Hotărârea nr. 51/2020

Hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București de înscriere în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București a unor drumuri din sectorul 4 precum și atribuirea de denumiri

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București de înscriere în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București a unor drumuri din sectorul 4 precum și atribuirea de denumiri

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate întocmit de Arhitectul Șef cu nr. P. 17.1/93/09.04.2020;

Văzând Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art.2 alin. (2) din Regulamentul privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în Municipiul București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.31/06.02.2003;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g), alin. 4, art. 196 alin.

(1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București atribuirea de denumiri pentru drumurile din sectorul 4 identificate în Anexele nr. 1-10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se solicită Consiliului General al Municipiului București înscrierea drumurilor identificate în anexele nr. 1-10, în lista Anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București.

Art.2 (1) Primarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Ac «astă hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.04.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 51/15.04.2020

Drum de exploatare nr. 1

intre Dealul Alunis si Drum exploatare nr. 2 Lungime drum - 248 ml
xze.

ah . 5


INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

319571.431

588800.217

25.344

2

319596.595

588803.234

24.004

3

319620.429

588806.088

24.437

4

319644.693

588808.990

25.415

5

319669.927

588812.017

17.615

6

319687.417

588814.114

35.381

7

319722.547

588818.320

4.890

8

319722.964

588813.448

37.857

9

319685.429

588808.520

37.865

10

319647.886

588803.591

37.134

11

319611.068

588798.757

37.134

12

319574.250

588793.923

67.865

13

319574.539

588726.059

24.522

14

319574.644

588701.537

4.071

15

319570.642

588700.789

48.447

16

319569.845

588749.229

50.573

17

319567.517

588799.748

3.942

S(1)=1353.25mp P=506.496^---V\


Drum de exploatare nr. 2 intre Drum exploatare nr. 1 si Drumul Dealu Cucului Lungime drum -167 ml


INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Parcela (1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

319570.642

588700.789

4.071

2

319574.644

588701.537

4.236

3

319574.662

588697.301

166.375

4

319411.088

588666.901

4.000

5

319410.361

588670.834

163.056

S(1)=680.94mp P=341.738m_____________


Drum de exploatare nr. 3 intre Drumul Binelui si Drumul Dealul Ferului Lungime drum - 294 ml


INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Parcela (1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

318646.812

589015.496

4.043

2

318643.452

589013.248

32.985

3

318624.185

589040.021

25.775

4

318609.129

589060.942

29.343

5

318591.990

589084.759

29.342

6

318574.850

589108.575

29.343

7

318557.711

589132.392

73.557

8

318514.746

589192.096

73.353

9

318471.901

589251.636

3.988

10

318475.154

589253.943

5.217

11

318478.201

589249.708

71.226

12

318519.786

589191.882

39.408

13

318542.810

589159.900

25.098

14

318557.470

589139.528

30.540

15

318575.363

589114.779

30.605

16

318593.239

589089.937

53.454

17

318624.420

589046.520

22.759

18

318637.772

589028.089

15.502

S(1)=1174.76mp P=595.538m


&05          r           S/h^ l?

te/em-Mi. ■

LfrttC.l-9 <& -51 /îs

Drum de exploatare nr. 4

intre Drumul Dealul Bradului si Strada Dumitru Brumarescu

Lungime drum - 514 ml


INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Parcela (1)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi Dfl.l+1)

X(mj

Ylm]

1

318432.656

590833.495

3.426

2

318429.696

590835.219

21.661

3

318418.654

590816.683

23.333

4

318406.758

590796.511

33.337

5

318389.756

590767.834

41.647

6

318368.526

590732.004

20.776

7

318357.907

590714.147

20.775

8

318347.288

590696.291

41.773 |

9

318326.042

590660.325

45.003

10

318303.103

590621.607

20.832

11

318292.481

590603.687

20.831

12

318281.861

590585.766

41.664

13

318260.620

590549.923

82.655

14

318218.421

590478.852

99.483

15

318167.286

590393.517

4.000

16

318170.651

590391.354

94.395

17

318219.016

590472.417

52.196 O

18

318245.745

590517.250

95.004 |

19

318294.382

590598.860

32.383 |

20

318310.885

590626.722

31.601 1

21

318326.986

590653.914

27.000 fl

22

318340.741

590677.147

27.633 g

23

318354.819

590700.925

31.690 1

24

318370.966

590728.193

31.239 |

25

318386.883

590755.073

30.910 j

26

318402.633

590781.669

30.460 1

27

318418.153

590807.878

0.589 1

28

318417.664

590808.207

29.398 j

S(1)a2036.01mp P«1035.695m


Drum de exploatare nr. 5

intre Drum exploatare nr. 6 si Strada Dumitru Brumarescu Lungime drum - 404 ml


INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Parcela (1)

Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

Pct.

X[m]

Y[m]

D(i,i+1)

1

318064.025

590581.022

3.381

2

318065.749

590583.930

83.141

3

318108.138

590655.453

317.224

4

318269.873

590928.350

3.876

5

318273.234

590926.420

107.753

6

318218.295

590833.725

168.354

7

318132.562

590688.836

82.639

8

318090.429

590617.744

41.324

9

318069.356

590582.197

4.012

10

318067.310

590578.746

3.996

S(1)=1589.45mp P=

815.699m


ft/JS'/fr W ■

Z-7 odt. /<$.

Drum de exploatare nr. 6

intre Drum exploatare nr. 4 si Drum exploatare nr. 5

Lungime drum -181 ml


INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Parcela (1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

318069.356

590582.197

30.235

2

318094.221

590564.996

30.328

3

318119.164

590547.744

16.978

4

318133.127

590538.086

11.406

5

318142.508

590531.598

3.993

6

318145.791

590529.326

8.854

7

318153.073

590524.289

19.504

8

318169.045

590513.095

60.088

9

318218.421

590478.852

3.957

10

318216.461

590475.415

98.897

11

318135.158

590531.721

33.252

12

318107.830

590550.665

49.301

13

318067.309

590578.747

4.012

S(1)=728.83mp P=370.803m


Drum de exploatare nr. 7

intre Drum exploatare nr. 8 si Drumul Dealul Crisului

Lungime drum - 380 ml


INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Parcela (1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

317800.488

590849.814

10.366

2

317791.703

590844.312

85.276

3

317719.453

590799.013

6.050

4

317714.328

590795.798

276.474

5

317480.303

590648.590

3.161

6

317478.421

590651.130

1.508

7

317479.695

590651.936

18.150

8

317495.033

590661.640

16.350

9

317508.850

590670.382

22.997

10

317528.283

590682.679

182.004

11

317682.171

590779.859

138.610

12

317799.416

590853.793

4.121

S(1)=1340.83mp P=

765.067m


Drum de exploatare nr. 8


intre Drum exploatare nr. 7 si Drum exploatareLungime drum - 16Z1 mlINVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAPIC1970


Parcela (1)

Nr. Pct

Coordonata pcLd» cofflii

Lungimi

CM1.i»1»

XM

YH

1

317781.584

590919.021

72.611

317800.481

69084941-

4.532

31780442)

690852421

15.829

317800.01"

590867.481

68.446

i

317785x441

590918.871

21.721

<

317791431

5909394V

10491

317793.971

590949.891

10.088

i

317798.211

5909S8A2Î

14.109

s

317803451

590972.001

72417

K

317819421

691042474

8,452

11

31781842$

591080.654

10.789

12

317819.783

691061.400

27480

12

317811.886

691087.513

14475

14

317804.802

691101.491

15.071

15

317801.65S

691116.667

16.551

H

317796453

691130474

26453

17

317779.562

591149482

7437

1!

317774.425

591154468

28499

1S

317753.107

59117247$

18.904

20

317743321

691189.153

35.015

21

317737421

591223.701

9.006

22

317731.392

591230405

8.094

23

317728.789

591236.027

6.852

24

317721.060

691240.562

20.650

26

317706.057

591253.633

11.125

26

317896431

691261431

11.678

27

317588483

591269.184

6.506

26

317683.495

691273.477

6x163

29

317678.639

591277.742

6x464

30

317673.782

691282.007

39492

31

317643449

591306.491

15480

32

317633464

591319.526

9.707

33

317625.940

591325496

8.014

34

317620.431

591331.716

7.955

35

317614462

591337.493

1.071

36

317614.337

691338463

9.968

37

317608438

591348443

7.681

36

317602.145

691350423

18.556

317588401

591363.817

4.173

40

317685.925

691368.840

4455

41

317582491

591369422

4.260

42

317580.064

591373.008

4.197

43

317577.161

591378.049

7.597

317672.130

591381.742

7.723

45

317566.982

591387x499

7.831

46

317561.728

591393406

18x431

47

317850:341

591405.182

17.528

317539,046

591418.555

17.892

49

317527436

591432453

25x485

50

3(7509407

59(450.063

12407

81

317500.503

«1458.662

11458

62

317496499

59146949*

18.116

53

317487451

501485.806

40461

54

317457.454

591512406

14.153

55

317445475

591519.743

13466

56

317433.739

591527.128

0.625

87

317433429

591627488

0.733

56

317432430

691527411

8.047

50

317428409

591580425

13.786

«0

317417425

59(536.746

15462

«1

317404.128

591646460

5.723

62

317399418

191949461

61.113

63

317347426

191582.102

9464

64

317339.406

«1587.155

9.806

66

317331453

191592433

9.877

66

317323436

191597.345

9.787

67

317314.727

591002.515

26.188

66

317292433

591615463

36.189

317262.790

191835.156

14474

70

317260.401

«1642444

14.610

71

317237.713

191049.488

16460

72

317223x421

591667.853

2.812

73

317221.188

191859.009

2.766

74

317218.822

591660441

9.856

75

317210433

191605478

67.141

76

317153.770

591701.608

34.113

77

317124.687

591719x136

28,396

78

317100415

191733442

10.075

79

317091.992

191739.684

10.279

M

3(7083.630

«1745.841

10470

81

317075.193

«1751.671

10.450

82

317066492

191757.743

12.024

83

317056431

591764.770

32.765

84

317030467

591783.812

32451

85

317001470

191799.492

9.187

86

316993473

«1802.732

79.574

87

316924.146

«1641470

43.424

88

316886.104

>91862.90*

9.093

89

316878.301

91867578

4.747

90

316874427

561870.018

7.458

91

316867427

591873.844

27.784

92

316843.864

591887448

28.914


9

316818,899

691902.43

31379

9

316791.45

591917x12

22864

9

316772.41'

591929.18

5,936

9

316787.11

89193145

4400

9'

316795.301

69192840

6.779

91

316770,441

69192847

22410

*

316789.441

8916134»

31417

101

318818.93

591868441

28466

10

310841,841

66188449

27.734

io:

318666.791

59187040

7437

iot

216873.174

316875447

691668.88:

4,748

10<

66I684.14I

».|M

106

316884.111

591899x441

43472

3)8922.1*

56133847J

79499

101

316991.671

89170949!

6.203

IM

âl/OOOJM

5*1705451

3lAi1

101

317028.12!

M1785.42:

3»4M

IK

317054 001

89176141!

124Î3

111

317084.361

691794.491

10x486

111

317072461

861748411

10,370

111

317061404

991742481

10,288

IU

317089.674

B917384M

10.181

11!

317098,041

S917304M

18430

ne

317W2.627

MU718.0M

34,023

117

317151.942

99189041!

$7.216

118

317208.168

601861,84!

9.9 II

11$

317216404

691588 Ml

Î.700

120

317219.114

M188948!

2.664

121

317221.391

M18544M

18.614

122

377235.730

591649414

14.605

123

317248.414

591638.772

14.165

124

317200,700

991631.742

35.188

125

317290.115

59181248!

28411

126

317312.840

99i89».O99

0.747

127

317320.923

691593.948

9.875

128

317329.138

5915M.638

9808

129

317337493

591883.758

9.687

130

317345x408

591578.709

61481

131

317357.173

591540485

8.785

132

317402418

991943.161

15.174

133

317419.049

891535,387

13.631

134

317426408

591527360

5041

135

317430,321

591524,044

0.73t

135

317430.9)8

861524423

0734

137

317431.817

691523.799

13.674

138

317443448

591816367

13.845

139

317455.064

991508.064

ÎS .255

140

317484.701

591483243

17.043

141

317493.026

591468471

11449

142

317497.018

591496478

13.271

143

317506511

891447JOî

28489

144

317524400

691420439

17.898

145

317538.988

991418460

17481

148

317547486

591402x474

16MÎ

147

317656403

501390478

7.789

148

317564.006

591384434

7.700

149

317569.140

591379.084

7,880

150

317674113

901373344

4270

191

317077.157

591370491

4260

152

317500464

W1J47.1M

4J55

153

317083.027

591984,082

4JM

154

317688461

191960.999

16867

165

317690429

W1J47369

7.301

IM

ilfwSaiO

•9134J3M

*477

157

317611.130

4013M471

1470

106

31781(474

>91334.640

8426

159

317817406

$61238,946

440?

190

317623.109

■61323308

9.731

161

317630.510

191316820

18.339

162

317641480

«1309400

40084

163

317671.184

4U79409

8.478

164

317678499

561274.736

8,483

169

317680499

«1370471

6.448

168

31TPM.7W

MttM.318

11.813

167

317094193

901198406

11498

158

317702.424

«I2S0419

20.817

169

317718.401

«1237489

6414

170

317722439

«1233.199

8017

171

317728.509

191227x133

7.780

172

317733478

«1321.828

34A47

173

317739.500

«1187.742

20497

174

317760407

591170376

28,791

179

317771.896

581151,441

6479

178

317776341

«1146.516

24.454

177

317792492

191128.1*4

14.790

178

317797.899

691114392

16.074

179

317803443

$91100.133

14.784

180

317808.091

«10864»

26494

181

317818.730

91060.965

10x156

182

317814.798

«1080471

8.1H

183

317816460

591042A82

71418

184

317790421

«0973.187

13.704

185

317794331

<90980346

10.257

IM

317790406

90981,984

10^7

187

317787.383

590940480

21.746

SllMlHMmf, P«3241.*Wm


Drum de exploatare nr. 9       ? .. -         ^£-3

.                            .                    n ■ r\          i r\ i i rx

intre Drum exploatare nr. 8 si Drumul Dealul Padurn

Lungime drum - S53 ml


INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Parcela (1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

316770.446

591925.673

5.779

2

316765.303

591928.308

92.659

3

316690.031

591874.273

80.567

4

316624.536

591827.353

19.121

5

316608.981

591816.233

96.245

6

316530.748

591760.174

54.202

7

316486.714

591728.569

51.959

8

316444.507

591698.265

39.414

9

316412.366

591675.453

45.081

10

316375.877

591648.980

212.607

11

316202.986

591525.244

155.492

12

316076.399

591434.948

3.999

13

316078.778

591431.733

152.028

14

316202.394

591520.230

246.429

15

316402.929

591663.454

202.661

16

316567.982

591781.051

248.812

S(1)=3649.15mp P=

1707.055mDrum de exploatare nr. 10 intre Șoseaua Berceni si Drumul Dealu Scheiului Lungime drum -1158 ml0Q5M/\y


INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970


Parcela (1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

25

26

27

28

29

316561.675

316601.842

316755.049

316763.390

316771.190

592073.668

592049.318

591959.628

591954.869

591950.429

46.971

177.529

9.603

8.975

11.168

X[m]

Y[m]

1

316602.003

592531.973

5.693

2

316605.454

592536.501

25.718

30

316781.128

591945.333

11.169

3

316623.298

592555.021

14.507

31

316791.068

591940.239

7.847

4

316633.364

592565.468

29.555

32

316798.051

591936.660

7.326

5

316653.358

592587.234

25.090

33

316804.571

691933.319

9.210

6

316668.781

592607.024

15.244

34

316812.767

591929.118

1.129

7

316677.367

592619.620

12.892

35

316813.391

591930.069

20,815

8

316683.797

592630.794

9.817

36

316832.287

591921.329

6.569

9

316688.304

592639.515

110.038

37

316828.982

591915.536

17.774

10

316741.867

592735.637

11.881

38

316813.544

591924,345

2.604

11

316752.419

592730.177

173.093

39

316812.414

691922.111

2.567

12

316665.692

592580.378

13.264

40

316811.162

591919.876

407.965

13

316657.557

592569.901

60.614

41

316456.692

592121.850

174.140

14

316614.100

592527.645

16.500

42

316542.418

692273.428

3.107

15

316604.334

592514.346

198.315

43

316543.138

692276.450

3.629

16

316504.210

592343.162

7.938

44

316543.138

592280.079

3.278

17

316501.333

592335.764

5.546

45

316542.102

592283.189

4.154

18

316501.333

592330.218

6.828

46

316539.823

592286.662

10.696

19

316503.111

592323.626

9.443

47

316531.170

592292.778

60.358

20

316507.807

592315.434

58.821

48

316478.561

592322.366

243.396

21

316558.712

592285.963

181.646

49

316598.978

592533.886

1.900

22

316474.201

316505.506

316551.332

592125.174

592106.738

592079.755

36.330

53.180

12.001

50

316600.584

592532.870

1.679

23

24

S(1)=12479.51mp P=2349.414m