Hotărârea nr. 57/2020

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate nr. P.9.1/901/04.05.2020 al Direcției de Dezvoltare - Serviciul Investiții;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 57/11.05.2020 Proiectant General: Asocierea Concrete Design Solutions SRL - Bau Stark SRL- Euro Building Ideea SRL Proiectant de specialitate: East Water Drillings S.R.L. & H.V.LD. CONSULTING GROUP S.R.L.

DEVIZ GENERAL (conform HG907/2016)

“întocmire Studiu de fezabilitate pentru construire pasaj rutier suprateran rutier intersecția str. Tumu Măgurele x Bd.Metalurgiei x Bd. Alexandru Obregia - Soluția 2

In mii lei/mii euro la cursul 4.7694 lei/euro din data de 14/02/2020

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA1

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

2,592,000.00

492,480.00

3,084,480.00

1.2

Amenajarea terenului

305,126.00

57,973.94

363,099.94

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

102,365.00

19,449.35

121,814.35

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

2,903,558.00

551,676.02

3,455,234.02

TOTAL CAPITOL 1

5,903,049.00

1,121,579.31

7,024,628.31

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

450,000.00

85,500.00

535,500.00

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

96,951.25

18,420.74

115,371.99

3.1.1

Studii de teren

58,351.25

11,086.74

69,437.90

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

9,800.00

1,862.00

11,662.00

3.1.3

Alte studii specifice

28,800.00

5,472.00

34,272.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

57,000.00

10,830.00

67,830.00

3,3

Expertizare tehnica

48,000.00

9,120.00

57,120.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

1,500,000.00

285,000.00

1,785,000.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

__0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

__0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

567,436.00

107,812.84

675,248.84

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

32,564.00

6,187.16

38,751.16

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

72,000.00

13,680.00

85,680.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

828,000.00

157,320.00

985,320.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

11,500.00

2,185.00

13,685.00

3.7

Consultanta

32,000.00

6,080.00

38,080.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

32,000.00

6,080.00

38,080,00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

__________0.00

3.8

Asistenta tehnica

849,016.44

161,313.12

1,010,329.56

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

110,741.27

. 21,040.84

131,782.12

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

92,284.40

17,534.04

109,818.43

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

18,456.88

3,506.81

21,963.69

3.8.2

Dirigentie de șantier

738,275.17

140.272.28

878,547.45

TOTAL CAPITOL 3

2,594,467.69

492,948.86

3,087,416.55

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza                                                             |

u

Construcții si instalații

32,824,464.63

6,236,648.28

39,061,112.91

\l.l

7. Lucrări infrastructură

8,435,368.97

1,602,720.10

10,038,089.08

\1.2.

2. Lucrări suprastructură

8,459,768.82

1,607,356.07

10,067,124.89

\1.3.

3. Lucrări la rampe

13,088,897.52

2,486,890.53

15,575,788.04

\l.4.

4. Lucrări drumuri

2,840,429.33

539,681.57

3,380,110.90

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

32,824,464.63

6,236,648.28

39,061,112.91

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

361,069.11

68,603.13

429,672.24

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

328,244.65

62,366.48

390,611.13

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

32,824.46

6,236.65

39,061.11

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

463,551.34

0.00

463,551.34

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

184,568.79

0.00

184,568.79

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

36,913.76

0.00

36,913.76

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

184,568.79

0.00

184,568.79

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

57,500.00

0.00

57,500.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

4,923,669.69

935,497.24

5,859,166.94

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

15,000.00

2,850.00

17,850.00

TOTAL CAPITOL 5

5,763,290.15

1,006,950.37

6,770,240.52

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

42,000.00

0.00

42,000.00

TOTAL CAPITOL 6

42,000.00

0.00

42,000.00

TOTAL Constructii+Montaj

36,913,758.27

7,013,614.07

43,927,372.35

TOTAL

47,577,271.46

8,943,626.82

56,520,898.29

întocmit

Beneficiar, Primăria Sectorului 4

în prețuri la data de 14.02.2020; 1 euro = 4.7694 lei.


-QiAiQTTM-rkl S&LS^ZqU’