Hotărârea nr. 48/2020

Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărărea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.

294/21.11.2018, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. 14659/17.03.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 4;

Luând în considerare adresa nr.19/10.03.2020 a Asociației de Intervenție Terapie pentru Copil și Familie „Activity”, prin care a fost desemnat, în calitate de membru titular, domnul Rusu Marius Nelu, iar în calitate de membru supleant, doamna Cimpoeru Georgiana Raluca, în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București;

Văzând Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art.115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

în temeiul prevederilor art. 139 alin (1), art. 166 alin (2) lit. p), art.196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică componența nominală a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Președinte: Artene Diana Anca-Secretarul General al Sectorului 4;

Vicepreședinte:Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Membrii:

Dr. Georgescu Ileana - medic primar ortoped pediatric în cadrul Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii ”Dr. N. Robănescu”;

Meran Mariana - psiholog, director la Școala Gimnazială Specială ”Sf.Nicolae” Sector 4;

Dobromirescu Stana - angajată a Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;

Rusu Marius Nelu - psiholog clinician în cadrul Asociației de Intervenție Terapie pentru Copil și Familie „Activity”;

Zamfir Meda Adriana - asistent social principal în cadrul Asociației „Help Autism”;

Membrii supleanți:

Dr. Raicu Maria Anca - medic în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”M.S. Curie” București;

Hristu Polina - psihopedagog , director la Școala Gimnazială Specială nr. 4, Sector 4;

Deliu Mirela Gabriela - angajată a Agenției pentru Plăți și Inspecția Socială a Municipiului București;

Cimpoeru Georgiana Raluca - psiholog în cadrul Asociației de Intervenție Terapie pentru Copil și Familie „Activity”;

Bălșanu Adriana Ionela - manager departamentul terapie în cadrul Asociației Help Autism ;

Art.2 Celelalte prevederi din Hotătărea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, își păstrează valabilitatea.

Art3. (1) Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Comisia pentru Protecția Copilului Sector 4 a Muncipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.03.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 48/26.03.2020