Hotărârea nr. 56/2020

Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare ,,Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM 2014-2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare „Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate nr. P.9.1/894/29.04.2020 al Direcției de Dezvoltare - Serviciul Investiții;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-fmanciare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM 2014-2020, revizie aprilie 2020;

Văzând Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructuriii de Metrou, revizie aprilie 2020;

Ținând cont de Hotărârea nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanța de urgență nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art. 166 alin.(2) lit. k) și art.196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă depunerea cererii de finanațare '"Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură” în baza apelului deschis în cadrul POIM 2014-2020, Infrastructura de transport 1, AP1. îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul, OS 1.4 Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov, în vederea rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Art.2. Se aprobă susținerea din bugetul local a cofinanțării (după caz), a cheltuielilor neeligibile, precum și orice alte cheltuieli ce vor interveni pe parcursul implementării și care nu sunt cuprinse în cererea de finanțare.

Art. 3. Se aprobă, de principiu, cu respectarea tuturor prevederilor legale, contractarea unei/unor finanțări rambursabile inteme/exteme, pentru prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, inclusiv pentru acoperirea integrală a cheltuielilor neeligibile asociate proiectului.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 56/11.05.2020