite obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar în scopul menținerii actului, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de respingere. în acest caz, o nouă cerere de acordare a eșalonării la plată se poate depune după împlinirea unui termen de 12 luni de la data comunicării deciziei de respingere.

 • (2) Pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, autoritatea competentă nu revocă/suspendă autorizația, acordul sau alt administrativ similar pe motiv de neplată a obligațiilor fiscale dacă nu există o prevedere contrară în legislația specifică.

ARTICOLUL 17 Calcularea termenelor

 • (1) Termenele stabilite prin prezenta hotărâre de consiliu local, se calculează pe zile și pe luni în conformitate cu dispozițiile art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) în situația în care termenele prevăzute la alin. 1 sfârșesc într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat, acestea se vor prelungi până la sfârșitul primei zile de lucru următoare.

ARTICOLUL 18 Dispoziții finale

 • (1) Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 poate îndrepta erorile din conținutul actului administrativ, din oficiu sau la cererea contribuabilului, printr-o decizie de îndreptare a erorii. Decizia de îndreptate a erorii produce efecte față de contribuabil la data comunicării acesteia, potrivit legii.

 • (2) în cazul în care în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data comunicării deciziei de eșalonare la plată s-au stins obligații fiscale și bugetare prin orice modalitate prevăzută de lege și care sunt cuprinse în suma ce face obiectul eșalonării la plată, contribuabilul achită ratele eșalonate până la concurența sumei rămase de plată.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin.2, în situația în care, până la emiterea deciziei de eșalonare la plată, se constată că s-au stins mai mult de 50% din obligațiile fiscale/bugetare care fac obiectul eșalonării la plată, la cererea contribuabilului, organul fiscal competent eliberează un nou certificat


DIRECȚIA. V

’ GENERALĂ ^g^JPOZlTE ". de atestare fiscală, caz în care prevederile prezentei hotărâri de consiliu local se aplică în mod corespunzător.

 • (4) Contribuabilul poate plăti anticipat, sumele cuprinse în graficul de eșalonare la plată. în acest caz, contribuabilul notifică organului fiscal, prin cerere, intenția de a stinge anticipat aceste sume.

 • (5) în situația în care se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eșalonare la plată, organul fiscal competent, reface graficul de eșalonare, până la următorul termen de plată a ratelor, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. în acest caz, ratele ce fac obiectul stingerii anticipate sunt exigibile la data plății. Noul grafic de eșalonare se comunică contribuabilului prin decizie a organului fiscal.

 • (6) Formularele prevăzute la Anexa din Procedura de acordare a eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și altor obligații fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4 pot fi modificate prin decizia emisă de Directorul General al D.G.I.T.L. sector 4

 • (7) Dispozițiile prezentei hotărâri de consiliu local se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedură fiscală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cosmin- Constantin BĂRBĂLAU

Formularele prevăzute la Anexa din Procedura de acordare a eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și altor obligații fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4

 • -  Anexa nr. IA - Cerere de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale;

 • -  Anexa nr. 1B - Decizie de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4;

 • -  Anexa nr. 1C - Anexa la decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/bugetare datorate

bugetului local al Sectorului 4 nr........................../.............................;

Anexa nr. 1D - Decizie de respingere a cererii de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4;

Anexa nr. IE - Situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordate a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale;

 • -   Anexa nr. IF - Indicatorii orientativi precum și alte informații necesare stabilirii situație financiare a contribuabililor;

Anexa nr. 1G - Referat „A”;

Anexa nr. 1H - Acordul de principiu nr..........................;

 • -  Anexa nr. II - Referat „B”;

Anexa nr. 1J - Decizie de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4;

Anexa nr. 1K - Decizie de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4.


’ DIRECȚIA ‘tf'X GP4ERÂLĂ 'X ' iiPOZKE

OCALE t

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

w cri CISQ Fedarstton


DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4


SERVICIUL URMĂRIRE PERSOANE JURIDICE


R SIMTEX

nSBMÂNAQHMBNT •Y*T KM «OO1


Str. Serg. Nițu Vasile nr. 50-54, sector 4, București

Tel: 0733682577, Fax: 021.460.61.67; e-mail: office@dgitl4.ro

Anexa nr. IA- MODEL

Cerere

de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale

Contribuabilul/...................................................................................................................................

CUI/CNP...........................................................................................................................................,

reprezentat de.........................................................................., în calitate de................................,/

identificat cu CNP..............................................................................................................................

cu domiciliul fiscal în.........................................................................................................................

•••.........................................................................................................................................................

telefon....................................................................e-mail..................................................................

având în vedere prevederile H.C.L.S4 nr............/.................., prin prezenta solicit să-mi acordați

înlesnirea la plată pentru obligațiile fiscale cu care figurez înregistrat în evidențele dvs. fiscale în sumă de.............................................................................................................................................

Sunt/nu sunt de acord ca actele administrative să-mi fie comunicate și la adresa de poștă electronică mai sus menționată

Anexez prezentei următoarele documente:

Data


Semnătura


DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4 SERVICIUL URMĂRIRE PERSOANE JURIDICE

-ICD MANAGBMSNT 9Y9TSM JOOl


Str. Serg. Nițu Vasile nr. 50-54, sector 4, București Tel: 0733682577, Fax: 021.460.61.67; e-mail: office@dgitl4.ro

Anexa nr. 1B- MODEL

Decizie de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4

Datele de identificare ale contribuabilului:

Denumirea/Numele și prenumele

CUI/CNP

Domiciliul fiscal.................................................................................................

......................................................................................................................

Datele de identificare ale împuternicitului:

Denumirea/Numele și prenumele

CUI/CNP..........................................................................................................

Domiciliul fiscal.................................................................................................

în temeiul prevederilor art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor H.C.L.S4 nr............../.................privind

aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată și având în vedere cererea dvs.

nr.................../........................,       înregistrată la D.G.I.T.L.S4 cu

nr................../........................., precum și certificatul de atestare fiscală

nr................../........................, considerăm că sunt îndeplinite toate condițiile pentru a se


emite următoarea decizie:

Se acordă eșalonarea la plată pe o perioadă de.........luni a obligațiilor fiscale/bugetare

exigibile existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ........................................lei reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea obligației fiscale/bugetare

Total, din care:

Obligații fiscale principale

Obligații fiscale accesorii

Total general

Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare care face parte integrantă din prezenta decizie.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.2 lit.c din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare, nu este obligatorie audierea contribuabilului în situația în care acesta a prezentat organului fiscal informații privind cererile depuse.


împotriva prezentei decizii se poate formula contestație conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4________J

W                                                             rtEC> MANAGEMENT •Y®TEM"

SERVICIUL URMĂRIRE PERSOANE JURIDICE

Str. Serg. Nițu Vasile nr. 50-54, sector 4, București Tel: 0733682577, Fax: 021.460.61.67; e-mail: office@dgitl4.ro

Anexanr. IC-MODEL

Anexa la decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4 nr........................../.............................

Număr rată

a)Obligațiile fiscale principale eșalonate la plată

b)Majorări de întârziere calculate pe perioada eșalonării la plată

c)Majorările de întârziere eșalonate Ia plată

d)Majorările de întârziere calculate între data emiterii certificatului de atestare fiscală și data emiterii deciziei de eșalonare

e)Majorările de întârziere amânate la plată (1

Termen de plată

Total de plată (a+b+c+d)

Observații

(1) în situația în care sumele eșalonate au fost stinse în totalitate, majorările de întârziere amânate la plată se anulează.

Una din condițiile esențiale pentru menținerea eșalonării la plată este aceea ca obligațiile fiscale curente născute în timpul procedurii de eșalonare să fie achitate la termenele scadente. Aceste sume vor fi achitate în plus fată de obligațiile fiscale.

Semnăturile

Membrilor Comisiei

1.

2.

3

fâT DIRECȚIA

GENERALĂ

S DE IMPOZITE -i

MBkXE LOCALE n

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4               1

SERVICIUL URMĂRIRE PERSOANE JURIDICE

Str. Serg. Nițu Vasile nr. 50-54, sector 4, București

Tel: 0733682577, Fax: 021.460.61.67; e-mail: office@dgitl4.ro

Anexa nr. 1D-MODEL

Decizie de respingere a cererii de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4

Datele de identificare ale contribuabilului:

Denumirea/Numele și prenumele.............................................................................

CUI/CNP.........................................................................................................,

Domiciliul fiscal.................................................................................................

..............................................................................................................•....... Datele de identificare ale împuternicitului:

Denumirea/Numele și prenumele.............................................................................

CUI/CNP..........................................................................................................

Domiciliul fiscal.................................................................................................

• • ..................................................................... ...............................................

în temeiul prevederilor art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor H.C.L.S4 nr............../.................privind

aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată și având în vedere cererea dvs. nr.................../........................, înregistrată la D.G.I.T.L.S4 cu

nr................../.......................... precum și certificatul de atestare fiscală

nr................../........................, considerăm că nu sunt îndeplinite toate condițiile pentru a

se proceda la eșalonarea la plată a obligațiilor datorate astfel încât cererea se respinge.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale/bugetare datorate sunt:.........................................................................................

Temeiul de drept:.......................................................................................

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nu este obligatorie audierea contribuabilului în situația în care acesta a prezentat organului fiscal informații prin cererile depuse.

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DIRECTOR GENERAL

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4 SERVICIUL URMĂRIRE PERSOANE JURIDICE

Str. Serg. Nițu Vasile nr. 50-54, sector 4, București

Tel: 0733682577, Fax: 021.460.61.67; e-mail: office@dgitl4.ro

_A

H SIMTEX @

'IED MANAGEMENT SYSTEM >OO1


Anexanr. IE- MODEL

SITUAȚIA

încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordate a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale

Nr. crt.

Elemente de analiză

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

unie

ulie

august

septembrie

octombrie

aoiembrie

iecembrie

ren

0

l

2

3

4

5

6

7

8

9

0

ll

12

13

l.

I. Sold disponibilități la începutul lunii

2.

II.        Total        încasări

(3+6+7+8+9+10+11)

3.

încasări de la clienți:

4.

• numerar

5.

• virament

6.

- încasări chirii

7.

- încasări alte creanțe

8.

- avansuri de la clienți

9.

- dobânzi bonificate

IO.

- credite acordate care se derulează prin contul curent

II.

- sume depuse de asociați ca aport la capital sau titlu de împrumut pentru firmă

12.

III.         Total         plăți

(13+16+17+18+19+20+21+2

2+23)

13.

- plată către furnizori:

14.

• numerar

15.

• virament

16.

- plăți avans către furnizori

17.

- salarii (nete)

18.

- chirii

19.

- alte cheltuieli (energie, combustibil, telefon etc.)

20.

- impozit profit, alte impozite și taxe

21.

- rambursări de crediteDIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4 SERVICIUL URMĂRIRE PERSOANE JURIDICE

Str. Serg. Nițu Vasile nr. 50-54, sector 4, București

Tel: 0733682577, Fax: 021.460.61.67; e-mail: office@dgitl4.ro

IriJr simtexO i

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 900*1


Anexa nr. 1F- MODEL

Indicatorii orientativi precum și alte informații necesare stabilirii situație financiare a contribuabililor

 • I. Indicatori orientativi

 • 1. Deficit/Excedent de numerar

 • 2.  Capitaluri proprii negative

 • 3.  îndatorare financiară calculată ca raport - Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt și mediu) x 100/Cifra de afaceri

 • 4.  Lichiditate globala - Active circulante/Datorii totale sub 1 an

 • 5.  Solvabilitate - Total active/Total datorii

II. Alte informații

 • 1.  Situația soldurilor din conturile bancare pentru ultima luna închisă

 • 2.  Situația soldurilor din conturile de numerar pentru ultima luna închisă

 • 3.  Situația soldurilor conturilor 462, 455, 542 - sintetic și analitic pentru administratori, asociați, acționari, directori - pentru ultima luna închisă

 • 4.  Situația soldurilor conturilor 409, 232, 234 pentru ultima luna închisă


DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4 SERVICIUL URMĂRIRE PERSOANE JURIDICE

USD MANAGEMENT SYSTEM »OOT


Str. Serg. Nițu Vasile nr. 50-54, sector 4, București

Tel: 0733682577, Fax: 021.460.61.67; e-mail: office@dgitl4.ro

Nr.


Anexa nr. 1G- MODEL

Referat „A”

Comisia numită prin Decizia nr................., ca urmare a cererii

nr......................../..............................................,  înregistrată la D.G.I.T.L.S4 cu

nr......................./...............................................  depusa    de contribuabilul

............................................................................. CUI   CNP, precum și certificatului de atestare fiscală nr................../........................  am procedat la verificarea

îndeplinirii condițiilor prevăzute de H.C.L.S4 nr.................../........................privind

procedura de acordare a eșalonărilor la plată și am constatat următoarele: Secțiunea A - Condițiile de acordare a eșalonărilor la plată

Condițiile de acordare a eșalonărilor la plată

Modul de respectare a condițiilor

a) să fie depuse la DGITL Sector 4 toate declarațiile fiscale prevăzute de legislația în vigoare,până la momentul depunerii cereri de eșalonare,necesare stabilirii unei obligații fiscale certe.

DA/NU

b) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare. Aceste situații se apreciază de organul fiscal competent pe baza planului de restructurare sau redresare financiară în cazul persoanelor fizice și a planului de restructurare sau de redresare financiară întocmit de un expert independent în cazul persoanelor juridice, și a altor informații/și sau documente relevante, prezentate de contribuabil.

DA/NU

c) să aibă constituită garanția potrivit art. 9;

DA/NU

d) să nu se afle în procedura insolvenței potrivit prevederilor legale;

DA/NU

e) să nu se afle în dizolvare sau lichidare potrivit prevederilor legale;

DA/NU

f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și /sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art.

25 și 26 din Codul de procedură fiscală.

DA/NU

g) să fie achitate toate obligațiile fiscale curente la termenele scadente datorate de contribuabil și înregistrate în evidențele fiscale ale Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 cu termene de plată ulterioare datei de emitere a certificatului fiscal prevăzut :.4fkart 7 din prezenta hotărâre.

DA/NU

h) venitul net să fie mai mic sau egal cu salariul mediu net pe economie, în ultimele 6 luni, în cazul       contribuabililor      persoanelor

fizice/persoanelor fizice autorizate;

DA/NU

i) să nu dețină în proprietate mai mult de un imobil, în cazul contribuabililor persoanelor fizice/ persoanelor fizice autorizate;

DA/NU

j) să nu dețină mai mult de un autoturism sau autovehicule în proprietate, în cazul contribuabililor persoanelor fizice;

DA/NU

k) să nu dețină mai mult de două autoturisme sau autovehicule în proprietate, în cazul contribuabililor persoanelor fizice autorizate;

DA/NU

1) să nu dețină mai mult de doua autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 2000 cmc, în cazul contribuabililor persoanelor fizice autorizate;

DA/NU

m) să nu dețină părți sociale/acțiuni la societăți comerciale, în cazul contribuabililor persoanelor fizice.

DA/NU

n) să nu se afle în situația prevăzută de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice cu modificările și completările ulterioare

DA/NU

Secțiunea B - Date de analiză

Se va menționa în ce constă dificultatea generată de lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului și capacitatea financiară de plată a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni »                                                                 s

Secțiunea D - Concluzii

 • a) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la secțiunea A lit.

 • b) Se propune respingerea potrivit art. 3 alin. 2 lit.............din H.C.L.S4 nr...................

privind procedura de acordare a eșalonării la plată, pentru următoarele obligații:...............................................................................................

 • c) Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioada de..............luni, pentru

următoarele obligații fiscale bugetare înregistrate în certificatul de atestare fiscală emis de D.G.I.T.L.S4

Nr. crt.

Denumirea obligației fiscale/bugetare

Total, din care:

Obligații fiscale principale

Obligații fiscale accesorii

Total general

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/ neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. 1 din H.C.L.S4 nr......................privind

procedura de acordare a eșalonării la plată

Semnăturile

Membrilor Comisiei

1.

 • 2.

 • 3.

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4 SERVICIUL URMĂRIRE PERSOANE JURIDICE

>OO1


Str. Serg. Nițu Vasile nr. 50-54, sector 4, București Tel: 0733682577, Fax: 021.460.61.67; e-mail: office@dgitl4.ro

Anexa nr. 1H-MODEL

Acordul de principiu nr..........................

Datele de identificare ale contribuabilului:

Denumirea/Numele și prenumele.............................................................................

CUI/CNP.........................................................................................................,

Domiciliul fiscal.................................................................................................

.............................♦........................................................................................

Datele de identificare ale împuternicitului:

Denumirea/Numele și prenumele.............................................................................

CUI/CNP.........................................................................................................,

Domiciliul fiscal.................................................................................................

în temeiul prevederilor art. 8 din H.C.L.S4 nr............../................. privind aprobarea

procedurii de acordare a eșalonării la plată și având în vedere cererea dvs.


nr.................../........................, înregistrată la D.G.I.T.L.S4 cu

nr................../........................., precum și certificatul de atestare fiscală

nr................../........................, considerăm că sunt îndeplinite toate condițiile pentru a se

emite prezentul acord de principiu privind eșalonarea la plata a obligațiilor fiscale/ bugetare în suma totala de.............................lei, reprezentând

 • 1. Perioada pentru care se acorda eșalonarea la plată este de..............luni

 • 2. în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentului acord de principiu

trebuie să constituiți garanții conform art. 9 din H.C.L.S4 nr...................astfel:


Nr. crt.

Denumirea obligației fiscale/bugetare

Total, din care:

Obligații fiscale principale

Obligații fiscale accesorii*

Total general

*50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligațiilor fiscale eșalonate, se amână la plată. în situația în care sumele eșalonate au fost stinse în totalitate, majorările de întârziere amânate la plată se anulează

în situația în care garanțiile sunt numai sub formă de scrisoare de garanție bancară sau mijloace bănești consemnate pe numele contribuabilului la dispoziția organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului, garanțiile trebuie să acopere suma de......................lei.

- în situația în care constituiți garanții sub forma de scrisoare de garanție bancară, perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară trebuie să fie cu cel puțin 3 luni mai mare decât scadența ultimei rate din eșalonarea la plată.

DIRECTOR GENERAL,

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

w- of CiSQR SIMTEX


DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4 SERVICIUL URMĂRIRE PERSOANE JURIDICE

»I«D HANAGBM1NT «Y«TKM »ooi


Str. Serg. Nițu Vasile nr. 50-54, sector 4, București

Tel: 0733682577, Fax: 021.460,61.67; e-mail: office@dgitl4.ro

Nr.


Anexa nr. 11- MODEL

Referat „B”

Comisia numita prin Decizia nr................., ca urmare a cererii

nr.................../........................, înregistrată la D.G.I.T.L.S4 cu

nr................../.........................,                        depusa                        de

contribuabilul...........................................................................CUI CNP, precum și

certificatului de atestare fiscală nr................../........................  am procedat la verificarea

îndeplinirii condițiilor prevăzute de H.C.L.S4 nr.................../........................privind

procedura de acordare a eșalonărilor la plată și am constatat următoarele: Secțiunea A - Condițiile de acordare a eșalonărilor la plată


Condițiile de acordare a eșalonărilor la plată

Modul de respectare a condițiilor

a) să fie depuse la DGITL Sector 4 toate declarațiile fiscale prevăzute de legislația în vigoare, până la momentul depunerii cereri de eșalonare, necesare stabilirii unei obligații fiscale certe.

DA/NU

b) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare. Aceste situații se apreciază de organul fiscal competent pe baza planului de restructurare sau redresare financiară în cazul persoanelor fizice și a planului de restructurare sau de redresare financiară întocmit de un expert independent în cazul persoanelor juridice, și a altor informații/și sau documente relevante, prezentate de contribuabil.

DA/NU

c) să aibă constituită garanția potrivit art. 9;

DA/NU

d) să nu se afle în procedura insolvenței potrivit prevederilor legale;

DA/NU

e) să nu se afle în dizolvare sau lichidare potrivit prevederilor legale;

DA/NU

f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și /sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art.

25 și 26 din Codul de procedură fiscală.

DA/NU

g) să fie achitate toate obligațiile fiscale curente la termenele scadente datorate de contribuabil și înregistrate în evidențele fiscale ale Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 cu termene de plată ulterioare datei de emitere a certificatului fiscal prevăzut la art 7 din prezenta hotărâre

DA/NU

h) venitul net să fie mai mic sau egal cu salariul mediu net pe economie, în ultimele 6 luni, în cazul       contribuabililor      persoanelor

fizice/persoanelor fizice autorizate;

DA/NU

i) să nu dețină în proprietate mai mult de un imobil, în cazul contribuabililor persoanelor fizice/ persoanelor fizice autorizate;

DA/NU

j) să nu dețină în proprietate mai mult de un autoturism sau autovehicule, în cazul contribuabililor persoanelor fizice;

DA/NU

k) să nu dețină în proprietate mai mult de două autoturisme sau autovehicule cu capacitate cilindrică mai mare de 2000 cmc, în cazul contribuabililor persoanelor fizice autorizate;

DA/NU

1) să nu dețină părți sociale/acțiuni la societăți comerciale, în cazul contribuabililor persoanelor fizice.

DA/NU

m) să nu se afle în situația prevăzută de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice cu modificările și completările ulterioare

DA/NU

Secțiunea B - Date de analiză

Se va menționa în ce constă dificultatea generată de lipsa temporară de disponibilități bănești a contribuabilului și capacitatea financiară de plată a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni

Secțiunea D - Concluzii

 • a) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la secțiunea A lit.

 • b) Se propune respingerea potrivit art. 3 alin. 2 lit.............din H.C.L.S4 nr...................

privind procedura de acordare a eșalonării la plată pentru următoarele obligații..................................................................................................

 • c) Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioada de..............luni, pentru

următoarele obligații fiscale înregistrate în certificatul de atestare fiscală emis de D.G.I.T.L.S4

Total general

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/ neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. 1 din H.C.L.S4 nr............/.............privind

procedura de acordare a eșalonării la plată, certificatul de atestare fiscală

nr................../......................precum și celelalte documente prevăzute de H.C.L.S4

nr................../...................


Semnăturile

Membrilor Comisiei

1.

 • 2.

 • 3.

& ERECȚIA %-A

J GENCPJiLĂ

■' DEjMPOZITE

gMBfeBCALE jl


R SIMTEXC3


DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4 SERVICIUL URMĂRIRE PERSOANE JURIDICE

Str. Serg. Nițu Vasile nr, 50-54, sector 4, București

Tel: 0733682577, Fax: 021.460,61.67; e-mail: office@dgitl4.ro

Anexa nr. 1 .J - MODEL

Decizie de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fîscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4

Datele de identificare ale contribuabilului:

Denumirea/Numele și prenumele.............................................................................

CUI/CNP..........................................................................................................

Domiciliul fiscal.................................................................................................

......................................................................................................................

Datele de identificare ale împuternicitului:

Denumirea/Numele și prenumele.............................................................................

CUI/CNP.........................................................................................................,

Domiciliul fiscal.................................................................................................

în temeiul prevederilor art. 13 alin, 1 din prevederilor H.C.L.S4 nr............../.................

privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată vă comunicăm că eșalonarea la plată aprobată prin Decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscal nr............. și-a pierdut

valabilitatea începând cu data de............................

Ca urmare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale vom proceda la..................................................................................................................

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nu este obligatorie audierea contribuabilului în situația în care acesta a prezentat organului fiscal informații prin cererile depuse.

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DIRECTOR GENERAL,


DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4 SERVICIUL URMĂRIRE PERSOANE JURIDICE

Str. Serg. Nițu Vasile nr. 50-54, sector 4, București

Tel: 0733682577, Fax: 021.460.61.67; e-mail: office@,dgitl4.ro

Anexa nr. 1K - MODEL

Decizie de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4

Datele de identificare ale contribuabilului:

Denumirea/Numele și prenumele.............................................................................

CUI/CNP.........................................................................................................,

Domiciliul fiscal.................................................................................................

...............................................................•......................................................

Datele de identificare ale împuternicitului:

Denumirea/Numele și prenumele.............................................................................

CUI/CNP.........................................................................................................

Domiciliul fiscal.................................................................................................

............      . . . ......        5

în temeiul prevederilor art. 10 alin. 4 din prevederilor H.C.L.S4 nr............../.................

privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată vă comunicăm că eșalonarea la plată aprobată prin Decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr.............a fost finalizată la

data de.....................întrucât sumele au fost stinse în totalitate și au fost respectate condițiile

de menținere a valabilității eșalonării la plată prevăzute la art. 11 alin. 1 din H.C.L.S4 nr............../.................privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată.

Ca unnare a finalizării eșalonării la plată a obligațiilor fiscale vom proceda

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. 2 lit. c) din Legeanr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nu este obligatorie audierea contribuabilului în situația în care acesta a prezentat organului fiscal informații prin cererile depuse.

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECȚIA \

GENERALĂ M

DE IMPOZITE ~, >

£ LOCALE <!