Hotărârea nr. 41/2020

Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Înșir’te Mărgărite (fosta Grădiniță nr. 243)” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița înșir’te Mărgărite (fosta Grădiniță nr. 243)” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare, Serviciul Accesare Finanțări și Implementare Programe nr. P. 9.5/282/16.03.2020;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-fînanciare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Ordinul MDRAPFE nr. 3608/ 11.07.2017 prin care au fost aprobate spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală un număr de 24 de obiective de investiții la nivelul Sectorului 4;

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 1851/ 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr, 28/ 2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală și de Ghidul Programului Național de Dezvoltare Locală 2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 117/10.06.2019, privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 14 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 50/2017, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-economici obiectivul de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița înșir’te Mărgărite (fosta Grădiniță nr. 243)”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.03.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 41/26.03.2020

riJr simtexQ


*APARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90


CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - IS014001 BSOHSAS18001


Anexă la HCL S4 nr.Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

cuprinzând actualizarea devizului general și a devizelor pe obiect cu centrarizatorul sttuațUor de plată ale antreprenorului ce evidențiateă lucrările Revizie 02: executate șt supuse recepției la terminarea lucrărilor

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

Privind cheltuielile necesare obiectivului de Investiții

Lucrări de construcții necesare In vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 243 "hșlr-te Mărgărite0

în mii lei/mii euro la cursul BCE 4,8074 /EUR din data de 26 februarie 2020

cota TVA. 19%

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Miile!

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli

pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului șl aducerea ta starea Inițială

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli

pentru asigurarea afinităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPIT0L2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli

pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice.fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investire)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

- 0,000

0,000

3. Alte studi specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

RI^R SIMTEX @


* AP ARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

CERTIF1ED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001-IS014001 BS OHSAS18001


Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90

3.2.

Documentari suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri șl autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. ob^nerea/prelungirea valabilități certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obțnerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri șl branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, ternroficare, energie electrică, telefonie, ele.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, santtar-veterinar șl fitosanitar

0,000

, 0,000

0,000

0,000

0,000

5. obțnerea.certificatulul de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentarei, obpnerea numărului Cadastral provizoriu șl înregistrarea terenului fn Cartea Fundară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri șl autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

114,339

23,784

21,724

136,064

28,303

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. studiu de prefezabffitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. studiu de fezabtntate/documentație de «virare a lucrărilor de Wervențî șl deviz general

26.792

5,573

5,090

31,882

6,632

4. documentaț# tehnice necesare in vederea obpneni avizelor/acordurilor/autorizațMor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. verificarea tehnică de caiate a proiectului tehnic șl a detaMor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic și detaB de execuție

87,548

18,211

16,634

104,182

21,671

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Auditul financiar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

85,362

17,756

16,219

101,581

21,130

1. asistența tehnică din partea proiectantului

3,400

0,707

0,646

4,046

0,842

1. pe perioada de execuȘe a lucrărilor

3,400

0,707

0,646

4,046

0,842

2. pentru participarea proiectantului la fazele Incluse In programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. dirigenție de șantier

81,962

17,049

15,573

97,535

20,288

TOTAL CAPITOL 3__________ z__

199,701

41,540

37,943

237,645

49,433

Capitolul 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl Instalații

4.039,085

840,181

767,426

4.806,511

999,815

4.2.

Monta] utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echlp. tehn. șl funcț. cu monta]

173,622

36,116

32,988

206,610

42,978

4.4.

Utilaje fără montaj șl echlp. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,243

0,222

1,392

0,290

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

4.213,877

876,540

800,637

5.014,514

1.043,082

Capitolul 5

Alte chettuleB

5.1.

Organizare de șantier

67,210

13,980

12.770

79,980

16,637

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

59,013

12,276

11,213

70,226

14,608

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

8,196

1,705

1,557

9,753

2,029

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

44,430

9,242

0,000

44,430

9,242

1. Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

20,195

4,201

0,000

20.195

4,201

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului Tn amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,039

0,840

0.000

4,039

0,840

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

20,195

4,201

0,000

20,195

4,201

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația de construire/desființare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.4.

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

111,640

23,222

12,770

124,409

25,879

Capitolul 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

4.525,218

941,303

851,350

5.376,568

1.118,394

din care C+M

4.098,099

852,456

778,639

4.876,737

1.014,423

întocmit: At. -   — •-’rx-                               PROIECTANT ELABORATOR


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR

Member of CISQ Federation

RI^R SIMTEX@

* AP ARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001-IS014001 BS OHSAS18001


Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90


RI^R SIMTEX @


*APARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj I, Sector 4, București

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - IS014001 BS OHSAS18001


Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

cuprinzând actualizarea devizului general și a devizelor pe obiect cu centralizatorul situațiilor de plată ale antreprenorului ce evidenpatză

Revizie 02: lucrările executate șl supuse recepției la terminarea lucrărilor

DEVIZ OBIECTULU11 ACTUALIZAT - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE aferent obiectivului de Investiții

Lucrări de construcții necesare in vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 243 "înșlr-te Mărgărite”

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,8074 /EUR din data de 26 februarie 2020

cota T.V.A 10%

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1,957

0,407

0,372

2,329

12,257

4.1.2.

Rezistență

41,641

8,662

7,912

49,553

10,308

4.1.3.

Arhitectură

52,550

10,931

9,984

62,534

13,008

4.1.4.

Instalații

453,670

94,369

86,197

539,867

112,299

TOTAL I - subcap. 4.1.

549,818

114,369

104,465

654,284

147,872

4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II-subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

160,892

33,468

30,569

191,461

39,826

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,243

0,222

1,392

0,290

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

162,062

33,711

30,792

192,854

40,116

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

711,880

148,080

135,257

847,137

187,988

întocmit: /                  u


------]s SJU_

...l

S'                 ......• SS.R.l.

RI^R SIMTEX®


* APARATUL DE SPECIALITATE*

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001-IS014001 BS OHSAS18001


B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90

Beneficiar. PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 02- cuPrlnz^n^ actuaizaraa devizului general șl a devizelor pe obiect cu centraHzatoml situațiilor de plăti ale antreprenorului ce evldențialză lucrările executate șl nevizie uz. supusa ncgpț/el la terminarea lucrărilor

DEVIZ OBIECTULUI 2 ACTUALIZAT - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII

aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare tn vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 243 "Inșir-te Mărgărite”

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,8074 /EUR din data de 26 februarie 2020 cotaT.V.A. 19%


Nr. cit

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII lei

Mii euro

Miile!

Miile!

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

1.106,570

230,181

210,248

1.316,818

273,915

4.1.4.

Instalații

417,610

86,868

79,346

496,956

103,373

TOTAL I - subcap. 4.1.

1.524,180

317,049

289,594

1.813,774

377,288

4.2. (Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcț'onale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II-subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

12,730

2,648

2,419

15,149

3,151

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.G.

12,730

2,648

2,419

15,149

3,151

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1.536,910

319,697

292,013

1.828,923

380,439

întocmit:   asocierea formată oin

C . . ...CRETE r.-"GN SOLUTIONS SJU.

PROIECTANT ELABORATOR

Membar of CISQ Fedoration


RI^R SIMTEXg


*APARATUL DE SPECIALITATE*

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001-IS014001 BSOHSAS18001


B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 02: a,Prinziml adueBzme devizului general țl a devizelor pe obiect cu centralizatorul situațiilor de plat! ale antreprenorului ce evidențiatei lucrările nevizie uz. exeeu(a(e supuse recepției la terminarea lucrărilor

DEVIZ OBIECTULUI 3 ACTUALIZAT - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA REABILITĂRII

aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 243 ”înșir-te Mărgărite"

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,8074 /EUR din data de 26 februarie 2020

cota T. VA.        19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

MII lei

MII euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiga de bază

4.1.

Construcții și instalat)!

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

1.167,483

242,851

221,822

1.389,305

288,993

4.1.4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALI-subcap. 4.1.

1.167,483

242,851

221,822

1.389,305

288,993

4.2. (Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II-subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echlp. tehn. și funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echlp. tehn. și funcț. cate nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1.167,483

242,851

221,822

1.389,305

288,993

întocmit:      •< ; i.,            '


S.C.C». ..                 ■■            S.R.L

RI^R SIMTEX @


* APARATUL DE SPECIALITATE*

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001-IS014001 BSOHSAS18001


B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

„ . .        cuprinzând actualizarea devizului general șf a devizelor pe obiect cu centralizatorul situațiilor de plată ale antreprenorului ce evidențiatei lucrările

Neviae uz: executate și supuse recepției la terminarea lucrărilor

DEVIZ OBIECTULUI 4 ACTUALIZAT - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII

aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare In vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 243 "Inșlr-te Mărgărite”

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,8074 /EUR din data de 26 februarie 2020

cotaT.VA. 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

797,605

165,912

151,545

949,150

197,435

4.1.3.

Arhitectură

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALI-subcap. 4.1.

797,605

165,912

151,545

949,150

197,435

4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II-subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL H+TOTAL III)

797,605

165,912

151,545

949,150

197,435

întocmit:         lt .

PROIECTANT ELABORATOR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

/     — rs -

Qq$w/^Mi^7M7"'I