Hotărârea nr. 5/2020

Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena - etaj 1 Sector 4 Tel. 021.335.92.30 Fax. 021.337.07.90

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr.P.7.1/65/16.01.2020;

Luând în considerare Procesul - verbal încheiat în data de 20.01.2020 cu ocazia întâlnirii ordonatorului principal de credite cu reprezentanții salariaților Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și cei ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în vederea consultării cu privire stabilirea salariilor de bază;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Dispoziția Primarului Sectorului 4 nr.3440/20.12.2018 prin care s-a stabilit indemnizația lunară unică a Viceprimarului Sectorului 4, începând cu data de 01.01.2019;

Luând în considerare Prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată si completată;

Având în vedere O.U.G nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului României nr.93 5/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (4) , art. 196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se înlocuiesc Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București cu Anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Resurse Umane și Direcția Generală de Asistență Soacială și Protecția Copilului Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.01.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 5/23.01.2020

Sheetl

ANEXA nr. 1 la HCL Sector 4 nr. 5                ___________

I. SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE

Nr. crt.

Funcția Publică

Nivelul Studiilor

Grad profesional

Coeficient de salarizare

Salariul de bază începând cu data de 01.02.2020

1

Secretarul General al Sectorului 4

S

vn

7,31

16302

2

Arhitect Șef

S

VII

7,31

16302

3

Director General

S

i/ii

7,31

16302

4

Director Executiv

S

VII

7,31

16302

5

Director Executiv Adjunct

S

vn

5,94

13247

6

Șef Serviciu

s

vn

4,75

10593

7

Șef Birou

s

vn

3,57

7962

8

Auditor

s

superior

2,76

6155

9

Auditor

s

principal

2,01

4483

10

Auditor

s

asistent

1,77

3948

11

Consilier, Consilier juridic, Polițist local

s

superior

2,35

5241

12

Consilier, Consilier juridic, Polițist local

s

principal

1,71

3814

13

Consilier, Consilier juridic, Polițist local

s

asistent

1,64

3658

14

Consilier, Consilier juridic, Polițist local

s

debutant

1,62

3613

15

Referent de specialitate, Polițist local

SSD

superior

1,71

3814

16

Referent de specialitate, Polițist local

SSD

principal

1,64

3658

17

Referent de specialitate, Polițist local

SSD

asistent

1,62

3613

18

Referent de specialitate, Polițist local

SSD

debutant

1,61

3591

19

Referent, Polțist local

M

superior

1,63

3635

20

Referent, Polițist local

M

principal

1,62

3613

21

Referent, Polițist local

M

asistent

1,61

3591

22

Referent, Polițist local

M

debutant

1,60    |      3568

Sheetl

II. SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE

Nr. ort.

Funcția Contractuală

Nivelul Studiilor

Grad profe- sional

Coeficient de salarizare

Salariul de bază începând cu data de 01.02.2020

1

Administrator public

S

7,31

16302

2

Director

S

VII

7,31

16302

3

Director Adjunct

s

LH

5,21

11619

4

Șef de Cabinet

s

VII

7,31

16302

5

Șef Serviciu

s

vn

4,57

10192

6

Șef Birou

s

VII

3,66

8162

7

Consilier, Inspector de specialitate

s

IA

1,83

4081

8

Consilier, Inspector de specialitate

s

I

1,66

3702

9

Consilier, Inspector de specialitate

s

n

1,64

3658

10

Consilier, Inspector de specialitate

s

debutant

1,62

3613

11

Referent de specialitate

SSD

IA

1,65

3680

12

Referent de specialitate

SSD

I

1,64

3658

13

Referent de specialitate

SSD

II

1,62

3613

14

Referent de specialitate

SSD

debutant

1,61

3591

15

Referent, Inspector, Arhivar

M

IA

1,63

3635

16

Referent, Inspector, Arhivar

M

I

1,62

3613

17

Referent, Inspector, Arhivar

M

n

1,61

3591

18

Referent, Inspector, Arhivar

M

debutant

1,60

3568

19

Agent securitate

M

I

1,60

3568

20

Casier, Magaziner, Funcționar, Curier

MG

I

1,60

3568

21

Legător de sarcină

MG

I

1,83

4081

22

Șofer

MG

I

1,61

3591

23

Șofer

MG

II

1,60

3568

(^SMj /-J -           -ț//^ W)/L8&-ă'/

Anexa nr. 2 la HCL Sector 4 nr. 5

I. SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

Nr. crt

Funcția publică

Nivelul studiilor

Grad profesional

Coeficient de salarizare la data de 01.02.2020

Salariul de bază Ia data de 01.02.2020

1

Director general

S

II

7.31

16301

2

Director general adjunct

S

II

7.01

15632

3

Director executiv

S

II

6.68

14896

4

Sef serviciu

s

II

4.36

9723

5

Șef birou

s

II

3.88

8652

6

Auditor

s

Superior

3.08

6868

7

Auditor

s

Principal

2.26

5040

8

Auditor

s

Asistent

1.97

4393

9

Consilier/Consilier juridic

s

Superior

2.62

5843

10

Consilier/Consilier juridic

s

Principal

1.9

4237

11

Consilier/Consilier juridic

s

Asistent

1.78

3969

12

Consilier/Consilier juridic

s

Debutant

1.76

3925

13

Referent de specialitate

SSD

Superior

1.9

4237

14

Referent de specialitate

SSD

Principal

1.79

3992

15

Referent de specialitate

SSD

Asistent

1.77

3947

16

Referent de specialitate

SSD

Debutant

1.75

3903

17

Referent

M

Superior

1.8

4014

18

Referent

M

Principal

1.78

3969

19

Referent

M

Asistent

1.76

3925

20

Referent

M

Debutant

1.74

3880

II. SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DE CONDUCERE

ȘI DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI

PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

Nr. crt.

Funcția contractuală

Nivelul studiilor

Grad profesional

Coeficient de salarizare la data de 01.02.2020

Salariul de bază la data de 01.02.2020

1

Director general adjunct

S

II

6.68

14896

2

Șef serviciu

S

II

4.36

9723

3

Șef birou

s

II

3.88

8652

4

Inspector de specialitate

s

IA

1.96

4371

5

Inspector de specialitate

s

I

1.8

4014

6

Inspector de specialitate

s

II

1.78

3969

7

Inspector de specialitate

s

Debutant

1.77

3947

8

Referent de specialitate

SSD

IA

1.82

4059

9

Referent de specialitate

SSD

I

1.79

3992

10

Referent de specialitate

SSD

II

1.77

3947

11

Referent de specialitate

SSD

Debutant

1.76

3925

12

Referent

M

IA

1.8

4014

13

Referent

M

I

1.78

3969

14

Referent

M

II

1.76

3925

15

Referent

M

Debutant

1.74

3880

16

Magaziner

M

I

1.76

3925

17

Administrator

M

I

1.76

3925

18

Administrator

M

II

1.75

3903

19

Arhivar

M

-

1.76

3925

20

Conducător auto

M

I

1.76

3925

20

Conducător auto

M

II

1.75

3903

20

Curier

G

-

1.71

3813

21

Muncitor calificat

G

I

1.73

3859

22

Muncitor calificat

G

II

1.72

3836

23

Muncitor calificat

G

III

1.71

3813

24

Muncitor calificat

G

IV

1.7

3791

25

Muncitor necalificat

G

-

1.69

3769

26

| îngrijitor curățenie

G

-

1.7

3791

QOȘMi'h - W5 Tft/j 7M