Hotărârea nr. 50/2020

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 34/26.03.2020 privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 34/26.03.2020 privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate,

pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Muncipiului București și Raportul de specialitate nr. 17.167/13.04.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României precum și Ordonanța militară nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Ținând cont de prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. 1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.I. Anexa care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 34/26.03.2020 se completează astfel:

  • 1.     La punctul 1.5 din Anexa hotărârii se introduce un nou subpunct, care va avea unnătorul cuprins: ”-600 lei pentru familia fără copii.”

  • 2.     După punctul 2.5. din Anexa hotărârii se introduce punctul. 2.5.1, care va avea următorul cuprins:

”în baza cererilor aprobate de Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor face demersurile necesare în vederea plății ajutoarelor de urgență în cont curent/mandat poștal.”

Art.II. (1) Primarul Sectorului 4, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.04.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 50/15.04.2020